Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1892

Be heet Merkni Ik ireet siet of ik wel in aliendeele den hoer Pijpers goed heb verstaan denoorderwind speelt mij vandaag weer parten doch uit zijn gesticulatiën heb ik meeneu op teK ken dat het geachte lid mij bedreigt omdat ikmet hem in meening verschil over da kermis De heer Pqpers verbaasd Ik P De Voorzitter Maar mijnheer Markus De hrer Merkus die niet verstaat Dat het in werkliedenvereenigingen misschien gewoonte is dat men au bout des argument elkaar met de vuist tracht te overtuigen kan ik mij denken doch hier in den Raad waar ieder lid da belangen der gemeente naar eigen overtuiging en beate welen behartigt De Voorzitter Mijnheer Merkn De hoer Merkus Nog altgd niet verstaande Ik doe bijgevolg een beroep op uwe bevoegdheid als voorzitter dezer aqhtbare vergadering om mij naaSóop der zitting door politie te laten beschermentegen eventueele molestatie Gelaeh De Voorzitter U liet m ciet aan het woord komen mijnheer Merkus andera had ik u al dadelijk kunnen getuststellen De heer Merkus Wat zegt u I De Voorzitter U ebt den heer Pijpers geheel en al verkeerd verstaan nietwaar mijnheer Pijpers De heer Pijpers Ik doe nog geen vlieg kwaad en dan weet ik als raadslid myu fatsoen wel te houden jandorie De heer Merkus O zoo Ik dank u mijnheer de voorzitter dan ia er geen politie noodig De vraag of de postzegels onderwerp kunnen zijn T n kunstindustrieele kritiek werd in eene jl Zaterdag avond gehouden vergadering van de vereeniging Arii of Industriae te Hage beslist bevestigend beantwoord De commissie van onderzoek bestaande uit twee deskundigen de heeren 8 Lnnkhout en J M Lion verklaarde in haar door oetetgenoerade voorgelezen rapport VoJmondig ja te antwoorden op die vraag en de vergadering nam dat rapport eenstemming aan De rapporteurs traden vervolgens in eene beoordeeling van het postzegel na den dood des konings ingevoerd en kwamen tot de slotsom dat het ia alle opzichten afkeuringswaardig moest genoemd worden Gravure vorm en kleur voldeden volstrekt niet en het z gel zondigde zoowel tegeu de eischen van techniek als die van goeden smaak Vooral waar dt beeltenis van een kind kan gebruikt irorden bad men al de gegevens om iets werkelijk fraais te leveren en was men uiet meer gebonden aan den ou len vorm Was het oordeel der rapporteurs ovtr het bestaande zegel zeer afkeurend alleen omdat het mandaat het jiun niet opdroeg hadden zij zich dnthouden de eischen te behandelen die men aan een nieuw zegel zou mogen stellen en de vraag na te gaan of ilcze Vereeniging niet door het uitschrijven van eene prijsvraag een smaakvoller zegel zou kannen doen ontstaan Naar aanleiding van dit rapport werd uitvoerig van gedachten gewisseld in hoever Arti s optreden nuttig kon zijn en ten slotte werd bealotan dat van wego het bestuur eene uitnoodiging zal gericht worden aaa allo leden om een ontwer ï voor een nieuw postzegel in te enden voor de volgeude maandveriraderiïg Het bestuur aangevuld desuoodig door eenige andera heeren zal dan de meest mij zaten te wachten Het ongeluk wil dat zij noch ik den met bloemen getooidea weg naar dat tooverlud hebben gevonden en dat wij zijn gebleven in de rue de l Abreuvoir waar wij gp pretendenten wachten die indien jij al komen zeker geen prinsen zullen zqD en misschien niet eens mooi Als ze niet naar uw zin zijn neemt ge ze nietaa i wat dwingt je zoo n haast te maken Alles mijn leeftijd e n het verstand Een en twintig jaar is nog niet oud Dat hangt er van af een meisje zonder bruidschat is op haar twintigste jaar eeu ouda jongejud OUW maar iemand met geld is op zijn vierentwintigste jaar nog een jong meisje Ik behoor tot deklasse zonder bruidschat zonder een duit lelfs Daarom juist zon ik willen dat