Goudsche Courant, maandag 15 februari 1892

Stedelijke Gasfabriek Gouda Tot 1 MAART aanstaaijide zullen onder wekere voorwaardjen Gasverbruikers aangenomen worden die eene binnenleidingter lengte van hoogstens 10 meters voor rekening der Gasfabriek kunnen doen aanleggen sinds 1 Januari 1892 gebracht op Dinsdag 16 Frbrnarl ms l o 4760 GOUDSCHE COURANT ilSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De prijs van het Gas is 7 ets de stère De Directeur J J PBL 8 ÜDovertroffen KWALITEIT CACAO lluOD 1 ES ® ® Westzaan Opgericht 182Ö ▲ lom verkrijgbaar in bassen van 160 ƒ 0 85 en 045 Ue lozeading van advertentldn kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave TTergreliJlrt d e T IT 3 T E 1 T Tran CIGmpay met die Tan andere Firma s alvorens Owe Bsstellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvriiag Unental Bodega Company Firma T imimim MARKT A 68 GOUDA J teeUUteit ia Heereo Hode en Sport ArtikeleD Oroote keniein Engelsche en Schotsche Stoffen Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS eo een DEMI SAISON Het tweede jaar een CO TDÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Hen behondt de Eleedingstnkken en betaalt per kwartaal Toornit Wenicht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan hnis betoTgd Natuur Uen Onder ff oederefi Systeem Prof JA EG ER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda Nog Winter Tilt Pantoffols ter wering van koude of vocht Dames en Heuren Handkoffers Tasschen eq Reismandjes 008THAVEN 37 GOUDA Verkoop bg Ike hoeveelheid The Con CBBBAS Oouda D F Vestdijk Specialiteit massage CONSTIPATIE darmverstoppiDg wordt in den regel met gunstig gevolg door massage behandelt Dames assistentie voor vrouwelgke patiënten desverlangd aanwezig Brack s Doelen Hotel Amsterdam HtJLSTKAMP s OUDE GENEVER verkrggbaar bg M J DE GEAAF HOOGE GOUWE 255 DROP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen WAAR8HUWING Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrggbaar hg H W M STEEVENS Gouda b ERKELENS Botkoop C ROELEVEN Zoetermeer M ZIJDERLAAN Stolwijk C VAK WUK Oudeuxder STRAATVllMIS In voorraod een flinke hoeveelh dSTHA ATVÜILNIS zjjnde van da laatste vjjf maanden Naar verkiezing gemengd met beer Bynonder lagen prgs Levering franco boord Adres Aannemer der Stadsreiniging te Schiedam Broodwinning Door vertrek naar elders word op een der drukste stand te Rotterdam ter overneming aangeboden een sedert lange jaren bestaande Zaak in Melk Boter Kaas en alle aanverwante artikelen alsmede de Straatnering der Melk hetwelk eeu ruim bestaan oplevert Brieven franco motte Zaak PETERS Boekhandel te Rotterdam bel onmriroir g LAGËRBIEK en het gunstig bekende S T O TT T van J M v d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda OFENBAAii mmui Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de InschrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den l i o APRIL 1892 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 23 FEBRUARI 1892 des namiddags ten vjjf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H VAN DBa VOORT Seeretarit Gouda 10 Februari 1892 CSSDIET TEBEENIOINS Ie Amsterdam Opgericht 26 MAART 1853 Correspondent te GOUDA de Heer J J A MO TIJi Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelscredteten aan hare leden tot ten hoogste een bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 met inbegrip van provisie Neemt gelden d deposito en belast zichmet incasseeringen zooweel voor leden alsniet leden De rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvraging 2 1 maand 2 o Namens het Agentschap s Oravenhage J F MOE S Agent Qouds Suelpersdruk van A Bsinkhan Ie ooh De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlpe Nommers VIJK CENTEN BINI ËNLAND GOUDA 16 Febraari 1892 Z D II de bisschop van Haarlem beeft benoemd tot kapelaan te Amsterdam HH Petrus en Faulus den beer F L Uesions en tot kapelmn te Gouda 0 li Vr Ueraelvaari den heer G Moerland die kapelaan was te s Gr renhage H Willebrordus Mun schrijft uit Ouderkerk a d IJsel