Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1892

toot bekl een jaar geTangenisstraf vordert daar deio door iqne handeling niet weinig stoornis heeft ge bracht in de rechtsorde het eenige middel om aan eene procedure een eind te maken en waarop hq in deze sohromelgk inbreuk heeft gemaakt Bekloagdea verdediger mr Jos van Kaalte gaf toe dat beklaagde eene zeer verkeerde afkearingswaardige houding bad aangenomen door het afleggen vao een eed die min t genomen zeer dubieus is Beklaagde meende hoe verkeerd ook gerechtigd te iqn tot het afleggen daarvan omdat O nog verplichtingen tegenover hem had Deze ontkent dit wel doch dit z jn 2 beweringen die tegenover elkaar staau Niet uu eerst komt bekl raet deze bewering voor den dag neen reeds vroeger bad hij daarover met notaris Mahlste ld gesproken zooals deze dan ook verklaarde Pleiter was van gevoelen dat niet vaststond dat bekl den eed had afgelegd bewust dat dezo onwaar was waarom zgne conclusie strekte tot vrijspraak Uitspraak Dinsdag e k Men schrijft uit de Over Betuwe Sedert geruimen tijd liepen er hitr geruchten dat door den onlangs ontslagen secretaris van dit dgksbestuur Van der Goes die voortvluchtig is en in het PolUitbUd gesigUaleord staat roalversatiën zouden hebben plaats gehail onder anderen door htt verkooper van reeds uitgelote aaudeelen eener door dat bestuur uitgegeven leening die door verzuim niet vernietigd ot onbruikbaar zijn gemaakt Volgens sommigen zoude nu het aangevraagde eervol ontslag vau onzen dijkgraaf een man van de grootste integriteit die wellicht met anderen te goed van vertrouweu was met die geschiedenis in eenig verband E unnen staan Men schrijft uit s Hertogenbosch aan de Anuhriammer n t Is m i vreugd om een lied voor den arme te zingen In dit feestelqk unr aan do liefde gewgd Men moet dit Willem Deckers hooren zingen geen ander zingt dit lied zoo als hij zoo innig zoo diep gevoeld zon vol vuur en Zondagavond toeu de krasse vijf en zestiger met dat lied van het Bossche publiek afscheid nam sneed het ons nog dieper dan voorheen door de zie of was het thans niet mede de Zwanenzang van onzen zanger f In dienst dor weldadigheid het eerst voor het publiek opgetreden wuiischte de heer Deckers in dieast derzelfde deugd zgn afscheid te nemen en daarvoor was door ham de avond gekozen waarop deLiedertafet wier sieraad hij zoovele jaren was ten voordeele an de gratis uitdeeliug van kofi en brood eeoe ioirée gaf Meer dan 2000 menschen alle rangen eiv standen Tin den Boteh vertegenwoordigende vulden Zondag de groote Bonoertcaal van onze Liedertafel en het was treffend Sn hartverheffesd tevens getuige te tqn van de ontvangst den gevierden en beminden stadgenoot door zijne mede ingezetenen bereid J Geen einde schien er te komen aan de toejuiching i ia als een geweldige storm na eone ademlooz jMilte Odder het publiek uitbarstte toen Decker s schoone zana geëindigd wa Een prachtige lauwerkrans door den heer Max namens het dankbare Bossche pnbliek den zanger lig het laatste stuk iu zijn mond stak Welnu zet dan je bord weg dat Barnabé alles in orde vindt en ga je aankleeden je bent ook nooit klaar I Ga maar niet naar de slaapkamer ia kleeren en je overhemd hangen hier in de kast Ik zal een knoop in uw das leggen zei Auie Zoo ik nog den tgd hebben een pijp te rocken f vroeg Barinc aan zgne vrouw Dat mankeerde er nog maar aan In den tuin Auie voorkwam een driftig antwoord harer moeder door te zeggen Er kan elk oogenblik iemand komen Dan ga ik mij kleeden Je hadt al lang klaar moeten wezen voegde mevrouw Barinc hem loe Op dit oogenblik hoorde men hei grintpad kraken onder zware voeUtappec en op den drempel van de hall verscheen Barnabé mot een