Goudsche Courant, zaterdag 13 februari 1892

a fs 5 yr Zaterdag 13 Februari I80d iN 4758 daggeld werkt heoft hij het land Alzoo ia zijn stukwerk beter als 15 ets por uur Een voUlajten blikslager kan verdienen per week wanneer hij volle dagen werkt 12 a 14 gid Om U ee bewijs te leveren hoe schandelijke leugens die lui to baat nemen om te kunueu lasteren knn dienen dat dietelfde van Ës die mede onderteekenaar in do laatste weok bij my werkte van 8 uur tot 5 dus 45 uur per week dat voor zulk een korten dng tooh no een weekgeld had Van 8 08 dus dat is ld ct $ per uur Dat er s winters niet zulke lanse dagen worden gbwtrkt bgl in den aard van t ak ook wel in de meeste vakkou Doorgaans hebben dio menschen s winters werk Behoudens den vorige lange wat voorzeker van MetsL laars Timmerlieden ent niet gezegd kar worden Dat ik hun de 20i O Vloerblikken gaf is waar met i ts vermindering Ik had geen achting meer voor die UetUn die mijn zaak trachten to ondermijnen heb hun don prijs voorop gesteld en had liever zy miju wurkplauts verlieten als er te bigven U Vriendelijk dank zoggoi de vuor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te zijn UEd ü D N A VAN DRR REE GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe InBonding van advertentiftn kan geaohieden tot 4d nor des namiddags van den dag der uitgave y PETROLKUM XOTKKRINGEN van de Makeliiars Caolzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt w ia heden flauw Uoo Tankfusl 7 35 Februarilevering ƒ 7 20 Maart levering ƒ 7 10 AprilMei Juni Juti leveriuK ƒ 695 A tigu8tus levurin ƒ 7 05 September üololier November en Decemberlevering ƒ 7 15 OOUDA IS Febrnari 1892 Heden margen werd in het Lokaal Vredebesf van den Heer Hardyzer aanbeateed ten behoeve van de hh van de Pavoordt bot bouwen van een Winkelhuia en bet boawen van een magazün gebouw Ingesobrevea werd door Perceel 1 Perceel 2 Totaal W de Jong Gouda ƒ 7S30 8316 10645 Fluit Woerden 7240 3100 10340 8initenZoon Go da 72O0 2990 10190 C H Wilteuburg 7129 2909 10038 D Amomi 6274 2926 9200 L van Blokland 6621 2448 8969 Den Hoed 6996 120 8116 MAKS TBE RICHTEN Gouda 11 Februari 1892 De aanvoer van lulandgchu artikelen was heden vrij ruim Het meeste kon echter sleobta tot erlttagde prijzen koopers vinden Tarwe Zueuwsche ƒ 9 a ƒ 9 50 Mindere dito 8 a ƒ 8 50 Afwgkfiiile ƒ 6 a ƒ 6 25 PoWer 7 60 a 8 Melkvee wumig aanvoer handel en prijzen gewoon Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 21 24 et per half K G Biggen voor Kniielaiid redel aanvoer handel redel 17 a 18 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrg wel 0 45 a ƒ 0 75 per week Vette schapen weinig aanvoer handel van geen IwtHukeuis Nuchtere kalvrren gioote aanvoer handel vlug ƒ 4 a 9 Fokkalveren ƒ 10 a 16 Aangevoerd 18 partijrn kaas handel vlug Iste qual ƒ 2 a ƒ 29 2ae qual ƒ 23 a 26 Boter goede nanvoer handel vlug Goeboter r M i f 1 70 per kilo Woiboter 1 40 a 1 50 per kilo De landbouwafdeeling te Oudiwater bealoot in hare jongste vergadering voor rekening der afdeelingsku een drietal runderen later aan te wqzen in hm BiuulTeeatamboek te doen inaehrqvan Ali men de Klooiteratraal te Oudewater passeert net men in een blok buizen de stadswapens van Delft Oudewater en Alkmaar De combinatie dezer wapens weleer in eone dor voormalige poorten geplaatst herinnert nog aan de onderlinge gelijkslelling van het poortenreoht in deze drie atmlen een recht dat reeds van de 16e eeuw dagteekende en nog in de eerate helft der 18e eeuw door gemelde it en all geldig moet beschouwd geworden ign Hen venoekt ons te willen mededeelen dat de DBsmlooze vennootaohsp Verzekering en landbouwusataohappg de Eonteling aanvankelijk te Amsterdam daarna te Utrecht en later te s Gravenbago reitigd in staat van failliiaemenl is verklaard door fieohtbank van s Gravenbage Tot curator werd TJit lx©t I i©TreaD Naar