Goudsche Courant, vrijdag 12 februari 1892

ileparti inent deed dr t daartoe mr van Bolhuis had uitgonojcligd had hot bestuur aan een rechtsgeleerde jhr tor de Moroes van Swindoren verzocht do hoofdbeginselen van do ontworpen regeling als inleiding tot bet debat uiteen te zotten Van do gelegenheid tot het vrugeii ora inlichtingen tuankle gebruik de hoer A M Prins die vroeg Komt bg uitvooring van het ontwerp de gefailleerde in onguustiger positie dan bij do thans werkende wet De heer van Swindoren antwoordde voor een deel neen voor een andor deel ja Do gefailleerde blijft wio hij is alleen op zijne bezittingen wordt de hand gelegd lltj kan voortdurend Z tktiii doen Maar hij blijft scliuldig alles vü do oroditouron bij de liquidatie te min ontvangen Do hoer Prins keurt hot af dat men iemand die failliet wor lt verklaard iu onaunsligor toestand wil brongen De lovoraiiciers oreditouren zotton hun geld tien a vijftiejiinanl in hot jaar om zij maken zoodoeitdu honderd A üoudordvyftig procent winst zij wisten wel wat zij dede toen zij levorden en hij protesteert er togoti dat en goLiilleerdo in ongunstiger posilio wordl geplaatst Do hoor N Kator zou raaatrogoloii willen nemen die beletten dut iemand zijne bo ittingon verbonden kun eu root do noorderzon vertrek ieii vuor de formaliteiten voor eene failliotverkliirinj uitgevoerd Kunnen worden Bespoediging en vereonvoudiging vau di formaliteiten zijn zeer wensohelijk De hoor M Corstius zou wenscheu dat bij oiiregolmatigo handelingen van don debiteur eu bij gebreke van behoorlijk gehoudeu boeken du gefailleerde gevaugen gezut werd De heer vau Swiudereii aiitwuorddü dat het in stille vertrekken door goeii woltun kan wordeu belet en dat do wenschen vnn den heer Corstius niet vervuld kunnen worden in eene regeling van hot faillissement maar liij hot wetboek van strafrecht te buis behooreu cieel beleid der Regeering op het spel staat De beslissing des vulks over deze quaestien is van groot gewicht en zal verreikende gevolgen heb oen Uit New York verneemt men dat Blaine s verklarinc niet veel opzien heeft verwekt daar men verwacht dat le republikeiosche conventie Harrison zal herbenoemen Onder de candidaten wordt ook de gezant te Londen genoemd Te Washington is de scheidsrecbterlgfce commissie voor de Bohringzee quaestie bijeengekomen Van heden af zal hij zitting houden in het Departement an Marine Do boroadslagingen zijn geheim De commissie bestaat uit 7 loden 2 Engelschen waarvau 1 Canadees 2 Amerikanen en 3 vreemdelingen I NGEZONDEN Mijnketr de Rtdacteur Beleefd verzoek ik U een plaatsje te willen inruimen voor t onderstaande Naar aanleiding van 2 achtereenvolgende in üw geacht blad voorkomende stukken van 8 en 9 Febr inhoudendd smadelijke aantijging tegen mijo persoon van eenige door mij ontslagen werklieden reken ik het mij tot een plicht m deze eouig licht te doen schijnen Bij een gewone lezing dier stukken u men zeggen r Die menscben bobben den lijdensbeker zoo niet geheel dan toch bijna tot den bodem geledigd maar den aundachtigeu lezer hoeft het zeker bevreomd dat zij ile reden hunner wegzending verzwijgen die elk betrokkene doch steeds bekend ia Dus zij schamen zich voor do waarheid oen bewijs dat er een luchtje aan is Omdat zij dit verzwijgen zal ik do reden hierin neerleggen Gedurende dezen winter werd mij bij herhaling door goedgezinde werklieden gewaarschuwd Een deel uwer knechts zitten vele avonden bij H van der Kemp in de Keieeratraat te werken en daar worden plannen beraamd waarvan u dezen zomer vreemd zult opzien Toelichting dient dat die man maakt vormpjes raspen enz en tevens marktreiziger is Aanvankelijk kostte het mij moeite mij tan de waarheid te overtuigen want ais ik de Keizersiraat passeerde om er persoonlijk iels van te