Goudsche Courant, dinsdag 16 februari 1892

f In Amerika is een trein op de Otegonigu ter nauwernood aan een groot gevaar ontsnapt De machinist werd op eens stapelgek en wierp don sloker van de machine Toen opende hg de stoomklep en de trein snorde al sneller en sneller voort zoodat er eindelgk ino mglen in het uur bereikt werden 1 Eng ingl = 1609 meter Dit bleef zoo over een afstand van 46 mijlen De passagiers waarvan er een honderdtal in den trein waren bevonden lioh in dooilelgken angst door het vreeselgk slingeren van den trein die station na station voorbgvloog over wissels en langs bochten er elk oogenblik uit de rails geworpen kon worden Kindelgk begrepen de conducteur en de rommer dat de machinist gok inoest geworden zija of het beheer over igue locomotief moest hebben verloren Voorzichtig kropen tg langs de wagens naar de locomotief en zagen den machinist blootshoofds en vreemd uitziende terwgl zij bovendien bemerkten dat de stoker verdwenen was Zij kwamen ongemerkt achter hem en sloegen hem neer waarna de conducteur den stoom afsloot De machinist werd aan het volgende station in verzekerde bewaring genomen zenuwgestel is teer prikkelbaar en bezwgkt terstond Wilt ge gelooven dat op mijn 280 dieren ik er altoos een dertigtal ziek heb Een tooht een plotselinge verwarming cou graad hoogor of lager temperatuur in ban hok en daar zijn or acht of tien van de been Een bezetting op de borst maakt te in tweemaal vierentwintig uur weg Maar dat is nog het ergste niet Zg hebben verstrooiing afleiding noodig Al ik zo niet om den anderen dag liet los loopen als ijc te niet lederen dag een paar uur uit hun hok haalde met alle vrgheid om te wandelen te zwerven iu een afgesloten ruimte natuurlijk pret te hebben ouder elkaar dan was ik er in cht dagen de helft van kwijt Zij krijgen dan het spleen Zg bewegen zich niet meer den derden of vierden dag zijn ze krankziirnig U moest eens zien hoe ze dau plotseling razend worden amok maken op hun vrienilen aanvliegen en rechts en links bijten De anderen verdedigen zich of worden ook woedend en bijten dan samen den schuldige duod Eenigen zooals ik zooeven zeide maken zelf een eind aan hun leven Zij weigeren alle voedsel men kan te afrionderlgk zetten hun leklierbeetjes geven hen streelcn verzorgen en toespreken niets helpt eraan Ze blijven bij hun plan tot ze dood gaan Dus je denkt dat deze Stellig mijnheer ik kan er een eed op doen antwoordde de rattenbnas met bitterheid Hij namde gekneusde rut op die een pgnlijken kreet deedhooreu streelde hem en zei Mouchka goede jongen arme Mouchka moet je dan vai dan baas weg stoute Mouchka Te Florence is een zielkundig museum opgericht het eenige dat tot dusver vau dien aard bestaat In dit museum zullen al de menschelijke hartstochten worden vertegenwoordigd eu geïllustreerd Zoo zal de ufdeelin Godsdienstig gevoel afbeeldingen bevatteu van afgodsbeelden amuletten enz die van Trots de insignes viin de machtigen der aarde deco atien wapens enz In eene bepaalde ufdeeling zal alles eene plaats vinden wnt dienst doet of godaan heeft tot verandering of wijziging van het vrouwelgke lichaam als tournures het schoeisel der Chineesche vrouwen enz enz als de illustratie van de opvatting van do schoonheidsleer van den smaak en van de ijdelheid Pe Manie van verzamelen wordt geïllustreerddoor een allergrappigste verzameling lucifersdoosjeseu een colleclie tabaksdoozen Ook vindt men daareen fragment van den troon van Karel X als een reliquie bow iBrd y De Wreedheid geeft een verzameling folterwerktuigen te zien De Caricatuur geeft de groote vruchtboarheid van de spotzucht te aanschouwen Het Godsdienstig gevoel geeft golgk reeds gezegd werd een overzicht van alles wat geloof en bijgeloof in al haar onderscheidene vormen hebben voortgebracht Het