Goudsche Courant, vrijdag 19 februari 1892

pand tnpte hat aterrmde dier met de hoeven herIiaaldelgk op den kop loodat het bloed er afdroop en een der oogeo waarsohgnlgk door een boefslag getroffen er uit hing Dinsdag jl i de zooveel besproken klok m Oudehorne die zooiee tegen den zin der iogezateueo naar Brongerga werd vervoerd en die men getïaoht heeft bij nacht terug te halen op last het gemeentebestuur naar Oudehome teruggebracht Bij hare aankomst stonden reeds mannen gereed om den gemeen tearchitect en de timmerknechts behulpzaam te zgn om de klok weer in zijne oude positie te brengen Zoodra dit was geschied werd er dapper geluid waarop ingezetenen kwamen toeaoellen om hunne oude kennis te begroeten De onverwachte verplaatsing dezer klok van Oudehome naar Brongerga zal wellicht in den raad een onderwerp van behaudeling oitmaken omdat de verplaatsing is geschied zonder voorkennis van den raad Uit den Haag aohrgft men aan de jtnuterdamtiur Een onzer Haagsohe oorrespondenten schrijft ons Wie in de arbeidersbeweging eenigszins bekend is weet dat hier naast het heusche Hof ook het sociaaldemocratische Hof gevestisjd is Onder de le eigenaardigheden die dit Hof met andere hoven gemeen heeft waardoor menigeen een zwaar hoofd krijgt in den toekomatigen heilstaat behoort ook dat men er net als aan een werkelijk hof in ongenade kau vallen Dit ondervond dezer dagen een der grootwaardigheidsbekleeders de heer Van Asdonk laatstelijk kastelein in het socialistisch gebouw Walhalla De heer v A stond jarenlang vooraan in de beweging was gernimen tijd lid van den Ontralan Baad ec afgevaardigd op verschillende congrecsen ook in het buitenland In den laatsten tijd echter zag hij zoowel in de partij als in bet aan zyne zorgen toevertrouwde ge bonw dingen gebeuren die hij alles behalve ko rgmen met allerlei soorten van Socialistische deugden ten deele zelfs ook niet met de meest ajtedaagsehe zedelijkheid begrippen lu de school mn Recht voor allen had hij Eeleerd zich tegen dergelqke bourgeois hebbelijkheden te moeten verzetten en zoo zweeg hg ook thans niet nu het gift in eigen boezem woelde Spoedig bleek hem echter dat het een socialist alleen vrg staat de fouten in zijn tegenpartij f te keuren maar dat hij overigens heeft te zoggen op straffe van als partij gefahrlich te worden uitgeworpen Zijn aocialistische supérieuren namen zel de kUMe justitie tegen hem in de armen en sommeerden hem bij gdeurwaarders exploit om het lokaal Walhale te verlaten Weldra echter keerden zij terug van dezen al te geleidelijken weg en besloten meer in overeenstemming trouwens met het laatste congresbesluit om den revolutionairen weg op te gaan d w z zg belegden een vergadering en besloten in beginsel natuurlijk Asdonk achter het buffet weg te halen en hem eruit te gooien Dit was echter makkelijker gezegd dan gedaan tusschen beginsel en werkelgkfaeid lag ook hier nog een groote klove Wel posteerde zich de heer Domein Nieuwenfauis met tal zijner getrouwen voor hot buffet en deed een der laatsten met een tafel gewapend daarop zelfs een aanval doch achter in bet bnffet had zich de heer van Asdonk opgesteld gewapend met een revolver waarmede hg dreigde den eerste den beste te zullen neerleggen die het waagde hoort bg een feest dat om harentwille gegeven wordt het ia heel mooi een goed broeder te wezen maar t is nog beter een goed vader te zijn t ia mooi liefde te toonen voor de dooden maar t is nog beter die te bezitten voor de levenden Ik raad je dus aan eens na te denken of liet er om vat voort te maken met je toilet Daar Barioc hieraan niet