d d 13 Februari In eeue buiteugeivone vergadering van den Baad die door alle leden werd bijgewoond nam de burgemeester da heer VV van Waning met ingang van 16 Februari op zijn verzoek eervol ontslagen afscheid van do gemeente In eene gevoelvolle toespraak herdacht hij met dankbaarheid de medewerking gedurende zijne meer dan 46 jarige ambtsvervulling van den lüad en van zijne medeleden van het College van burgemeosler en wethouders ondervonden en de ivaardeering die hem ten deel noeht vallen uok bü bel scheiden Met de boste wenschen voor het welzijn van bestuurders ea ingeletenen legde hg zgn ambt neder in de hoop nog eenige ru t te raogun genieten Deze toespraak werd beantwoord door den ouditen wethouder den heer J 3oogaerdt die den 74jarigen burgervader den innigen dank overbracht van gemeentebestuur en ingezetenen voor alles wat hy in cijn langdurig en gezegend bestuur voor de gemeente gedaan had voor alles wat hij voor Ouderkerk s ingezetenen geweest was De zoo welverdiende rust werd dan soheidenden burgemeester ten slotte toegewenscht door allen met een hartelyken handdruk waarna deze plechtige reigadering gesloten werd FEUILLETOiy i aar het Framch EEESTE DEEL n Als hij haar eoo voor zich uit zaj gaan löüig en vlöfï en mot don luchtigen tred anri zijn Tolk eigen lau klopte zgn hart van blijde verrukking en hij kon haar niet beknorren omdat zij getrouw bleef aan haar afkomst Hg had haar den naam Anio gegeven omdat sedert eeuwen in do familie zijner moeder de oudste dochtera Q0 genoemd waien en in Parijs was uu Anie eeu soort van ouderscheidingsteeken zoowol als de blauwe wolten muts t Waren echter niet alleen deze ochtend en avondwandelingen die het wonen in de rue TAbreuvoir nioeilijk maakten twas ook omdat moeder en dochter in hare afzondering geen betrekkingen konden aankooopen of uitnoodigingen aannemen Hoe toch wmlpu zij s avonds thuis komen terwijl alle omnibussen haar slechts tot aan den roet van den heu fll brachten En het was toch ook van niemand Naar wy uit ftoede bron rernen ea zal op Cinsdag 8 Maart a s het Leger des Heils ziin intrede ia Gouda doen Du rechiluink te Heorenveen heeft dr C E Gravemeijer predikant te Gorincbem wegens laster tegen den burgemeester van Opsterland veroordeeld tot ƒ 25 boete subsidiair 5 dagen gsrangenisstraf Donderdag zal door de rechtbank te Amsterdam behandeld worden de zaak van pir W F Schimmel directeur der Transvaalsche Eiploitaüemaatschappij beschuldigd van verduistering Be beklaagde zal verdedigd worden door mr D Simons Men schrijft uit Dordrecht dd 13 Februari Sy hel diner dat heden miiMag door Sequah aan een 50tal kindereu gegeven wekl was ook tegenwoordig ds Kigeman Toen Sequah bij deze gelegenheid een bloemgescbenk ontvfng van eene doo hem behandelde juffrouw vond de heer Eigeraan daarin aanleiding om tot Davoapori eene enthousiaste toespraak te richten i Hq hoopte dat deze btoemen eene voorspelling zouden bevatten voor Sequah s volgend even dat hij altijd up bloemen zou Mogen wandelen Men o a dr Rosser van a Gravendeel had zich wel geërgerd am dru naam godsgezant dien hy Davenport gegeven bad maar deze zou het beste doen door siil zijnen gang ie gaan Hij ds Eigeman hield hem en zou hem blyven houden voor een werktuig in Gods hand om de aan rheumatiek lijdende meusohheld te genezen Mejuffrouw E de Heer gewezen oppasserea in het krankzinnigengesticht in den Haag schrijft aan do H a Wat er tegen het gesticht wordt aongevoerd noemt zij lastering on zij betwyfelt of mevrouw te Tergen dat zij op deze hoogte de gebrachte bezoeken zouden terugbrengen Gedurende de eerste jaren na hun achteruitgaug dacht mevrouw Barinc noch aan uitnoodigingOn noch aan het aanknuopen van betrekkingen bedroefd en terneergeslagen door de verliezen sloot zg zich in baar huisje üp ging nooit uit en verlangde niemand te ziön Toen vond tg juist eenige troost in die afzondering en was het liefst alleen waarom zou zij haar armoede toonen daar AeiQ toch slechts tijdelgk was Maar met den tijd waren hare gedachten