zien dan schten het wel lat men raam en deur met een aantal voor eikonder hangende gordijnen bad verzokord zelf geen 2 duim was ongedekt Niettegenstaando dat overtuigde ik mij toch Kort geleden kwam de zaak lot meer klaarheid nl ruim H dagen geleden riep burger Van der Kemp niet publiek maar bg geheime waarschuwing alle blikslagers bijoen tot een vergadering Op een enkele na ziju er allen geweest Die n g niet in het intieme was ingewijd gingen uit nieuwsgierigheid Genoemde persoon opende de vergadering met te zeggen mannen ik ben Sociaal Democraat van kop tot teen en daar ben ik trosch op Hot is te betreuren dat eeu dergelgke vereeniging alhier geen levensvatbaarheid toont bosiond die voorzeker ik zou er een eerste voorvechter voor zijn Deze ontboezeming scheen den man eerst van t hart te moeten Daarna word or natuurtijk op de patroona losgetrokken met da gewone lieflijkheden zulk een spreker eigen Alles geschiedde natuurlijk van dea werkman zijn centen D ar moet voor jullie verandering komen maar hoe Toen werden er versohillenile voorstellen behandeld die meestal schipbreuk leden zoodat er ten slotte nog een word gedaan nl ora aandeel te krijgen moeeten zij wekelijksch bg hem een kwartje of 12 cent brengen Dit zoude bewaard wordon tot den zomer tegen het werk meer uit komt dan koude het los gaan fut zoolang moesien zjj biJ de patroons den winter door zien te komen en s avonds bij hem per geheimhouding komen werken Hiervoor moesten zij zich door handteekening verbinden Ongelukkig voor hem had de meerderheid geen vertrouwen in dat kwartje en bleven hem niet anders ter beschikking als die reeds gekneed waren Hg had hun gouden borgen genoeg beloofd waaruit voor die monschen evenwel nog geen voldoende koper zal kunnen vloeien Hü zal do goedoren in hoofdzaak voor hun op de marktrn uitschreeuwen de dankbaarheid voor deze meuschlievondhoid is terug te vinden in den kost die het vermoedelijk voor hem zal opleveren Met dat al heeft Gouda de eer voortaan een blikslagorij te hebben op Sociaal Democratischen grondslag waar godeèld zal worden Of die deeling steeds naar elks genoegen zal uitvallen en er ten slotte geen bandtastp ijkheden znilea plaats hebhin dit bo wijfeU wel elk denkend mensfh Om niet te veol ruimte te vergen zal ik de Iconen iu t kort toelichten Het stukje van 9 Febr is opgesmukt met allerlei leugens Een volslagen blikslager verdient 15 ets per uur Maar veelal worken zij per stuk Elk fabrikant alhier zoo ook elke eerlijke werkman zal dit met mg moeten ge tuigeu Als een knecht meer dan 2 dagen per week in Namens eenige vrienden en vereerders bood mr W K van der Broggeii dezer dagen don beer O Carré te zijnen huize oen goed gelijkende marmereu buste up piëdestal uaii van wglon mevr CarréSalainouskn Het beeld werd vervaardigd uaar de best gelgkeude portretten van de overledene door den bekenden beeldhouwerdoR heer J Toixeira de Mattus De Amerikoansche commissie welke iu Europa underzuekiugeiJ heefi ingesteld in verband mot de laodverliuizing uaar de Vereenigde Stat n heeft haar verslag uitgebracht Twee dor leden verklaren dat de hoogere looneu in Amerika benevens de kortere werktgd bet betere loven vrijheid van krggsdienst rail zware btlastinuen eu belommerende regelingen gevoegd bü de grouturo kansen om op te klimmen in de innatsehappg de voordeeleii zijn waardoor laiulverhuizors worden aangelokt Van alle groote stoumvauri maatschaiygen heeft de commissie statistische op javen verzamel I waaruit blijkt dat voor meer dan 60 pet der landverhuizers die in do Vereenigde Stalen landen de reiskosten betaald worden door vroogor naar Amerika vertrokken bloedverwauton en vrienden Zij adviseert do sgenlen der stoomvoari maatschappgen aansprakelijk t stellen voor de kosten van teruggezonden