dadelijk voldeed wendde zg zicli tot haar dochter mot de woorden Spreek jg met je vader en tracht het hem teUten begrijpen ik bedank er voor Zij ging heen en begaf zich naar de keuken ten einde Barnabé nog eenige orders te geven Na een oogenblik stilte vatte Barinc de hand zijner dochter en sprak Ik had je gasrne dit leed bespaard maar ikkon er niets tegen doen ik kan aan dit sterfgevalniet deuken zonder een gevoel van verslagenheid evenmin als ik mij gedwongen kan zien hier te blgven zonder dat mijn geherle wezen daartegen inopstand komt en toch weet je boe ongaarne ik mijverzet Sedert twintig jaar heb ik verschrikkelijk veel geleden onder onze armoede miiar zeker nooit zoozeer als dezen avond toen ik je over trouwenboorde sprekeir op de manier zooals jg dat deed en nu terwijl ik zoo machteloos sta Och liefkind hoe rampzalig en vernederd gevoelt pen zich hoe wordt men aangetast in het diepste zijner geuenegenheid wanneer men beseft uiets te kunnen doenToor hen die men lief heeft En zoo staat het toch de tooobuk i orenohrtjden Daar ita jebii noii wie haalt hem er nu achteruit mooie revolutionairen f riep verwgtend de president maar hg stak zelf evenmin een hand uit om het beginsel ten uitvoer te brengen I Zoo duuvde het geruimen t er werd braaf gescholden nu en dan eens opgedrongen tot aan het buffet maar verder kwMB het uiet miasohieu ook wel doordat vier polilieagenteu de zaal binnentraden en aan het tumult een einde maakten Den daaropvolgenden avond leverde Walhalla weder een geheel anderen aanblik op Tal van socialisten waren namelgk opgekomen om den heer van Asdonk een ovatie te brengen en droegen hem op hun schouders door de zaal met een Lang zal hij leven De beur van Asdonk besloot niettemin den volgunden dag het lokaal uit eigen beweging te verlaten na reeds te voren zgn ontslag te hebben genomen als lid van de sooiaal jemoorntische partij Nauwelgks is de wereld gelukkig gemaakt met de uitvinding van het rooklooze kruit waardoor men in staat is veel meer meuscben in korten tijd dood te schieten of reeda zgn de soldaten w er aan t zoeken naar een middel om zich op Homerische wijze door kuusimatige wolken voor den vgaud onzichtbaar te muken Toen nl dezer dagen in den Plantentuin te Parijs werd beproefd door middel van rook kunstmatige nevels te vormen ter beschutting van de planten waren daarbij ook een aantal officieren tegenwoordig om te zien of het middel ook bruikbaar zou blijken op de slagvelden Het Journal dei Déiatt bespreekt de werking van het Mannlicher geweer in den Chileenscheu burgeroorlog Terwgl philanthropon economisten allen die den 6ot og uit beginsel afkeuren met schrik vernamen dat het conflict in Chiit met de wapenen zou worden beslecht achtten de militairen dit een sohooue gelegenheid om een proef te nemen De werking van het nieuwe Mannlichergeweerwas nl tot nog toe niet duidelgk gebleken en voor het Duitsche en Oostenrijksche leger beiden met dat geweer bewapend wi het dus van niet weinig belang te vernemen dat een deel der Congrestrjaepenvan dit geweer wM voorzien In de te Weeim Verschijnende Rachmcehr wordt nu een verslag g g ven van het gebruik en de werking van dit wapc in OhHi Volgens den schryver onderscheidde het geweerzich vooral door groote trefzekerheid op alle afstanden dichtbij en veraf eenvoudigheid van het aanleeren der behandeling solide samenstelling groote zedelijke werking en eindelijk een niet gering voordeel betrekkelgke onschadelijkheid der wonden Men zal echter hieronder zien hoe ver dat betrekkelijke dier zg onschadelijkheid gaat De uitwerking van