Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1892

W 7 o 476a Vrijdag 19 F afl 1893 i w GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Qmstrekenf oe InBending van advertontlön kan gesohleden tot eaa aar dea pamiddags van den dag der uitgAve Oubegrljpelyk is bet dat de regeering too weinig eerbied voor rich zelve heeft dat z j met iet de gelijks voor den dag durfde komen Een paar dagen geleden werd uit Brussel gemeld dat de reohterpartij in een geheime vergadering het oorspronkelijk plan om aan den koning het recht van beroep op het volk toe te kennen had opgegeven au dat regering zich met eon gemaligder ontwerp zou tevreden stellan De Indépendanoe Beige verneemt dat de regeering op die belofte is teruggekomen Zij denkt er volgeus het vrijzinnige blad niet aan het voorstel van een beroep op bet volk op te geven wat belrefi wetsontwerpen die de regeering ingediend heeft of voornemens is aan het Parlement voor te loggen In een der afdeelingen van do Kamer zou de heer De Landshoere verklaard hebben dat de regeering haar voorstel m den oorspronkelijkeu vorm behoudt en er illeoii eu wet aan wil toevoegen tot regeling van de gevallen waarin en voorwaarden waaronder het referendum kan worden toegepast Düze oieruuukomst der rechterzijde heeft blgkbaar alleen ten dool een ministerieolè crisis te voorkomen De ministerpresident Beernaert wil zich handhaven het kost wat het wil en de reaotionnairen hebben zelfs vour den door de oppositie afgedwongen maatregel die een hunner tjeu aoarcbistisoh ontwerp noemde hem thans hun steun beloofd De N ational Zeiting deelt mede dat de petitie der hoogleeraren van de Berlgnscbe universiteit in zake de nieuwe schoolwet door 69 van de 83 professoren ondorteekend is Van de 8 boogloorareu in ile theologie onderteekenden 6 van de li juristen 6 van de 16 medici 12 en van de 49 philosofeu 46 de petitie Te Posen is den onderwgzors der openbare scholen volgen een daar verschijnend blad aangezegd dat zij zich onthouden moeten van deelneming aan het debat en de stemming in de betrokken openbare vergaderingen De üuitsohe nationaal liberale partij zal tussohen Pasoben en Pinksteren haar 25 jarig bestaan vieren tyd en plaat zullen nader worden bepaahl Er zal een fei slboekje worden uitgegeven waarin de geschiedenis dor partijen in korte trekken wordt weergegeven De eigenlijke geboortedag der part j is 28 Februari 1867 dien dag behoorlgk geconstitueerd rertoonda de partij zich in den Nooidduitsohen Bijksdag Beuniiigsan thans opperpresident van Honnover was toen prosulent en hij ia t oog Het aantal leden was 28 Febr 1867 niet minder dan 53 en klom eenige dagen later met 27 zoo dat men 80 stemmen uitbracht Het cijfer dat de partij in dan Bijksuaï had was zeer afwisselend ni 1871 bedroeg bet 125 in 1874 het hoogste dat zij ooitheeftbefeikï 15 $ in l 77 was het nog 128 maar na dien tijd IS t bestendig achteruitgegaan lot 60 en iels daar benraeii In den tegonwoordigen Eijksd ig die in het begin van 1890 verkozen werd en een 6 jarig mandaat h ft slechts 41 Dit lage cgfer heeft men te danken aan de pnzelterheid waarin do Regeeringspolitiek w toen dowforkiezingen plaats vonden zoodat de ambtenares gei n oordeel durfden uitspreken in Pruisen ii ongekeud lerschijnsel maar vooral jiok aan de felie besü gdiiug door de gecombineerde vrijzinnig n socialicteu on ultramontaneu een coalitie waarover de vrijzinnigen in de laatste dagen eenig brrouw toonen Qverigeps lijden de nationaal liberalen onder het verschijnsel dat men overal aantreft de ruimte voor do middolpartijen wordt hoe langer boe kleiner om opgang te maken meet meu tegenwoordig tol een der uitersten bahooren en bard kannen schreeuwen De politieke omstandigheden waaronder het feest gevierd wordt zijn niet opwekkend De ongelukkige onderwijswet drukt te zeer haar stempel af