blauw papier in de hand Een telegram voor u mgnheer sprak hg Haar mevrouw Barinc nam het aan en deed bet op i Wie laat het afzeggen vroeg Anie t Is niet van een der gasten antwoorddemevrouw na een oogenblik zwijgen Wat dan IrniLinis van haar dochter te antwoorden wendde Bj néh tot baar echtgenoot 1 Je broer is doo l vereerd en de luide door dat publiek uitgesproken wensch om ham ran iec het zoo noode scheidt nog eenmaal te ho n n legden den heer Deckers het lied op de lippen Vaart allen wel I Vergeet mg niet I Den indruk te jMchrgven door dit lied op alle aanwezigen teweoggeoraoht gaat boven mgne krachten Ik zag grgzen en ouden van dagen die een traan wegpinkten torwgl op aller wezen hoogachting liefde en bewondering te lezen viel De opbrengst dezer soiree bedroeg netto meer dan 1200 Bij den Botterdamschen gemeenteraad is door B en W e n voorstel ingediend tot verbetering van de oostelgke igde der stad Zg stellen nl voor om een deel van hel Boerengat te dempen en daarop een weg te maken ongeveir tegenover de Nieuwe Plantage met een straat uitkomende aan den Oostzeedijk Daardoor zal niet alleen gelegenheid gevonden warden tot afleiding van het verkeer te land naar het oosten waarvoor de nauwe doorgang ter plaatse van de voormalige Oostpoort onvoldoende is gewordeu maar tevens ook een kade van SCO M lengte verkregen worden geschikt tot aanlegplaats voor markt schepen enz tCec terrein van 8750 M zou voorts als bouwgrond kunnen verkocht worden De kosten van dit plan worden geraamd op ƒ laO OOO te dokken uit een geldlerning Onze dienstboden Een j uffrouw in de van Spaanstraat te Rotterdam leende hare dienstbode op een daartoe gedaan verzoek ƒ 14 Toen de dienstbode het geld had zuide zg haren dienst op en deelde haar julfrouw mede niet bij machte te zgn het geleende geld op dat oogenblik te kunnen teruggeven Zaterdag begaf zich de juffrouw naar de woning barer vroegere dienstbode om het geld te eischen doch zij werd mishandeld en de hulp der politie w s noodig om haar te ontzetten Ëenigen tgd geloden werd door een conducteur der ataatsspoorwBgen op de Ign Vlissingen Roosendaal in eene coapée eeno aaozienlgke waarde aan juweelen gevonden en den eigenaar te Amsterdam woonachtig ter hand gesteld De geldelgke belooning den vinder hiervoor aangeboden kou volgens de bestaande bepalingen niet worden aanvaard doch wel in een fonds gestort worden waarmee de schenker echter geen gnoegen nam Al blijk van waardeering voor dk in hit werk gestelde pogingen bg 1 rt opsporen van het verlorene ontvingen Zondag de stationohef de heer Gewin en de dienstdoende chef de heer de Back ieder een gouden ring me edelgesteente en de conducteur de beer Braai eeu gouden remoutoir horloge U a De wapenschouwing t Londen door generaal Booth in het Hjrde park over zgne strijdkrachten gehouden braeht Zaterdag middag eene ontzettende menscbvumassa op de been De generaal zelf troonde in een rgtuig t erwgl zijn siaf met witte helmen getooid te paard om bem heen geschaard stond Ta voet en in wagens banieren dragende zingende en al hunne rauziekinalrumenten bespelende trokken de SalvationiaCeu hem voorbg Zoo geweldig was het Zg reikte hem het telegram over Gaston riep hij uit met gesmoorde stem Met bevende hand nam hg het papier aan Treurig nieuws mede te deelen Gaston heden vier unr plotseling overleden begrafenis vastgesteld op overmorgen laat uitnoodigingen doen in unv naam Rébénac Arme Gaston I zuchtte Barinc terwijl hg ziehop een stoel liet nedervallen Zijn vrouw keek hem aan met een mengeling van verbazing en toom Betretirt ge nu dien broei er nog sprak zij ern egoist met wien ge al achttien jaar in onminzgt en van wicn ge toch niet erft Hij is en