Goudsche Courant, zaterdag 13 februari 1892

fs 1893 Maandag 15 Febroari l o 4T59 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentifin kau geaohiedeu to s q uui des namiddags van den dag der uitgave II I M MM MM M MM M l MaMai j gl li I I Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Diii mstifi e door de nieuwste uitvindingen op machinaal geoiod verbeterde fabricatie iT uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen p i ind ere l n verbruiker v iii 1 Stollwerck s Chocolade en Cacao i cn nanbeveienswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordonde aan den inhoud der resp Ktiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere Dlploma g gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n abrika it Keeds 1874 schreef de Accademie national te Paris Nous voua déoemona ane medaille d or première claitae en consideration de I votre excellente fabriotttlon de Ohocolat bonbons variea eto etc Siollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Conflsears Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlim Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Gotda Soeiperadmli van A Beinkiiam k Zook doch dit eigeniyk meer beschonwde als een dienst die hy dien burgerman beweien had en dia door tijn trotschheid byna zijn zoon ongelukkig maakte Het in slaap gaan aan de speeltafel het langzaam ontwaken de genadige fierheid waarmede hg de toestemming gaf tot het huwelyk met Mej Mercier het werd allrs zeer schoon weergegeven Vergissen wg ons niet dan ging vroeger toen Albregt da rol speelde het bedwelmen van den Bidder door Baj mond vergezeld van een zachte muziek doch ook zouder dat was bet een schoon tooneel dat diepen indruk maakte Ook de hh van den Heuvel en van Biene en Mej van Zuijlen kweten zich verdienstelijk van hun taak Baltenlanüscb Overzicht Het compromis in België tusschen de regeering en de clerioale meerderheid tot stand gekomen en waardoor de dreigende ministerieete crisis is afgewend is te danken aan het initiatief van den heer de Lantsheere president der Kamer die Diisdag avond aan de conferentie van den Koning met den ministerpresident Beernaert ten paleize heeft derlgenoraeu Het 6e punt van het den 2eu dezer maand ingediende regeeringsvoorslel iuhoudeude dat de herziening wenschelgIÉ is ivan art 67 betzg door eene wqziging van zijnen tekst hetzg door invoeging in hoofdstuk 11 afd 1 v n eene nieuwe bepaling welke den Koning behoudens het ministerieel cou traseign do evo gdheid schenkt het kiezerskorps te raadplegen wordt door de regeering ingetrokken en vervangen door het voorstel om eene nieuwe alinea toe te voegen aan art 26 handelende over de uitvoering der wetten door den Koning van deten inhoud De wet zal de gevallen en de voorwaarden vaststellen waarin en waaronder de Koning het kiezerskorpa onmiddellgk raadplegen kan Door dit compromis icgt het officieuse Journal it Bnaellrt zal het koninkigk referrndum evenmin verworden als aangenomen zgn de quaeatie blijft voorbehouden en de beslissing zal berusten bij den wetgever der toekomst Naar hetgeen de bladen dan ook mededeelen hebben de heer Woeste en zijne vrienden zich met dit compromis wel vereenigd maar zich uitdrukkelijk voorbehoudt n zoowel in de Constituante als later zoo er eene wét tot regeling dezer zaak mooht worden aangeboden het referendum tot bet uiterste te bestrgden De afdeelingen der Kamer hebben de Regeeringsvobrstellen tot herziening der Grondwet behandeld Vijf hebben bet voorstel aangenomen tot uitbreiding van art 1 