Goudsche Courant, zaterdag 13 februari 1892

voort aau de Benoden Para bij Paramaribo en J Wildeboer te Arasterdam tot loptidel de heer J G Keijnders te Dienien en mej k w Eek Ie 8 Grnvenhage Als een klein bewijs in welke mate volapuk internniionaal mag worden genoemd deolt de hoor Van do Studt mede dut uit Spunje en uit Canada öostüllingen zijn ingekomen op den te Arnhem verachenen volapiikscheurkalendor en wel naar aanleiJing van eone adverientie in Kosmopolan welk blad te Sidnoy ver chijnt I Te Pretoria Zuidafrikaansohe ropubliekj is een volapukaclub opgericht die bij hnro opriclitiu 20 loden tolde Ook te Ispahan in Porzic is eeuo vo lapukvoreoiiiging opgerioht die voorloopig 8 leden telt Beneden Para Pretoria Ispahan het volapuk schijnt eene grooto aantrekkingskracht te bobben voor mensciion die in de taal hunner omgevin woinio couvorsaiie hebbeu ie over die straten gaat in het geheel niet gewaar wordt dal hij over een dijk gaat Onze bekwame directeur d r gemeentewerken de heer de Jongh beeft terecht begrepen dat voor de uitbreiding der stad do dijk die reeds van ouds door de stad loopt ook Verder in beslag wordt genomen en wel aan weerszijden van do oude stad de olstand eischt dat men niet bouwe aan den voet van don dyk maar de nieuw te bobouwen terreiuou gelijk make met de kruin zoodat de straatweg in het midden het voorkomen van dijk verliest In het Oosten heeft dit nu wol ten gevolge dat de Nieuwe Plantage als het are in eon dal komt te liggen maar dit misstaat zoo heel erg niet en bovendien laat hot zicb aanzien dat oo s dio Plantage eenmaal in bouwterrein zal veranderd worden Eene amiere belangrijke uitbroidmg in hel Oosten wordt verkregen door de demping van den Boezemsingel tusschen do Nieuwo Veemarkt en den ioudschen Rijweg wolke demping raojolijk is geworden door do verandering die hK oostelijk stoomgemaal h eft ondergaan De stad hooft daar een geheel ander aanzien gekregen Do Hooge Boezem is daar ter plantso een biuoouwaler geworden waarlangs huizen gebouwd worden aan de stailezijde op eon opgehoogd terrein Meer biunenwaarts ligt de uitgestrokto ruimte door het dompen van den singel vorkregen en welke ruiaite thans voor do bebouwing wordt geschikt gemaakt Is men eenmaal met ilie iiebouwiuu gereed dan zul ook daar een nieuw uitgestrekt stadskwarlier verkregen zijn Maar de stad zal dan ook iu het Oosten zoo dicht mogehjk bebouwd zijn Een terroiu om er huizen te zetten zal daai niot meer to vinden wezen en zelfs als Kraliugen bij Rotterdam wordt gevoegd zullen de büuwoudernerniirs ver buiten de tegenvoordigo palen der stad moeten gaan om non bouwterrein te vinden want ook het Kruliugscljo grondgebied aan do zijde van Rottordain is over eeno grooto uitgestrektheid volgebouwc ton behoeve van de Rotterdammers die bij vooikeur daar hunne tenten neerslaan T O O 2Sr E E L Gislerenavond werd voor een stampvolle zaal door het gezelschap van den Tivoli Sch uwburg uit Rotterdam het nieuwe blijspel van Willem van Zuylen opgevoerd getiteld De Rederukeb Hij doet daarmede een tweede schrede op het glibberig pad van toouoelscbrijvor eu hoewel bij ook thans evenals bij zijn eerste stuk liet ü maar ren Smid by een deel van bel publiek eenig succes behaalde gelooven wij toch dal hij verstandig zal doen voortaan zich te bepalen bij het tooneelspol Als wy ons de vele gunstige beoordeelingon van genoemd stuk in gezaghebbende bladen als Faderlahd handelsblad e a heriunereo dan kunnen wy hel niet van ons afzetten dat do groote sympathie die men hoeft voor den acteur van Zuylou velen er tos bracht een weinig zoemansohap te gebruiken by de beoordeeling van den auteur en zelfs hen die