ge niet zoo nhaast maaktet met een keuze Hebt ge nu geenbruidschat onze omstandigheden kunnen koeren monteu misschien of om nu eens niet te overdrijTan weldra Ik he lle reden te veronderstellen dat men geneigd zal zqo octrooi op mijn tfaeetocstelte nemen en al zal ons dat niet rijk maken wijkrijgen het er toch beter door De proefnemingenop de Weaterspoor met mijn systeem tot het afhakenvan wagens hebben de beste resultaten opgeleverd het is gebleken dat alle schommeling daarmede werd voorkomen de ingenieurs erkennen eenstemmig dat mijn uitvinding zeer nuttig is Dat gaat dus ook naar wensch en daarom zou ik zoo gaarne willtn dit je nog een weinig geduld had f gewanschte modellen uitkiezen en met toezending van het rapport der commissie onderwerpen aan het oofdeel der regeering Door den heer J Keppel werden nog eenige nadere mededeelingen gedaan omtrent de violetkleurige vensterruiten die nog in sommige huizen te Amsterdam Delft enz worden aaugetroSen Zij zijn ontstaan in een tij lvak toen men nog niet de knust verstond wit glas to maken en het groene glas trachtte te verbeteren Feitelijk is de violetkleur dus meer een gebrek dan eeue verdienste Tegenwoordig worden ook geblazen ruiten geheel wit gemaakt zelfs van groote afmetingen België beeft de reputatie ofichoon er over België veel Duitsch glas wordt ingevoerd Naar aanleiding van deze mededeeling werd door sommigen verwondering uitgesproken dat in ons land geen vensterglasblazerijen bestaan en meende men dat de oorzaak daaraan toch niet alleen gelegen kan zyn in de groote hoeveelheid brandstof die voor de ovens benoodigd is en waarvan de aanvoer te kostbaar zou worden Wellicht zal de vereeniging nog later op dit unt terugkomen In handen van eene commissie werd gesteld een nieuw ingekomen vraagpunt Op welke wijze moeten om den meest decoratieven indruk te verkrijgen de vlaggen in eene feestvierende stad aan Ie huizen worden bevestigd Wat is daaromtrent bekend uit vroegere eeuwen Door een aantal lotelingen of hunne vaders of voogden te Leiden zijn bizwaarachrifteu ingediend bij Gedeputeerde Staten dezer provincie houdende verzoek tot vernietiging van de voor do gemeente Leiden plaats gehad hebbende loting voor Ie nationale militie L e onregelmatigheid welke tot dit verzoek heeft aanleiding gegeven zou naar beweerd wordt hierin oestaan dat twee lotinEsnommer beide het cijfer 365 bevattende zijn gebleken in de lotingsbus oanW zig te zijn waardoor aan twee lotelingen éénzelfde nommer is ten deel gevallen In verband hiermede zou ook één nommer te weinig zich in de bus hebben bevonden tengevolge waarvan du laatstopgeroepene dor voor de militie ingeschrevenen niet aan de loting Wat is socialisme Deze vraag deed de Figaro aan haar lezers t Was haar niet tH doen om een doorwrochte verklaring van het socialisme maar meer om de geestighetlen die zouden gemaakt worden De Figaro is daarin geslaagd Op de vraag Wat is socialisme ziju varschilleude antwoorden ingekomen Socialisme is De koetsier van den grooteu heer die hem zouder tegensprrken zijn plaats op d en bok zou laten om zelf op de kussens jn de coupé te gaan zitten De inktflesch Vitschen in troebel water Een koekoek die de eieren in het nest van anderenbreekt onf do zijne daarin te leggen Het socialisme is het opportunisme van het communisme Het socialisme is het geld van anderen Het socialisme is het egoïsme van onderen dat het egoïsme van boven tracht te verslikken Ik verzeker u dat ik niet twijfel aan de uitmuntendheid uwer uitvindingen maar wanneer zaldat iets geven Morgen Over vijf of zes jaren Ge weet beter dan jemand anders dat bij uitvindingen alles mogelijk is zelfs het onwaarschgnlijke Over zes jaar ben ik zeven en twintig wie wil mijdan nog hebben Laat mij dus maar