Goudsche Courant, maandag 15 februari 1892

Af = B INNENLAND GODDA 13 Februari 1892 Door ie Vereeniging ile Haausclip Kookschool zgo uitgegeven do prospectussen dier inrichtinEj zooala Ie regeling zul zijn na lo Mei op welk tijdatip do inrichting wordt overgebracht naar den Bezuideuhout te s Gravonhngo in eeu niouw doelmatig ingericht gobouw Hot onderwijs ontvangt dan eena aanmerkelijke uitbreiding terwijl ook oen aangenaam en gezond tehuis wordt iiangebodon aan eenif o jonge meisjes uit den bosohnafden stand tf r opleiding in de buishoudkumie of als kookscboolleeraressen ProspectuBssn on nadere inlichtingen iijn op sohriftülijke aanvrage lo vorkrijgeii bij movrouw van Kijk van den Uosehslraat 3 to a Ornvonliige lu Londen wrrd dezer dagen eon man voroordoeld tot zeven jaron goïnngenisstraf voor hot stil n van 160 000 Britsoh Indischo postzegeltjos uit eon schip dat in het Albertdok lag Zijne twee helers werden elk tot achttien maanden dwangarbeid vernordoeld Zekere Ouyard notaris te Boorg il Iré Frankryk is in hechtenis genomen beschuldigd van iemand dia door zijnen broeder onterfd was door middel vaii een valsch testament toch aan de nalatenschap geholpen te hebben Het schrift was zoo voortreffelijk nagemaakt dat het door experts voor dat dos overledenen verklaard was De zaak is uitgebracht door zokeren Charpontior dien de notans voor dit werk gebruikte eu metwien hg ongenoegen had gekregen Ook deze is inhechtenu De l ekende rekenaar Jacques Maudi die reeds Is kind verwonderlijke proeven gaf van zijne vermogeos heeft de leden dar Frausclie Acailemie van Wetanachappon dezer dagen in verbazing gebracht O a moest bij met den tug naar een bord gekeerd uit hot hoofd de daorop geschreven getallen 4 123 647 238446523831 n 1248126138234128910 van elkander aftrekken Hij dood dit onraiddell k Daarop beantwoordde hij in mindc j dan twae seconden de vraag van weika getal geven de derde en de twee macht bij elkander opgeteld 3600 p Van IB riep hij uit Maar hij kon3Jook zuide hg twee berel emngeii te gelgk doen en tevens praten Daarop werd hom opgegeven het uadraat van 4800 met 1 te verminderen en dooi zes te dealen en te a gen walke dag het was op 11 Maart 1822 Onmiddelgk antwoordde hij en terecht De Ude Maart 1822 was ern Maandag lomand die toen geboren word zou nu vooveel uren minuten en Seconden oud zijn de cgfers bleken juist en bet opgegeven gotal is 1960 Da Acadomie hoeft eena commissie benoemd van 6 leden om de raetboda des rekenaars te onderzoeken Ëenige jongelieden to New York voordon onlangs toen zg zich aan hel strand der zoo bevonden een gesprek over baaien en het gevaar dat die dieren foor zwemmers on baders opleveren Eon der boeren Karman Oeirichs bestreed bepaald dat haaien menKhen bijten en zeide dat bij twijfelde aan alle garacbten dia daaromtrent in omloop zijn Hel gezelschap zat op de veranda van een woning en men had vrij uitzicht op da zee Juist bad Oeirichs aan weddenschap over de juistheid van zijn beweren aangeboden toen met den vloed oen haai van 10 voet lengto bet strand naderde Nu kunnen W8 de zaak meieen uitmaken I riep Oorlicb snelde naar het strand en sprong in zee en zwom naar den haai toe woldra was hij in do onroiddelgke nabijheid van het roofdier en zgne vrienden achtten hem verloren maar bet dier ontweek den moedigen man M zwom zoo haastig mogelijk weg Oeirich heeft