daaromtrent gewijzigd zij Toelde zich minder gedrukt eu zg schaamde zich niet meer zoozeer over hare maatschappelijke positie de hoop op beter dagen keerde terug Eu dan Anie word groot men had nu ook de zorg voor haar voor haar toekomst dat wil z ggen voor baar huwelgk Do vader vond dat zgn dochter werken moest om den kost te verdienen en zich zoo niet door haar kundigheden dat tenminste met haar talent een zekere ouafhankelgkheid moest verzekeren maar de moeder dacht daar anders over Volgens haar moest do man werken en niet de vrouw hg alleen moest den kost voor zijn huisgezin verdienen Haar dochter had dus een echtgenoot noodig Hoe echtiT oen man te vinden in de ruo de l Abreuvoir waar zij even afgezonderd zaten als op een onbewoond eiland in het midden der Oceaan ADVERTENTIÉN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regsl meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Stuten wel oprecht en naar waarachtige waarheid vertelt Indien het eohter wel wnar is wat sg vertelt schrijft mej De Heer dan hebben die mishondelingen zeker plaats gehad op oogenblikken dat directeur en geneesheer er niet waren want zg zelve heeft o a bijgewoond dat de dokter zeer zachtmoedig was toen eeue patient hem een kop gloeiende koffie in het gezicht wierp En zegt zij verder ik zou nog zooveel kunnen aanhalen van wat wij met die ongelukkigen overbracht hebben Mijn ondervinding van twee jaar en vier maanden schrijft mej De Heer is dat dokter on directeur zich niets zullen verontrusten over deze schandalen in de couranten want men moet weten als ik hoe de directeur de oppasseressen aanmoedigt om goed te zijn tegen de zieken Te Portsmouth zijn belangrijke proeven genomen met het gebruik van briefduiven op zee Dooreene torpedobout werden uit hot duivenstation bij de kazerne van Kastney oen aantal briefduiven medegenomen en in serieen losgelaten toen de boot sich nag oaaa g ei a v r van A Fngvlw i ah vin de ransche kust bevond F eDs heerschte er aan de ovepzijde van het Kanaal een zware mist de toen opgelaten duiven vlogen eerst eenige minuten om het schip heen oriënteerden zich daarna en bereiken Eastney zonder oponthoud Men leest in da Belfort het Gentsohe tijdschrift het volgende artikel In Elsevier s geïllustreerd Maandschrift verscheen kort vóór het laatste Nederlandsche Taalcongres weer een hatelijk gansch logenachtig artikel tegen de Koninklijke Vlaamsche Academie die volgens de redactie van dat tijdschrifil bestaat uit 23 clerioale leden en 3 twijfelaars Dit artikel is geschreven in de studeercel der redactie welke bestaat uit de heeren dr J ten Brink Anie was lief aardig en ontwikkeld genoeg om opgang te maken waar zij ook kwam maar men moest de gelegenheid hebben haar te laten zien Mevrouw Barinc had die gelegenheid gezocht en daar bet na vijftien jaar tussclientijd niet te doen was de vroegere betrekkingen weder aan te knoopen vergenoegde zg zich mot die welke het toeval maar vooral eeu vasten wil om tot baar doel Ie geraken haar hadden verschaft Plotseling had zij haar lustwloosheid laten varen eu voortaan had zg slechts één zurg zich toegang te verschaffen tot families bg wie zij haar dochter zou kunnen inleiden en menschen bij r ich aan huis te ontvangen bg wie zg kans ÜHd dat een hunner om Anie s hand om komen D iar zij van hen bg wie tg aan hui wilde komen noch fortuin noch stand vordordi alleen eeu salon waarin gedanst werd slaaado zij in het eerste gedeelte van lia ir taak vrij jemakke gk maar hot tweede gedeelte uaarhij zij jneuschen die geen eigen rijtuig hadden en meerendeels ook geen huurrijtuigen kouden betalen er toe n oest brengen om de heuvels van Montmartre te beklimmen was moeilijker g aaa Toch had zg liaar doel bereikt mot twee soirees in een tgd van het jaar waarin men geen kans beliep balvorwegen op de helling van Monimartre te binven steken in April en Mei naroelgk waaris de uffibten minder guur en de straten begaanbaar zijn én het in bloei staande tuintje aan het hu die bekoring verleende waardoor zijn armoedig aan mêf