nemen wien ik krijgen kan al is het morgen nu ik nog eenarm meisje ben zonder geld dat geen recht heeftzooveel eischen te stellen als de dochter van denrijken nitvinder Hebt ge dan radeik te denken dat er onder onze gasten iemand zal wezen die je hand wil vragen Het is mi viddoande dat er iemand bij kanzijn om te wenschen dat deze niet wordt teruggehouden Verleden jaar waren de uilnoodigingenzoodanig ingericht dat de jongelui alleen met degehuwde dames wilden dansen en de gehuwde heeren met de jonge Ik verzeker u dat ik noch moeilijk noch reeleischend zal zijn als hij één woord zegt zal ik er twee zezgen Hoe nu arm kind zijt ge reeds zoo ver gekomen Zoo ver meent ge daarn eé dat ik ben teruggekomen yan mama s groote verwachtingen Ja Het moderne socialisme is de revolutie van demaag die sedert een eeuw volgt op de revolutie vanhet verstand Het socialisme ia in de negentiende eeuw datgene wat de natuur was in da achttiende het woord dat iedereen in de mond heeft en dot niemand begrgpt Wat het socialisme is Voor den politicus 9000 frs rent en een vrijkaart op den spoorweg Het socialisme is het recht niet van hongerte starven dat de ongelukkigen in een land hebben waar zoovelen sterven aan ziekten in de spysverleringsorganen Het socialisme is een partg waarvan de leidersde kwakzalvers der sociale wetenschappon zjjn Het socialisme is een verzameling van pogingen en theorieën welke ten doel hebben tuasoheu allemenschen de grootut mogelijke gelijkheid in rijkdomof armoede te vormen oor veraohillendo middelenvan wettelijkcn dwang Dit laatste antwoord word hel boste gekeurd Bij koninklijk besluit van 10 dezer is de heer H A Iioder thans chef vroeger gemaclitigde van de firma De Lnngo Co in Aljeh en onderhoorighedeu benoemd tot ridder lo klasse van de Militaire Wdimusorde en zulks tor zake van zijn houding bij verschillende gevechten in Atjeh in het bijzonder in de maanden Juni 1882 Juli 188S en Januari 1886 Dit bericht las men de laatste dai en in schier alle Xederlandsche dagbladen Op de hooge betnekeiiis vait dat bericht mag wel met een enkel woord worden gewezen De Militaire Willemsorde de hoogste onderscheiding voor den nederlandschen krijgsman wordt alleen verleend voor schitterende wapenfeiten voor buitengewone daden van moed beleid en trouw Is reeds dat eurekruis zeldzaam voor den militair slechts aan enkele niet tot het lener of de vloot beboorenden is dit koninklijk eereblijk verleend Aan een of meer ambtenaion vaq het binnenlandach bestuur dio nog in zekeren zin tol de expe litionaire macht behoorden bijv aan het tegenw 5or lige lid van den Raad in Nederlandsch Indié den heer A Pruys van der Hoeven werd als jong controleur op Sumatra dat ridderkruis uit e eikt Een 35 tal jaren geleden bracht oen s beepskapiiein fdio zijn schip voor den overvoer der tjoepen bij een der indisebe expeditien had verhuurd oo logs ammunitie in zijn sloep naar het strand bevoy ao onder bet grootste gevair over In 1 874 en 1875 tijdens don tweediTi veldt9cht naar Atjel verrichtte de vertegenwoordiger van het Rifode Krtiis de heer Von Bulzioglüwe die werd gehoem J de eerste flankeur van het Indische leger sohitteronde daden vou menschenliofde en zelfopoffering Beiden werden door ouzon ridderlijken Koning met de Militaire Willemsorde begiftigd Thans wordt deo beer Loder die de chef is van de firma welke aan de troepen en de vloot de vele benoodijidheden levert de man di i staat üeheelbuiten het leger dat kruis op de borst gehecht Voorwaar een hoogst zeldzame onderscheiding waarop de bijzondere aandacht van het nederlandschevolk wel mag worden gevestigd OiM Noorden f Uit Parijs wordt aan da Frankfurter Zeitung ge Hel is misschien vreemd dat de dochter en niet de moeder een helderen blik in het leven