Goudsche Courant, woensdag 17 februari 1892

2 1892 Donderdag 18 Febroari 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiöa kau $ e8Ctiieden tot eda uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 17 Febrnari 1892 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrydag 19 Februari 1892 des namiddags ten 1 ure Ann de orde Hot voorstel tot wijziging der begrooting van bet Israelietiaoh Armbestuur dienst 1891 De concept verordening voor de Stedelijke Z erainricbting De benoeming van eonen Regent van het Hoff mauBGesticht De benoeming van eenen veerman aan het overtetveer op den IJsstil aan het veerstal De luit kolonel M de Sitter en de kap G F Cheriei van het 4e regiment infanterie te Gouda worden van 11 lot 23 April gedetacheerd bg het Ie regiment vestingartillerie te Utrecht tot het volgen van en cursus Deze officieren zuUrn in den aanstaau4m nnor de schietoefeningen eener serie v tingBitillerie in de legerplaats van Oldebroek bijwonen Gisterenavond had in het gebouw Providentie ene openbare vergadering plaats van de onlangs hier ter tede opgerichte afdecling van hetAlg Ned Werkliedenverbond De heer Th de fiot uit Rotterdam vervulde de spreekbeurt en zeide dat het bem genoegen deed uitgenoodigd te zijii oip meer bekendheid te geven aan het dool van het Alg Ncn Ferkliedeuverbond Tegenwoordig toch worden Moveel ideeën geuit waardoor de werklieden worden bewogen vooral zij die niets te verliezen hebben oet de sociaal democraten mede te gaan die eenvoudig de boel door elkander willen gooien Het Alg Ned Werklieden verbond werkt stil en langs ordelijken weg en wenscht door woord en schrift bet beginsel van het verbond te bevorderen Ook FEVILLETOIM TJit la et I ieTrezi Naar het Franeei iEBSTE DEEL iet ik zeker dat wü nog lang bg elkander ble♦M ♦ dan zou ik heusoh rustig afwachten tot zich een echtgenoot voordeed zonder mg over onze alles behalve schitterende omstandigheden te beklagen Maar die zekerheid kunt gü mij niet gevsn en kan nooit krijgen Vau al onze kennissen was mijnneer Touchard de gezondste en toch is hij gestor 80 Wat zou er van ons worden P Geen geld niemand die ons zal helpen want wij hebben geen ndne familie dan oom De Saint Oristeau en die 1 niets voor ons doen Helaas neen Begrijpt ge nu waarom ik aan een huwelijkbeb gedacht Je handen zijn haar brood waard Welnoen dat zgn ze niet want ik heb mijoergens in bekwaamd Een beetje talent een heel iein beetje misschien Maar dat zelfs is nog niet bronnen van iukomsten voor den Oneksoben staat te vermindurou Volgens een oorrespondent der National ZeUung is minstens 25 tot 30 000 000 frs noodig o a tot voltooiing van den Piraousspoor weg maar de regeering ziet geen kans dit geheele bedrag byeen te brengen Een deel echter zal naar de minister president verklaarde bijeengebracht worden uit nieuwe f pofferingen die het Grieksohe volk bereid is ziph te getroosten De belastingen zullen met 6 000 000 frs verhoogd worden en een monopolie voor tabak zal worden ingesteld waarvan de opbrengst op 10 000 000 frs wordt geschat Door aldus te toonen dat het Grieksche volk met ernst den geldelijken toestand wil verbeteren hoopt de regeering slands krediet in den vreemde e herstellen PETRüLEüM MOTKERI GE van de Makelaars Oftnlziaar Schalkwijk te lluttcTdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 25 Februarilevering ƒ 7 20 Maart levering ƒ 7 10 AprilMei Juni levering 6 90 Juli levering ƒ 695 Augustus levuring 7 September Ooiober November enDecemberlevering ƒ 7 12i xToTiTsra VOOR DE iNadonale Militie TWEEDE Openbare Kennisgeving BUEGEMEESTEIl en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den ff Augustus 1861 Staattilad n 72 en aan art 20 van Zqner Majesteits besluit van den 8n Mei 1862 Staattilad n 46 brengen ter sigemeene kenuis dat de LOTING der in bet vorige jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze gemeente ui plaatt hebben op Diiuilag don 23n Februari aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zeïven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteliug de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den Burgemeester of en Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten i inde ta loten en opgaaf te doen van de redenen vau vrgstelling die zjj ter zake van de Militie meeneu te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten BaadI huize dezer Gemeente itn wel zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B O D E F G H I J K of L des voormiddags ten 9 ure en die ier geslachtsnaam aanvangt met de letter M N O P Q K S T U V W X U of Z des voormuldags ten 11 i n Dat op WOENSDAG den 17 FEBRUARI 1892 van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure bp hel Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot bet opmaken der gstaigschriften wegens Bruederüentt of van te iqn Smige IFettige Zoon en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachten of wcrkelijken JBroederdimft daarbij moeten overleggen ren Patpoort Zak botlge of Attal van diaal bij Plaatmtrvangmg en zich paoeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op kunnt verantKOordelykheid de voreischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigachrift onderteekenan Voorts dat de benoodigde bewijzes van werkelgken di nst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokkM korpsea zullen wor den aangevraagd uuUn tUUJL J tinf voegen ter Secretarie dgztf f fmeenta en de daartoe noodtge vUichtingen tijdig verttrekken en dat zq die bezwaren mochten hebben tegen de wgze waarop de Loting is geschied die kunnen inbrengen bg da Gedeputeerde Staten ieim Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft pUats gehad bg een up ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bew sstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 16h Febrnari 1893 De Burgemeester VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretarial BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Febr Jan ComolU ouders J C van Oord en W P Kwakernaat Maria Cor nelia ouders E van Gent on C de Jong 13 Anna Adrians ouders L A Uoogteiling en J Zwanenburg Martica ouders N Oudgk en A Verheul Johannes ouders W F Jaarsveld en J Gadellaa Simon ouders S Boot en M L Abelman 14 Adrianua Miitthjjs ouders A M Verkaaik en C van Rug o 15 Geertruida ouders A 11 Huisman en M Burghoorn Maria Elisabeth ouders M K de Vries en J de Waal Adrianus ouders H C Vrgenhoef en E Loeve Willemina Johanna ouders A van Hoorn en J S Plomp Hendricus Fordinnnd Johan ouders G B E Torhorsl en J C Zandvoort 18 Johanna Geertruida ouders H Verbeek en W J Begeer OVERLEDEN 14 Febr E Sohoondonvoerd Wed J M Sohailli 92 j F J J G de Gruijl 3 N de Groot 59 j 15 P de Knegt 13 m J A C van der Want 5 j 16 J J Schenkel 4 m GEHUWD 16 Febr P H J van Waukom en A C M Melkort J Rood en H van Aalst ADVERTENTIÈN Getrouwd J L ROOD H A AALST die mede namens wederzgduche familiebetrekkingen hnn hartelyken dank betuigen voorde vele bewezen van belangstelling bg hnu HnweIgk ondervonden Gouda 16 Febroari 1892 Geboren MABIA ELISA13ËTH Dochter van M E DE VQIES en I dï VRIES di Waal Verschenen en bg den Boekhandel verkrggbaar EEN STELREGEL Voor het elijkscbe Le7en Leerrede door Dr J J P VTALETON Ond B0ogl eraar uitgesproken den 8 Nor 1891 te Zwolle en den 22en d a T te Gouda Prgs 20 eetUg bg 10 ex i7 bg 35 ex 15 cents ZwoUe La BIVIÊRE VOOEHOEVB De aPAANSCHX COGNAC van de firma van HOLE en tee EUILE te Delft Overtreft alle fijne Cognac Te Oouda alleen te verkrggen bg J tan OIJE per flesch ƒ 1 85 Mevr A K van dkh GARDEN vraagt met 1 MEI eene zindelgke DiE STBODE van goede getuigen Tooizieu Er wordt in een klein bnrgergezin zoo Spoedig mogelgk gevraagd een fatsoenlgk Adres aan het Bureau dezer Courant STRAATVllLKIS In voorraad een flinke hoeveelheid STRAATVUILNIS zgnde Ton de laatste vgf maanden Kaar terkiezing gemengd met beer Bgzonder lagen prgs Levering franco boord Adres Aannemer der Stadsreiniging te Schiedam Gouda Snelpersijpifc van A Bmnkman fc Zoon Openlate 70rlkDOT iiig te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB op MAANDAG 29 FEBRUARI 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHak iioNiE aan de Markt van 26 Huizen en Erven Schuur en Tuingprond bgna allen voorzien van waterleiding en staande en liggende te Gouda en wel No 1 Een WlNKELHülS en ERF aan den Kleiweg Wgk E no 45 Te aanvaarden l