Men verzekert te Bpme dat de Paus den wensch haeft uitgesproken dat er tijdens zijn jubileum aldaar oen congres van bisschoppen zal bgeenkomen om te beraadslagen over de houding der Kerk ten aapzien na de sociale quaestie eu tevens een Christelijk j Moialen catechismus op te stellen Ca techismussen verlangen de arbeiders juist met die hebben zij al te veel gehad zonder dat het hielp LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Januari 1892 on terug te verkrijgen door tusschenkomsl van het Postkrotqor te Gouda D CroU Amsterdam A Bloemer Haarlem J van der Vecht Hasselt E Hoogendijk IJsielstein J van Heek Eotterdam Marie Steeman Zoeter dJ woude M Batz Wed Terbeek Amsterdam H Kip Sotterdem Vaii MOERKAPELLK P Nieuwelandt Hillegersberg Van WADDINGSVEEN A de Joode Amerika Gouda 17 Feb 1892 De Directeur van het Postkantoor VOKSTEB PETROLfiüM NOTEKRINGEiX van de Makelaars Cantzlaar Schalkw ijk te Rotterdam De markt was heden flauw J oco Taiikfust ƒ 7 26 Februarilevering 7 20 Maart levering ƒ 7 10 AprilMei Juni levering 6 90 Juli levering ƒ 696 Augustus levering ƒ 7 Seplomber October November enDecember leveriug ƒ 7 12i s ADVERTENTIÊN De ondergeteekende betuigt aan allen die hem gedurende zijne ziekte zoo vele bewezen van belangstelling hebben gegeven zgn oprechten dank Dr A ROMEIJN 17 Februari TE KOOP aangeboden wegene ziekte een KRUIDENIEHSWINKEL met volle INVENTARIS by G VAN WAAS Roode brug Turfsingel Met MEI vraagt men eene KEUKEl MEID genegen huiswerk te verrichten Adres OOSTHAVEN B 39 i TE KOOP aangeboden eene G R O O T E WAAIiHOIVD Adres onder No 9 76 san het Bureau dezer Courant Nog Winter Vilt Pantoffels ter wering van koude of vocht Dames en Ueeren Handkoffers Tassehen en Reismandjes OOSTHAVEN 37 GOUDA G0I D AAi GËWË 0 tegen schouder en aangezichtspgn kramp of verstgving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zgn de abseaïïbbhts ir Antl KliainatMe WiTTEN het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrggbaar a 30 ets aan het hooiddepot A BREETVELT Az te Del t en verder bfl T A e van Otth C B Verheul Oudewater A Bos Berkel 1 van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G V d Geur Waddinxveen Me de Wed ilosiuau Gouda Snelpertóruk van A Beinkman Zoon 4 Gouda F Vir denüijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk TE HUUR gevraagd t gen 1 APRIL eene Beneden of Bovenwoning aparte opgang voor een gezin z k 135 a f 140 per jaar Adres Den Heer M BOERS Kerkstraat 796m Utrecht Er wordt in een klein burgergezin zoo spoedig inogelgk gevraagd een fatsoenlijk Adres aan het Bureau dezer Courant Qi Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zyn de oplossende en verzachtende SALMIAE FASIILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeüt Verkrijgbaar by Apothekers en Drogisten in Q flescbjes a 20 cent Te Gouda o a bj de Heer A H TEEPE voorheen C THIM PEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische eo Zwftsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheliner Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleedingstnkken ook alle soorten Meiibeleo Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVERTENTIES in al e Binnen en Suitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BBINJCMAN en ZOON iejiouda Oe uitgave dezer Conraut geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 liioaderlüke Nommen VIJF CËNTSN bonden te worden Reeds l j de duntelling van deu voormaligeii Bhijnspoorwe waren de bakens in dfr richting van onze streek geplaatst en opvolgende geslachten hebben menigmaal op nie w bakens zien plaatsen on verdwijnen Teleurstelling op teleurstelling is steeds gevolgd D opvolgende concessieaanvragen flikkerdon wel van tijd tot tyd de hoop weder eens op doch tot hedail was aanvragen slechts het eenig bewijs van leven van de ruim 20 verschillende spoorof