Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1892

Woensdag 17 Febraarl 1892 N 4W1 GOUDSGHE COURANT iMeuwS en Adverlentiehlad éoor Gouda en Omstreken Oe inzeading van advertentiön kan geschieden tot 6Mi uuri namlddags van den dag der uitgave KKAi PELlKi en HOLM s en staalhoudende Quina Laroche is de meest krachtige en vernterkende KiyA WJJH aanbevolen door tal van binnen en bnitenUndsche geneesheeren Bekfoond met Gouden MedailleH Verkrijgbaar in flacons it 1 90 en 1 KBAlSPELIMIf HOLM Apothekers Zeiift Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C Thim Quina Laroche De Zv itsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt M4 t 10 Ju tan Ptofaacom vttMOm tnA OniMaliMm i oor bat Publiek tMffmt tm uaknolm koop MncniMua zokoi workond oa oBMlMdallJk Cteneea en HnlsHilddeL boptoom aooi Ptillr R Vlpehow B iijn T Oletl MOnchan t Reelam mpii t T Nussbaum msmimi Hertz Amatanlam ▼ Korezynskl Knoia Brandt Klwaanburg bij storingen in de kwaUm dar larar loot rui Mua dnro do TorotopplBji an da daahaden aooali boofipljtt ixÜM IChoid arobrak MU muom an Blahard Brandt worden om hara aaakla da lokarp werkanda ZoaUn Blttanraür Oroppola ïlaïifiau aac 9V Om Bieh by den aankoop t beschermen Va tefen ll s na Kta preparaten Traie Ban In de apotheken iteeda naar de alleen e ht KwItOATSehe Puien van den Apo b ker BlChard Brandt Pr i per dooi nel ebralk unwIJilDI 70 0eill l en lette nauwkeoriff er op det het blerboweo af edruktf door de wet be ebermde handelimerk of Ikot het Witte krnla op het roede veld en de handteekenlnc Behd Brandt rleb ap leder dooijt hevinde tM Hoorddepot V B vm Hanten KollT te Botterdam W royaliatiaoh comité der Gironde hield een vergadering te Bordeaux waarin de voorzitter het Kaoterlid De Lur Salnoes betoogde dat de Koniugagezinden ala geloovigen zich ouderwirrpen aan de godsdienstige verklaringen in t bekende manifest der Fransche kardinalen maar als burgera trouw bleven aan de monarchale beginselen b j de verkiezingen alles verwerpende wat een aanvaarding van de republikeinsche staatsregeling ten grondalag had Met deze beschouwing vereenigden zich de aanwezigen die voorts reu adres aan don graaf van Parijs en een proclamatie aan de conservatieve kiezers der Gironde aannamen Het debat over het adres op de troonrede neemt in het Ëugelsche Lagerhuii een grooter omvang dan men verwacht had Belangnjk is dat de heer Chamberlain de nieuwe leidor der liberale unionisten verklaarde dat deze zitting de laatste van het tegenwoordige parlement zal zijn Wegens de nauwe betrekking waarin de heer Chamberlain tot de regeeriugspartij staat acht mee daardoor de algemeene verwachting dat de nieuwe verkiezingen in dit jaar zullen plaats hebben bevestigd In deze rede dreef Chamberlain den spot met de leiders der oppositie die groote plannen hadden aangekondigd en zich nu stil hielden Hij daagde hen uit duidelyk hun Home rule plan uiteen te Zftten daar er groot onderscheid bestaat tussuhen hetgeen sjr William Haroonrt dienaangaande gezegd heeft en de verklaringen der lersche partgleiders over den minstbeteekenenden vorm van lersch zelfbestuur waarmede zy genoegen konden nemeu De lersche leiders verlangen nl dat het lersche parlement niet aan het toezicht van het Britsche zal zyn onderworpep Wil Harconrt die voorwaarde inwilligen Dit zei Chamberlain is een vraag waarop terstond antwoord noodig is Dncb de oppositie bedankte er voor dit antwoordte geveu John Morley verklaarde dat men zichniet verder over het Hame Bule plan behoefde uitte laten Val eus hom was uit den uitslag van deKossendaleverkiezing gebleken dat Gladstone s poliliek werd goedgekuunl dat het volk da Home Rule politiek op broederen gronslag bad aangenomen endo uitvoering daarvan vol vertrouwen aan Gladstone en zijne ambtgenooteu overliet De leiders derliberale partij zuide Morley ten