slaat maar het is toch zoo Zoodra ik begreep dat het tijd voor mij werd om tol een huwelijk te komen heb ik i l miJn illusies en jonge meisjesdroomen begraven en ik heb mijn gedachte meer bepaald op het huwelijk dan op den echtgenoot Het zou een onwaarheid zijn als ik u vertelde dat ik met een blij en luchtig hart daartoe ben besloten het heeft mij veel gekost heel veel zelfs maar ik behoor niet tot degenen die opzettelijk de oogen sluiten omdat hetgeen tg zien haar mishaagt haar hindert of beangstigt Ik heb op die wijze menige les ontvangen De dood van mijnheer Touchard was wel de meest treffende Het liet zich aanzien dat hü negentig jaar zou worden en zijn dochters uitfauweIgken zooals hij verkoos Hij was vijf en vijftij oen hij stierf on Bertha zingt in een café concMft te Toulon en Amélio in een dergelijke inrichting t BordMux Wat zou er van ons wordenr als wij u verloren Ik zou niet eens de hulpmiddelen hebben van Bertha en Amélie want ik kan niet zingeo Spreek daar niet van dat is juist mijn grootste zorg Ik moet u wel zeggen waarom ik er op gesteld ben te trouwen want ge moogt niet denksn dat het hit gekheid is of omdat ik weg wil Wordt vtnolgd Schreven Da intemeuT manie vinl meer en meer terrein Er kan geen vraag aan de orde komen of onmiddelijk zwermi n groote benden reporters naar alle nchlingen der stad uit om de groote mannen op 10 zoeken en hun meening te vragen Over alle dingen op aarde of in den hemel moeten die arme groot mannen meeningen hebbeu en wel des te inoer naormate zij minder met bet vraagpunt in betrekking staan Het geniale van den reporter bestaat juist daarin dat hij de meestaiteenloopende geesten en voorwerpen met elkaar in een interview samenbrengt en de hoogste kunst is den voorzitter der Kamer tu ondervragen over do voorjaarshoeden der dames of den componist an den Fanst over hut duurder worden van het schapevleesch lu t kort de groote mannen zijn dag noch nooht meer veilig voor te weetgierige vorslaggovers die door allo wiuden worden uangovoerd en luor alle sleutolgaatjes kunnen kruipen Men meet dit alles weten om het geestige entrefilet te waardeeren dat Albin Valabrèguo in den Figaro heeft laten opnemen Het is getiteld Tarif en luidt als volgt l k heb de eer mijn collega s journalisten die zich speciaal met iiiterviuwen bezighouden moe te deelen dat ik dagelijks van 10 tot i uur voormiddags te hunner beschikking ben ouder de volgende voorwaarden Het uut 20 francs Het half uur 11 francs Het kwariier 6 francs Elk begonnen kartier wordt tegen het volle tarief berekend Op deze voorwaarden verlnnd ik mij te sproken over alle gebeurtenisson van don dag antwoord te geven op alle vragen betrenondo de kunst literatuur wetenschap en dergelijke onderwerpen en mijn meening te zeggen over do opgevoerde tooneclstukken en de daarm optredende spelers De redacteurs var provinciale bladen behoeven slechts den halven prijs te betalen maar hebben dan alleen recht op een gesprek met mijr secretaris Hg zal hun inlichten over het uur waarop ik opsta over mijn ontbgt over mijn werkuren en over mijn meening van de regiesigaren De reporters v n buiteulandscho bladen behooronde tot het gebied dor triple alliiintie worden niet ontvangen Persoonlijk echter zal ik mij begeven naar de woningen van de oorrespondeiiton dor Russische bladen Ik kan mijn collega s niet gonoeg opr ekken van deze matigo prijzen te prufiteeron ik ben van plan ze te verdubbelen zoodra een van mijn stukken in de Comédie Frauvaise zal worden opgevoerd Uit Dordrecht meldt men vau Zondag aan de N R a Sequali hoeft hiorterstcde juist lang genoeg vertoefd om zijnen roem te overleven De eerste week van zijn verblijf ging men eerst schoorvoetend later met toenemende belangstelling naar zijne séancos en