het rramei BËBSTIS DEEL Burgerlijke Stand GF BOBE V 8 Fellr iolui ni Kartiu ooderl U ioi kkeid rn G C md UndenalUa t Tbomu Johaann oadrn l L Jupiri a J B Hlom OVKRLK nKN F bi C Iliwliiqii m r EHCWU 10 Febr A A baaden d M Lrvie B Oroenoeld n L B I vcrling P dea Hertofi en C CatilL J Htmtn co J H L Buo a Beeuwijk GEBORtN SlKbliU osJen h de Heg en M Stolwijk APVERTENTI£N Ondergeteekende betnigl zgn harlelgken dank Toor de blgken van belangsteUing by het orerlgden zgner Moeder onderronden Dr B A M STAVENI8SE m BBAÜ W ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentie BnreaQ van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Blen luid gelach klonk uit alle kooien Wsllevend was woedend hij vroeg zich ernstig of hij Jugu niet moest vermoorden maar een Itssehikt antwoord kwam hem niet in de gedachte Een oogeublik daarna begaf by zich naar de deur met plan om heen te gaan maar hy was te driftig om z het veld te ruimen men zou hem van lafheid beschuldigen en hem uitlachen als hij weg ras hjj keerde das op zijn schreden terug en sprak op g woagen sohertseoden toon Zeker zou ik misplaatst zijn geweest in de sslons vau mijnheer en mevrouw Bnrinc de SaintCkristean maar met mijnheer Jugn zou dat niet het geval zijn geweest En als Barnabé die van avood de betrekking van introducteur des ambassadeurs ui vervullen met zyn fraaie schorre stem zou hebhen aangekondigd Mijnheer Jugu ware er bepaald eene opschudding in de salons ontstaan zooals dit mARiAirs WERKEIV f 6 Uitgave Gebr COHEN De inteekening op MARLlTT s WEBKEN in 30 afleveringen a 20 et is opengesteldbfl ATTENTIE De ondergeteekenden zgn zoo vrij erinnering te brengen i at AAET DEÏÏ OUDEN sedert geruimen tjjd niet meer voor onze firma Werkzaam is en dus inteekenlgsten enz door hem aangeboden niet van ons afkomstig zgn yBT De naam onteer firma komt steeds duidelijk leesbaar op onze inteekenlgsten prospectussen enz voor KOK Comp BOEKHANDEL Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd ziJn aan de Nalatenschap van Mejnflrouw JOHAKJfA SUSANNA KOOREVAAK gewoond hebbende te Gouda en aldaar 19 Janaari jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 MAAKT a 9 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G G IfORTUUN DI OOGLEEVER te Gouda OpenlDaTe Verkooping te BOUD A tec overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DRÜÜGLEEVER Vraag onzo Spaanscbe Cognac in Spanje gebotteld en in origineele verpakking geïmporteerd Ze is zeldzaam fijn vau smaak IVr flesch l 0 Verder zuivere Fransche Cognac van ƒ 1 20 f 2 50 per flesch Per 5 Liter 5 o op MAANDAG 29 FEBRUARI 1892 de morgens te elf nren in het Koffiehuis HAa MONIE aan de Markt van 25 Huizen en Erven allen voorzien van waterleiding en staande en liggende te Gouda en wel JSen aan den Kattejisingel wgk Q No 138 verbnurd bjj de maand voor 13 a u Vier in den Winterdijk wjjk Q No 128 tot 131 verhaard hg de week elk voor 1 60 De schaar achter deze haizen is met de poort verhuurd voor j 10 per jaar CBABEl list RAAT 264 De RUSSISCHE HOF JAGER CHB CHODASCHEfVITZ zal op VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG 12 13 en 14 FEBR a s des avonds te half 8 ure in het Café van den Heer D HOOG EN DOORN aan de Slolwijkertluü VOOESTELLHTGEN geven met zgne Russische Beren en Honden Kinder Voorstellin ZATERDAG en ZON DAG de middagi te 5 nur Entree 40 1 en 30 cent 2e Rang Kinderen betalen de helft Ben in de Boelekade wgk R No 133 verhuurd bg de maand voor 3 Mlf in de H rekade in de Korte Akkeren wgk P No 36l tot 371 verhuurd hg de week elk TOor l SCJ Drie in de Korte Akkeren met SCHUUR en TUIN wgk P No 423 tot 425 No 423 is met den Tuin bg de week verhaard voor ƒ 1 90 de overigen zgn dadelgk te aanvaarden Een aan den Raam wgk O No 289 verhaard bg de week voor 1 70 Een aan de Nieuwe Haven wgk N No 82 terstond te aanvaarden I Iwee in de