Goudsche Courant, maandag 15 februari 1892

I N O EZ O N D E N Mtjnieer de Redacteur In aansluiting aan do in dil nommer voorko laende advertentie van de afdooling Gouda Algem Noderl Werkl Verbond waarin vermeld wordt dat do heer Th de Rot van Rotterdam het doel van het Verbond in eene openbare vergadering uiteen zal zetten verzoeken wij ü beleefd onilerstaand uittreksel uit bot Reglement der afdoeling in Uw blad op te nemen ten einde do werklieden en overige stadgouooten eenigszins mot onze vereeniging bekend to maken UITTREKSEL uit het REGLEJUENT Art 1 Hot dool dor afdeeling Gouda van het Alg Nod Werkl Verbond is j et verbeteren van maatschappelijke toestanden in het belang der volksklasse Zij wenscht dat dool plaatselijk te bevorderen zooveel mogelijk in overleg met patroons en verdere burgerij benevens landolgk door alle pogingen te steunen die vanwege het hoofdbestuur van het Bond daartoe worden aangewend Bovendien wenscht zij iloor onderlinge bespreking van hot arbeiders v raagstuk den leden in te lichten en hunno kennis daaromtrent uit te breiden Art 2 Van lo e nfdeuling kuunen lid worden allon dio oonn oudergescliikle betrekking bekloeden of alleenwerkend patroon zijn en den ouderdom van 18 jaar hebben bereikt Art S In geen geval worden personen aangenomen die zich aan misbruik van sterktn drank of andere ouzedolijko handelingen schuldig maken Voor de plaatsing van deze regelen zogt ü hartelgk dauk Het Beshiub dee afd Goüua Alo Ned Webicl Veebond ADVERTENTIÉl V Ondertrouwd M WILHELMUS UEBARDUSOÜOIJK Wedawatuu van Gebkbijb Stout COilNfiLIA TAK 8TRAATEN Wed van Marinus Johannks Smits Gouda II Februari 1892 m Voor de vele bewgzen van deelneming zoo van hier als elders ontvangen bij het overIfldea van mjineu geliefden Oom de Heer T S D8H HAKTOG betuigt do ondergeteekende haren bartelyken dank W H BLANKEN Hatutrtcht 12 Februari 1892 Alg i e lerl Wei klleden Verbond Afdeeling GOUDA OPENBARE VERQADSIUNG OP Dinsdags 16 Februari IÖ92 des avonds 8 uur in het Vereenigiugsgebouw Providentia € Spreker de beer Th DE ROT van Rollerdam Qm o BKWltHP Wat wil het Algem Nederh Werkl Verbond Oeen discuiuile Entree 8 cent HEÏ BESTUUR Een ballet voor t oogf eD eefi biyspel op de toog B k Kristalheldere CITIIOE Pül CH ïk 1 60 per liter en 1 30 per flesch ▼ an J F Herman 2n Tiendew Troebele Citroen Pnnch I 60p L 1 30 p fl Heldere Siroop 1 50 p L 1 20 p fl Arac l lOp L 1 p fl legelmatig moeten gebruiken t Is meer dan erg irKaeting n Borsl Pastilleii bij hoost asthma en bionohitis sis het meest werkdadige geneesmiddel anbetolen by welke aankondiging vermeld wordt Zy kunnen door de zwakste gostolten verdragen worden on zg zullen u genezen en ffgeen oen nadeel aan uwe gezondheid berokkenen bevatten ondermeer j Ipecacuanha wortel en zeealuin Skills het eerste een sterk braakmiddel het tweede oen tof die onder de vergiften wordt gerangschikt Beide stoffen worden wol doot de goneoshoeron voorgeschreven maar met to noodige voorzichtigheid en het is ieder ten sterkste af ie raden de genoemde pastilles als een onschadelijk middel op eigen hand te gebruiken Het denkbeeld van Alex Dumas om het tot een Tegel Ie maken dat men aan hen die uit eten gaan de gelegenheid geeft een bijdrage af te zonderen voor hen die geen eten hebben vindt ook hier een begin van toepassing Ëenigo Amsterdamsche dames hebben het initiatief genomen busjes te laten maken on deze mot eeae circulaire aan families geEOiideo van welke zij instemming met hot denkbeeld mochten onderstellen De bussen voorzien van een slot zijn jTOuummerd en geven Dumas