gewoonlijk zeer streng zijn in hun criiiek ditmaal een zachte toontje doden aanslaan Geenszins willen wij ontkennen dat van Zuylen s stuk eenige verdienste heeft en hier en daar doet lachen maar over t geheel is het ons weinig bevallen De enkele puntige gezegden bon rnttt en aardige zetten die het bevat kunnen met opwoüen tegen het gemis aan inhoud en het proaveert zeer voor den smaak van ons Schouwburg publiek dal er zoo weinig geapplaudisseerd werd en waar dat geschiedde mogen wij dat gorust toeschrijven aan het werkelyk uitstekencl spel vau alle arlisten Dat van Zuyien uitstekend zou zijn was vooral thans te voorspellen en de heer Boijaards stond hem goed ter zgde terwijl de heer Alex Paassen roet de rol van Joop de knecht alle eer inlegde Ook de dames rollen werden verdienstelijk vertolkt Hol psalm rgozang van de jongelings vereeniging hau dunkt ons achterwege moeten blijven Velen zullen zich daaraan hebben geërgerd Zeer aangenaam was hel ons dat ditmaal als nastukje geen flauwe klucht werd gegeven maar het bekende Een party piket van Fournier en Meijer dat indertyd een iijfslukje was van Albregt Hier zagen wij van Zuijlen weer eens jj SM fkrachl als karakterspeler Over het geheel MM ¥ CZuijlen sinds hij aan den Tivoli SchouwbiUj l gttden is zeer weinig gelegenheid gegeven ais JKmi op te treden Meestentijds speelt hij daar in kluchten als komiek terwyl hij juist als karakterspeler loo hoog slaat Byna alle stukken waarmede in dien schouwburg geld werd gemaakt waren kluchten als de Bon Juan s Pension Scholier enz die weken achtereen met van Zuyien iu de hoofdrol vertoond werden terwyl de mooiste zyde van zijn talent zelden lot haar recht kwam Byzonder genoegen deed het ons daarom gisteren in de gelegenheid te zyn hem als Ridder de la Roche to zien spelen Hij was geheel de arme edelman dia zich verwaardigd had geld aan lo nemen van een pnrvenue leglemeut dat voor de kwndon gemaakt is kent het ook de goeden en breng ik die hier gaarne namuns het bestuur een woord van dank voor hun medewerking en yver in het belang der vereeuiging betoond En uu myne hetren tl ik U even een overzicht geven van den staat van taken gedurende het Ie kwartaal De ontvangsten bedroegen aan contributie 748 10 Aan douatien 160 Aan reglementen 1 50 Te zamen aldus ƒ 899 60 De uitgaven daarentegen aan 92 zieken ƒ 1190 05 27 kraamvr 135 de wed de Jong50 Bijdrage voor t gebouw 116 84 Toelaag Secs Bhr en Bode 58 42 n Pennmr 14 61 Bestitulie 91 Toelaag Bestuur 12 50 Totaal ƒ 1578 33 Zoodat dit kwartaal met een nadeelig saldo is afgesloten van ƒ 678 33 Hieruit blijkt dat aan zieken kraamvrouwen en 1 weduwe samen 120 personen in 13 weken ƒ 1375 05 is uitbetaald Wanneer men nu weet dat vóór 2 jaren mede tgdens de heerschende influenza in het Ie kwartaal aan 93 zieken ƒ 762 65 werd uitgekeerd tegen ƒ 1190 05 in dit kwartaal dus nu 427 40 meer dan kan men daaruit afleiden dut de ziekte dooreen gerekend een kwaadaardiger karakter heeft gehad en de aangetasten langer ziok bleven Dat de accurate uitbetaling op tijd het dagelijksch bijkomen en verminderen van het aantal zieken mede veel inspanning heeft gekost kan raeu nagaan als men weet dat bet aantal zieken in ééu week tot 42 klom en gedurende de 13 weken 354 ziekekwitantiêu zijn uitbetaald En hiermede reken ik aau mijne verplichting te hebben voldaan en eindig mijne mededeeling met den wensch dat even als vóór 2 jaren de volmaaktste gezondheid onder U mag heerschen opdat dan ook weder spoedig het geleden verlies zij ingehaald Ik heb gezegd Het applaus der vergadering was het bewijs van instemming met het medesedeelde Nadat de Voorzitter den Secretaris Boekhouder