slotte gontkeunenniet dat d uitvoering d r Home Kule politiek metgroote bezwaren gepaard zal gaan maar zij schrikken daarvoor niet terug PëTKOLKUM i OTEEUIi GËi Tan de Makelaars CaotzUar Sebalkwijk te aotterdani De markt Was heden onveranderd I oco Tankfust ƒ 7 35 Februarilevering 7 20 Maart levering 7 10 AprilMei Juni Joli levering f 695 Augus tuslevering ƒ 7 September Ooiober November en Decemberlevering ƒ 7 15 BurgerlUke Stand Hoordrecbt GEBORKN JomODa oude L SteÏDvoort en P t Brnijn Lorarlis oadert C de Uugea eo C Oadijk OVERLKPBN G Hnornmi redovie J vin Vliet S8 jGEHUWD A koater eo M Mareliise Haastrecht GKHOREN Jacob onders W P Hoogenbooui en A Snoit Lijntje Adriana ondera E A Rademaker en N de Vnea OVERLEDEN A de rraokr jker 17 j P Nobel 67 j APVERTENTIEN Na een smartelyk doch geduldig Igden OTerleed in den ouderdom van 59 jaar mgn geliefde Echtgenoot N db GROOT Wed DE GROOTTAN Maakbn en namens Kinderen en Behnwdkinderen Gouda 15 Februari 1892 Den 13 li Februari overleed te Leiden mgne geliefde Docht r Zuster en Behuwdzuster MeT N HOLWERDA geb Jonkheid inden onderdom van ruim 40 jaren Uit aller naam Wed C TAN SCHIJN DELTAN Eeuwïn A JONKHEID Az Gouda 15 Febr 92 Gouda Snolpersdruk van li Bbinkman fc Zoon De Heer en Mevroaw tab BERGEN IJZENDOORN betuigen hun hartelgken dauk Toor de blgken rau deelnemiug onderTonden by bet overlgden tud bun waarden Bebuwdbroeder den Heer P F GOD MANS Voor de Tele blykeu van deelneming ontTangen by het oTerlgden onzer geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder betuigen wg onzen oprechten dank Namens allen J TAM PEK HEE Waddingtveen 16 Februari 1892 Wordt TE KOOP aangeboden eenescheepblading AARDAPPELVEZELS BrieveD franco onder motto c Vezels aan de boekhandelaars SCHULTËN8 ZUON te Groningen EeltknobbelH HoornvlteH Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel Terwgderd zouder de minste pgn t e Teroorzaken ook zelfs niet op de gnToeligste huid PrijH per flacon met penned 50 dn Alléén eclu by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening Tru A t TUIJLL Versebenen en bg den Boekhandel Terkrggbasr ËËi i STELREGEL Voor het Bagelijksclie Leven Leerrede door Dr J J P VALETON On Boogleeraar Uitgesproken den 8 Not 1891 te Zwolle en den 22en d a t te Gouda Prijs 20 cents bg 10 ex Wl bg 35 ex 15 centë ZwolU La BIVIÈKE VOORHOEVE Comm v d Straatweg Gouda Bodegraven zullen op Dinsdag 23 Februari 1892 Toorm elf uur in bet Logement van HAAFTBN te Bodegraven voor drie jaar VERPACHTEN de Grasgewassen groeiende op de bermen van gezegden weg in zeven perceelen de Visscherijen langs genoemden weg in vier perceelen Breeder bg biljetten Inlichtingen verstrekt Notaria oi RIDDER te Bodegraven Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWAlilL G HoUandsche uitgaTe met 27 aib Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die hot geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrflgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 4 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen BE mm QLA2EN of de beschrgTing der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of St Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarby is toegCToegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Fm Dr T Frerlehs B iijn cti T Seanzoni WOriburg C Witt Oopanhagan Zdekaner bl PMaraburg Soederstfldt Kaa i a Lambl Warachou fl a Forster airmlnghani Onderbulks organen bolJe tracoB otoolcaiic vooit rall TOortRomende ongreateldUphold boaanwdhold fcortadam Dia Zwltaaroaha Pillen ran den Apotheker iagaBaaaan aa aijn ta Torkleaen boren Dirli en Wouter Crabetii Prijs 80 Cents De uitgave depi Coarant geschiedt tmet uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Alzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Fobrnari 1892 Mej S van dur Pott alhier duetl gistureu inet gocdeu