museum bevat natuurlek nog een aantal andere ufdeelingen Tot dusver beslaat het drie zalen Een komisoh tragisch geval heeft plaats gehad te SaintFlour Frankrijk Daar was een oud mau gestorven en in de kamer waar het Igk lag bevond zich ook zgn schooozooo die geheel verlamd was s Avonds kwam de timmorman om het lijk te kisten Ue man etokdoof vergiste zich in het bed nam den levenden voor den doode en legde hem ondanks zijn hartverscheurend geschneuw kalm in do kist Welis waar schoten de buren op het gegil van den kranke toe en slaagden zg er met eenige moeite in den timmerman zijn misviitting te doen inzien maar intnsschen was de zieke zoo geschrikt dat hij twee dagen later gestonen was Zoo verhaalt ten minste de Débai Te s Grnvenhage worden plannen gemaakt voor het oprichten van een bond van bestuurders van onderlinge vereenigingen lot uitkeering bij ziekte of overlijden Het doel van dezen bond zou zijn op bepaalde voorwaarden aan de besturen van aangesloten ver boeren kan voortieu De hevige koude welke in de laatste weken in Rusland geheerscht heeft deed natuurlgk het lijden toenemen In een der brieven van particulieren die als afgetanten van weldadigheidscomités in het zuidoosten des Rgks werkzaam tgc heet het dat men in het geheel geen acht meer lean geven op de kinderen die dagelgks van uitputting sterven alleen treft het nog wanneer zooals onlangs geschiedde een moeder die het Igden van haar beide kleine kindoren niet langer kon aanzien ze wurgt en dan zich zelve ophangt In een brief uit het gouvernement Orenburg wordt de toestand aldus beschreven doodsche stilte in de dorpen bijna niemand vertoont zich op straat de enkele mannen die men tegenkomt hebben ingevallen gelaatstrekken en blauwe lippen Niettegenstaaade de scherpe koude hebben velen bijna geon kleederen mee daar het laatste is te gelde gemaakt om voedsel Ie koopeii In een huis vond do schrgver in het geheel onverwarmde vertrek drie genoegzaam naakte kinderen neergehurkt om een schoteltje met een koud mengsel van meel en water met gulzigheid wierpen zij zich op eenige hun gegeven stukken brood maar zij werden dadelijk onwel daar hun magen sedert weken het verteren van vast voedsel ontwend waren Wel wordt er door het oflicieel weliiadigheidscomité onder voortitterschap van den grootvorst troonopvolger onderstand naar do verschillende noodlijdende slreken gezonden maar deze onderstand is geheel onfoldoende Als beginsel wordt alleen voedsel verstrekt aan minderjarigen en personen boven de vgftig jaar in de onderstelling dat mannen en vrouwen in de kracht des levens zelven hun kost kannen verdienen Dit beginsel moge juist zijn waar werk te vinden is maar in de meeste dorpen is dit een volkomen onmogelijkheid zelfs voor de mannen en generaal Annenhof die met de inrichting der openbare werkverschaffing belast is kan evenmin als iemand anders overal plotseling openbare werken scheppen De volwassenen zgn dus wel gedwongen mede te eten van het voedsel voor de kinderen en ouden of zwakken bestemd zoodat niemand voldoende ontvangt Men rekent officieel een pond meel per dag en per hoofd maar wanneer voor een huisgezin van twee volwassenen eu twee kinderen twee pond verstrekt worden dan krijgt ton slotte ieder slechts een half russisch jond of twee nederlundsche onsen meel waarin no ten minste 25 pCt vreemde bestanddeelen zonder voedende kracht een leefwijze waarvan een langzaam verhongeren het gevolg moet zgn en waarop men in letterlgken zin het woord kan toepassen te weinig om te leven en te veel om te sterven BDltenlandscb Overzicbt In Frankrijk zullen de kamers Dinsdag a s haar werkzaamheden hervatten na een welverdiende rust van drie weken Het is de voortzetHng van de gewone zitting van 1892 die overeenkomstig de wet den 14 Januari werd geopend om