betreffende het aanwerven van koloniën Ken andere der 7 afdeelio n heeft zich voor het geheele plan verklaard terwijl de zevende sectie zich een beslissing voorbehield op grond dat de quaeslie naar haar meening in verband stond met het refe rendumplan De verschillende voorstellen voor parlementaire hervormingen zgn zonder groot verzet aangenomen met uitzondering van datgene waarbg voorgesteld wordt aan de Kaa er da bevoegdheid t ontnemen zelf over de geloofsbrieven der leden te Dordeelen Uit voorstel werd door 2 afdeelingen verworpen Art 58 moet worden gewijzigd in dier voege dat alle Knnipkl prinsen in den Senaat kunnen worden toegelaten Twee afdrelingen waren tegen deze wijziging een sectie wilde de bepaling invoegen dat een prins die zonder Koninklijke toestemming een huwelijk aangaat het recht op den troon verliest De wijziging van art 61 om aan koning Leopold II toe te staan een opvolger aan te wijzen ingeval een mannel k nakomeling ontbreekt erd door alle aectiën aangenomen De beschikking betreffende het referendnm zou aan art 61 dat de bevoegdheden des Konings regelt moeten worden toegevoegd In het Kagelsche Hoogerhuis liep de behandeling van hot adres van antwoord vlug af zooals gewoonIgk Het eenige puni waarover de premier met eenige uitvoerigheid sprak was de Bgyptiache zaak Het debat over het adres van antwoord in het Lagerhuis ta h el kalm begonnen Onder voorzitting van den hertog van Devonshire vroeger Lord Hartington bielden de Unionistische leden van het Lagerhuis een vergadering De hertog dankte de aanwezigen voor hun steun gedurende de zes jaren dat hij in het Lagerhuis hun leider was en betuigde rerder dat hij ofschoon gedwongen zgn plaats in bet Ijagerhnis verlatend volatrskt niet van plan was zich aan de politiek te onttrekken Dooor sir Henry James werd voorgesteld Joseph Chamberlain tot opvolger van Lord Hartington te kiezen Dit geschiedde met alle stemmen nadat Chamberlain verklaard had dat hij met de meeste aanwezigen bleef verschillen in de qusestie van het al of niet laten voortbestaan van de Episcopaalsche Staatskerk Hg bleef hg zijn gevoelen en was ook in met van zijn vroeger uitgesproken meeningen veranderd De groote quaadie die allen samenbond was en bleef het verhinderen der afscheiding van Ierland door Gladstoniaanschen Home Bule Overigens behield hg zich volkomen vrgheid voor in alle aan de orde quaesties maar merkte op dat de conservatieven en gematigde liberale Unionisten in hun politieko meeningen in de laatste jaren belaugrgk tot de zgne genaderd waren De uitzichten van de Gladstonianen bg de aanstaande verkiezingen zouden bg nadere berekening niet zoo gunstig zgn als zg ti h vroeger hebben voorgespiegeld De groote man def verkiezingsknepen de heer Schnadhorst zou ua lernstige berekening tot de slotsom gekomen zgn dat er nooit meer dan een meerderheid van 80 kon worden behaald de Ieren meegeteld Het wetsontwerp op de openbare scholen in Pruisen bevat één regeling waarmede ook de tegenstanders zich kunnen veroenigejj Dit zgn de bepulingen waarbg wordt vastgesteld in welke verhouding de kosten van het onderwgs door staat gemeente of andere lichamen zullen worden gedragen Beperkte men het ontwerp tot die bepalingen dus heeft de vrgzinnige pers betoogd dan zou alle verzet tegen het ontwerp onmiddellgk ophouden De minister van onderwgs graaf Zedlitz heeft echter in antwoord op die opmerking in de commissie van rapporteurs verklaard dat hierop geen kans beslaat Een poging om den strgd om de beginselen der wet