het geweer was nl zoo vreeaelijk dat de soldaiten van Balmaceda verklaarden liever te worden gefusilleerd dan te vechten tegen een vgacd die hen als konijnen doodde Zelfs liepen soldaten uit Balmaceda s leger naar ile Congrestroepen over alleen om zulk een aardig moordinstrument in handen te krggen De Congrustroepen bestonden hoofdzakelijk uit met mij ik zie je bereid elk huwelijk aan te gaan zooals een ander toi zelfmoord komt omdat ge in onze droevige omstandigheden van de toekomst geen heil meer verwacht en tevens kan ik niet eens meer een laatste bewijs van genegenheid aan mgn eigen broeder geren O armoede wat zijt ge hard voor hen die ge in uw macht h bt Hg zweeg trok zijn dochter naar zich toe en kuste haar Begrgpt ge hoe ÉÊÊlt het mijn schuld niet VêÊ Ê Bêr oogen vochtig worden K In de zaal hoorde men het geluitfvan stemmen Ga je gasten ontvangen sprak hij ik ga naarboven om mij te kleeden IV Hg was de steile trappen vlug opgeloopen ten einde binnen den korst mogelgken tijd wedet beneden te zijn maar zgn toilet duurde langer dan hij I gedacht had I Toon hij zijn overhemd wilde dichtnlaken brak I het door het herhaalde wasschen versleten parel moer en hij moest er een nieuw knoopje aanzetten I zijn vrouw en zijn dochter moesten de gasten ontvangen en hij kon h dus niet roepen Bovendien overkwam een dergelijk ongeval hem meer met zijn oud linneugoed hg was er dus op gewapend In het kamertje volgepropt met koffers en doozen wist recruten na drie dagen exercitie en dn of vier oefeningen in het schgfschieten kreeg men echter reeds van hen 18 16 en IS pCt treffers De wonden door het Mannlicher geweer veroorzaakt hebben of een spoedigen dood tengevolge of genezen spoedig Baakt da kogel een der edele organen dan is de dood bgna zeker maar is dit niet het geval dan zal de kogel door da groote voortdrijvende krftobt en door zgn samenstelling niet zooveel verwoestingen in het lichaam aanrichten als de vroegere kogels Ze dringen nl door de beenderen heen zonder deze te doen splinteren en kunnen gewoonigk gemakkelijk worden verwgderd Tegenover al deze voordeelen II staat echter ééa groot nadeel zegt de verslaggever leuk de groote hoeveelheid ammunitie die het geweer verbruikt Hot zal dikwijls bezwaarlgk zijn de noodige ammunitie mede te voeren Toch ia de schrijver zeer met het wapen ingenomen Duidelgk is de superioriteit van dat geweer boven het Belgische waarmede de troepen van Balmaceda waren gewapend gebleken De uitwerking in den Cfaileenschen burgeroorlog kan slechts vergeleken worden met die van het Pruisische Zündnadelgeweer in 1866 Wat de beschaving toch in dia 26 jaren is vooruitgegaan I Het yeutu Wiener Tageblatt vertelt de volgendegeschiedenis Bij hut laatste bezoek van den czaaraaii Kopenhagen wierp iemand een verzoekschrift inzijn rgtuig De man een zekere Ilnitsky was ingenieur geboortig uit Philippolis de hoofdstad van OoatEumelié en vroeg herstel vau onrecht dathem iloor de Russische ambtenaren was aangedaan Hij zeide deelhebber te zijn geweest in eene nijverheids onderneming te Kieff die bijzonder good slaagde Zijn genooien trachtten hem nu over te halen zichterug te trekken tegen schadeloostellyig maar daarhg weigerde verzonnen zij eene aanklacht waarophij over de Russischo grens werd gezet Hij keerde naar Rusland terug om zich te rechtvaardigen maar werd vgf maanden in de gevangenis opgesloten Het volgende jaar sprak hg den Russischen gezant teWeeuen en ten gevolge van het oinlerhoud kon hg met een Turksch paspoort naar Rusland terugkeeren Hij werd evenwel weer in hechtenis genomen verdacht