zinspreuk Qui nine donne in het hullandsch overgezet Ëlen en laten eten te lezen Voorts staat het dool waarvoor de bijdrage geschonken wordt er op uitgedrukt Ter verschaffing van huisvrsting en voeding aan oubehuisden in Nederland terwijl de byvoeging 26 ot do strekking hoeft gastvrouw of gastheer en gasten te doen weten dat meu geen giften van booger bedrag begeert opdat de toepassing van den maatregel voor niemand hinderlijk worde In de circulaire lozen wij o a 1 Willen do bgdragen die op 25 cents per persoon gestolil zyn workelgk aan het doel beantwoorden dan is centralisatie bepaald noodzakelijk Daarom wil men ze om in den geest van Dumas denkbeeld te blijvon bestemmen voor een doel dat recht heeft op do algemeene belangstelling namelijk het verieenen van huisvesting en voedsel aan ieder die zonder dak is De gelden zullen dan worden afgedragen aan het Comité to het verleeoen van huisvesting aan unbehuisdec in Nederland dat zich te Amsterdam heeft geconstilneerd Naar de Am terd vernoemt zijn thans reeds 55 dier bussen geplaatst en behoort onder de voorstanders van deze zaak ook de burgemeester de heer Vening Meiueiz In vele andere steden van ons land hebben zich evenzeer verscheidene personen bereid verklaard het eten en laten eten onder de aandacht hunner gasten te breugen zoodat men hoopt dat deze zeer natuurlijke en eenvoudige beoefeninx dor liefdadigheid te Amsterdam weldra hier burgerrecht zal verkrijgen Do Parijsche correspondent van het hbld schrijft Het oudste lid in jaren der Nederlandsche kolonie te Parijs mevrouw de weduwe de Haan geboren barones Tenguagell de Kaad vierde 9 Februari haar lOlsteu verjaardasr De consul generaal dor Nederlanden do voorzitter en de vico voorzilter der Nederlandsche Vereeniging alhier on eun groot aantal harcr vriendon kwamen haar in hare woning te Passy bezoeken om haar te wenschen dat Tiij nog lang voort zal gaan een krachtig bewijs te zijn hoe goed zyn tuinije allen genieten van oen prachtig panorama bet eenige wal hel voor heeft en meoschen met krachtige boenon on sterke longen doet besluiten dagelijks dezen heuvel to heklimmun waarop men meer afgezonderd is van Parijs dan wanneer men te Kouaait of te Orleans woonde Ëen dezer huisjes word bewoond door do milie Barinc maar bij hem was het niet de bekoring van bet uitziohl geweest die hen had doen besluiten lich hier te vestigen maar wel geldelijke moeielijkkeden Hun fortuin was versmolten bun goeileren verkocht en zg waren geheel zonder inkomen toen een vriend wien do armoede niet van ben bad verwijderd Barinc had aangeboden zijn bezitting te behoeren en als vergoeding een dezer woningen te betrekken en zoo nijpend was de nood dat zij het aanbod hadden aangenomen zij waren dan ten minste onder dak en met eenige meubels die nog uit en schipbreuk konden gered worden hadden zij daar hun intrek genomen in afwachting van bet r voor enkele weken voor enkele maanden misschien De weken en maanden waren jaren geworden en gedurende moor dan vijftien jaren woonden zij in de rue do l AbreuToir zonder vooruitzicht daar ooit Tandaan te zullen komen Ën evenwel deden zich de nadeelen van dit afgolonderd wonen met eiken dag meer govoelon niet zoozeer voor den rader die tegen oen ferme wandeling niet opiag maar meer voor de dochter de Hollanders ia Farqs kunnen aarden Dat haar langdurig buitenlandsoh verblyf de banden met het vaderland niet verbroken heeft bowozen de talrijke felicitation en telegrammen dien dag uit Nederlaud ont angen Jammer genoeg was onze waardige doyenne niet in staat zelve al deze bew jzeu