dus te ontgaan zou niet op de toestemming der regeering kunnen rekenen Men is dus nog ven ver als te voren Zeer opmerkelgk is intnsscheu dat de reactionnairen in de voorbereidende Bgksdagcommissie reeds een nederlaag hebben geleden Op voorstel van Jen vrgzinnigen afgevaardigde Bickert werd met alle stemmen behalve die van het centrum en der Polen besloten aan te bevolen paragr 1 der wet aliina te veranderen de openbare volksschool is een instelüng van den Staat eo staat onder zgn toezicht En als een tweede nederlaag mag wel worden aangemerkt de omstandigheid dat 102 hoogleerareu van een der voornai mste koogescholen in Duitachland de universiteit van Halle Wittenberg een verzoekschrift tsgen de wet hebben ingediend Tot de onderteekenaars behoort prof Kraus die katholiek is PETK0LI UN N0TEEK1 GËI TM de Makelaars CtBtzlaar S lkwijk te Rotterdam De markt was heda flauw 1 000 Tankfust W Februarilevering ftiïO Maart levering 7 10 AprilMei Juni Joli levering ƒ 695 Augus tuslevering 7 05 September October November en Decemberlevering ƒ 7 16 ADVERTENTIÊN ADVERTENTIEN in Me Binnen en BuUentandnehe Couranten worden dadeljk opgezonden door het Advertentie Barean iran A BRINKMAN en ZOUN te Gouda y die ietg te vorderen hebben van of verschaldigd zgn aan de Nalatenschap van Mejaflroow JOH A SNA SUSANyA KOOREVA AB gewoond hebbende te Ooudaea aldaar 19 Januari jl overleden worden verzocht daarvan vóór den In MAART a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C KORTüIJN DROOGLEEVEB te Gouda POTTEBAKKERS GEVRAAGD een DRAAIER bepaald voor klein goed te draaien Aanbiedingen onder No 2175 aan het Boreaa van dit blad OpenTjare Verpachting ten overataan van den te It oert en gevestigden Notaris Mr F D HBI SNETHL AOE op Dinsdag 23 Februari 1892 s morgens 10 nar in het Koffiehais van den Heer E VERSTEEG aan het Spoorwegstation te Woerden van d Bouw en Graslanden en verBohlIlende peroeelen Visohwater van de Spoorweglijn UtreohtOouda van den voonnallgen Bhljnspoorweg voor den tijd van vijf jaren Meerdere inlichtingen geeft de voornoemde Notaris Mevrouw VALETTE Blaauwstraat H 11 vraagt t n 1 Mei een zindelgke DIE 8rBODE goed kaunende koken en werken Zich in persoon te vervoegen tnsschen 8 en 9 nar s avonds Terstond gcevraag d om in dienst te treden een BEKWAMEN BLEEEERSElTEGET volkomen met bet vak op de hoogte Loon naar bekwaamheid om als Hoofd van de genoemde Inrichting op te treden W G BURGER Wasch Inrichting Zeitl i Ue aitgave dezer Gonraut geschiedt dagel ks met mtzondering van Zon en Feestdagen Oe prfJB per drie maanden ia 1 25 tranoo per post 1 70 Alzoaderlnke Nommera VIJF CENTEN BU deze Conrant behoort een BtjvoeKsel BINNENLAND GOUDA 13 Pebrnari 1892 In de giateren avond gehouden Algomeene jaarlijkaobe vergatteriu der VVeerbaarheida Vereeniging Burgerpliolit erd de relcening on verantivoording goeilgekeuril tern l tot bestuunleilen in de plaats van lie hh J J van Bemmel en A C Geitel die bedankt hadden gekozen werden de hk C i A Kerkhof en A 0 Goajjn Men aohrijft ona uit Haaatreoht Algemeen ia men hier ingenomen met do benoeming van den heer Mr J T C Viraly tot hurgemeeater dezer gemeente Dit bleek reeHs giateren toon hg voor het eorat de gemeente even bezocht geheel het dorp waa in vlaggen getooid Kaar wq vernemen beataat het voornemen ZËd z n komat en installatie feestelijk Donderdagavond wenl in de openbare aohool te Wa diogaveen de gewone jaarlijkache vergadering gehouden van de vereeniging de Iferlman Deze Tereeniging bestaat nu 9 jaar het aantal leden