van medeplichtigheid aan d n moord op generaal Dreiiteln Toen onderging hij 18 maanden gevangenisstoif i omdat hg beschuldigd werd van knoeiorijen in zgne vroegere betrekking De volgende poging die hij aanwendde was ie petitie aan den czaar die niet opleverde Eenige dagen geleden meldde men hem dat hg aan het Turksche consulaat te Weeuen de voorwerpen kon terugkrggen die hij bg zgne gevangenschap in Rusland had moeten afgeven Daarbij was o a en ring met een robijn welke op 6000 roebels werd geschat maar de steen was door een nagemaakte vervangen en Ilnilsky wilde hem derhalve ciet terugnemen Hg heeft echter weinig hoop de echte te zullen terugkrijgen De Indische vossen Tjareuh zegt het Bat Hand doen wal slimme streken aangaat niet voor hun Europeesohe natuurgenoten onder De eigenaar van een rijstland in t Buitenzorgsche heeft een Tjareuh die in slimheid menig mensch overtreft Hij had het dier in oen groot hok aan een lang touw hij best waar hij en naald en draad kon vinden Bg het naar beneden gaan kwam hg voorbg een klein hokje dat door Anie met behulp van wat pelucbe en zijd tot een atelier was ingericht en daar zag hij zijn dochter staan voor een juist door haar afgemaakte schilderg eo naast haar een nog jeugdig mannetje met een kaal hoofd en een bril op den neus In dezen heer herkende Barinc terstond René Florent hoofdredacteur van de Butte Sedert Aertien dagen kwam dit Bezoek van den journalist telkens ter sprake Zou hij komen zou hij niet komen Hoewél zijn kritiek scherp en sngdend was hoewel hij brutaal alles afkeurde soms zelfs uit lage ijverzucht hoewel de Butte een klein wijkblaadje zoo goed als nergens anders gelezen werd dan in Montmartre en in Battignolles en dan alleen om de peAponlijke hatelijkheden die er in stonde wenschte Aftie toch dat hij iets van haar schilderij zou zeggen JAI zeide hij er kwaad van zg werd toch genoemd Hoe zou nu zijn indruk zijn oordeel wezen Florent stond op ging een paar schrodeii achteruit ea zonder te bemerken dat de vader achter hemstond sprak hij Wanneer ge meent met dit dingetje de onverschilligheid vaa het publiek te overwinnen en uwslag te slaan kunt ge den aftocht wel blazen en uwhi op laten varen t Is aardig heel aardig zelfs maar om naam te maken moet men iets anders kunnen leveren ITordt venolgd gelegd zoodat het in een vrg ruimen kring om tjjn hok kon loopen Op zekeren dag kwam u kar met rgst beladen langs het hok rgden waarvan de Tjareuh gebruik maakte om eenige bossen rgstaren f te bgten en in zgn hok te sleepen Wat hg daarmee lou gaan uitvoeren begreep niemand daar hij geen rgst eet Den volgeuden morgen werd het raadsel opgelost w int ipeu zag den slimmerd uit zgn hok komen en daarvoor tot binnen het bereik van zgn klauwen rgatkorrels strooien die hg des nachts met zijn tanden uitgepikt en zorgvuldig op zg bad gelegd Na de atrooiiog trok hij zich weder in zgn hok terug ging op de loer liggen en had weldra de voldoening van te zien dat een aantal jonge onervaren kuikens die geen acht verkozen te geven op het waarschuwend gekakel van moeder de hen op het toad afkwamen Nauwelgks hadden zij eenige pikken gedaan of Reintje schoot met een vorbazenden sprong Bit zijn schuilplaats te voorschijn greep twee van de vetste kuikens en peuzelde ze bedaard op Aan de Scherttm uit het Turijntche Folktleven in de Porte evUle ontleenen wg het volgende Men behoeft waarlgk geen grooten aanleg tot gastronomie te bezitten om na een eerste kennismaking reeds een soort van walging te krggen van een Italiaansch restaurant I Ten minste indien zich op korten afstand van