Bigfl toch mijn broeder achttien jaarvan onmin kunnen veertig jaar van broederlijke vriendschap niet uitwisschen Een mooie broederlijke vriendschap die onsin den steek liet op het oogenblik dat wg er benoefte aan hadden Go weet dat Gaston Ve i vaJÜ arakter had en een begaan onrecht nooi vergaf V Vooral niet het onrecht daWbij tegenover anderen pleegde je broeder beelTlieel leelijk tegenover ons gehandeld Daar weet je immers mets van Dan zou Rébénac het wel geschreven hebbenl t gedrang dat de politie de grootste moeite had om te voorkomen dat de generaal met rgtuig en staf eu al meegesleurd werd Toch liep alles zonder rustverntoring of ongelukken af Alleen maakte een der bereden officieren een volslagen duikeling over den kop van zijn paaid doch kwam ongedeerd op zgn voeten terecht Van tgd tot tgd stond de heer Booth in zijn rgtuig op en begroette de tierende menigte roet vorstelgke minzaamheid De conducteur van een spoortrein in Engeland ontdekte Woensdag aan een der stations dat de deur van een compartiment eerste klasse niet dicht was Bij onderzoek Week bem dat zich niemand in de coupé bevond maar dat er eene volledige dameskleeding en een paar mans sokken waren achtergelaten Naar alle stations vanwaar do trein kwam werd getelographeerd en al spoedig wist men dat in de verlaten coupé eene ISjarige jonge dame bad gezeten de dochter van eene deftige familie die naar hare kostschool te Bristol terugkeerde Dien avond kwamen wel hare koffers te Bristol aan maar zg was verdwenen Aan een der slntions had iemand echter een jongen man uit de coupé zien stappen en het vermoeden lag dus voor de hand dat de jonge dame zich had verkleed Familieleden en politie waren terstond aan het werk om haar op te sporen maar eerst Donderdagavond werd zij gevonden op weg naar Liverpool waar zg aan boord van een schip van plan was dienst te nemen Te Gloucester had zg Woensdag morgen de jongemans kleoding gekocht en verteld dat zij die voor een liefdadig doel noodig had Daarna as zij sldaar naar een kapper gegaan die bedenking maakte op haar verzoek haar het haar kort te knippen Zij wist den man echter wat wgs te makeu en hij voldeed aan haar verlangen Des nachts sliep zij in een hotel te Hereford en den volgenden dag vervolgde zij kalm hare reis toen een oudere broeder haar vond en haar thuis bracht Eenige jaren gele len had zg zich ook eens ala jongen verkleed en was toen weggeloopen om naar zee te gaan Te Weenen is Donderdag jl eene brutale diefstal gepleegd Eene kleine winkelier iu goud en zilverwerken is in zgn op drukken sUnd gelegen winkel overvallen door een man die voorgaf een gouden ketting en een juweelen ring te willen koopen Schiitz zoo heette de winkelier wss geheel alleen en op het oogenblik dat hg zich omdraaide om behalve de reeds door hem vertoonde voorwerpen wjg eenige te krijgen werd hem de scheilel ingeslagen door den bezoeker die zich ijlings met eenige kettingen en ringen verwijderde Schütz werd een uur later door zijne vrouw in bewusteloozen toestand gevooden eu is den volgenden dag overleden Hij heeft echter nog lang genoeg zgn bewustzijn herkregen om het signalement van den ilief en moordenaar te kunnen opgeven maar de justitie zqoht hem tot Zondag te ergeefs Naa men van Zaterdag en Zondag uit Perpignan meldt heeft aldaar en in den omtrek een hevige orkaan gewoed waardoor tal van tulcgraafpales boomen en schoorsteeoen zgn omgeworpen en een in aanbouw zgnd huis van twee verdiepingen is ingestort Bij Fiton tusschen Perpignan en Narbonne Hg was de notaris van je broer zgn vriend zijnraa lsman en hij is dus op de hoogte van zgn zsken zwijgt hij dan is dat omdat hg slechts een onaangename boodschap zou kunnen doen