pngevensohte immigranten ou de wetten in dier voege te vyzigen dat alle beildelden en misdadigers worden ttiruggezoiiden Stelselmatig zegt zij wordeu veroonlooldon uit Grpot Brittannië naar do Vereenigde Slaleo gezonden onder aanmoediging der Ëngelsche Begeering SJ i ii 1 i I l il r mji jJ i AX Buitenlandsvti Overzicht Gisteren morgen zgn de leden der rechterzijde in de BelKisoho Kamer andermaal vergaderd geweest Het IRivaar van run ministerieelo erisis is voor het oogonblik afgexend daar de vergadering besloten kteft om het koniuklijk referendum als een öpeu siiMtië te beschouwen Op voorstel van den president der Kamer is men over ngekomon dat Mil bijzoiidere Wet ïsl Om hrjjVtfo in welke W slleq on onder welken vorm bet land door den liooiDg kart wpnjou geraadpleegd Uizitter Beei nnert hoopte dat een deirg lg e wet door den koning zal worden aangenoiben h Engeland grijpt men de gevallen van monden klauwzeer voorgekomen bij Deensch vee aan om eeu veldtocht te openen tegen den invoer van Iwitenlandsch vee in het algemeen Er aan herinterenil dat de vorige epidemie vau raonid en klauwer in 1S80 door iuvoer van ééu ziek beest veroorzaakt aan den Britschen veestapel een verlies an 2 500 000 p st berokkende terwjl de hoogere leoschprgzen aan Je verbruikers een verlies van minstens 6 000 000 p st toebrachten vraagt de fitnes of zulke offers het afgeheele of bestendige wbioden van don invoer van vreemd lovend vee t souden wettigen f S 8 hetewn vermoedelijk rte naamletters ziju van erfi us Stepniak D sohriJTer zegt dat volgens tead Rusland niet rijp is voor eene constitutioneele regeeringt omdat sulk een regoeringsvorm alles be halve een algemeen geneesmiddel ia tegen misbruiken sooals in sommige moderne Staten kan worden gezien Maar de schrijver meent dat eene volksvertegenwoordiging hoe d n ook samengesteld toch de eecige waarborg is voor vryiteid De constitntionefle regeeriugsvorm is geen universeel gtt uusraid del maar zulke middelen zijn er niet omdat elke kwaal een bijzonder geneesmiddel vereisoht Maar zelfs in landen waar deze regeeriugsvorm het slechtst werkt zooals b v in Frankrijk laat hij toch aan de ontwikkelioi haar vrijen loop Is Frankr k niet even ver als Engeland waar deze reguerinKBVorm zich in zijn beste godaénte vertoont Stead zegt dat slechts 10 percent vaV de Russen niet lezen of schrijven kunnen en niet zouden weten wat met hun stemrecht uit Le voeren Dat is vooreerst niet waar 36 percent moet het zijn en bovendien wisieu alle Franschen in 1815 wat z met hun stemrecht zouden doen Ën de domme bijgeloovige Napolitanen Sicilifloen en Calabriers iit 1860 Maar dat was in bet Westen zal Stead zefïgen en Rusland is bevolkt door Slaven Koe is de toestand dan in üos tenrijkHons arije waar 20 milllioen Slaven wonen d i 65 pCt vun de eheele bevolking Siead schgnt een soort van autocratische microbe in de Russen te hebben ontdekt maar hij lette eens op Servië op Bulgarije stalen die in ontwikkeling bij Rusland achterstaan In Bulgarije wordt de Russische beschaving zelfs zoo sterk gevoeld dat de Russische taal een verplicht onderwijsvak is op de scholen en de Bulgaren lezen meer Russische boeken dan Fransche en Duitsche te zamen De constitutioneete regeeringsvorni is met al zgn eerste gebreken de eeuige weg om tot vrgheid en beschaving te geraken Ook in Kaapland is men tegenwoordig aan het regeumake De heer Gillet zou uiterst goed geslaagd zijn in zijne pogingen in het dorre Karoo om daar te laten regenen door middel van dynamiet en andere sterke ontplofiinsen hoog in de lucht Natuurlek gaa hg au naar Engeland om daar eene maatschappij op te richten om regen op 00j goedkooper wijze te maken waar dit noodig is Jammer dat het Vereenigd Koninkrijk bdter geschikt is om er maatschappijeu