had dank gezegd voor zijne mededeelingen eo accurate administratie noodigt hij de leden die lid wenschen te worden van de Steenkolenvereenigiug ide Voorn rg uit zich bij den Secs Bookhr op te geven Behalve de 70 leden van het vorige jaar meldden zich daartoe nog 12 personen aan Nadat op herhaalde vraag van den Voorzitter niemand iets had te vragen mede te deelen of opof aan te merken werd de vergadering onder dankzegging voor de verleende attentie en de uitstekende orde door den Voorzitter gesloten De Ank Ct verneemt dat de regeering het plan beeft in elk sehoolarrondissement een cursus te openen in de vrije en ordeoefeningen Voor eiken curaua lal ƒ 200 sjaars toegestaan worden De oaderwqzen kannen gratis zulk een cursus bijwonen Voor de rechtbank t Utrecht kamer van burgerlijke zaken werd gisteren weder gepleit over de ioramige mecschen die nooit willen toegeven dat zij een verkeerden weg njn ingeslagen vervolgde hij Daarom juist spijt het mij zoo dat ik van avond niet genoodigd ben in de rue de 1 Abreuvoir omdat ik zoo gaarne eens had gezien hoe oen jonge dame die met een blauwe baret op het hoofd naar haar atelier gaat iets wat dadelyk eenvoud en goeden smaak verraadt het aanlegt om een man aan te haken plotseling werd de deur van Barinc geopend en eer Wellevend van zijn verbazing bekomen zich daartegen had kunnen verzetten ontving hij eec krachtigen vuistslag in het aangezicht die hem in de kooi van Jogu deod tuimelen Ik bad je gezegd je mond te houden barstte Barinc los Alle ambtenaren haastien zich het gangpad te bereiken en alvorens Wellevend zich weder had opgericht hadilen zy post gevat tussohen Barinc en hem Maar deze tusschenkomst scheen tamelyk overbodig daar Wellevend blijkbaar even weinig lust had de bestraffing betaald te zeilen als Barinc om er mee voort te gaan t at is een laagheid bulderde Wellevend tusschen collega s tusschen collega s zonder te waar tohuwen i u j En met de vuist maar op een afstand bedreigde hij den collega terwijWiij zich in postuur ste de en het hoofd fier omhoog hief hij zag er werkelijk iet naar uit een tegenstander te zijn dien men vaststelling van een schadestaat in het proces van een der slachtoffers van het spoorwogongaluk bij Ruineiwold op 2 Januari 1888 legen de Mnatsohoppy tot exploitatie van staatsspoorwegeu De 17 jarigo J Q D M te Groningen werd bij deze ramp op droevige w jze verminkt voor zyn geheel volgenil leven Ook hier is de verpliobting tot schadevergoeding door de rechtbank bij interlocutoir vonnis uitgespro ken Daarhg is tevens uitgemaakt dat ook de schade moet worden vergoed die geleden is orodut tengevolge vau do verminking de hoop is verloren gegaan om een passenden werkkriag iu de maatschappij te vervullen wanneer mocht zijn gebleken dut de jeugdige D M vóór het ongeluk was een lichamelijk en geestelijk behoorlgk ontwikkeld jougmensch die zich met goede vorwachtmgen voor zulk een werkkring voorberfidde Ton einde zich daarover en omtre it den toestand van den jongen D M vóór on na het ougeluK te doen voorlichten werden door de rechtbank deskundigen benoemd Steunende op het rapport door dez deskundigen uitgebracht werd thans namens mevrouw de we l D M die als voogdes van haar minderjarigen zoon als eischeres is opgetreden door mr L van Lier het gevorderde schadebedrag toegelicht Over de ƒ 2454 17 j die teruggevorderd worden wegens kosten van geneeskundige hulp tot aan den dag der dagvaariltng bestaat geen verschil tussohen partyen Verder wordt gevorderd een tegen den penning 3 s gekapitaliseerd bedrag 15 a 16 000 tot vergoeding van de kosten die de verminkte jaarlijks zal moeten maken oor geneeskundige huip