is reeds geklommen tot 126 Ieder betaalt wekelyks 10 eent en wanneer een werkman die er lid van is riek is wordt hy uit de kaa onderstennd 14 weken op het langat De ontvangsten over het afgeloopen jaar bedroegen aan contributie 859 aan bijdragen van donateurs ƒ 69 aan renten ƒ 46 De uitgaven die dit jaar de inkomsten overtroffen bedroegen t 20 zoodat er een tekort waa van omstreeks ƒ 40 Maar daar het voordeeiig aaldo aan het einde van het vorige jaar luim 1620 bedroeg ia er toch een mooi batig JFEVILLETOK Naar het Franteh EEH8TE DEEL I En juiat daarom doet het ons zoo c genoegen dat ge hem dien vuistslag gegeven hebt sprak Moriset aan wien zijn betrekking en zgn ieeftgd eenzekere meerderheid verleenden t Is te wensoben dat het een lesje voor hem geweest is Als ge daarop rekent zijt ge al heel onnoozel antwoordde Ladvenu hg behoort tot de categorievan monschen die men op alle kantoren aantrefi eodie geen grooter genoegen kennen dan bet hun kamenkden lastig te maken deze heeft ons geërgerd n zal ons big en ergeren in zoover wg uit hetgedrsg van mijnheer Barinc geen leering hebbengetrokken Ik kan dien vuistslag niet goedkeuren sprakJugu Die is goed I ïk bedoel van het standpunt vanBarino alot Er is ƒ 1400 belegd in de spaarbank van de afdealing Gouda van de Maatschappij tot nut van t algemeen Het ia te hopen dat de Vereeniging De tferkman in het vervolg nog meer ateun moge krggen van de welgeateldsn 9 Uit Keeuwijk schrijft men r Nieltegenstannde ijsen sneeuw zyn de werkzaaadteden in de droogmakerij de Broekvelden en Ve lenbroek te Reeuwijk niet gestaakt en wordt uu bij voortduring door den aannemer van de te maken tighten en slooten met een 60 lal personen meest Inwoners van Beeuwgk gearbeid Zoowel de s and ill droogmakerg als de voortgang der werkzniwil edlB geeft dan ook den Ingelanden van dien példer W msett mogelijke reden tot tevredenheid f IVsor men verneemt lal het o inter nationaal congres tot bestrijding van h0 fnilbfullc van sterken drank in September van dit jaar tg a Gravenhage Qtdeq gehouden DiakoDiB dar Med H w ii tH J lü gameetiès te Amhem hebben een aanklacht wegens laster ingediend bg den officier van jnstitie naar aanleiding van een in het eerate nummer van de Voorwaarh het nieuwe orgaan van de sociaal demooratie te Arnhem opgenomen burioht Naar het Centrum verneemt is de oandidaatoo taris S klerk bg een notaris Ie Doesburg sedert eenige weken voortvluchtig naar Amerika Naar men beweert heefl hij een aanzienlgke som gelds verduisterd ten nadeele van zijn patroon Volgens het openbaar gerucht wordt de ünlatenSrhap van wglen don grooteu kunstliefhebber den heer Fop Smit Jr dezer dagen to Ketterdam aUftleden op niet minder dan 14 millioen geschat Ik dacht van het standpunt van Wellevend Verklaar u nader wijsgeer Die toekent en gaat mgnhee Barinc niet eens helpen om zijn houtsnêe af te maken I De eerste slag van 7 maakte een einde aan deze gesprekken voor de laatste slag had weerklonken waren alle ambtenaren zelfs Spring vertrokken en alleen Barinc die weder aan het werk was gegaan bleef nog achter terwgl Barnabé een gaslicht ontstak en de lokalen verder in alle baast in orde bracht Weldra was hij gereed Hebt ge pig oie meer noodig mgnheer Barinc P Neen gii maar gauw naar huis om te eten Indien ge voor mij bg mij thuis komt vertel danaan mevrouw waardoor ik werd opgehouden enzeg er bij dat ik in elk geval voor half negenthuis kom Zorg vooral dat u met te laat komt Weea niet bang dat ik mgn dochter dat verdriet zou doen IL Barinc