op te richten dan om er veel afnemers te vinden zelfs voor d4 goedkoopste regenbui De gouverneur der kolonie Nieuw Zuid Wales heaft met den minisier van landbouw en eeuige andere heeren eene reis gemaakt naar het westelijk deel der kolonie met het doel om zidh te overtuigen van de kónijnplaago Zij hebben den toestand veiischrikkelgk bevonden Ër wor lt beweerd dat het aantal kouden in de twee districten Gobar en Bourke in ifrii jaren met dertien millioen toe is genoqien en roet meer zekerheid dat negen en k chtig millioen acres grond de helft nagenoe van de oppervlakte der gebeole kolonie door deze pe t bezocht wordl Waar de konijnen geen zachtere planten meer vinden om te verwoesten kuagen zij bet jonge kreupelhout af n vernietigen daardoor de laatste toevlucht waarmede de schapen in droge pannetje op waarin hij eerst wait olie had gegoten en nu wachtte hij af tot dit heet zou zgn om er zijn cdtelette iu te leggen t Ging hem niets aan wat er rond hem gesproken of gedaan werd hg was bezig zijn diner laar te maken Op htm wilde Wellevend zijn toorn koelen Begin je nu weer met die Engolsche vuiligheid begon bij en drukte daarbij zgn voqrhoofdtegen het traliewerk van Spring Dat is geen vuiligheid zou e dez kort f metzijn Engelschen longval Voor uw neus niet antwoonlde Wellevend terwijl hü den vreemden tongval trachtte na te bootsen maar wel voor den mijnen en ik Zeg je dandat het onuitstaanbaar is dat a eiken Dinsdag enVrijdag onze lokalen met je vuile kokerg vprpeat Je weet wol dat ik Dinadag en Vrijdiig nietnaar huis kan gaan om te eten omdat ik dan bierin deze wijk werk heb Kunt ge dan niet io een restaurant eten zooals iedereen No De kracht waarmede dit antwoord werd gegeven was in strijd met de schgnbare onbeduidendht id vanWallevend s vraag en verklaarde tevens de zond rlinge gewoonten van Spring die op een zeker punt naniakwas h verbeeldde zich namelgk dat de Ru isischepolitie hem wilde vergiftigen I Waarom Waarom vervolgde de Russische poli tie een Engelsch onderdaan Dat wist niemand tijden zich in het leven houden De schade door dit en andere middelen vau vernieling aangebracht is zoo aanzienlijk dat eene vorhooging van di pacht der kerkelgke goederen tot welke overgegaan zou moeten wordes door den minister van landbouw ondoenlgk geacht wordt Er wordt thans als een nieuw middel om het ongedierte uit te roeion aanbevolen hot plaatsen van knippen bij do waterplaatsen waar de kongnen komen drinken In het welbekende Panopticnm van Oastan te Berlijn is tegenwoordii een jonge Indiaan te zien die verwonderlijke dm en doet De JltuatrirU Zdtung van 6 Febr li verhaalt daarvan het volgende Bij zijn optreden strooit hij een hoeveelheid poeder over eeu komfoor mét brandende koten buigt zich daarover uu ademt den ronk in die naar hg mededeelt en wel in de fransche taalj hein geheel verdooft en totaal onkwetsbaar maakt Zijn eerste proef is met lange hnarspelden gelgk aan die welke onze dames tegenwoordig draden om den hoed vast te houden Hg steekt die naalden door ziju beide wangen door zijn neus Ja zelfs dour zijti keel laat ze daar eeuige oogenbliküen zitten neemt ie er weer uil en van verwonding geen sprake Aan t publiek dikwerf uit heelkundigen bestaan lu wordt toegestaan als van nabij gade te slaan het wordt zelfs uitgenoodigd zich te overtuigen dat werwerkelijk de naalden vel eu vleesch doorbourd hebbeu Ëen twee le proef is weder met een dertfolijke haarnaald Hij steekt baar door de tong haalt daarioede de tong naar buiten draait haar een paai malen om en laat haar zoo eenigen tijd hangen De naald wordt uit de tong genomen eu van verwonding is niets te bespeuren Ëen derde toer geschiedt met een zijner oogen Het oog wordt ten aanschouwe van het publiek uit de holte genomen en hangt nog met