de hongerige maag een beurs bevindt wier inhoud niet toelaat zich naar de boste adressen te begeven en men den stroom officieren en andere vertegenwoordigers der eerste standen onzer maatschappg volgt en zich aan een tafeltje van een Ristorante van den tweeden rang neerlaat Jammer genoeg veroorloven mijn middelen mg niet anders te doen en dus maak ik maar bonne mine a mauvais jeu en kuier ook goregeld naar de eetzaal van een klein hdtel dezer stad waar men op zgn Italiaansch te eten krijgt Misschien is het maar een vooroordeel dat ik er tegen heb Het is best mogelgk de lezer oordeele 1 De eetzaal van een restaurant ran den tweedtft rang is 99 van de 100 gevallen oen laag onfrisch en slecht verlicht lokaal met een steenen vloer waar sigarenrook en een chaos van geuren die uit de lohotels en uit de naburige keuken opstggen de atmosfeer bezwangeren Hoe onaangenaam dit laatste overal ook zgn moge hier is het bepaald onyerdnigelijk waut de Italianen houden er gerechten op na wier nabgheid een Nederlamler met eeu eenigszins geoiviliseerd reukorgaan bepaald op de vlucht doen slaan Fonduta gesmolten kaas met truffels bv en dat is note bene een zeer geliefkuosUe schotel 1 Brrrrr I In den zomer kan men ziob hiertegen gelukkig vrijwaren Hoor op de binnenplaats te gaan zitten waar men door zeilen en afdakjes tegen de zon of den regen beschut wordt In het laatst Tan October begint het in Noordelijk Italië echter te koud te worden om buiten te dineeren eo dan doet men t beste in de eetzaal een plaatsje te kiezen waar de luidruchtige kellners vaak langs moeten vliegen want aan hun gehol alleen is de ventilatie van het lokaal te danken Is men gezeten dan brengt de piccolo een karaf roeden wgn die slechts met 50 centimes per halven liter berekend wordt en wiens kwaliteit dus zeer veel te wenschen laat Drinkt men voor l s k i Urn een fijne flesch dan giet hij met een eleganten zwier het bovenste van den wgn over den vloer wat bij een Italtaansch merk niet direct als luxus te beschouwen is vooral niet bg den Chianti waar een laagje olie en een reepje papier de diensten van een kurk vervangen In den regel begint men zijn maaltijd niet met een bord soep maar met rgst polenta macaroni of een dergelijke uitbeemsche meelspgs waaraan met geraspte kaas of pomo d oro saus een smaak gegeven wordt Vooral polenta een koek vdb maismeel gebakkeu is een zeer soiled fondament om opvoort te bouwen Bij het verdere diner dat zich natuurlijk blijft kenmerken door buitenmodel gerechten bij wier toebereidiug olgf olie vaak een hoofdrol gespeeld heeft gebrjiikt een Italiaan veel broodi en B grissini een pijpensteeivormig gebak dat het midden houdt tusschen beschuit en brood Zoetigheden ijs kaas en fruit vooral doet men zich steeds bizonder te goed Vrucbteu krijgt men altijd in overvloed en van uitmuntende hoedanigheid met de Italiaansche k s leeft een vreemdeling dikwerf op yoot van oorlog vooral met dp z g blauwo diehuisvesting verleent aan wurpjes die heel ongedeeld over de tafel en de borden rondkruipen en zich daarbg vaak meer dan een voet hoog verheffen Heeron s ikelgk eten I Inmiddels is men herbaaldelgk gestoord door kooplieden met oesters oourantenventers bloeraenm eisjes i i skramers en kinderen met waslucifers die u hun waren zelfs m het restaurant komen opdringen Als premie p den koop beloven zij u eeu reepje papier met vijf nummers die naar hun é meening bg de eerstvolgende trekking der staatsloterij alle kans van winnen hebben I Tracht men dan b n met nientel niet noodig af te schepen verkondigen zij de wgsheid er in dit geval