Mei 1892 No 2 Een aan den Katteiisingel wgk Q No 138 verhuurd bg de maand voor ƒ 13 No 3 tot 6 Vier in den Winterdgfc wgk Q No 128 tot 131 verhuurd bg de week elk voor ƒ 1 60 No 7 Eene SCHUUR en ERF met den groad daarnaast en den toegang daartoe in den Winterdgk te Gouda kadastraal bekend in Sectie A No 3268 groot 73 centiaren Tot 1 November 1892 verhuurd voor 10 No 8 Een in de Boelekftde wgk R No 133 verhuurd bg de maand voor S No 9 tot 19 Elf in de Heerekade in de Eorte Akkeren wgk P No 361 tot 371 verhuurd bg de week elk voor ƒ 1 50 No 20 tot 22 Drie in de Korte Akkeren met SCHUUR en TL IN wgk P No 423 tot 425 No 423 is met den Tuin bg de week verhuurd voor 1 90 No 423 wordt aizonderlgk en No Iffi n 425 worden te samen verkocht Perceel No 22 maakt den tnin uit achter die perceelui gelegen met een 2 meters breede gang ni omende aan den weg groot 877 centiaren No 23 Hen aan den Raam wgk O No 289 verhuurd bg de week voor 1 70 No 24 Ben aan de Nieuwe Haven wgk N No 82 terstond te aanvaarden No 25 en 26 Twee in de Genzenstraat wgk L No 26 en 27 verhuurd bg de week voor ƒ 1 60 en 1 50 No 27 Een met TUIN en WELPOMP en VRIJE PUORT aan de Spieringstraat wgk F No 24 terstond te aanvaarden En No 28 Een TUIN thans Boom wéekerg met den vfeg daarnaast en het waterdaarvoor gelegen in de Baggnen of 4e Kade uitkomende aan de Oude Gouwe te Gouda kadastraal bekend in Sectie A Ho 2813 en 2891 groot 29 aren 30 centiaren Terstondte aanvaarden Te veilen in 3 perceelen zooals zg zgn afgescheiden De perceelen zgn te bezichtigen 25 26 efn 27 Februari a s van 10 tot 4 uren emcip den dag der verkooping van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantere van voornoemden Notaris FOETLIUN DBOOGLËEVER te Gouda Wordt TE KOOP aangeboden eenescheep lading AARDAPPELVEZELS Brieven franco onder motte cVezels aan de boekhandelaars SCH0LTEN8 ZOON te Groningen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 lizodderlgke Nommers VIJF CENTEN moet de werkman meê duen om de vertegenwoordiging te kiezen dan zoude voorteker veel nood geleden zijn en moor met de werkUedo i rekening gehouden worden want ook zij bfltalen bolastltig al is het geen per oneole belasting of inkomsten belasting z betalen toch accijns op zOut zeep enz Hetrecht van oorlogverklaren wil h t Werklieden verbond niet aan één persoon zien opgfdragep dochwol aan de vertegenwoordiging die daar toch hetgold voor itiOet uittrekken Belastingherziening wettelijke verzekering van do arbeiders kamera van arbeid en vooral leorpUcbt en niet zooals nu dat do kin lcr n tot het l2do jaar school moeten gaan neen liet rkluden vgrbond wil verder gaan het wil leerj ht tot hot Udo jaar en van het Hde tot hot 16da jaar nog herhalingsonderwijs laten genieten Oo wenscht het Verbond dat eene wettelijke keurinjt op de levensmiddelen werd ingesteld daar mou tn om slechts een voorbeeld te noemen bij zijn oteiiinplaats van peper dikwijls blauw steen in hanilen g Ook cooperatie is een uitstekend middel woéii werktnan te doen vooruitgaan en ieder weldeukwide wiens hart warm klopt voor den werkman zal zooveol in hom is die coöperatie toejuichen De heor Wichers secretaris vau de afdooliug Sotterdain sprak na afloop der rede van don heer Kot nog een paar woorden die evenals de rede van genoemden heer warm werden toegejuicht Maandag had t Waddingsvoen een brutale diefstal plaats By de tuinder Steeuland is omstreeks 2 uur s camiddags nUdat de dieven de vensters badden gesloten een som van ƒ 180 ontvreemd Niet de Commissarissen der Koningin hebben zich zooals gisteren word gemeld ter zake van het aan H K H de Groothortogin van Saksen Woimar au lU 7 eenmaal gebleken De wanrheitt is dat ik nu somszelfs mooito heb mot gemakkelijke dingen terwgl als ik mijn brood moest verdienen juist het tegendeel het goval zou motten zij Ik hub dus eenman noodig en om kans te hebben er een te vinden moet ik mijn goode jaren niet laten voorbijgaan Daarom maak ik zulk oen haast daarom en nergens anders om want ge zult wel begrgpen dat ik nietzoo dwaas oen mij to verbeelden dat die echtgenoot mij een ruim gemakkelijk weelderig bestaan zal versohaffen do verwezonlgking van mij vroegere nu vervlogen