die kosten worden op ƒ 525 berekend op grond van wat in de jaren 1889 90 en 91 is uitgegeven waarvan bewgs is aangeboden Eindelijk wor lt als vergoeding voor wac tie verminkte zal moeten uitgeven om te gemoet to komen aan zijne infirroiteil en voor het verlies van zyne door het ongeluk voorgoed gefnuikte werkkracht een bedrag van 50 000 gevorderd Jhr mr E N de Brauw die voor de maatschappij optrad bestreed deze vordering die hy in haar geheel ais oierdrcvon en in eenige barer onderdeolen speciaal wat de wegens verloren werkkracht geéisebte vergoeding betreft als ongerrond beschouwde vooits kwam hij er tegen op dat tot bepaling van het bedrag der schadevergoeding zou worden gekozen de uitkeering van een kapitaal dat tegen 3 i pct uitgezet dan verminkte aan rente oplevert hetgeen hij noodig heeft Wil men een kapitaal ineens ultkeeren dan behoort men het te geven op den voet van lijfrente maar z i verdiende hel de voorkeur aan de maatschappij de veq liohling tot het doen eener jaarlgksche uitkeering OB to leggen Hel O M zal over iltü weken iu deze zaak conclusie nemen In een schrijyen aan de Dordr Courant deelt de heer J Bossurs geneesheer te s 6ravendeel mede dat door zijnen zoon den beer A J Bossers can didaatarts te Leiden by eene vrouw te e Gravendeel die aan rheumatiek Ijjdeude was hebzelfde succes is behaald met sla olie eo terpentijn als door Sequah wordt teweeggebracht bij middel van zijne olie De bedoelde vrouw had zich voorzien van een volledig bewijs van onvermogen bij Sequah vervoegd met verzoek door hem gratis behandeld te mogen worden Dit werd haar geweigerd waarop i e genoemde heer A J Bossers baar in hare woning opzocht en vroeg ot hy haar mocht wrijven met licht behoefde te tellen en in een strijd met een meer lenigen en krachtigen man gelyk Barinc zou hij een jonge man van ongeveer dertig jaar met zyn breede schouders en zijn foracha gestalte waarschynlyk da overhand hebben gehad maar klaarblijkelijk had bij geen zin den tweestrijd aan te gaau hij bepaalde er zich toe uit de verte te herhalen lis een laagheid Een collega Ge hebt slechts wat ge verdient sprak Moriset Barinc had je gewaarschuwd Spring alleen was op zijn plaats blijven zitten toen hy het stukje vletsch waaraan hij bezig was had opgegeten verliet hjj insgelyks zyn kooi trad op Barinc toe schudde hem krachtig de band en zeide All right Dadelyk daarop volgden allen zyn voorbeeld en kwamen Barinc de hand drukken Hadt ge geen gryze haren sprak Wellevend steeds meer en meer opgewonden dan zou ik instaat zijn u te vermoorden Zeg toch zulke dingen niet voegde Morisethem toe wij weten allemaal wel dat ge niemand lust zoudt hebben te vermoorden Beleedigen dat is iets anders sprak Ladvenu I maar vermoorden niet I Ge zyt lafaards bulderde Wellevend t is I laag u allen legen mij te kanten Tien lijfeigenen tegen een edelman zeide Jugu achend sla olie en terpentijn Dit geschiedde De vrouw kon vóór het wrijven slechts mot groole mfteite langs en met behulp van stoelen on tafels loopon de beenen op een stoel leggen kon zij onmogelyk Ook had zy hare handen slechts zeer gebrekkig tol haren dienst Nn een uur wrijven aldus deelt de heer B mede zuide de vrouw zelve ik zou haast te hard loopen De heer Bossers Sr bezocht haar den volgenden dag en zegt hi zy kau oven snel de beenen op een stoel leggen als ik en liep als een kip geheel vrij in de kamer terwijl zij de handen volkomen goed kan bewogen en dozen even snel kau toeknijpen en openen als ik De Stand komt naar aanleiding van een artikel van dr H W Bakhuis Ilooseboom iu de Buodsohapper terug op de samenwerking tuaschen antirevolutionairen en r katholieken bij de