eenige vedels of pezen aan het hoofil en weder binnen de oogbulte gebracht is het alsol er niets gebeurd is De vierde toer was de navolgende Een scherpe sabel werd met de scherpe zgde tegen het oiitbloote lichaam gehouden Door forsche hamerslagen wordt de saiiel in het lichaam gedrongen zij beschadigd evenwel du huid niet en maaki alleen een gleuf die dadelyk vardwgnt als de de sabel verwgderd t De laatste proef was met een gloeiende kool Hg plaatste die op den ontblooten arm eli om het vuur le onderhduden stak Hfj eeu fakkel aan en spreble daarmeile om den arm Toen dit spel eenigen tgd geduurd had werd de gloeiende kool verwgderd en bel bleek dat de trui niet fi het minst gekwetst Men leest in de 4 ut Ct Wij zijn niet geWoon notitie te nemen van de werkzaambeden der verschillende café chaiitant specialiteiten lie uit alle oorden der wereld komen opdagen om ons hunne kunstvurrichtingen te vertoonen Thans echter hebben wij aanleiding gevonden van d 2e gewoonte af te wijken on wel om een woord van protest te doen hooren legen het optreden van zekeren professeur üauthier in het lokaal Alcazar in de Warmuesslroat te Amsterdam Deze artist sic I Zelde had hg met iemand vertrouwelijk over dit onderwerp gesproken en nooit nog de reden verklaard van de vervolging waaraan hij blootstond maar deze vervolging waaraan hij niet iwijfeble noodzaakte hem tot allerlei voorzorgeo On daaraan te ontkomen was hij aohtüfeenvolgens ontvlucht uit alle landen waai bg vroeger gewoond had Odessa Gunea Malaga San Francisco Rotterdam Melbourne Cairo en daarom verhuisde Jiij ook in Parg geregeld elke maand ten einde de speurhonden op een dwaalspoor te leiden Uit voorzorg at hij ook alleen het voedsel dat hjj zelf had toel ereid overtuigd dat hg in een restaurant onmiddellijk gevaar liep dat een politiedieeaar op zgn vervolging uit een middel zou weten te vinden om op zgn bord en io ziju glas een droppel te laten vallen van die gevreesde vergiften waar a j de staat hel geheim bexit Weet ge waarom go niet in een restaurantkunt eten vroeg Wellevend die ter op gezet had Spring boos te maken Ik weet wat ik weten wil Dan weet je ook dal je gek bent Laat mij met rust ik vraag je niets Een stem die van Barinc klonk uit het hokjó dicht bg de deur Spring hoeft gelgk iedereen raag denken wathij wil Als ze grappig zgn mag men er loch wel omlachen Lach er dan in stilte om treedt in genoemd lokaal op raitt een sensaiiennmmer voorstellende de onthoofding van een ter dood veroordfeldü Het tooneel verbeeldt een kamer rondom behangen met fioers waarop om de illusie te volmaken doodshoofden beenderen skeletten en andere zonderlinge requisiten zgn aangebracht Na eeu introductie die voorafgaat om de toeschouwers alvast oiidet den indruk te brengen vau t akelige schouwspel dat ze zulten genieten komt de beul met zijn handlangers op het tooneel allen in ruode beulscostumes en de eerste gewapend met eun gruote bijl Nadat deze in slecht Fransoh de toeschouwers loefL voorbereid op de illusion complete de la decapitation volkomen illusie der onthoofding wordt de artist ter dood veroordeelde met de handen op den rui gebonden binnengeleid en neergeworpen op eeu lange bank met het hoofd op het noodlottige blok Nug een aanmaning van den beul om goed toe te lieu een zwaai mut de vreesulijke bgl gevolgd door een korten dolfen slug men hoort liet hoofd vallen dat oumiddelijk daarop door den beul wordt opgenomen waarbg zijn handen rood gekleurd worden door het blued on op eeu schotel neergelegd met verdrongen en akelig bleek gelaat naar de toeschouwers gekeerd De dieheele voorstelling duurt ongeveer vijf minuten waarna de beul artist het geachte publiek verzoekt op het tooueel te komen om zich van de f illusion coirplêie te overtuigen van welke