thans eaue belooning van twaalfhonderd gulden uitgeloofd aan degenen die op geloofwaardige wijze kan aantoonen dat bg zelf of een ander manscb door een haai gebeten is Qooda Snelporsdrak van A Bbiukma k ZooK Op een gedeelte van de gronden voor de WaroldteotooDstelling te Chiosgo is thans aedert eenigeu Schoenen en Laarzen Hagazijn de Koode Laars zal nog eeoige dagen voortgaan met de Groote Voorjaars uitverkoop ver waarin alle voorhanden SCHOENEN en LAARZEN beneden Fabrieksprijzen worden UITVERKOCHT Prifsnoteering gedurende den Uitverkoop Mans Hooge Laarzen van af ƒ 3 S Dameslaarzen Kamg met Elast rond Vilten Pluche en Stoffen Idem Kalfsloder ir 4 30 Kalf of Vachetleder Tax af 3 30 Pantoffel met Hakken ran af 1 40 Heeren Bottines V 2 80 Idem prima handw ff 3 50 Idem zonder Hakken ff ff 1 10 Idom prima handwerk ff 3 60 Dame Knooplaarzen ff 3 ao Gezondh HuispantotFels ff ff 0 40 Heeren Molières ff 2 70 Meisje Knooplaarzen met Kamgaren 0 2 8U Idem Meisje en Kinder It 80 20 Jongens Molières ff 2 20 Dames Chevroaulederen Knoop Jongen Schoollaarzen u ff 1 80 Heeren Bqg MoUèr a ff 2 40 laarzen ff 3 60 Idem prima hoog soort handwork ff 2 26 ld prima Kalfsleder ff 2 75 Meisjes Idem ff 2 0 Kinder Rgglaarzen mooi soort O 0 ld met laken ingelegd ff 3 40 Dames Rijgschoenen ff 2 40 Idem kleiner soort ff 0 40 Haeren Pantoffels ff 1 60 ld met Laken ingel ff 2 80 Jongen en Meisjes Rijg ld prima handwerk ff 1 80 Dames Glacé Pantoffels ff 2 25 schoenen ff ff 1 70 WarkpantoSels ff 1 70 ld Vilt met Hakken ff 1 26 Jongens en Meisjes Heeren Gezondhoidspantoffels ff 0 50 ld UezoDdh Panloffels ff 0 40 Pantoffel V ff 0 75 ld handwerk Koordzooi ff 0 76 Dienstboden Pantoffels Vilten Kinder Laarsje ff 0 45 Dameslaarzen Chevreau leder met Leder met Hakken ff 1 70 Elastiek ff 2 30 Idem Nieuwste model ff l 0 kmm verschillende aadere soorlen Idem prima handwerk ff 2 90 Idem zonder Hallen ff 126 Gaat sien de Etalage Spotprijsen Schoone gelegenheid voor Winkeliers oi Wederverkoopers de prijzen zijn ver beneden fabrieksprijzen genoteerd aangezien de uitverkoop slechts kort zal duren ontvangt een ieder die voor 10 Gulden koopt een paar mooie KINDEB AjVRZpN of PANTOFFELS CADEAU Ten overstaan ran den te Moordrnlit gevestigden Notaris NIC TREURNIET zal aldaar in chet Posthuis bewoond door Mej de Wed dïs BRABER op WOENSDAG 24 FEBRUARI 1892 s morgens te elf aren bg veiling verhooging en afslag in bet openbaar worden verkocht tengevolge van het overladen van den eigenaar Ken WOONHUIS boven met flinken ZOLDBB en berchoten KAP SLACHTERIJ beneden met vorstvröen KELDER SCHUUR met SNUIVER en ÈM zeer gnnstig staande en liggende te MOORDRECHT op het dorp kadaster Sectie C No 1181 groot 1 are 37 centiaren Grondlasten over 1891 4 74 Betaling en aanvaarding op 16 Maart 1892 of zooveel vroeger als zal kannen worden overeengekomen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris A D V ERTENT I EN in alle Binnen en BuUenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Barean vatt A BRINKMAN en ZOON te Gouda A be de d J p HES8ËLS 1 Neem eens de proef met onze Wijnen en gij blijft ze drinken 1 BORDEAUX WIJNEN rsn 0 60 tot ƒ 2 20 H BOURGOGNE 1 10 3 20 RIJN MOEZEL 0 90 1 50 I ROODE PORT 1 2 50 I WITTE PORT MADERA SBERRY MALAGA 1 1 30 2 50 0 90 2 1 50en 1 50 1 75 per flesch 1 CHAMPAGNE 1 25 tot 4 50 1 WITTE ► 1 10 2 H TOKAYIR 1 25 en 