ran sympathie in ontvuigst to nomen daar zij aan de heerschonde ziekte de inttuenza lijdende ia en deze zelfs een begin van pneumonie beeft doon ontstaan dat met het oog op haar zeer hoogeu leeftijd niet zonder gevaar is Gisterenmorgen vroeg kwam te Amsterdam aan den kop van de Uandelsl ude een Noorsche brik aan eon waWisch achter zich aansleependo Dit dier is 8 dagen geleden met harpoenen uit kanounen geschoten door walvischvsardors gevangen bij Tonsbergou aan de Noorsche kust Het werd over Hamburg hierheen gesloopt met het plan het in Amsterdam met de groote stoomkraa i te lichten in een expresselijk tot dit doe in Dordrecht vervaardigd vaartuig Ëen telegram meldde echter dat deze reuzun boul nog met gereed is en dat deze eerst Woensdag in Amsterdam kau worden verwacht zoadat het gevaarte op dien dag zal worden gelicht Beeds te 9 uur heden gisteren stonden talryke uieuwsgierigon zich np de Handelskade lo verdringen om het grootste der zoogdieren te bewondeien ls een groote breede sloep met de kiel naar boven lag de walviscli daar do 4 meter breede staart met kabels bevestigd aan don achtersteven van de Odtn De kop die een derde doel aii het gehuele lichaam beslaat was onder water verborgen en slechts de grijze rug met witte vlekken stak boven het water uit De lengte van het beest is ± 22 meter de breedte ± 4 motor en de hoogte ± 5 meter Het totale gewicht bedraagt ongeveer 5U 000 K G Hot dier geeft eeu zeer onaangename lucht af doch dit zal spoedig verbeteren wanneer een Berlijusoh scheikundige de preparaten in het lichaam lieift gi spoteo Zoodra het gevaarte dat thans versleept is naar de Bionenhaveo voor den ingaug van de Koninklijke Sioomvaartmaatschappg Nederland in ziju uieuwe woning is gesjord wordt bet bier in den BinneuAmstel bij do Blauwbrug tegen een kleinen toegangsprijs tentoongesteld Vau hier gaat de walvisch over Botterdfim s Oraveuhage Antwerpeu Brussel en Keulen oaar den Rijn waar hij ook in eenige steden zal worden tentoongesteld De executie dor narchisteu te Xeres Omtrent de viervoudige tordoo4 renging te Xeres worden de volgende bijzonderbediM geiield Dinsdag ochtend te 7 uur vier en twintig uur vóór de voltrekking werd bet vonnis in togouwoordigheid van d geoestolijken dio hen bijstonden den ongetukkigen voorgelezen waarna zij uaar de volgens spaansche zede opzettelyk voor hen ingerichte kapel geleid werden bij het binnentreden waarvan nun de handboeien werden aangedaan Een van hen zekere Busigui weende bi r oen ander Zarzuela viel bewusteloos in do armen der cipiers Een derde Lsmela toonde meer geostkracht en poogde do andoren op te beuren en de laatste Lebryano tooudo zelfs niet de minste ontroering rookte zijn cigarette terwijl het onnu gelezon word on sprak geen woord Ten overstaan van vier getuigen zette hij echter niet kunnende schrijven een kruis onder een stuk waarbij bij zijn anarchistische gevoelens afzwoer Zoolang zij nog een kind was deed het er minder toe of zij ver van Pargs woonde zij bad haar tuin om in te loopnn om te speleu om te spitten te harken en allerlei bezigheden in de open lucht to doeu met oen onbcirensde horizon voor zich waardoor haar oog en geest werden ontwikk ld terwgl de moeder haar kind verzorgde on droomde van een vergoeding die do toekomst haar zou brengen nu de fortuin haar in den steek liet s Avonds wanneer Barinc van het kantoor thuis was gekomen leerde Anio bij haar vader en daar hij in allo leervakken thuis was toekende en aan muziek deed had zij geen andere meesSors noodig zij werd degelyk opgevoed zonder de onaangenaamheden