artistieke goedgunstigheiil een ruim gebruik wordt gemaakt Eniler bezoekers loonde zelfs zijne bebloede vingers als bewijsstuk voor hot verrassondo van 1 et gezichubedrog d e weduwe Godin te Vinoenncs die als keukenmeid bij een hStelhouiler diende droog eene broche die gemaakt was van bel kruis viin het eorelegioen een militaire medaille eea roddiugsmodaille en nog twee andere medailles hotrekkinit hebbende op knjgsbe lrijveu Deze zoo rgkolijk mot decoratie versierde dame was in Vinceunes eenso rt beroemdheid ijowurden en had ondanks haar geringeii maatschappelijken stand een ongewone achting zich verworven Soldaten eu oiliciereu groetten haur altgd eerbiedig bg standjes lussoheu de soldaten deed hare tUBSchenkuiDSt wonderen enz Onlangs nu kwam jutfrouw Godin door een klein vergrijp voor den commissaris van politie En nu bleek het dat de heldin niet alleen geen recht had op hare medailles doch ook dat zij vele zaken ontvreeutd had en zoo moet juffrouw Godin met de gevangenis kennis maken Bij een verder onderzoek kwam nog uit dat ouze juffrouw in 1866 bg de begrafenis van Victor zich aan t hoofd van een delegatie had weten te itellen Zeer tegeu hel gebruik had juffriuw Godiu zich voor ouder uitgegeven dan zg was Zij beweerde zeventig jaar le zijn eu zij was echter nug pas 51 jaar oud In eene vergaderiuK vau het departement Groningen der Ned Maataehappg tot bevordering van Nijverheid is eene bespreking gehoudeu over het thans bij de Staten generaal aanhangige wetsontwerp op het faillissement en de surseance van betaling Evenals verleden jaar het Utrechtsohe Verspil je lijd tooh niet met den rol van DonQuieliotte te spelen ge krijgt anders je houtsneêniet af en dan kom je nog te laat op desoTrce WeHuveod verwgdenle zich v n de kooi van Spring en ging midden iu het gangpad staan Zegt eens heeren weet ge wol dat mgnheerBarinc lai daag een bal geeft in de salons van de rue de l Abreuvoir Een soirfe dansnute in de rue de l Abreuvoir te Montroartre in de salons vaaBarinc eertijds uitvinder van zijn ambacht nu teekenaar op het kantoor van Chaberton Dat is ook een grappig idee vMijubeer en Mevrouw Barinc de SaintCristeau hebben de eer den heer uit te noodigon tot het bgwouen van een soiree ten bunnen huize op 6 April oin 9 uur Er zal wordeu gedanst Neen ik moet zeggen dat is allervermakelijkst t Is om oai te vallen van het lachen Val maai om sprak de kassiorj wij willen dat allemaal wel eens gaarne ien geneer ja niet T Barnabé veeg eens een plekje schoon waar mijnheer Wellevend zal kunnen omvallen Waaisgj heb je ons niet uitgenoodigd vroeg Wellevenfl om een bepaald antwoord te ontwgken Men kon u niet uitnoodigeu sprak eeii ambtenaar die tot nog toe geen woord had meegesprqken daar bij het te druk had met zijn laarzen te poetsen Waarom niet mijnheer Jugo Omdat h j die in de wereld wil verschgnen zekere manieren moet hebben s rti siilff rilt Hfr lgd In het Lagerhuis werd een aanvang gemaakt met do beraadslagingen over bet orires in antwoord op de troonrede Do heer J W Lowther verltiaarde dat met de vereenigde Staten van Noord Amerika eene verstandhouding is getroffen ten opzichte van de schoidsrecbterlijke uitspraak in de Behringzee quaeslic maar dat maar hg meonde Italië Frankrijk en Zweden nog niet zijn nitgouoodigd scheidsrechters to benoemen De Praueohe Regeering zeide hij verder heeft de overeenkomst 1 etroffendo den verlcoop van sterke dronken m de Noordzee nog niet bokraclitigd en de Eugolsche Hegooriug heeft zich tot de Neilerlandsche gewend met de vraag welke stappen laastgenoemde zal doen om die bekrachtiging to verkrijgen Ook doelde de h er J VV Lowther mede dat de akte betreffende do Brusselsche antislavernij cunferontio feitelijk is bekrachtigd daar Frankrijk behftudens zekere