nam het publiek dat in de zaal van Musis getuige was van zijne genezingen steeds in getale toe in de tweede woi k bereikte zijne glorie baar toppunt kon de zaal dè nieuwsgierigen ternauwernood bevatten en dreigde do loer in lotteriijken zin te bezwijken onder het genieht der bezoekers het bestuur van Musis vorderde daarvoor zelfs eene schadevergoeding die onder protest werd toegestaan in da Tierde week daalde zijn gesternte bij den dag de zaal werd bij lange na niet meer gevuld en de séancos kregen I et grootste gebrek dat men zich denken kan zij worden vervelend De ziekte van den apotheker Stuterheim beeft daartoe veel Èijgedrageu Heden ochtend is da man overleden hij is gestorven in eene der kleedkamer van Musis waarin zijne apotheek stond Gestor ven terwijl tot zgn sierfbed de tonen der muziek en het gtjuioh eu getrappel vhu Seqiiah s bewonderaars doordrongen Wel had Davenport aan het publiek verzocht de muziek te doen zwggon maar hetpu j bliek onbarmhartig als altijd waarvan oordeel dat het voor zijn dubbeltje alles atoesi hebben wat er voor te krijgen was én de man die leeft van de gttust Van het publiek en steeds gewoon is de uitspraak van vox populi te aanvaarden als een vox l ei tqpest ook ditmaal gehoorzamen De tragische dood van Stuterheim is een si t dat pakt aan het droef eindond blijspjcl Jat de agont er Sequah maatechappij hier gedureniie drie weken heeft opgeïperd Zeker soort van publiek dat zijne aanwezigheid beschouwde als eene soort van Dordische kermis zonder draaimolens en poffertjeskramen zal aan zijne vertooningen veel missen Want gedaan is het nu daar de verkoop van de Sequah middelen door Stüterheims dood gestaakt moet worden Blijft alles zooals door Sequah bopaald werd dan vertoeft Davenport nog tot Woensdag alhier om jaarna natuurigk wanneer hg in dien tijd een apotheker kan bekomen in ide residentie zgne séances en d n verkoop zijner geneesmiddelen voort te zetten Zijn wg goed ingelicht dan wacht hem vóór dien tg l nog eene sernade to geven door eene volkszangvereeniging Een jong Hollandsch echtpaar Heystee genaamd in Nov 11 te Amsterdam getrouwd dat om I streaks half Janaari te Parijs in de Rue de Cléry een koffiehuis Grand Café Hollandais had geopend 18 plotseling spoorloos verdwenen Zondagavond was het Café Hollandais vol be j zoekers zoo verhaalt de Figaro oen een heer die Fransch sprak met een sterk Vlaamsch of Hollandsch accent op eens riep Gaat naar huis heeren Er wordt gesloten Het koffiebu s krijgt eeu anderen eigenaar De bezoekers waren zeer verwonderd maar zg voldeden aau het verzoek Zij betaalden hunne vertering en gingen de een na den ander heen Daarna werd liet café gesloten w Maar den volgenden dug werd het niet geopend Dinsdag ook niet en Woensdag evenmin De buren gingen toen do polilie waarschuwen Deze maakte de deur open maar er was niemand in huis Van Heystee en zgne vrouw was geen spoor te ont I dekken Men verdiept zich in gissingen over de reden van die zondetliogo verdwijning i e zaak ging aanvankelijk niet kwaad do Hoystee s hadden geen noe I menswaardo schuld hun buur waa eeu halfjaar vooruit betaald en wat zij achterlieten is meer dan genoeg om hunne gerwge oprnstaanJe rekeningen te voldoen De sleutels van den kelder zijn verdwenen Men haeft al het vermoeden geopperd of Ie I vermisten misschien in dien kelder zouden zgn maar de politie hooit dit nog niet onderzocht Het door den ingenieur A C Broekman op last der regeering ingesteld onderzoek naar de oorzaak van de instorting der brug te Monohenstein op den 14den Juni van hot vorige jaar beeft blijkens bet door hem daaromtrent uitgebracht ihans bij het Koninklijk Instituut van ingenieurs ingekomen verslag geleld tot de volgende resultaten lo Wegens de buitengewoon hooge