tien dagen later te worden geschorst teneinde de afgevaardigden en senatoren in de gelegenheid te stellen een korte vaoantie te nemen waarvan zij met Kerstmis verstoken bleven ten einde tgdig gereed te komen met de behandeling der begroeting en de douane tarieven De Dinsdag te openen zitting zal weldra weder onderbroken worden om kort daarop opnieuw geschorst te worden ingevolge do bijzondere omstandigheden van dit loopende jaar Gelgk men weet vinden den len Mei door het geheele land uitgezonilerd Pargs de gemeenteraadsverkiezingen plaats Weinige dagen later volgt daarop de verkiezing der maires door de nieuwe gemeenteraden Alle afgevaardigden hebben er belang bij gedurende die verkieziDgscampagne zich in hun vtrschillende departementen te bevinden Bovendien wordt den 253len April de zitting der algemeene raden geopend waaraan ongeveer 25 j afgevaardigden en 140 senatoren moeten deelnemen Het staat dus vrij vast dat de kamers haar arbeid in het begin van April zullen schorsen om in de eersie week van Mei weder bijeen te komen maar de zitting kan niet veel langer duren na den I4en Juli In dit jaar toch moeten de algemeene raden in alle departementen gedeeltelgk worden vernieuwd Evenals voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten de senatoren en afgevaardigden zich tgdens die verkiezingen in hun departementen ophouden Bovendien zijn 100 afgevaardigden en 60 senatoren direct bij deze verkiezingen betrokken De stemming vindt plaats op het laatst van Juli opdat de algemeene raden vernieuwd tijn voor hun titting in Augustus Daar men een veertien dagen vaststelt voor de verkiezingsbeweging rekent men dat de titting der kamera Lten tal wonleo kort voor of na den 16en De il sche royalistrn bevinden lieh na ds hoapdii tan het Vaticaan en het grootste gedeelte der Fraoscfae geestelgkheid in een moeilgke positie Het Dezer dagen is van Berign te paard vertrokken majoor Yasumasa Fukusjima militair attaché der Japansche legatie die naar zgn vadurland wil terugkeeren geheel alleen den afstand van fierlijn naar de kust der Japansche zee te paard afleggende Hg rekent daarvaor ééu zomer en twee winters noodig te hebben Met niets dan het allernoodigste is zijn paard beladen een tienjarige Eugelscbe merrie die met be oog op deze verre reis door den majoor ia aangekocht Edison heeft wmlnr een belangrijke uitvinding gedaan die bestaat in het telegraphoeren zander geleiddraden Deze nieuwe uitvinding kan echter wel toegepast worden op het telegrapheeren tussohen schepen onderling of lusscheo een sohip en den vasten wal doch niet op het geven van telegrammen in eleetrische teekent tusschen tweo punten op den vasten grond Het is voldoende wanneer ieder schip wordt voortien van eene eleetrische batterij en een Morse telegraaftoestel om voortdurend met andere schepen of met den vasten wal in verbinding te staan en wel binnen den kring van 50 K M Een chip in nood tou aldus binnen ilen kring van 30 teemijlen aan een ander schip om hulp kunnen verzoeken of van schip tot schip de kustwachten met den toestand in kennis kunnen stellen Edison beeft voor deze uitvinding patent genomen doch eene duidelijke omschrijving van deze uitvinding althans wat de technische bgzonderhedou betreft hebben wg nog niet gevoudeu Eene reeds vroeger toegepaste wijte van telegrapheeren tonder draad tusschen schepen onderlieg brengen wij nog in herinnering Twee Engqlsche oorlogsschepen de Orion en de E p nr beproefden eenigen tijd geleden in open zee I op groeten afstand met elkander in telegraphische gemeenschap te bigven De Etpoir ieilde van Singapore naar Hongkong en de Orion bleef in de haven van Singapore achter Toen de Etpoir 80 Engelsehe mijlen verwijderd was zond de Orion hem een telegram toe doordat hij helder electrisoh licht in don