omtrent de aanwezigheid namelijk van een testament waarin wg onterfd worden j Hij laat de uitnoodigingen in mgn naam doen j t Zou toch moeilgk gaan die uit naa u van den natuurlgken zoon te laten doen Al zgn wg niet de naaste familie waar het de erfenis betreft 1 met het uitnoodigen kan het toch slecht anders en 1 men bedient zich van ons voor de welvoegelijkheid I t ZoU nog al aardis staan indien de uitnoodigingen 1 werden gedaan uit naam van mijnheer Valentin Sixte I kaptein bg de dragonders natuurlijke zoon van den i overledene en oog wel een zoon die niet geëcbt fia Indien gg met je eeuwige verwachtingen en illusies je hebt voorgesteld dat je van je broer zoudt erven alleeu omdat hij je broer is vergis j je weer eens voor de zooveelste aal toen ge pn I aangenaamheden hebt gehad heeft hg besloten jat niets na te laten en wees gerust h1j zal daar niet jjvan zijn afgeweken Notaris Rébénac l eeft zonder twijfel een testament in handen waarbij kaptein flSixte geheel volgens de regels tot universeel erf genaara wordt benoemd fl Waarom zou Rébénac dat niet zeggen In de hoop dat ge bg de begrafenis zo ndin komen W fTvrit vervolgd il op de locomotief na een goederentrein van de rails geworpen zoodat het verkeer met Spanje gestremd werd Te Millas zijn twee mat voeder beladen karren en hare paarden van eene brug in de rivier geworpen eene hoogte van tien meter De paarden kwamen om Uuune geleiders die naast de karren gingen ondervonden geen letsel Op de reede van Marseille verhinderde de storm alle verkeer en in een der bassins sloegen vijf geladen vrachtschepen om De golf van Lyon was ontoegankelijk Meuigwerf zoo lezen we in do Follavrimd is vanwege de Voreeniging tot afsch van sterken drank tegen het drankgebruik bg de manschappen van het Indische leger gewaarschuwd vooral nadat de opperbevelhebber en hoofdofficieren van dat leger niet moer als vroeger verklaarde Hegenstanders waren van drank en ilrankgouruik Laatstelijk onder den Minister Keuoheuius heeft het Hoofilbestuur diens ernstige medewerking mogen ondervinden om het dagelgksche drankgebruik in de militaire cantines te keer te gaan helaas niet met do voldoening die wg gewensclit hadden Wg waren zoo heette het verkeerd ingelicht en onze welwillende berichtgever moest zgne oprechtheid duur betalen Thans echter geeft de Indische Tolk van 2 Febr II een schets van het soldatenleven in Atjeh die ons noopt op het onderwerp terug te komen Misschien zullen er uu andere maatregelen vrorden genomen Men boort wel eens beweren dat alcohol en cholera twee geslagen vijanden zgn en de methode om choleralgders dadelijk met chnropagne en cognac vol te gieten werkt die idee in de hand In do quaestie zelve durf ik natuurlgk geen uitspraak doen doch indien de alcohol cholerawerend is dan ongetwijfeld slechts in die lichamen welke geen dagelijksch overvloedig gebruik van dien stimulans noodig hebben Hoe andere den plotselingen omvang der epidemie te begrgpen bij die arme Europeescho compagnie van het 3de wier manschappen tot verzadi fings toe doorweekt waren van de jenever Het preservatief heeft hun weinig gebaat 1 Integendeel wij geloovon dat hun excessen in den drank hun lichamen nog vatbaarder voor de ziekte eu voor andere ziekten gemaakt hebben dan die der overigen Het algemeen gevoelê is dat de Ëur soldaten gaarne in Atjeh zgn omd t het minder op een garnizoen Igkt dan elders omdat er kans is zich eeus met den vijnnd te meten en de kleinigheden in den dienst niet loo domineerrn U wil dat wel aannemen mits men er nog iets aan toevoegt en omdat er iu Atjeh zoo heerlijk veel jenever gedronken wordt Wat het is gaen drinken meer het is zuipen De geheele soldg van kei gros der