spanningen in verschillende doelen van de hoofdwandon voornamelijk het gevolg van de excentrische bevestiging dei diagonalen aan do randen en wegons de geringe zekerheid tegen knik speciaal van de gedrukte mid denschoren was de brug onder den voor haar bestemden last niet voldoeude betrouwbaar te achten Nochtans bestaat er geen afdoende grond om met genoegzame zekerheid daaraan de instorting toe te aobrijven Zo L it de ligging der brug na de instorting en de vervorming en verbroking harer deelen in verband beschouwd met de drukkingeu waaraan de kruissohoren van hot bovonraara wureo onderworpen onder omstaudigheden verhoogd door den invloed der temperatuur laat zich verklaren dat de eerste brouk kan hebben plaats g Tiad iu een der schoren van bet laatste veld van h t bovenraoün zijde Moncheuat oin Door bel onderbreken vah een der schoren op de kruising en eene minder goode lasschvng aldaar werd de weerstand van dit belangrijke con structiedoel verminderd 3o De deugdelijkheid van het materiaal vooral ten aanzien van de taaiheid niet boven allen twijfel verheven zijnde bestaat de mogolgkheul dat dit de eerst inge redon breuk bevorderd heeft 4o Ondanks de vele zotgen die bigkbaar hebben voorgezeten bij de herstelling van de brug in 1888 blijlt de mogelijkheid niet uitgesloten dat eenige beschadiging verborgen en onopgeraerktns gebleven en medegewerkt heéfi tot het ontstaan van do eerste breuk 5o Er is geen grond gevondea om dè ramp aan een deraillement toe lo scÈrgven 6o De brug verkeerde in zoodanige bijzondere omaiandight den dat haar buzwijken in geen geval lo t eenige ongerustheid behoeft te leiden met betrokking tot andere overeenkomstig de gebruikelijke eischen geconstrueerde bruggen Men zal zich herinneren dat een gelijk onderzoek van de zijde der Zwitsersche Bondsregeering werd opgedragen aan de professoren Ritter en Tetmajer te Zurich Opmerking verdient dat het dezerzijds ingesteld onderzoek geleid heeft tot het aanwijzen der plaats waar niet onwaarschijnlijk de eerste breuk ontslaan is i t Baitenlandscb Overzicht Bij do voortgezette beraadslaging over hel adres van antwoord pp de troonrede is met 179 tegen 168 stemmen verworpen het amendement van den heer Sexton waarbij verklaard wordt dat hot Engelsche Parlement onbevoegd is vvotten voor Ierland te maken t Het adres van antwoord is daarop aangenomen Niettegenstaande hef besluit van het syndicaat hebben zich 2000 werkstakende kolendragors in het Viotoriapark te Londen veroenigd en besloten den j arbeid niet te hervatten voordat de door de firma Cameron ontslagen leden van het syndicdat weder in dienst genomen zullen zijn 1 Allerlei geruchten in Duitschland doen een nieuwe periode van reacfionnaire maatregelen vermoeden De keizer moet dien kant uit willen en vindt na tuurlijk bij de i aTaardigdan der uiterste rechterzijde steun Men zou met maatregelen legen de socialisten beginnen Ook wat de onderwijswet betreft schijnt in Pruisische regeeringsktingen de stemming minder verzoeuiugsgezind te zgn geworden Hoe zeer de toestand weer veranderd is kan men duidi lgk bemerken uit de volgende woorden van de Kölnische afkomstig van haar Berlijuschen correspondent In pai lementaire kringen hoort men veelal bet gevoelen verkondigen dat de onderwijswet met weinig betoekonde veranderingen uit het Huis v n Afgevaardigden zal worden verzonden naar hel Haerenhuis on dat hot niet raadzaam is zich illusies te maken over oen anderen afloop of over bijzondere toegevendheid van den kant der Rogeering Slechts een geweldige storm van veronlwaatdiging kan verandering brengen iu den toestand Het wetsontwerp is intusschen bij de commissie eu het eind van de behandeling daar is nog niette zien En t is nog maar de eerste lozing terwijl een aautal