vorm van korte en lange lichtscinen op de wolken Anie haar moeder in de rede Neen Wij heblien niet op u kunnen wachten Natuurlijk kindliol Ik had Barnabé bovendien opgedragen u te waarschuwen Mijnheer Barnabé zal zeker ook zgn opgehouden sprak mevrouw Bannc Ga uu eten zei Anie Hij maakte zich gereed de huiskamer binnen te gaan die aan de hall grensde maar zijn vrouw hield hem terug Denk je dat wij ue tafel voor je gedekt hebben kunnen laten Je eten staal in de keuken Wij hebben het warm ehouden zei Anie Ik ga mij kleeden vervolgde mevrouw Barinc die nog in haar ochtendjapon was ik heb daar nogjuist tgd toe voor dat de gasten komen Barinc ging naar de keuken een houten uitbouwsel dat seilert de inrichting van de hall de tegenwoordige bestemming had gekregen en daar geenkennissen hier ooit binnentraden was het huisraader uiterst eenvoudig een tafel een fornuis van ge islagen gter op drie pooten waarvan de pgp door een gat in bel dak naar buiten was gobracbt dal iwas alles i Wilt ge uw bord van het fornuis krggon I verzocht Anie ik kan niet binnenkomen 1 Wordt vervolgd 1 De berichten welke uit de noodlgdende streken in Rusland tot ons komen bigven hartverscheurend luiden ja men kan zeggen dat de nood steeds aan het wassen is en er geen einde aan te tien is daar n vijf maanden voor de denr staan eer het eerste graan van den nieuwen oogst in de behoeften der en li J SehimmeL Kiet tooteer deien heeren met de toestuden en de peraonen in Zuid Nederland niet of teer weinig bekend moeten die herhaalde katelijkheden te latte gelegd worden maar wel d öijdigaards rac hier die zioh niet sehamek in den Treemde logen en ralschheid te rerspreiden ZQn wy goed ingelicht dan zou dr J ten Brtnk tgdei do oongresdagen tib Gent verklaard hebben dat hji beter had kunnen en moeten spreken van de Koninklqke Vlaamsche Academie belovende bg de eerste gelegenheid zijn ongelijk te zullen herstellen Meer dan les maanden zgn sedert de verschgning van het artikel over de Vlaamsche Academie vervlogen roaar nog is geene herroeping van de valschheid gedaan Wij stellen eeno vraag aan de inblaiers van den heer tan Brink wie van de heeren Hiel Stallaert Michaels van der Haeghen Am de Vos vauËven Hansen de Pauw Coopman enz werkende leden van de Academie en in geheel het Vlaamsche land gekend als behoorende tot de liberaie partg wie van hen langschikt hij ouder de dericalen wie beschouwt hg als otwgfelaar Het Handehblad van JntKayen voegt er hij Indien het waar ia eooals de Belfort zegt dat dr J ten Brink te Gent op het Congres verklaard heeft slecht ingelicht te zijn geweest over de Koninklijke Vlaamsche Academie dat moet men vragen waaraan toch wel die nieuwe ommekeer moet worden toegeschreven aangenomen dat de laatste aanval weer van dr J ten Brink is Wie weet of de reden van dieu ommekeer biunnnkort niet gekend zal ign Troui ens de Belfort hechtte niet te veel waarde aan die gedurige en klein ee tige aanvallen Ue ichrijvers van deze critieken zgn er volkomen door gekenmerkt Ken Duitsch blad vermeldt omtrent het gebruik Tan bier in versobillende landen en ook in ons vaderland het volsende Per jaar en gemiddeld per hoofd der bevolking werden in de onderscheidene landen gedurende het jaar 1880 een teker aantal liters bier gedronken en wel in Britsch Indi O OS in Bulgarije 1 33 in Spanje 2 in Griekenland 3 05 in Italië 6 in Busland 5 in Zweden 25 in Noorwegen 29 in Frankrijk 31 in Nederland 35 in Zwitserland 44 in de Vereenigde Staten van NoordAmerika 65 in Elias Lotharingen 55 in Denemarken 79 5 in gekeele Duitschland 86 in Baden 98 in Groot Brittannië 138 in België 175 in Wurtemberg S40 en in Beieren 285 In do laatstgenoemde twee rijken zijn reep 7186 en 6881 bierbrouwerijen terwijl er in Baden 1916 en in Elzas Lotharingen slrchu 168 zgn In