aanstaande Statenverkiezingen Zij schrijft naat aanleiJing van dit artikel Hij is vol moed En dit is begrijpelijk Hij gevoelt toch zeer goed dat er in schier alle districten een zeer sterke neiging zul bestaan om toch maar weer in het oude spoor te loopen Dit is zóó Waar dat we vast overtuiird zijn dat al adviseerde het Centraal Comité ja al adviseerde de Deputatenvergaderiug voor niet samenwerking in tal van districten die saamwerking toch door belanghebbenden za worden doorgezet Men ziet we maken ons omtrent den toestand iu het hittd met de minste illusie Kon men echtor in het land eens rondvragen wie ons althans in zijn hart gelijk geeft uu wie het sterkst op bestendiging van saumwerking aandringen dau maken we ons sterk dut het plebisciet nog al te onzen faveure moe zon vallen Want al herhalen we hos ook wij een open oog hebben voor de belangen die op bet spel staan en al geven we nogmaals in abstracto toe dat ziub een gezamenlyke actie met de Koomscheu voor de Provinciale Staten op zich zelf zeer goed denken liet ook al stonden we in de politieke actie vuur en vlam tegenover elkander toch kennen we ons volk te goed om niet zeer wel te weten dal in de praktyk dit onderscheid op een pure ficlir neerkomt Samenwerking in Mei voor de Provinciale Staten hoeft voor ons volk geen andere beteekeuis dan dat men de actie van 1878 91 nog poogt te bestendigen Tyuelyk is er dan wel een deel van da BoomBcheu dat op ons knort en balslurig is Maar zoo denkt men die bui gaat wel weer over en das gaat het straks weer op de oude manier En daar juist steekt het gevaar iu dat tot elkeo prys moet afgewend Men schrijft uit Oavos aau de A R Ct onder dagteekeuing von 9 dezer Hel heeft de laatste dagen alhier zóó gesneeuwd dat Davos ten deele van I et verkeer met do buitenwereld is afgesloten Üe treinen rijden niet meer tusschon Klosters en hier en de massa sneeuw ia zóó groot aal de post heden met groote moeite door middel van sleeden wordt opgevoerd Oude Davosers verklaren dat er sedert 1817 niet zulk eene hoeveelheid sneeuw is gevallen Zy ligt lot eene hoogte van meer dan twee meter en de groote weg in Davos Platz zelf is niettegenstaande het voortdurend Komaan edelman trek je degen I riep I iadvenu Wellevedd rolde verschrikkelyk met de oogen liep van den een naar den ander en zocht naar een beleediging waarmode hij zich zou kunnen wreken Hij vond er geene die krachtig genoeg waa en rukte met veel beweging de deur open Wij zien elkaar weder riep hij dreigend uil Dal hopen wy groote goden Welk een leed zou het ook voor ons zyn indien wij zulk een beminnelijken collega moestenmissen Onze eerbiedige groeten Pas op voor de trap Alvorens bij de deur had kunnen sluiten waren deze woorden dicht als hagel op hem neergedaald Heeren neemt mij kwalijk verzocht Barinc toen Wellevend vertrokken was Wij wenschen u geluk met uw houding Toen ik zoo over mijne dochter hoorde spreken was ik myzelven niet meer meester hij hadmoeten begrijpen dat er geen wreeder beleedigingwas dun mij in mijn vaderlyke liefde aan te tasten Dat wist hij wel wees daar zeker van zeideJugu Ik veronderstel alleen sprak Spring met vollen mond dal hij niet verwacht heeft dat ge zoover zoudt gaan H ordt vermlgd jjijj vau Wiesen is opgehouden AUerwoge is het p illiisken der sneeuw meer dan een meter opgoIm d Hot naburige Eugadin is van deze zijde goluile afgeslotec terwyl ook het verkeer naar de praar van lawines ontstaan reed kwam eene in jBorfll neder die vijf stallen totunl vernield heeft urbij twee stuks vee zijn omgekomen En steeds blj ft de luobt vol zware wolken die zich in dikke ineouwmassa s ontlasten Ondorstaaüde cirouluiro is