Geazenstraat wgk L No 26 en 27 verhuurd bg de week voor 1 60 en ƒ 150 STRAATVIJILNIS In voorraad een flinke hoeveelheid STRAATVUILNIS zgnde van da laatste vgf maanden Naar verkiezing gemengd met beer Bgiiondet lagen prgs Levering franco boord Adres Aunnemer der StadnreinU ging te Schiedam En een m t TUIN en WELPOMP aan de Spieringstraat wgk F No 24 terstond te aanvaarden De perceelen ign te bezichtigen 25 26 en 27 Februari a s van 10 tot 4 uren en op den dag der verkooping van 9 tot 11 uren Terstond gfevraag d om in dienet te treden een BEKWAMEN ELEEmSENEGlT Tolkomen met het vak op de hoogte Loon naar bekwaamheid om als Hoofd van de genoemde Inrichting op te treden W G BURGER Wasch Inrichting Zeist Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaria FORTUIjN UBOOGLEEVSU te Gouda Alom te bekomen SE mim Mm of de bescbrgTins der beroemde seschilderdt Kerkglazen van dis Groote of St Janskerk t Ttr Qoude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der eartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilden de Üebro den Men vraagt tegen 1 April of l Mei een HVIS te Huur Men wordt verzocht brieven te zenden onder no 2174 aan t bareau dezer courant Dirk en Wouter Crabeiti Pr js 80 Cents A BRINKMAN Qooda Snelpersdruk van A Bbiukha SiZoo De aitgaTe dezer Courant geicliiedt dagelgki met uitzondering ran Zon en Feeitdagen De prgi pn drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 Aisoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND benoemd Jhr Mr W Th vaa Doorn Advocaat te s Gravenbage 23 Laan van Ueerdervoort aan wieu iq die iets van die Maatschappij meonen te vorderen te hebben hunne schuldvorderfag kunnen inzenden Oisterenarond werd in bet Vateenigiugsgebouw eene algemeene vergadering gehoudM vau het Zieken en Weduwenfoods vProvidentia die druk bezocht was De Voorzitter de heer J ie Grauw heette den leden welkom en deelde mede idat deze vergadering die op een werkdag wordt eboudeu was belegd om in de eerate plaats te traenen de Zondagvergaderingen af te schaffen en teaftweede om de leden met deu afloop der influenza jgetreffende de uitkeering aan zieken mede te deeleiyen verklaarde daarna de vergadering geopend Vervolgens noodigt hy den Secretaris Boekhouder uit de notulen te leien die daaraan voldoet welke worden goedgekeurd waarna bq wordt uitgenoodigd mededeeling te doen tffH de uitkomsten van hst Ie Kwartaal De Secretaris Boekhouder ilivgt zijn S maandelitkiok verslasoageveer aldB alt4 Geachte Vergaderden I Het zal zeker de meesten uwer niet onbekend zijn dat het Ie kwartaal van het 18e boekjaar zeer veel uitgaven voederde voor uitkeering aan zieken doch het is eene vereeniging waarvan wy lid zyn die zich niet met godsdienst of politiek inlaat maar enkel Eieken kraamvrouwen eu weduwen geldetyk steunt zoodat zy door vele uitkeeringen juist bewijst nuttig en noodzakelijk te zyn Dat er bepalingen door U zijn vastgesteld waardoor het bestuur gemachtigd il nauwlettend toe te zien of do zich als ziek meldende leden werkelyk ziek zyu is niet meer dan hoog uoodig en dit blykt sti eds vooral in den winter wanneer de werkzaamheden stilstaan of zeer slecht zijn en als dan de bronnen drr liefdadigheid gaan vloeien eu de man ziek of maar eenigszins in FEVILLETOIM behoort by bet binnentreden van zuHt een heer die zoo echt chic zoo echt pschut is nog daargelaten dat zulk een hooggeplaatste pertoonlj kheid een gewenschte echtgouooi zou kuanen worden voor mejuffrouw Saint Christeau Mynheer sprak Barino op bevelenden toon ik verbied u in uw zotteklap den naam mijnerdochter te mengen Ge hebt my niets te verbieden noch te bevelen en de toon dien ge aanslaat is hior misplaatst t Zou misschien nog te pas komen indien ge mynheer de Saint Christeau waart maar nu gi met uw fortuin ook uw adeldom zijt kwijt geraakt om doodeenvoudig vader Barino te worden