uitslag te s Graveahage het pxamen vour nuttige handwerken Te Utrecht gealaagd by het candidaat examen theologie II do heer J D S Idenburg Te a Prinsenhage overleed in den ouderdom van 65 jaar de heer J M H van Hellauberg Hubar gepeniioneerd generHalmajoor iler iufanierie Ia de beide vacatures van kerkelijk en polderontvanger to Berg Ambacht ontstaan door het overlijden van den heer C van den Dool i voorzien door de benoeming der heeren A van der Straaten voor de eerst en A Cok voor de laatstgenoemde betrekking De toelatingt examênt voor nieuwe leerlingen san dt RijksNarmaaliehool te Schoonhoven zullen gehouden worden op 2 en 9 Maart e k Loop der bevolking van de Gemeente Zevenhuilen gedurende het jaar 1891 Sterfte 16 m 16 v samen 81 Vertrik 83 104 187 Samen 99 m 119 v samen 218 Geboren 36 m 41 v samen 76 Ingekomen 61 67 118 Verlies 3 21 24 De bevolking bedroeg op 31 Dec 1891 1136 m 1129 V samen 2266 se rEVILLETO TJit li ©t I i© v©3 i A oar iet Framch EEE8TE DEEL Waarom niet Hg keerde zich tot baar om want hoewel hg haar Mj hst binnenkomen omhelsd had had hij van haar iMts gezien dan het gelaat op haar kleeding was sgn oog niet gevallen de blik waarmed hij haar nu opnam waa eeh antwoord op de vraag dien xg tot hem richtte Haar rose kleedje was van bloemenpapier aan bet middel bijeen gehouden door esn maiskleurige moirée emtuur en zoo gekleed wat het duidelgk dat zij het nauwe keukentje niet kon binnentreden zonder yreei van met het vuur in aanraking te komen en in brand te geraken Deze gedachte kwam bg den vader dadelijk op Wat een dwaasheid I riep hij uit Waarom een dwaasheid f Omdat ge hot grootste gevaar loopt zoodra 8 bg het vuur of bg een licht komt D t commissarissen der koningin hebben zich per circulaire tot du burgemeesters gevend namens de hoofdcominitsie voor het aanbieiien van een nationaal huldebewijs aan Hare Konink gke Hoogheid de groothertogin van Saksen prinses S hia der Nederlanden bij gelegenheid van haar goudfo bruiloftsfeest op 8 October e k hunne raedew i king inroepende tot bereiking van het beoogde doet De commissie zegt De kleinste contributie zal gaAne worden aangenomen daar het er meer om te 4o u is der geëerbiedigde vorstin een bewijs te geven dat zij in haar geboorteland niet vergeten is dan om iu ergeren kring groote bijdragen in te zattelen Daarom ook beeft de oomtfissie gemeend het maximum dat contributie op tvp gulden te moeten bepalen By het bezoek van H Mi koningin Wilhelmiua en H M de Koningin BegsnSM aan de gemeente Leidan welk bezoek is bepaald op Donderdag 18 Februari zal door de d4 sobttttprif eene e rewacbt warden opgesteld aan het atatidh der HoUandaohe IJzeren Spoorwegmaataobappij nu moziekkarpa ttl er de volkaliedereu spelen Op het perron zullen zioh mede ter ontvangst bevinden burgemeester en wethouders waarbg zioh tevens de leden vau den gemeenteraad met hunne dames zullen aansluiten Het dagelijksch bestuur zal den koninklijken stoel in een rijtuig door de stad voorafgaan Tevens is er sprako van dat de leden der studentencaroussel tereeuiging eene eerewacht zullen vormen welke de vorstelijke personen op haren tocht door de stad by het bezoeken van musea ea andere merk waard igbeden zal vergeiiellon Ook hut garnizoen zal onder de wapens komen ten einde de hooge bemeksters vorstelgke eer tebewijzen X D WtedlÉihMMMtiiM Ik zal er niet bijkomen Wie kan dat zeggen I Ik Men kan niet aan alles denken Als men wil wel ge ziet immers dat ik unu ook zelt uw bord laat krggeu Wees gerust enbekommer u slechts alleen hierom staat het mijgoed kgk mjj eens aan Zg ging achtoruit tot in het midden van de hall onder het licht van een Hollaudschen koperen luchter even echt als de ketel Welnu vroeg zij t is afgesproken dit wg vanavond in fantasie costumss zouden verséhijneu konik er een bedenken dat oorspronkelijker en wat