1 75 per liter flacon 1 1 VERMOUTH ► 1 50 1 75 Van Frafi xkenhui jsen en Co 1 CRABETHSTRAAT2 64 Dr BRËHMER sHËILANSTALT für Lungenkrankheiten GöRBERSDORF SGHLESIE Inlichtingen omtrent rei en verblgf geeft gaarne de heer G B FRERKEK Vischmarkt Groningen maandag IS Februari 1892 tijd aoii boweegbnar plunkea voetpad in beworking dat onophoudolgk in oen langwerpig ronde ruimte ronddraait Het zijn eigenlgk Iwea voetpaden naast olknar het eena wordt met eone snelheid van drie mglen hot andcro mot een van zos mijlen m bat uur voortbewogen Hat plan bestaat ora zulk oen voetpad over de gobeele tontoonstolling in werking te stellen üo bezoeker dia zich naar oen ram of moor verwijdord gedaolto van de to itoonstülli wil begeven slapt eonvoudig op liet mms snol v oonbowegande voetpad t welk gpraakkolgk is om lat do snelheid met grootor is dan die waarmede zich oou gewoon voetganger voortbuweegt Heeft lig ba MI en 18 de afstand dien hij wonsclit uf te logifen tamelgk groot dan slapt bij met dezelfde gera ikkohjklicid v in t eerste op bet tweodo snellere voeipad on heeft hij zijnu bos ommiugspla its bereikt dan gaal hij omgekeerd weer oorst v iii hot snelloro op het langz imer voetpad ea van daar weer op den rond Ook kan de bazoekor zich op zulk een voetpad langzaam ot sneller da geheelo tentoonstelling laten rondvoerun Daar het voulpad nooit stilstaat maar integendeel de vervoerd wordende zich zulvoa doet stilhouden is hot altijd gereed on worden bot tijdverlies en de kostoii om een stilstaand voorwerp in beweging te brongen vermeden De voetpaden zullen door electricitüit worden voortbewogen de nibuwq tarieven waren ingevoerd ontstond eoB nieuw geschil over de uitbreiding vjin het spoorwegnet in Rusland welke uitbraiding volgens Huubbanet van sLialswoge moost geschieden maar die Wyschnegradski aan bijzondere onderuomingen vilde overlaten Zoo st vudon beide ministers tegenover elkaar toea Ie gebreken in bet epoorwegbestuur aan het licht kwamen Wysclinearadski greap dozo gelegenheid aen om den cza ir aan te sporen Hubbenot to ontslaan Of hierdoor de toestand zal verbeteren wort t achter ook in Huslaud betwgfeld Kuiteolandscti Omzicbt Over de executie van do vier anarchisten te Xere IS veel ta doen geweest Deputatien van werkliedenvoreemgingea bobben zicb naar don ministerprosi duni bego eu om zijn voorspraak voor do veroordeelden in te roepen doch de minister weigerde h r Ie ont angen Ook do bisschop viin Cadix heeft in dien zin oen slap gedaan bij de Koningin Regentes Deze hoeft den prelaat te kannen gegeven dat zg dd miuisters zou raadplegen doch de ministerraad heeft zich nadrukkelijk tegen de ontheffing van do doodstraf verklaard op grond dat de feiten van dien aard waron dar er geen torman voor gratie waren Volon waron te Xores voor gratia niet om gratie zolf maar uit angst voor ongeregeldheden men vroesdü dat da anarchisten do veroordeelden zouden ontzetten en dan do algemaaiie plundering eeo aanvang nemen Men weet dot er niets is gebeurd da anarchisten wilden wel maar de militaire maatregelen waron van dion aard d it zg niet durfden Burgeriyke Stand GËIIOBK V U Febr Heudrik Ficter oadoi J vin dw ouder VlDger Heidtiii eD M J Siiet Aima Adriaaa liDg en k lluzebroek OVbBLbDEN 10 Febr 3 voa Dal ea hiUvt vw F J HsrWram 41 j W W nn Dam a f A tl Mee IS 7 J M van Bek 14 d P Itmsen 82 1 f B Flul 12 j B M