iramwegplannen Thans echter staan de zaken beter De sodert de laatste jaren gevoerde onde handelingon hebben tot een gewenscht resultaat geleid Ue Staten dezer provincie verschillende gemeenten en particuliere persoden Ifebben met krach de plannen tot dusver gestfaiud en thans kan op vasten grond worden doorgewarkt Teneinde het doel te verweienlijken hoeft zich nu eeue Maatschappij gevormd onder dm naam Kriropenerwaard spooriveg teneinde eene spoorwegverbinding tol stand te brengen tusscben Schoonhoven Ammerstol Berg i mlueht Haastrecht en Oowlay de Koninkigke battdjl g op het ootHeiii der acte van oprichting is op 88 Januari jl verleend Het bestuur bestaat uit de heeren M J Chevallier burgemeester der gemeente Schoonhoven voorzitter P Group wethouder der gemeente Schoonhoven ondervoorzitter J J Lazonder wethouder der gemeente 8chor iihoïen J P Mahlstede wethouder der gemeente BergA rabacht eu D A Dupper oudburgetneester der gemeente Haastrecht commissarissen A J Krieger ingenieur te Amersfooi directeur en 11 G Geelhoed secretaris der gemeente Schoonhoven secretaris Het toezicht over alles wat de maatschappij betreft is opged ragen aan een Baad van Toezicht bestaande uil de heeren C J G Baron van Hardenbroek nn s Heeraertsberg en Berg Ambacht Groot officier van het civiele I huis van H M de Koningin I BINNENLAN D GOUDA 18 Februari 1892 I Met zekerheid kunnen wij thans mededeelen dalin de zaal Turfmarkt 167 bot Leger des Heils op DÏBsdag 8 Maart a s zal optreden Toegangkaar 1 ten zullen verkrijgbaar z n bq dan Boekhandelaar Maaskant 1 Morgen zal de nieuwbenoemde Burgemeester van Haastrecht de heer Mr T C Viruly worden ge installeerd Er is eene commissie gevormd uit de ingezetenen tot regeling der feestelijkheden die bij die gelegenheid zullen plaats hebben bestaande uit de bh P C den Hartog ü Keneman 8 de Jong Jz P Blanken J C Idenburg G Raateland A r I Dupper J H Muller G JuBgeling W Varwe H van Zanon Muller C Hoogeveen J ï liMuwenhoek P G Muller F L Peterding Tot I voorzitter dier oommissie werd door do vergadering f akooen de heer J C Iiientnirg S Het feest begin fcs morgens te 8 uur met eene I muzikale uitvoeriflP tegen 10 uur wordt Mr Viruly door d feestcommissie alhier van den treii i afgehaald een oerewaoht te paard acht hem te Stolwijkerslnis op aan de grens der gemeente waarna h j in optocht met twee muziekkorpsen naar het dorp wordt geleid Tegen half 12 installatie op het fiaadhuis te Haastrecht en daarna weer in optocht naar Vlist lUnminatie en andere vermakelijkheden zullen de feestvreugde verhoogen Sedert bijna eune halve eeuw is Schoonhoven en mstreken verscheidene malen in de bl de vorwach ting geweest om aan hetfgroole spoorwegnet ver Ue heer D A Dupper Az heeft zyn ontslag genomen als gemeente secretaris van Haastrecht € EVILLET01 1 TJit la et Z ieTreanv Naar het rramch konden voortzetten zonder in de keukeu gehoord te worden EEE8TE DEEL lil 8 Ik zou toch immers ook zijn gegaan al wistik dat het testament bestond Denkt ge dan te gaan Xeen je dan dat ik zal wegblqvenP Nadat Barijabé bet telegram had afgeveven washij de keuken binnengegaan waar hij onbewegelijk taan bleef niet wetende wat hij doen zou en hieldhy zich alsof hij niet verstond wat er in de hallwerd gesproken Inplaats van baar echtgenoot te antwoorden gingmevrouw Barinc naar de deur van de keuken Zet intussohen de glaien en schotels maarklaar sprak zij en zorg dat het vuur niet uitgaat vóór twaalf uiW behoeft ge de chocolade niet te warmen Daarna keerde zij in de hall terug en wenkte haar echtgenoot haar te volgen door de huiskamer begaf zij zich naar het salon waar zij hun gesprek Ayat beteekent die dwaasheid vroeg zy Welke dwaasheid Om die begrafenis te willen bijwonen Dat is toch zeer natuurlijk dunkt roe Natuurlijk om naar de begrafenis te gaan van iemand met