leden wel stemmen inaar oi der voorbehoud dat zij de eindbeslissing aon zich houden bij de behandeling in de Kamer Een groot de l van de vnjconaervalieven en de nationaal liberalen zou I gaarne al een do financioele zijde thans regelen en de rest onbehandeld laten maar daar schijnt de Regeering volstrekt niet aan te willen Nader lerneemt men dal door de afgevaardigden voor Antwerpen onder aanvoering van don bekenden Vlaamsch getinden ambtgenoot Coremans het voorstel reeds is gedaan of althans gedaan zal worden om in de grondwetsherziening nog vier artikelen op te nemen en wel lo Art 15 inhoudende Niemand kan god wongen worden tot de handelingen of plechtigheden van een eeredienst mede te werken noch daarvon de rustdagen in aeht te nemen De voorstellers beoogen met het schrappen der laatste woorden de con alitutioueele belemmering a eg te nemen tegen het wettelijk voorschrift eeiier verplichte Zondagsviering 2o Art 23 over bet gebruik dor talen met het doel om elke aohterstelliug van het Vlaamsch voor het vervolg onmogeUjk te maken 3o Art 104 hetwelk bepaalt dat er in Belgié drie hoven van appèl zullen zijn Brussel Gent en Luik met de strekking om ook Antwerpen in het bezit te kunnen stellen van een beroepsliof 4o Art 131 formaliteiten voorde herziening der grondwet voorschrgveude met het doel om in hal vervolg bij elk voorstel tol grondwetsherziening aanstonds iu behuudeling te kunnen brengen den tekst welke hel beslaande vervangen of aanvullen moet De Réforme welke deze voorstellen bostrgdt omdat zij de grondwetsherziening in gevaar brengen zoo dit al niet juist het doel is door ie met quaesties te verwikkelen zooals de rechten dor Vlaamsche taal en de gewetensvrijheid zoo uitorst geschikt om do barlstochten aan het gisten te brengen do Réforme zegt van de voorgestelde wgziging van art 131 dat daardoor grondwetsherziening nog moeilijker gemaakt zou worden Dit is echter zeer te betwijfelen naar het ons voorkomt daar toch vermoedelijk de medewerking lot herziening van een grondwetsartikel eerder verkregen zal worden als men weet wal er voor in de plaats zal komen dan zooals thans in België het geval is waar de Kamer zekere grondwetsartikelen aan herziening onderwerpt door hare opvolgster welker samenstelling zg onmogelgk kan voorzien zoodot zij volstrekt niet kan weten in welki i gee t de henianing zal plaats hebben Men meldt uit Bern dal de onderhandelingen over hel handelsverdrag tusschen Zwitaerlaod en Italië langs diplomatiekon weg voortgezet zullen worden De Italiaaosobe godelegeerden zullen Woensdag a s te Rome terug zijn na een kort oponthoud la Bern terwijl de Zwitsersche gedelegeerden morgen van Zurich naar Bern vertrekken De heer Bavier is naar Bern ontboden om daar eene opdracht te ontvangen met hel oog op de verdere onderhandelingen daar die voorliiopig te Rome gevoerd zulUen worden In Griekenland hearscht een financieelo crisis Volgens da verklaringen door den minister president Delyannis in de Kamer van afgevaardigden gedaan is de toestand zeer hachelgk tecjrevolge van de roekelooze finaucieelo politiek der laatste jaren Tien jaren lang is schuld op schuld gestapeld Bijna geen jaar ging zonder een nieuwe leecingvoorbij en deie goudregen gaf een schijn van welvaart daar bijna alle uitgaven door dit middel bestreden werden i Toen de minister presidant Triooupis heenging bleek o hoe onvasteu grond de geldelijke toestand rustte en de minister Delyannis is tot dusverre niet geslaagd het vertrouwen van het buitenland tefug te winnen Geen leening beeft de nieuwe regeering tot dusverre in hol buitenland kunnen plaatsen en intusschen stijgt het goudagio wordt het handelsverkeer met il buitenland hoe langer zoo moeilij ier en beginnen de invoerrechten een der voornaamste