Ëur soldaten gaat op aan jenever Wat zij bij hun soldg weten te verdienm zetten zg om in jenever Wat zij bargen kunnen borgen zij aan jenever En wat zg als helooning vragen voor een karwei is jenever Nooit één maar altoos twee drie tot rgf borrels tegelgk in de cantine Zuipen jongens t t Is gewoon ecu sport En de kunst daarbij is ontztglgke plassen van het vocht te verzwelgen dan nog vrij stabiel en met zoo weinig mogelijk éiapes naar huis te laveeren en nooit te msnkeoren in of uit te vallen voor den dienst tengevolge vnn dronkenschap En in die sport hebben onze soldaten het ver gebracht De statistiek op last van den kolonel opgemsakt wijst uit dat het jenever verbruik in de eantine pyramidaal is doch in geenerlei verhouding stut tot de wegens dronkAschap of misbruik van sterken drank opgelegde straffen Dit resultaat beaft lot eene conclusie geleid die ra i minder juist is nl dat de officieren te tMgevei d zijn voor de dronkaards Daarom ook is de bekende drankennians algem order in herinnering gebracht en haar naleving ten strengste bevolen Hoe het zg indien het thans den militairen autoriteiten gelukt om paal e perk te stellen an een misoruik dat de boste krachten onzer soldaten sloopt aanleiding geeft tot vechtpartij en insubordinatie en bet leger onliiert dan mogeu do Atjehbewoners blij wezen De winsten van de canttie zullen natuurlgk terugloopen en in den aanvang zal er een geest van ontevredenheid ontotaan gevolgd door doffe lusteloos i heid als de piikkel onthouden wordt maar dooi t zetten xg de leus anders drgveu wg nog op een goeden dag in de jenever weg De Hoagsché corr van de Zutph Ct schrijft van het Haagsch krankzinnigengesticht o a nog bet Tolkende Het ofiicieole onderzoek wordt ondortussohen voortgezet Niet alleen het gemeentebestuur maar ook df Minisiers van Binnenlandsohe Zaken en van Justitie bemoeien zich met do zaak Beter laat dan nooit kan men zeggen Het is mg gebleken dat niet alleen in het verslag der inspecteurs over 1889 maar ook in vijf of zes vroegere verslagen voortdurend over de inrichting van het gesticht is geklaagd Ja zelfs heeft het bij de invoerinz an de nieuwe wet op het krsnkzinnigenwezen weinig gescheeld of do vergunning om overeenkomstig de bepalingen der nieuwe wet de zaak voort te zetten was niet verleend geworden Door den Minister waren eenige voorwaarden gesteld waaraan eerst voldaan moest warden en toen daarna werd nagegaan in hoeverre nu in redelijke behoeften was voorzien was er tusschen de toenmalige autoriteiten groot verschil van gevoelen over de vraag of meu met hetgeen gedaan was voorloopig genoegen kon nemen Het rapport van d inspecteurs zal naar ik verneem schielgk komen Ik moet echter eerlijk Iwkennen dat tk er niet zeer nieuwsgierig naar ben Dat de inrichting van het gesticht veel te wenschen overlaat weten wij reeds Over de behandeling in het gesticht kan zeker de justitie beter dan de inspectie een onderzoek instellen Als echter het gemeentebestuur aan de inspecteurs de vraag voorlegt of het gerust met de zending van patiënten naar dit gesticht kan voortgaan dan zouden de inspecteurs met recht kunnen antwoorden waarom hebt gij dit niet gevraagd toeu wg jaar op jaar onze klachten en grieven in het verslag te berde brachten Diezelfde vraag zou echter niet ep haar plaats zijn tegenover gemeentebesturen die hunne patiënten in andere gestichten ter verplei ing doen opnemen en ook in twijfel geraken omdat er in de verslagen staat dat in enkele andere inrichtingen dezelfde gebreken bestaan die bij het Haagsche gesticht aan het licht zijn gekomen zonder dat wordt opgegeven welke die gestichten zijn De regeering mag dan ook met rusten voordat zij zoo schielijk