Wnrtembutg en Beieren bedroog het totale bierverbruik resp 3 4 en 14 3 millioen hektoliters Men ziet dus dat in Nederland bet bierverbruik xeer matig is doek vreezen wij dat eene statistiek omtrent het gebruik van jenever minder gunstig voor ons vaderland zou uitvallen Dat in zuidelijke landen als Italië Spanje enz too weinig bier wordt gedronken vindt waarschijnIgk zijn grond in de omstandigheid dat die landen goedkoopen lanawijn voortbrengen en het klimaat tot matigheid in het gebruik van geestrijke dranken noopte Utr Daghlad De Berlijnsche correspondent der A R Cl schrijft Sinds eenige dagen heerscht hier eene sensatie die nog veel meer drukte geeft dan de beweging tien werd vergoed Het vorig jaar hadden eenioe personen van de iOort die zich door niets laten afschrikken als het om een pretje te doen is de beklimming gewaagd en zij hoopte wel dat dit jaar bij haar eerste soiréo het gezelschap nog talrijker zou wezen en dal zich daaronder wel een echtgenoot voor Anio zou bevinden III Onder bet donkerbUuw des hemeK wierpen de drie vensters van de benedeuverdieping een schitterend licht dat werd opgevangen deor de seringenboschjes en de papieren lantaarns die onbeweeglijk aan de takken hingen verlichtten het pad van het hek tot aan het huis en bestraalden met haar geelrood licht de eerste lentebloemen die in de bloembedden begonnen te ontluiken Jarenlang waa men door een glazen deur dadelgk door de huiskamer binnengekomen maar sedert menoDW Barinc soirëea organiseerde had zg oen vestibule noodig gehad en de keuken laten inrichten tot en hall zooals zij wenschte dat deze plaaU voortaan ton genoemd worden Om d gedaantf wisaeling vglkomen te maken had tg de hall gemeubeld met misschien niet teer VBttige dingen maar die er toch een zeker aaniien MO verleenden onder den boegen schoorsteen stond BU in plaats van bet oude fornuis een groote ketel Bet een of ander willekeurig wapen op hol deksel over het sckoolwetontwerp of over de nieuwe inkom stenbelasting Er wordt telfs nog meer over gesproken dan over de aanschrgving van den kroonprics van Saksen wegens mishandeling van recruteu door onderotfioieren Want de drukte door het nieuwe onderwerp veroorzaakt dringt door tot in de huisgeiinnen Dat onderwerp is een sprekende kanarievogel Wanneer men nu weet dat er te BerIgn bgua i een gezin is waar geen gevederde zanger in eeu kooitje rondspringt kan men zich eenigermate voorstellen wat een sprekend kanarievogol voor ons heteekent Dat is voor Berlijn zeker tientluizeudraaal belangwekkender dan de mooiste ministeneole crisis op het oogenblik tou kunnen zijn Het vogeltje is voor iedereen te zien want het is het groote punt van aantrekking op de tentoonstelling die door de alhier bestaande Vereeniging van vogelvrienden wordt gehouden en waar nagenoeg 2600 inzendingen zgn bgeengebracht Ik heb den kleinen kunstenaar gezien Het is een allerliefst diertje goudgeel met bruine vleugeltjes en een zeer lang staartje ook voor het uiterlijk wat wg noemen een Staattkerl Men heeft het eene eereplaats gegeven eene tafel met rood zgdeu kleed waaraan gouden kwasten hangen Daar troont de kleine zanger in zgne galakooi omringd door dichte muntchengroepen die hem de allerliefste vleiende naampjes geven on spreekt geen woord Zwggeod neemt hg alle huldigingen aan ta udt zgn staartje wipt van het eene stokje op het andere en laat zich door niets uitlokken om telfs maar eenig gelu d te geven De eigenares is eene dame uit den kring mijner bekenden Zg verzekert dat de kleine springer wanneer hij goed in zijn humeur is duidelgk zegt irMaetzchen wo is Maetzohen mein Maetzchen Hg spreekt dus de liefkozende woordjes na die meu bg kamervogels het meest gebruikt en die hij ook gewoon was van tgne meesteres te boeren Verscheidene personen verklaren dit