aii Cro wed F N Vlan 73 j W UioekhulseD 1 j U 1 M Moulrniiar 7 in M M ReiDi nr Wed J di Umin 71 J 13 tl n Absmo Wed W Sch rloo 98 j A de Bruijr 21 m ONUEKTROUWD 18 Febr P T krool ei te Milliagea 21 j en F de korne 22 J W G Oudyk B4 j en C van Siiaaleii 58 J J Verhoek 87 J M van deii Bern 44 J J I A TeijBOman 26 j co N i Vrtom 20 j In een vergadering van ongeveer 3000 werkstakeude Londenscha kooldrngers heeft do seoreinris hunner vereauigiug medegedeeld dat er kans bestaat op oen regeling en de meerderheid waarscbgnigk morgen reeds bet wark kan hervatten De gedelegeerden Ier Eugolspho mijnworkars hebben besloieu om da patr og nede te de lan dat zij in alle mijnen den arbeid zuUen staken Da werkstaking zal dus den 12duu Maart beginnen Advertentiën ELEEBUAESBSENMT GEVRAAGD Van der SLOOT Een speciaal huis in Japonstoffen wenscht aan soliede Manafacturiers Stalencolleoties te verstrekken ouS voor eigen rekening daarop te verkoopen Het eerste jaar Stalen kosteloos later eveneens bij voldoend debiet Franco aanvraag motto Stalen c HAASENSTEIN VOüLER Amsterdam De Fransobe Hagaariog zal eerstdaags mededaelingen doen over de ban lelsvardragtngen in den Senaat an da Kamer an o a ter kennis brengen dat verschilleniio Staten voornamelgk Zwitserland an België sleotits voorloopig het minimumtariof hebben aanvaard zich voorboboudenda de onderbandetingon te hervatten ten cin lo gunstiger voorwaarden te varkrg gen De h er Méline moet zich bobbeu uitgelaten dat hij mot geloofde dat er sprake van kon zijn mat andere Mogondbedan binnen den tgd van een jaar onder bet minimum taricf to ouderbandelen want bet zal onmogelijk zijn zich voor dien j tijd van de juiste uitwerking van het nieuwe tarief rekenschap te geven over een jaar kon men vorder zien maar op het oogenblik zou aan groote meerderheid elke nieuwe concessie verwerpen Onder voorzitterschap van markies da Dampierra is giaterau te Parijs de algomeeue vergadering der landbouwinanisehappij geopend De voorzitter hield oen rede waarin hg de overtuiging uitsprak dat de nieuwe tarieven zeer gunstige uitkomsten zullen hebbeu voor de belangen dar Vereeniging De onderhandelingen tusschen Italië on Zwitser land zijn nog niel afaebroken zouden zelfs gunstiger sta m dan ecnige dagen geleden Het ontslag van don Russischen minister van verkoer Hubbenot heeft in Eusland diepen indruk gemaakt Alle bladen houden er zich mede bezig De Oraahdanin zegt dat ar vorregaaud bederf was in dezen tak van bestuur Door toedoen van do overste Wecdrich kwamen scband lgke toestanden bij bot vervoor van graan in de disirioten waar hongersnood heerscht aan hot lioht Die onthullingen waren zoo ernstig dat het ontslag van bet hoofd van hel departement onvermgdeigk bleek tegen MEI a 8 een Keukenmeid genegen huiswerk te verrichten adres Mevr BAVENSWAAIJ OostZeedjjk U B te Kralingen Do Moakoicak Ptedomeati echter die dezer dagen een waarschuwing ontving omdat zg eau der artikelen vau Tolsloi in do Daitt Telegraph over Russische toestanden had afgedruU zoekt voor hot c tslag een andera aanleiding Het zou een gevolg zijn van een geschil met denminister van financiën Wyscbnegnidski Hubbenetwas aen tegeustauder dor verhoogde invoertarievenen verzette zich als vrghanJelaar daartegen in denministerraad Twee jaar lang duurde de strgd mat den minuter Wysohnegradski die heftig protectionist is Toen t