mogelijk kan verklaren aan alle onder direct staatsioezicht staande gestichten kan weder mpt volkomen gerustheid de zorg voor krankzinnigen worden toevertrouwd Het te Christianitt verschijnend blad Norges ö arts van 8 dezer bevat eeu schrijven van een Noorman uit New ürleans dat een eigenaardig licht werpt op de toestanden in het zoozeer geroemde Land der Vrghuid Wij laten het voornaamste van den inhoud hier volgen ï New Orlenns 23 Jan Zpoals men weet ia de fruithandel tusschen Middeu Amerika en New Orleans nog al groot en voor de oordsche scheepvaart niet zonder belang doordient groote stoomsohepen onder Noordsohe vlag er i i dezen tak van handel voortdurend gebruikt wordei De toestand is hier echter zeer hachelijk daar xle gezagvoerders dier stoomschepen zoo min als 4 overige schepelingen zich aan land durven wagen zonder gevaar te loopen het slachtoffer te worden van het mes of do koge l dUs sluipmoordenaars en zelfs bij klaarlichten dag en in de onmiddelgke nabijheid van het schip daarvoor niet gevrijwaard zijn De oorzaak hiervan moet worden gezocht bij een vereentging welke men hier the firemen and sailors Union noemt eu die door dergelijke wandaden do Noorsche stoomschepen uit de vaart tracht te verdrijven Naar men verzekert wordt zg daarbij onderslouud door 2 of 8 groote Ilaliaansche firma s die tot dusverre den invoer van fruit nagenoeg alleen in handen hailden en zoowel onder Italiaanscbo als Amerikaansche vlag met eigen schepen hunne waren van MiddenAmerika naar New Orleans brachten Een Noorsch gezagvoerder word gisteren zelfsop zijn eigen schip door een tot boveogenoemde Union behoordudo bende van 60 man aangevallen om geen aodere reden dan dat de bemanning vanzijn schip weigerde lid te worden van de Onion en 25 dollar per hootd entrée geld te beialen Opdezen grond kwamen de bandieten aaii boord ielen de schepelingen aan en verjoegen deze uit hunlogies zoodat zg hun heil in het tuig moesten zoeken eli toen de gezagvoerder daarop trachtte debende tot rede te brengen moest bij eveneens uit lijfsbehoud in zijn kajuit vluchten Na verloop van qngoveer eeu uur trachtte de kapitein zich naar een ander stoomschip van dezelfde reederg dat op slechts o 100 voet afstand van hem lag te begeven doch zoodra hij zich aao wnl vertoonde werd hg weder aangegre peu en genoodzaakt naar zijn schip terugte keeren Eerst toen verschenen er eenige politieagenten die de orde herstelden en i man in hechtenis Samen welke echter nog denzelfden avond tegen borgstelling van slechts 250 dolL weder in vrgheid weMen gesteld De gezagvoerders van alle zich in de haven bevindende Noorsche schepen begaven zich toen te samen naar den Nqorschen consul en bu leid door dezen en den Attorney der Ver St naar het stedelijk bestuur om bescherming voor leven en eigendom tegen dpn dwang van de Union te verzoeken De gecagvoerden werden teer hoffelijk ontvaogui en alle mogelijke bescherming werd bun toegezegd maar bg beloften schgnt het te blgven want in dan toestand is geen verandering gekomen De bedreigingen duren steeds voort en het volk der Nooraeha stoomschepen durft niet asn wal gaan uit vreea ia handen der Unionisten te vallen en door hen te worden mishandeld En dat lulk een bende wordt anderateund door Italiaansch Ameiikaansche kooplieden is zeker een bedroevend verschijnsel in een land waar men zoozeer de vrijheid roemt Baltenlaodscb Overzicht Op het Elysée had gisteranochtend e n Fransche ministeraad plaats welko door president Carnot werd geleid Het onderzoek der begrooting voor 1898 is ten einde gebracht Verder werd men het eens over de met de Kamer te behandelen wetsontwerpien De minister van koophandel Jules Rocbe aal een krediet aanvragen