droomen Ik vraag van dien echtgenootniets anders dan dat hij de steun zij waarvan ik udaareven sprak en dat hg mg er voor zal l ewaren neer te storton iu diepe armoede waarvoor ik zoobevreesd ben of te vervallen tot een dergelijk lotals dat van Bertha en Amélie waarvan ik noggrooter afschrik heb Wat het leven mij dun ook brengen moge ik zal er vrede moe hebben hü zal mghelpen en ik hem hü zal werken en ik ook on alsik van onze grqote v rwat htingen teruggekomen het recht heb verkrei u do kunst vaarwel to zoggen voor handenarbeid zal ik eveneens wat geld kunnen verdienen om hef lib ons huishouden te bosteden Zou zulk eon echtgenoot niet te vinden zijn Ikdenk bet wel Hebt ge iemand op het oog Tien twintig onder hen die ik ken maar vooralouder hen die ik niet keu maar natuurlg k niemand in het bgzonder Juliette moet eenige vrienden van ADVEBTENTIÊN worden gephukM van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatlsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt te bieden huldeblijk tot de burgemeesters gewend maar eene uitvoeronde commissie uit de Hoofdcommissie die zich voor dit doel gevormd hoeft en waarvan do Commissarissen in do verschillende provinciën met andere hooggeplaatste personen loden zijn Voor de Eotterdamsohe Rechtbank stond gisteren terecht L v B 29 jaar bouwman te Bergambaeht beklaagd van meineed Hij zou nl op 9 December 1891 to Schoonhoven ter openbare terechtzitting van het kantongerecht aldaar bestemd voor do behandeling van burgerlijke on haudolszakon mondeling persoonlijk opzettelgk valscholijk hebbon geiworen den navolgendon eed Ik zwoor dat hot met waar ia dat ik aan den eischer nog ƒ 30 38 per resto schuldig ben gebleven wegons in do maanden October November en December 1886 gedane metse laarsiverkzaamhedon met loverantien en arbeidsloon aan een mouw gebouwd woonhuisje welke eed hem was opgedragen bij vonnis van den kantonrochtur te Sohoonhovea y n Ift November 14 ter betlia vau hot tussoben K Oprel als eischer en hem beklaagde als gedaagde aanhangige rechtsgeding Beklaagde bekende ter terechtzitting werkolyk uB O nog genoemd bedrad schuldig te zijn en mitsdiek genoemden eed mot te hebbon mogen afleggen doch beweerdo in de meening verkeerd to hebben zulks gerustelijk te kunnen doen daar O nog tegenovei hem verplicht was een karrewoitje te d en O sprak dit echter periienent tegen terwijl uil het verdere getuigenverhoor dan ook nogal duidelijk bleek dat beklaagde zicH bewust was iets gedaan te hebbau dat hü niet lind moeten doen Het O M ging in alle bijzonddrhuden het gebtakene na waarby het deed uitkomen dat bekl eerst nu voor den dag komt met do mededoeling dat O verplicht zoude zijn geweest nng iet voor hem ta doen waarover bekl gedurende de 5 jaar dat deia zaak loopt nimmer heeft gesproken waarom het haar broer meebrengen en dezen weder andere kameraden ambtenaren van financiën ambtenaren van het stadhuis op hen vooral heb ik mijn hoop gebauwd er zgn er verscheidene bij die in dagbladen schrgven en die kunnen later vooruitkomen op het oogenblik stelleu zij hun eischen niet hoog en daarbq kunnen er zijn ik zeg niet veel maar ééa is voldoende die begrijpen dat een ontwikkelde vrouw zonder fortuin somtijds minder duur is voor eon man dan oen andere die haar eischen inricht naar haar bruidschat Als ik er zoo een vind als hij niet te veel afkeer van mg heeft als hg mijn kleedje van bloemenpapier op zijn juiste tfaarde weet te schatten dan dan is mgn huwelgk zeker Ge slet dus dat het met al die voorwaarden nog zoover niet is Dat alles werd gezegd met een gedwongen luchthartigheid die een vreemde mogelgk kon misleiden maar een vader zeker niet Hg luisterde dan ook naar haar met een smartelijk en beklemd gevoel zgn diner was vergeten en hg hie d ziju blik onafgewend op haar gevestigd ten einde op haar gelaat te lezen in hoeverre haar woorden met de waarheid overeen kwamen Mevrouw Bariiic die juist naar boneden kwam stoorde hun gesprok Wat I riep zij uit toen zij haar man nog aantafel voud zitten igt ge nog nii t kltt r Én jgstaat ook icaar met je vader te praten inplaats vanhem tot wat spoed aan te zetten Ik beu klaar zeide Barino eenvoudig terwijl