aan den Boekhandel verzouden Door middel van de telephoon Eene niet onvermakelijke en leerzame historie verhaalt het Journalde Bordeaux De directeur van oen dagblad dal sterk geijverd had om bij eone vorkiozing den candidaat Hor regeoriiig do overwinning to vorschatfou tegenover den goküzene der katholieke party ontving uitdegoheime fondsen van het ministerie 8000 francs belooning voor zijn artikelen Dit sommetje was den vaderlandslievonden direo De ondorguteekenden vun meening zijnde dat do loortdurende concurrontieuitgaveu van vertaalde boeken op de i duur leiden moeten lot schade van den boekhandel in het algemeen en dut zij het daarom zoowel voor debitanton als uitgevers van het hoogste belang achten om du op vortnalde boekon verkregen rechten Ie eerbiedigen doelen u mede dat ly overeengekomen zijn voortaan het doliiot van derItelijke concurrentiouitgaven niet te bevurileren Te dien einde hebbon zij zich verbonden om met de iitguve van Marlitt s Koinans door den heer Bol e giet te werken maar uitsluitend de uitgave daarvan van de heeren üebr Cohen ten verkoop aan te bioóon Zij noodigeu hunne Confraters uit dio in dit oplioht met hen eenstemmig denkeu zich daartoe bij keu aan Ie sluitun Aknheh 8 Vobruari 1892 P Gouda Quint Stenfert Krorse v d Zande d Berg H B Breyor L Oieponliorst G A De Groot J Heuvelink 11 B Junsen J J van tour te weinig en in gezelschap van een Kamerlid Mustrigt A Meijer d Wiel Co ging hij den minister van financiën lo Parij een bezoek brengen Hoe hy daar ook alle kracht en welsprekendheid ontwikkelde om don minister te ovortiiigon ual 8000 francs te woii ig was voor de leverantie van een zuiver repnblikoiuschen afgevaardigde Zijne Exoelleutie bleef doof aan dat oor en gaf geen stuiver uieer De directeur hield aan en ds ministor vroeg ton einde raad den afgevaardigde die by het gesprek tegenwoordig was even met hom in eene kamer te gaan daar hij hem over staatszaken wilde spreken doch daar gekomen verzocht de minister hem om den lastigen goldvragor zoo spoedig mogelijk uil zijn kabinet te verwijderen Voor dtn vorm bleef men nog even praten In dien tijd echtor kreeg de dagblad man de telephoon in s ministers kamer in het oog Mol eon wip was hij er voor en na aansluiting gevraagd te hebbon met den kassier van het bureau der uitbetalingen telophoueerde hij T5eibpreekt met don minister van financiën en deze gi last u 30 000 francs uit te betalen aan don directeur van het blad dat onzon candidaat deed zegevieren Zeer goed Wanneer komt die heer Terstond hij is hier In orde Terwijl de minister en de afgevaardigde nog in deandere kamer zatin vloog de sluwe vogel de trapaf presenteerde zich aan de kas en streek de 30 000 franes op Toen de minister Bouvier de streek hooide was hy woedend doch wilde zyn republikeinsohen helper niet vervolgen wegens oplichterij Waarom niet vraagt bet Journal de Bordeaux De Muinck Cu en G W Gisteren was het 60 jaar geleden dat het NederIsndscb Onderwijzepgenoolschap te s Graveuhage werd opgericht wett feit zooals meu weet in Juli te Amsterdam feesleigk zal herdacht worden Hel Genootschap welks slichting een denkbeeld was van den lieer D Buddingh te Delft had en leeft nog ten doel do voortgaande verbetering van bet lager onderwys en het lager schoolwezen in Noderland en de boharliging der belangen van alle onderwijzers en onderwyzeresseo inzonderheid do bevordering van hunne vorming en ontwikkeling hun Itofl elijken welstand en dien hunner nablijvoudon Dat doel tracht het te bereiken door hel bevorderen van bijeeukomslon Ier bespreking der belangen fsn het onderwys en de onderwijzers door het bevordeien van do uitgave en de