wgzigingen is toegetreilo eu ook Portugal daortoe is overgegaan Alleen meent men dat uit oen en andor nog een klein oponthoud te wachten is üit Lissabon wordt i d 9 dezer aan de lïmea geseind dat hot versla dor parlementaire commissie over het tiiiaucieelo plan der regeering is uitgebracht De commissie beveelt een progressie en inicoinstenbelastiug aan van 5 tot 20 pCt on verder verhoDging van de bolustiug op weelde artikelen op indiistrieelü en financieelo instellingeD enz Op de plannen der regeering beiriffende de buiten en biunenlandsche schuld heeft de commissie geon wijziging voorgesteld In do Spaunsche kamer van afgevaardigden heeft de republikein Muro bij de beraadslaging over de begrootiiig do vraag gestold of bet kleine to kort niet gedekt kan worden door eene vermindering der civiele lijst Hg faerinnerde dit zoggendo aan de edelmoedigheid van den koning van Portugal dio vrijwillig afstand heeft gedaan van een vijfde zijner civiele lijst De minister van koloniën heeft geantnoord dat de regeering nooit uanrndon zal over te gaan tot een dorgelijken maatregel die Spanje op gelijke lijn zou stellen roet Portugal Spanje beeft niet uootlig toevlucht te nrmoii tot zuiku middelen Bovendien do Koningin regentes heeft zonder noodzaak bewgs geireven van groote edelmoedigheid om slechts iets te noemen door afstand te doen van het jaargeld 600 000 posetas vvaarup zij als weduwe van Alfonso XII recht had De heer Muro verklaarde hi p dat hg inderdaad niet nalaten kon de edelmoedigheid dor koninginregentes le erkennen De minister hernam dat het hem innig rerkflugde vun eeu republikein erkenning te vernemen vau de edelmoedigheid der koningin regentes Ouk in den Senaat is dezelfde zaak te berde gebracht door don hertog de Eoca die als Grande van Spanje eerst sedert kort zitting heeft gekregen in len Senaat Zal de daad van den koning van Portugal navolging vinden in Spanje vroeg hij De minister van financiën antwoordde dat die zaak geheel te onpas in hot debat is gebracht De Midden Europeesohe tracty ten bond zal Aa t eerst niet volkomen wordon Italië en Zwitserland kunnen het uii t eens worden De reden waarom de onderhandelingen tusschen beide landen afgebroken zgn is volgens een correspondent de Köln Zlg vooral te wijten aan do eijeuaardigo plaats die ile katoeijngverheid inneemt ten oj zichte van het Italiaansche tariefstebol De Italiaansche regeering die deze nijverheid door int en ultvoorrecblea kunstmatig aankweekte bevindt zich uu in een lastigen toestand De belanghebbenden waartoe eenige rumoerige parlementsleden behooren verzotten zich hevig te en alle vermindering der invoerrechten op katoeben stoffen Aan don anduren kant wordt do regeering door de zgdeen wgaindiistrieelen bestookt die evenmin iets weten willoD van eene voor hm nadse e tariefverlaging Aan Italië schijnt het daarom vournamulgk te wgten dat hel verdrag niet tot stand kwam Zwitserland stelde volgens de Köln Ztg volstrekt geene buitonspdrige eischon Opraerkelgk is het dat de voornaamste tegenstanders in Italië v u hethandelstroctaat met Zwitserland zelf Zwitsers zijn Met Frankrijk zullen de onderhandelingen van Zwitserland eerst hervat wordeu wanneer de Kamer weder bg oen komt De brief van don Amorikaansoben Minister Blaine aan den voorzitter van het nationaal republikeinsch verkiezingscomité Clarkson luidt aldus Ik bon geen candidaat voor bot Presidentschap en mgn naam zal in de nationaHl republikeinsohe conventie niet iu stemming komen Ik maak dit bgtijda bekend Hnn die mg vilden steunen bon ik oprechten dank sohul i dig en ik ben voor liun vertrottwen hoogst dankbaar Zij zullen ik beu er zeker van zich ernstig inspan j nen bij dou naderenden strijd welke bijzonder belangrijk wordt gemaakt doordien het industrieel en linan