van fr 3 250 000 voor de deelneming van Frankrijk i an de tentoonstelling te Chicago De minister van openbare werken Yves Guyot tal een wijziging der wet op de locaal spoorwcgen en tramwegen indienen De minister van financiën Rouvier zul een krediet van fr 500 000 aanvragen om te voorzien in de uitgaven voor meerderen arbeid der douanen en kosten van toezicht Later zal cog een verhouging van een millioeu gevraagd worden en wel in verband met de nieuwe handolstarievon In de Kamer diende de heer Richard een ontwerp in tot vaststelling van een minimumloon voor elke onderneming Uit de toelichting bleek dat de invoering der nieuwe handelstarieven een grooie stijging in den prijs vau alle levensmiddelen hebben veroorzaakt De toestand van de klasse is daardoor ernstig geworden De voor dit voorstel gevraagde urgentie werd echter met 361 togen 10 stemmen geweigerd De afgevaardigden Lafargue bood vervolgens een voorstel aan tot afschaffing der nieuwe handelstarieTW Zelden schrijft het Journal des Débats heeft een wetsontwerp reeds bij de eerste verschijning eeu onthaal gebonden dat vergeleken kan worden bg dat hetwelk aan het ontwerp op het recht van vereenigÊf is ten deel gevallen De bladen verklaren nagenoeg eenpariglijk dat het onaannemelijk is dat het zelfs niet dienen kan als grondslag oor eene ernstige discussie Zelfs die republikeinsche bladen welke men maar zelden eene gedachte der regeering ziet gispen hebben ditmaal niet kunnen verhelen welk een pijnlijken indruk dat gemeenschappelgke werk van de ministers van justitie en van binnenlandsche zaken op hen gemaakt heeft De regeering had aanvankelijk kunnen denken dat zij althans de kostelijke goedkeuring van de Lantrme zou wegdragen maar ook dien troost moet zij missen De Lanterne die op het eerste oogenblik welwillend scheen is na eenig nadenken aan het pruttelen gegaan zoodat het ontwerp allerwegen tegenstand vindt en door niemand goedgekeurd wordt De regeering heeft haar verdiende loon Als het wire ter bespotting draagt de voordracht het woord vrijheid in haar titel Onder voorwendsel van de godsdienstige vereenigingen met de uiterste gestrengheid te behandelen thans on later alle Kerken indien zij op een gegeven oogenblikJoagemaakt werden van den staat brengt de voordracht de vereenigingen in bet algemeen ook die een zuiver civiel karakter hebben in een toestand niet alleen honderdmaal erge dan waarip zg zich thans bevinden maor zelfs in vele opzichten beneden den toestand die voor haar ontslaat is uit de strikte toepassing van art 291 van het strafwetboek Het strafwetboek toch eerbiedigt eene vrgheid die van vereenigingen samengesteld hoogstens uit twintig per soneu terwgl Ap vereenigingen van minder dan 21 personen naar de nieuwe voordracht onderworpen zouden zijn nan alle belemmeringen eu dwangmiddelen die de beide ministers in hun ontwer i opeengehoopt hebbon Vereenigingen van tien van vgftien personen voor een letterkundig wetenschappelgk philanthropisch doel zouden voortaan blootgesteld zgn aan duizertderiei kwellingen zelfs van de correctioneelo politie indien het kan Indien ag een vreemdeling als lid toelaten dan is de wet daar om haar te bespieden Indien zg eene begrooting hehbenboven het bedrag van de gezamenlgke bgdragen indian zij rpchtstrcëks of door tusschenpersonen schenkingen ontvangen zouden 2g binnen het bereik der wet vallen Iu één woord zij zouden onder veel erger omstandigheden komen dan zij onder de werking van hft strafwetboek waren En dit zijn nog slechts een paar punten van het ontwerp die het onaanneraelgk maken Er zgn nog tal van andere Oeen wonder d is dat dit werk van toitere reactie algemeen en zoo nadrukkolgk afkeuring vindt