ambtenaar ophet kantoor Chaberton niets meer en niets minderdus dan ik zelf nu is het belachelyk u zoo aan testellen tegenover iemand die uws gelyke is Watuw dochter betreft ik heb het recht van haar tespreken haar te beoordeelen haar Ie kKtiseeren om haar te lachen zelfs Mijnheer I Ja beste vriend om haar te lachen allerleipraatjes omtrent haar rond te strooieu omdat zyeen artiste is Wanneer men door een opeenvolgingvan rampen men weet er hier over meo te praten zijne dochter het atelier Julian laat bezoeken en in de Salon kleine stukjes laat tentoonstelleip die nog volstrekt niet zoo slecht zyn waarvoor men overalom een belooniiig bedelt dan komt die fierheid niette pas ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GBOOTE LETTBE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt een of ander lichaamsdeel iets meent te bemerken waardoor hij zijn ziekeobewijs kan doen invallen Van de 60 dergelijke gevallen komen er zeker 46 voor by die personen die van gemeentewege geneeskundige hulp erlangen en in den regel niet kannen verdienen wat zg van de vereeniging als ziekengeld ontvangen Hoe treurig dit ook is kan de vereeniging van het ziekenfonds geen uitkeeringsfonds bij werkeloosheid toevoegen al werd de contributie verdubbeld Ook by de andere hier beataaode ziekenfondsen ondervindt het bestuur die onaangenaamheden doch doordien hun ledental veel kleiner is dan by ons als van zelf in mindere mate Zyn er in den laatsten tijd over het algemeen andere regelen toegepast in de verbetering van artnmzorg ook in da ziekenfondsen is dit boog noodig en vooral in die waar ieder als lid wordt aangenomen Het radicaalste middel zou m i zijn dat al de personen die aan genoemde euvelen mank gaan zich van onze vereeniging afscheidden om onderUag eene versemging op te liehten die aas hm wenschen voldoet terwijl van die vereeniging zeker gaarne personen als bestuurders zouden willen fongeeren die ia den regel aanmerkingen maken niet tegen het bestuur maar achteraf niettegenstaande zü zich met het reglement in de hand kunnen overtuigen hoe raoeielijk de taak is voor een bestuur van eene zoo groote vereeniging met een 4 iO tal leden van uitaenloopende ideen en ware het niet dat een groot aanial ijverige werklieden die nooit eenig misbruik van bun ziekenbewys maken zich onder onze leden bevonden het zoude eene totale onmogelijkheid zyn vooral in tyden vi algemeene ziekte aan de verplichtingen te kunnen voldoen Het is dau ook aan laatstgenoemden te danken dat de uitgaven niet nog grooter zijn geweest want zoowel als het bestuur rekening moet honden met het Zwijg ik wil dat ge zwijgt De toon had Wellevend moeten waarschuwen en hij zou verstandiger gedaan hebben niet voort te gaan maar in drn rol van uitdager dien hy elk oogenblik op zich nam aan dit uitdrukkelijk bevel te gehoorzamen zou den schijn hebben alsof hj bevreesd werd en de vlag ging strijken en bovendien by was niet bang voor twist integendeel Keen ik zwijg niet sprak hij neen neen Ge wordt vervelend I riep Moriset hem toe Beden te meer om voort te gaan het is 6 uur 62 minuten ge hebt nog acht minuten wantgeen van u heeft den moed weg te loopen vóór hetzeven uur heeft ges ageu Uw dochter heet Anie nietwaar mijnheer Barino Barino antwoordde niet Een zotte naam Ge hebt baar dien zekergegeven omdat ge het gemakkelijk vondt zoo nnaam die met Anie begint Anie nietwaar Anisette Dan zou het een eigenschapswoord voor haar karakter zyn Kunt ge onze kameraden nu niet met rust laten zouder elk oogenblik hun boosheid op te wekken viel Moriset in t is onuitstaanbaar dat wjj eiken avond uw onbeschofthe len moeten verduren die gy misschien heel geestig vindt maar die door ons ik spreek uit naam van allen heel laf worden gevonden Juist omdat iedereen tegen hem was wilde Wellevend niet toegeven en met de koppigheid van s4jj