zelf te hebben gehoord Gelijk ik zeg ik ken de dame persoonlijk en dus wil ik ook tonder haren lieveling ooit te hebben gehoord haar op haar woord gelooveo dat hg het zoo mooi doet Maar toch met eene beperking Want ieder liefhebber van vogels meent zijn diertje hetzg bijv eene spreeuw of een papegaai do woorden allerdnidelgkst te boeren uitspreken ook wanneer zou o diertje heel onduidelijk snapt of zelfs vreeselgk krast Ik zal dus later bij die familie aan buis el eens gelegenheid hebben om het spreken van dezen kanarie te beoordeeten Dat hij nu iii die vreemde onueving en onder al het rumoer der tentoonstelling hardnekkig zwijgt dit laat zich gereedelijk verklaren Maar wanneer ik hem later heb gehoord dan zal ik ten nutte vau alle kaoarieliefbebbers getrouwelijk berichten of bet inderdaad mogelijk is een mannetjeskanarie tot het naklappen van menschelijke woorden af te richten Op de tentoonstelling is eene fraaie papegaai een zoogenaamd rood amazone die zes lie ljes zingt veel praat en 50i mark moet kosten Nevens de grauwe en groene papegaaien zijn nog altoos de goudvinkjes het best afgericht die uit ïhuringen en dun Harz komen waar men ze de melodien der meest bekende volksliedjes leert fluiten als bgv Blau bluht ein i Blumelein of Du liebes Aug Du lieber Stern Voor zulk een roodgerokt ventje dat twee melodien znivor fluit betaalt men bier 45 it 60 mark en meer en aan de muren hingen rekken met tooneelwapens i en allerlei zonderlinge voorwerpen die do groote magazijnfD altijd voorhanden hebben voor liefhebbers j van eUlzaamhedan Toen Bannc de hall binnentrad waarvan de deur wagenwijd openstond was men juist bozig onder de ketel eeu groot boutvuur aan te leggen t was misschien niet noodzakelijk want het weer as zacht maar het stond gezellig Zijn dochter kwam dadelijk naar hem toe Wat kom je laat begon zij er ia toeh nietsgebeurd Ik werd opgehouden bij mijnheer Chaberton antwoordde hij terwgl bij haar eon hanelijkenkus gas Opgehouden I riep mevrouw Barinc uit dieook naderbij kwam op een dag als vaudaag Hij vertelde waardoor hg was opgehouden Ik maak er u geen verwgt van maar mj dunkt ge hadt mgnheer Chaberton wel kunnen uitleggen waarom ge niet kondl blijven hij betaalttoch al weinig genoeg en nu laat ge u nog als eengeduldig lammetje voor alles gebruiken Neen zeker niet t was geen verwgt loaartwintig jiiar lang reeds maakte zij geen enkele opmerking zonder te beginnen met dezen zin die hoekort ook genoeg in tien sloot Met welk een schatvan verwgten zon zg hem hebben kunnen verpletteren ala zij een minder lijdzame vrouw geweest was 6e heb nog niet gegeten is het wel viel wierp waardoor het teruggeworpen en duidelijk aan boord van den Mapoir gezien werd Wanneer ook het gelnkken vau zulke wolkeuteiegrapbio van het weder afhnnkelgk moet tijn zoo is toch de mogelgkheid met behulp van walken bg nacht 6u Engelsehe mglen ver zonder draad te telegrapheeren zeer opmerkelijk Door verbinding van korte en langu liolitseinen kan eeu alphabet gevormd worden dut overeen komt met dat vau de Morse telngraaf Talrgke proeven werden ook in J870 te Pargs genomen om tonder geleiddraden te telegrapheeren en waarbg men rivieren of kanalen als geleiders van den eleotriscben stream wilde gebruiken doch deze proeven slaagden niet Een chroniqueur van d u fempt vertelt van een bezoek dut hg bg den ra tteotemmer Douroif heeft gebracht Ik kwam bg hem omstreeks te tien uur in den moigen Hg was op het half verlichte tooneol druk aan t gesticuleuren en gverig bezet met een rondloopenden miniatuur spoorweg die in orde gemaakt werd In een Fransoh Kussiseh charabiu jakkerde bij de twee of drie werklieden af die op de rails van de baan dea kleinen trein nüerzulteu bestaande uit een kleinen locomotief drie wagons en een bagagewagen Toen de