verspreiding van doelmatige leermiddelen door het bevorderen van de studie der paedagogischo woyjnschap door het t s and brengen en onderhouden van inrichtingen ID hél belang van hel onderwija en de onderwijzers door het voorstaan dor belangen van het lager onderwijs by do overheid en hel publiek en door het asnknoopen en onderhouden van betrekkingen met mssucbappijeii en vereeiiigingen van overeeukomstiUen aard in Nederland en elders In alle provinciën van ons land met uilzondering vsn Limbui g zyn thans afdeelingen van helGenootichsp welks ledental 5000 bedraagt gevestigd De fdeeliogen iu ééae en dezelfde provincie vormen oene gewestelijke vereeniging Aanvankelijk had hel hoofdbestuur zijn zetel in de Hofstad waarvan hy in 184B overgebracht werd nur Groningen en van daar in 1859 naar Amsterdan waar deze nog gevestigd is Uit Rotterdam schrerou De uitbreiding der stad aan de Oostzijde is in den laatsten tijd belangrijk toegenomen Hel uitgestrekt terrein aan de uiterste oostelijke grens der gemeente palende aan de Nieuwe Plantage waarvan eenigen t jd geleden in een bericht in dit blad werd melding gemaakt is reeds voor hot grootste gedeelte volgebouwd Dat terrein was vroeger eeue laan met buiteuhnizen en tuinen aan weerszijdeu en een weiland daaraan grenzend Thans zijn er eenige lange straten dwarsstraten en een plein aunitelegd De strook aan de zijde van ds Nieuwe Plantage heeft fraaie huizen die vooral in den zomer een aangenaam uitzicht zullen hebben Van die huizen waren er dan ook reeds eenige verhuurd lóórdat zij ter bewoning gereed waren Deze nieuwo buurt is in zooverre voltooid dat met den aanleg der waterleiding een begin kun worden gemaakt Bij den aanleg dezer buurt heeft men een nieuw denkbeeld toegepast Het terrein namelijk is gelijk gemauk met den kruin van den dyk zoodat die stralen niet in de diepte komen te liggen zooals de vroeger aan den Oost Zeedijk aangelegde straten Hetzelfde denkbeeld was ook reeds toegepast by het bouwen aan do Zuidzyde van den West Zeedijk toon het fraaie koningin Emma pleiu werd aangelegd Trouwens het is hetzelfde denkbeeld dat reeds in overoude tyden werd toegepast toen op dezelfden dijk de Hoogstraat Korle Hoogsiraat en Schiedamsche dijk bebouwd werden daar namelijk werden de buizen bebouwd op de kruin van den dykp oodat wordt aan hetr ülr Dagbl ge Hel genootschap mag room dragen op de schoone inrioblingen die het in den loop der tijden hoeft geitieht als daar lyu de Onderwyzers spaarbank de Leveiisverzekeringmaatschappij het Onriersteuniiigslonds en de Paedagogischo biblolheek Op zijn initiatief is voorts door hst GenooUchap in vereenipnj met de leeraren van het middelbaar onderwijs en n de gymnaaiën het Nederiandsch Schoolmuseum Opgericht Van i geering8wege mocht het Genootschap steeds waardeering vinden en monigen keer vonden zyne opmerkingen ten aanzien van wetten en besluiten het Isger onderwijs betreffende gehoor bij de wetgevende macht ook Niot alleen du dat bel GenooUchap in de 60 len jaren veel goeds tot stand gebracht maar dat het een vriendschappelyken broederband lunchen de onderwyzers in bet algemeen aange noopt heeft geeft het wel recht 11 Febru iri 1892 met onopgemerkt voorbij te laten gaan Wel die van plofed vervangt tot 203 gestegen is iidsr de ciauwo gediplomeerden vinden wij de vol8 Me Nederlanders vermeld t lidel zijn benoemd de heoron S F Duur De heer dr H van de Slndt te Arnhem is profeian volapüka en schryft in de Jrnh Ct nu en dan artikelen lot aanprijzing der weroldtaal eden deelt hij o m mode dat het aantal der door nleyer gediplomeerde lidels thans tot 1600 dat J lopitidels lol 488 on dat dsr profesans welke