voormij van groot belang is goedkooper is Ge weet dat bloemenpapier niet duur is Barinc zat aan een hoekje van de keukentafel de snede bouilli op te eten die hg van het fornuis had genomen en keek intusschen door de openstaande deur naar zgn dochter Zijn vrees was niet geweken maar ontkeunen kon hij toch niet dat dit toilet bijzonder geschikt was om al Anie s bekoorlijkheid te doen uitkomen i Spreekt vae zelf dat hij nu niet voor bet eersi bij zichzulven de opmerking maakte dat Anie bet aardigste meisje was dat hij ooit gezien had maar nooit was hg zoo getroffen geworden door de bewegelijkheid van baar gelaatstrekken den glans van haar blik de liefelijke uitdrukking in haar zachte groote oogen de fijnheid van haar neusje de blank AD VERTEN TIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels i 56 Centen iedere regal meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adverfentiën gratigopgemomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Het Centrum vertelt dat er in Amsterdam drie candidaat schutters waren die begloten samen ée n pak te koopen daar de onkosten te boog liepen zoo zij zich elk een pak zouden aanschaffen Het verhaal luidt dus Drie aspirant dienstdoende schutters zittende aan één lessenaar op éénzelfde kantoor kochten voor ge zamenlijke rekening een pak Ofschoon dit reeds vgf jaar dienst had gedaan zag het er nog keurig uit zoo goed als nieuw De voormalige bezitter had veel handelsrelaties gehad buiten de gemeente zijner inwoning en het trof meestal zoo dat hü op reis moest juist op een dag dat hq eicerceeren moest of inspectie maken I Van de drie vennooteii trok eerst vriend A met het pak ter keuring Het pak deugde niet de kleur was veel te donker Vriend B trof het al even slecht Ook hem werd verboilen het pak te dragen het was iett te donker Vriend C waa gelukkiger en mocht erin slagen het hart van den wreeden inspecteur te vermurwen Hel pak was juiat in de kleur 1 Doeh k t traaiit van aHw is dat A voor de tweede maal sich met hetzelfde pak aanmeldend nu insgelijks fiat kreeg terwyl B hardnekkig afgewezen en daardoor gedwongen werd de vennootschap tot exploitatie van het schutlerspak in den steek te lateu I De beide overigen zitten er nu nog enkel over in hoe zg hst zullen aanleggen als in t d van oorlog hunne respectieve afdeelingen onder dè wapens moeten komen I De Controleur maakt in zijn telaphoniteKe Datrillingnn uit den Utrechtschen gemeenteraad van het volgende incident melding De heer Merkus vraagt het woord voor een persoonlijk feit De Voorzitter verwonderd Persoonlijk feit Ik begrijp u niet U hebt het woord heid de frischheid ran haar gelaatskleur de lenigheid van haar liguurlje en de vlugheid van haar gang Zij begreep wat hij op dit oogenblik dacht en tjj glimlachte Ge knort dus niet meer vroeg zg Ik moest het wel doen Maar ge kunt niet Weea gerust en bekendat vandaag alles met ons is Konden wij een mooieravond wenschen mat een helderder hemel en vaaterweer Er zal niemlsnd wegblijven Je bent er dus op gesteld dat niemand zalwegblijven Of ik er op gesteld beu Maar onder dewegblijvenden zou zich immers juist mijn aanstaandeechtgenoot bevinden Hoe kunt ge lachen met zoo iets ernstigs alauw huwelijk Zij verliet het midden van de hall en kwam tegen de deurpost staan leunen ten einde dichter by haar vader te zijn en hernam op vertronwelgken toon Is het uiet betor er om te lachen dan te huilen Mijn lach i echter niet vaii hartu en ik verzeker u dat ik altijd met zekere aandoening aanmijn huwelijk denk Langen tijd reeds heeft m ima die mij zeker met andere oogen aanzfft dan de overigen zich voorgesteld dat ik n ü slechts hiid tevertooneu om een man te krijgen en zij heeft mgdat zoo dikw gls voorgepraat dat ik het ook ba gaan gelooyen er moest verbeeldde ik mjj hier m daar een verzameling scbooue prinsen zgn die op 1