dacht nog drie kwartier werk te zullen hebben in een half uur had hij echter zgne teekoning voltooid en hg verliet het kantoor om half acht Dank zij gn krachtige voeten aan de Biscayers eigen kon hg den weg van den boulevard Bonnenouvelle naar het hoogst gelegen punt van Montmartre in tivinlig minuten afleggen en hg zou ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bov dien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Belangrijke legaten werden door den overledene vermaakt aan zgn talrgk bedienend personeel Zoo ontving zgno huishoudster die ruim 30 jari n bg hem in dienst was een legaat van ƒ 20000 terwijl da overigen allen een wekelijksche uiikeering zullen genieten tot een bedrag in guldens van hot aantal jaren dat zij bij hem in dienst waren Er zgn r onder die 18 dienstjaren tellen Te Formerend is Zondagavond tusschen en 7 uur ingebroken hij den Notaris D aldaar De ongenoode gast was reeds in het kantoor doorgedrongen Eon aldaar aanwezige groote hond sloeg echter niet aan zoodat de dief ongestoord kon voortwerken Dit duurde zeer kort want tneu de heer D iu het kantoor kwam om eenige werkzaamheden te verrichtten vluchtte de dief Later in den avond werd opnieuw ingebroken en wel bij den heer S Daar was de hond echter waakzamer zoadat het plan gelukkig werd verijdeld De politie zoekt tot h len nog te vergeefs naar den brutalen indringer Men leest in het Maandil tegen de KvakgaXimij Oéraudefi purjaüef tegenwoordig weer aanhoudend als iets bijzonders geanonueerd is in hoofdzaak een zeer oud lang bekend purgeermiddel n I jalappe Voor een beetje jalappe in koekjesvorm gebracht betaalt mm aan Géraudel 75 cent terwijl men daarbij nog groot gevaar loopt zgn gezondheid te verwoesten Het is n 1 een onomstootelgke waarheid dat het gebruik van sterk purgeermiddelen waartqe de jalappe behoort in staat is zelfs de sterkste gestellen te ondermgnen en toch zegt Géraudel in zijn anncce dat de tabletten voor de lastig innemende vrouwen en de teergevoeligste kinderen een ware lekkernij zijn en dat grijsaards welke een slechte spgsvertenug heb ien het purgatief dus niet veel te laat komen Langs den boulevard Boissonière faubourg Montmartre liep hij haastig voort zouder zijn pas te vertragen volgde hg de rue dps Martyrs en klom met vluggen tred de trappen op die naar den top van den heuvel voeren Geheel boven in de rue de l Abrenvoir die toascheu muren welke de losse gronden van de met heesters beplante tuinen steunen kronkelend voert naar do helling van Saint Donis Dezo wgk is zoo eenzaam zoo verlaten dat men zich op honderd mql afstand van Pargs zou wanen Toch ligt de groote stad daar beneden ons in eei broeden kring dicht rondom e plaats waar wij zijn en van tgd tot tijd vertoont rg zich door een straat Is door een telescoop plotseling aan ons oog Maar zelfs ilan wanneer wij haar niet kunnen zien boort men gegons dof en diep al dat van de zee en in deze geluiden van waar zij ook tot ona komen ontwaren wij het leven en de beweging van menscholijke wezens In een dezer tuinen verheft zich een breed gebouw verdeeld in een twintigtal woningen en ieta verder op de golvende hellingen eenige huisjes van eenvoudige bouworde die leel gelijkenis hebben met die uit een kiiulorspeeldoos een langwerpig vierkant mot Ine vensters beneden op do rersle verdieping een pannendak en dat is alles Seringenboschjea scheiden ze van elkander waartiisschen eenige smalle bloembedden en een berceau van win erdrankeif dat do glooiingen lan het terrein volgt elk huisje heeft