baan in orde was word er eeu goverfd houti n gebouwtje bij gezet het station Langs de baan staan een wachthuisju eeu wissel een schijf dan worden in de coulissu de hokjes aa igfcbracht waarin de ratten van de kunstenaar zitten DourolT klapt iu de handen pan pau Lit de coulisse komen de ratten op het tooneel stormen en klimmen op het perron van bet kleine station panpan eeu half doziju zwarte tutten dikbuikig gaan in den wagon eerste klasse zitten eun dozgii zwarto met wit gevlekt mnar heel regelmatig mot jAfin te koppen zwarten nek zuodat men zou zeggOTrIat ze wil waren met zwarte kappen en pelerine s klimmen haastig de wagons tweede klasse bicoe i en eindelijk wordt de derde bcstorm i door een heele bende jonge ariisten onregelmatig gevlekt Op het prrron slaat enn dikke rat de stationohef en wandelt deftig heen en weer naar het instappen kijkend terwijl een troep witte ratten met hun tanden de hengsels van kleine teenen mandjes opnemend of de touwtjes waarmede hoedendoozen zgn dichtgemaakt deze behendig in den bagageuagen sleepen Eeu fluitje klinkt op de locomotief is als machinist een rat geklommen Een tweede stapt in den bagagewagen en versobgiit in het wachthokjo daar boven op oen derde is naar het wisselwachterahuisje gegaan Weer eeu fluitje De locomotief stelt tiob in beweging en de trein rolt voort Boven naar de schijf is langs een gzeren laddertje een rat geklommen kijkt met zgn glinsterende oogjes naar den trein en verzet de armen van den wegtelegraaf Als na een pootje de reizigers weer ingestapt tijn vind ik gelegenheid om Donroff wat te vragen Hg glimlacht en zegt Het lijkt u wel heel kras niet waar Nu het is kinderlgk eenvoudig Het eenige is het dresseeren vau de ratten die de bagage in de wagens brengen dat beufl wel eenige moeite gekost Maar het overige gaat van zelf Morgens tegen outbijttijd plaatste ik de zwarte ratten op het perron tegenover den wagon eerste klasse daarin had ik het geweekte brood gelegd waarvan zg leven Hetzelfde gebeurde met het volkje voor de eersie en tweede klasse mei den machinist den I wisselwachter den telrgrafist en de Dagagemannen In den beginne repeteerde iedere afdeeliiig afzonderlijk langzamerhand waren ze er zoo aan gewoon dal toen ik alles gezamenlijk liet repeteeren ieder zonder eenige verwarring naar zijn eigen post ging U begrijpt dat de locomotief niet door den macbiui t maar door een uurwerk m beweging gebracht wordt t Is heel eenvoudig Wg praatlen vorder Douroff en ik over allerlei Hij legde mg uit hoeveel moeite het bem gekast heeft eer de ratten bij de avoiidvoorstellingeu niet meer schrikten van het verblindend licht der rg Edisonlampen Op eens hoorde ik een kleinen schreeuw er was iets dofs en weeks neergevallen De telegrafist was bij het afklimmeo van zijn lad 1 eenigingen inlichtingen te verstrekken bg het aandertje getuimeld j nemen van leden voor hunno uitkeeringsfondsen en Douroff vloekt in het Buasisch en springt toe aldus kwade praktgkeu tegen te gaan Weer een dood tucht hij Door een voorloopig gekozen commissie uit toeIk vroeg deelnemend naar den patient j getreden vereenigingen is reeds overleg gepleegd Ja hervatte hg zulk een vat ia zoo goed als l omtrent het ontwerpen van een reglement Later algemeeue vergadering van aangesloten vereenigingen worden gehouden om oen bond definitief te regelen en een uitvoerend bestuur te kielen doodelgk of de rat meest neg piepjong tgn Hg gaat niet dadelgk dood maar eerst kwgnt hjij een eek misschien veertien dagen en dan is h t uit dan wordt hg gek en begaat teifaoord Zelfmoord U lacht erom Hst klinkt zonderling eenrat die zioh van kant maakt Toch is l t zoo Het komt zelfs heel veel voor Ik geloof niet dat er impretsiouabler dieren zijn dan ratten Hun temperament is zeer vatbaar voor melancholie hun