wien men olke betrekking heeft verbroken iemand die vijfiien jaar lang geen teeken van leven heeft gegeven hoewel hy onze bekrompen omstandij heden kende en hij zelf vyf eu twiutigduizend gulden inkomen hnd Neen dat ia niet natuurlijk dat is volstrekt niet natnurlyk Al wat ge daar zegt neemt niet weg dat wy broedera üijn geweest en dat wij in onze jon e jaren an elkaar gehouden hebben Nu hij dood is wordt de gedachle aan onze geschillen uitgewischt oii maakt plaats voor de levendige en smartelyke herinneringaan onze broederlgke liefde Hy was jou broeder niet en ik begrijp dus best dat je met zooveel onverschilligheid van hem spreekt maar hy waswel een broeder van mij en dailom beween ik hem Beween hem zooveel ge wilt maar doe hetdan in slilte en werp met uw vertoon van droefheidgeen schaduw rp de party Wilt ge Wat Hij zwoeg een oogenblik verbaasd stil Ik zid geen treurigheid verspreiden want ik I ga heen AOVËBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTBES worden berekend naar plaataroimte Bovendien worden alle Advertentiën graiii opgenomen in het ADVERTENTIEBI4 D t welk des Maandags verscbgnt II l iii II I I I 1 11 G J Baron van Hardenbroek van Ammerstol Hoogheemraad van den Lekdyk Boveiidams T P Viruly Lid van de Eerste Kamer der StatenGoneraal F Lieftinck Lid van de Tweede Kamer derSta tonGenoraal Mr A A van Bergen IJzondoorn Burgemeester der gemeente Gouda Hudeu had ia het hotel de Zalm te Gouda da eerste vergadering plaats van het Bestuur met den Kaad van Toezicht Zeer velen met ons zullen zeker raat belangstelling de verdere bemoeiingen nagaan Voor onze gemeente en voor du geheele landstreek is hel van het hoogste belang dat de thans in het werk gestelde ijverige pogingen met een gunstigen uitslag worden bekroond Veel wordt daartoe oog vereiseht en niet het minst de steun van veleu Dat die met ruime bmd moge worden verleend opdat ook onsè I gemeotile on deze welvarende landstreek moge profiteeren v u het groote voorrecht om verbonden te zijn mot de buitenwereld naardoor alleen handel 1 indiKtrie en landbouw kannen bloeien I Sek CU In den leeftijd van 9 1 jaar is gisteren te s 6i i veuhago overleden de gepensionneorde luitenant koloiel der artillerie A C dun Beer Poortugafil een Jer enkele overgeblevenni dia deelgenomen heb I ben aan den roemrijken veldslag van Waterloo Den 22en Januari 1S14 16 jareu oud aangeo mon als cadet dor artillerie werd hy nog in d tzeltde jaar benoemd tot 2on luitenant by dat wapfu Efu zeer pynlgken aanblik leverde Dinsdagmiddag een der veewagens op behoorende tot den irein die te 4 31 van Vlissingeu te Amsterdam aankomt Van do vier paarden die daarin geladen waren was er een waarschijnlijk door de koude gestorven Het I tweede lag zieltogend op den bodem eu een derde Heengaan 1 Met de trein van elf uur Je bent gek Hij intwoordde niet en keek met iranen in de oogen zijn dochter n n En hoe kan je op reis gaan Waar haal jehet goid vandaan Ik heb nog maar vjjf gulden endie zijn vóór Barnabé En daarenboven als jy opreis ging wie zou dan laten dansen Wil je dan talen dansen Wy kunnen onze gasten nu toch niet mearlaten afzegden Zij kunnen elk oogenblik komen Zou je hen soms willen wegzenden Dijt is immeOL onmogelijk en al was het mogelgk dan zou ik t nog niet doen wij hebbon ons zooveel opofferingen getroost voor deze soiree dat ik geen lust heb daw geen uut van te trekken En bovendien wie w iets van dat telegram af Wij Welnu dan doen wy alsof wij het niet weten dat komt op hetzelfde neer Voor juu misschien die Gaston niet mochtlijden voor Anie die zich zoo goed sla niels v baar oom herinnert Dat juUt veroordeelt hem I Tklaar voor mij denkt ge dat ik onder den indruk van dien dood onze gasten een vnxdjjkgezicht kan toonen Je 2uU hoop ik in de eerste plaats oa i jokiud denken en een gezicht tetteu zooals dal k