van scholen of kloosters te leeron kennen Maar bot oogenblik was gekomen waarin de vaderlijke lessen niet meer voldoende waren zij moest zich gaan bekwamen om haar brood te verdienen en wat tot nog toe uitspanning was geweest werd voortaan een ernstig beoefenen Zij ging nu naar het atelier Julian en eiken dag wolk weer het ook was regen sneeuw yzel moest zij den heuvel van Montmartre afdalen langs gladde eo morsige wegen tot aan de passage van het Panorama De tocht was lang en bovenal moeilijk Haar vader geleiddu haar bg de hand beschutte haar met zijn paraptuio en hielp haar de trappen afdalen In de andere hand droeg hg voor haar hot mandje waarin het ontbyt lag dat zij in het atelier opat iwee harde eieren een smkje koud vleesch of kaas Busigui verklaarde dat Lebryano hem in het ongeluk had gestort Van s avonds half elf af word niemand meer bij hou toegelaten en bleven zij met de priesters alleen Vooraf was Busigui door zijn vaderen zijn verloofde bezocht met wie hg eerlang in het huwelijk zou z jn getreden Te middernacht telde men 94 polsslagen het normaal getal is tussohen 60 en 70 bij de anderen van 80 tot 90 Het met zwart behangen schavot was op het plein vóór do gevangenis opgeslagen en daarop stonden vier stoelen elke bevestigd aan een paal van ongeveer zos voet hoog en loor schutten van elkander gesoheidon De veroordeelden bestegen het schavot met hun vier beulen men heeft er in Spanje veertien tn de priesters en ordebroeders die met hen don nacht in de boolkapel hadden doorgohraoht en wio van de priesters namelijk zij na gebiecht te hebben de H Communie hadden ontvangen Na eenige gebeden werden de anarchisten uaar hun stoelen geleid en vastgebonden waarna de beulen hun den metalen band om den hals legden bestemd om door middel van een schroef met een achter den paal aangebrachten hefboom hen te worgen het bekende toestel de garroto Op eeu gegeven teoken werden de schroeven met een ruk omgedraaid en de vier waren dood Den vorigen dag had de bisschop van Cadix in een bijzonder gehoor bij de Kaniiigin regentes genade voor de veroordeelden gevraagd H M raadpleegde onmiddolgk do ministers die echter verklaarden dat zij wegens den ernsügou aard der gepleegde mis4aden tot guedortierenbeid niet konden radon Afgovaanligden van werklieden te Madrid die bij don minister president Canovas om gehoor verzochten len einde de zaak der veroordeelden te bepleiten worden niet ontvangen Uit vrees voor ongeregoldhoilen haddon velen reeds Dinsdag Xeres verlaten doch er waren zooals men weet kraohtige maatregelen genomen Te Barcelona vau waar in de laatste dagen weder berichton van verschillende uieuwe werkstakingen gekomen zijn trokken Dinsdag troepen anarchisten door de straten en voorsteden proolomatien verspreidende waarin de werklieden werden aangezet om tegen de executie vau de auarchisteu to Xeres te protestfereu en vau de winkeliers eischende ten teeken van rouw hun winkels te sluiten Hieraan is echter niet volduun Van lieverlede worde i de anarchisten zuo rumoerig dat do politie gelijk men uit een tulegram weet tusschenbeide moest komen en er een botsing outstonü waarbij een vrouw door een revolverko el werd gekwetst Verscheiden belhamels werden in hechtenis genomen Dit verhinderde intussohen niet dat er des ayouds in het hart der stad een bom werd geworpen waarby oen man omkwam en drie andoren gekwetst werden De vorout vaardiging over het gebeiirde was groot en den gehoelen nacbt trokken patrouilles door do stralen De dader is echter niet ontdekt Ëen nieuwe prefect wiens geestkracht zeer geroomd wordl heeft Dinsdag zyn post aanvaard Te Cordova hebben eeu aantal invloedryke ingezetenen ton eide Je anarchistische propaganda tegen te gaan in overleg met den bisschop en onder algemeene instemming der burgerij oen vereeniging opgericht ter verbetering van den sloffelijkeu fai zedelijkon toestand der werklieden I Haarl Ct s Avonds moest hg echter dikwijls op het kantoor zijn en kon hij haar dus niet thuisbrengen dan moest zij de terugreis alleen afleggen Wat zorg on onrust voor ouders wanneer zy weten dat hun dochter geheel alleen door de straten an Pargs dwaalt en als die dochter danbovondien nog een aanlig gezichtje heeft en aller blikken tot zich trekt zoowel door haar twintigjarigon leoflgd als door haar vreemdsoortige kleedmg die noch d vader noch de moeder den moed hadden baar te verbieden zij droeg een tamelijk kort japonnetje om hot middel bijeen gehouden door oen lang biaum ceintuur een kort jakje met eeu vost er onder ea op hot hoofd een wollen muts de muts waarvaa Wellevevend haar een grief maakte Deze kloodiog zoo afwijkend van de mode was zeker wel wat zonderling voor op straat voOral daarzg die zoo gekleed ging nergens Dn pgemerkt kon voorbijgaan maar wie kon vergen dat het haar verboden werd I De moedor was er trotseh op dat die kleedlnghaar dochtertje zoo goed stond en dat geen enkel ander meisje er zoo aardig uitzag en in vaders hart deed het oen teedere snaar trillen t was immers met enkele afwgkingen de kleederdracht van zgn geboortegrond Ifotifit verpolgd DER Jaarlijksctie Groote Opruiming Zuiver Vlaamsch LII I EI breedte 9 8 1 4 6 4 9 4 10 4 per el 18 ct 24 ct 27 ct SO ct 62 L ct per stukjes 40 el POTDOEKEN dozgn 1 25 Groote NACBTPONNEN 1 25 THBEDOEKJES t lO Dames PA NTALONö met Strook O 70 Zwaar halfi HANDDOEKEN doz 2 10 CHEMISES met Kant l geheel linnen 3 50 SLOOPEN met geborduurde letter O 60 Tlflllitex l l 4 50 Dames FLANELLEN 1 25 I lalellaken X t Kinder HEMDJES 0 35 Dito Damast in prachtige dessins stel 6 50 VINGERDOEK IES doznn 1 20 TAFELLAKBNS 25 40 en 60 cent UTnpnnfi K TS Q a a AR nncK ifw 1 Va STOFDOEKJES met ropde rand en ZAKDOEKEN dozun 60 cent i gezoomd dozgn 0 90 SLOOPEN g eheel klaar doz 5 75 En vele zeer voordeelige soorten in WIT KATOEN etc ZÜIVKIIK FllA SCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX è ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van aUe merken zijn proef flesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot im Heynwit s Boonekamp Elirtcr VOOnrZETTIIVG DER OPRUIMING waarbij eene g roole partij diverse L 4PPE1 die tot extra lag e prijzen zullen Worden opg eruimd aoüDA BAHLMAI Co Verschenen en bg den Boekhandel Terkqjgbaar MN STELREGEL Voor het Bagelijksdie Leven Leerrede door Dr J J P VALETOB Ond Hoogleeraar Uü esprokan den 8 Nor 1Ü91 te Zwolb en den 22en d a r te üooda Prijs tO cents bg 10 ex i7 bg 35 ex IS centM ZufoUe La RIVIÈRB VOOICHOBVE Firma J WELTER Hoogstraat VagaziJD vao CORMEN eoOlËRGOËD Orthopedische CorsettenenRechthouders 3 mmmtm nui welken aard ook en tanden hol of aange dtaa wolden ooffeiibüJdwlglc tm wootidaiead genezen door het gebruik van het beroemde Extract vaa Prof LEFKIËS Prijs per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc Wordt TE KOOP aangeboden eene scheepslading AARDAPPELVEZELS BrieTen franco onder motto Vkclu aan de boekhandelaars SCH0LTEN3 k ZOON ta Groningtn vinden radikale genezing b het gebruik van Prof LEFRIE3 tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Auegtng 42 aaWem Depóthouder £ A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel cde ZALM