niet voor in te staan dat gg ooit een gelukkig familievader worden zult of indien dit reeds het geval is uw huiselgk geluk nog iang zal voortduren 11 Waarschijnlijk verleenen de restaurears alleen vrij entree aan deze kooplui om de bezoekers van hun lokalen die vooral op het gebied van zindelijkheid gaarne vergelgkende studies maken voor zich en hun etablissementen te winnen 1 In den winter gebruikt men ook hier na tafel gewoonigk een kop koffie dat tgdens bet warme jaargetijde vervangen wordt door granita al caffé dat het midden houdt tusschen bevroren koffiedik en het smakelijke glaoe Mooca dor Pranschen De Virginia sigaar die men daarbij rookt komt ten gevolge van het tabaksmonopolie van den staat alleen ie prijs met een geurige Havanna overeen Zij is vreeselgk zwaar twee maal zoo lang en half zoo dik als een gewoon Hollandsche sigaar en heeft een strootje tot mondstuk Vermakelgk is de wgze waarop men bij het aansteken van zoo u sigaar te werk gaal Men trekt er eerst den halm uit die bij de fabrikatie gebruikt wordt om te zorgen dat er in het midden een weg vrij bigft vooi den rook vervolgens breekt men er het bovenste stuk af dat heelemaal ongenietbaar is en steekt hem dan pas aan Als men in een koffiehuisof een restaurant een sigaar vraagt laat de kellner de punt er van in de vlam van een kaars of een spirituslampje verkolen in plaats van haar af te breken on overhandigt u de Virginia aldus Drandend en well Over den smaak valt niet te twisten Dit is een I waarheid als oén koe Toch waag ik het aan het I slot van dit episteltje te herhalen dat hoeveel Italië j den vreemdeling ook bieden moge in het algemeen Bon souper bon gite et Ie reste elders gezocht moeten worden Ter wereldtentoonstelling te Chicago zal een toren zijn nog hooger dan de Êifeltoren Hij heet naarden bouwmeester Morison en heeft een breedte opden grond van s hoogte De eerste verdiepingheeft plaas voor wandelgangen en uitstallingen Zijis 67 M hoog 61 M hooger is de tweede diealleen voor het bezoeken dient Do derde verdieping ligt nog 62 6 M hpoger De top van dentoren is 330 M von dei grond d i i maal deWestertoren te Amsterdam j i Uit een nadere toelichting in de H Ct gegeven door een aandeelhouder in d6 vereeniging De Zuidhollandscho Leerhoeve voor zuivelbereiding van het verslag dor vergadering waarin tot ontbinding dier vereeniging werd besloten hlijkt dat de neer van Merlen als bewindvoerder in den boedel van wglen den heer Visser van Hazerswoude na het overlijden van den stichter dus binnen 15 maanden reeds meer dan f 26 000 ten behoeve dier inrichting had betaald De heer van Merlen is met zgc zoon en schoonzoon met de vereffening der zaak belast Dit wordt opgehelderd door de mededeeling dat twee derden der aandeden zich in handen der familie bevinden en dat daar bg die liquidatie het bedrag der hypothecaire schuld van pi f 120 000 zeker in de verte niet zal warden gerealiseerd de familie heeft aangeboden aan de aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeeleu uit te betalen Men schrgtt iit Utrecht aan de Standaard Niet zonder verwondering zog ik in uw nommer van beden zonder eenig commentaar opgenomen een fragment uit de Telephonische Natrillingen uit den Utrechtschen Gemeenteraad te vinden in het blad de Controlevr Stof tot lachen biedt dit stukje stellig te over Maar wat de zaak lang niet onschuldig maakt is dat van het dnar in geuren en kleuren beschreven en door u als waarheid overgenomon incident geen woord Kaar ia Het verzonnen intermezzo 8chijnt alleen dg strekking te hebben om oen Algemeen gewaardeerd raadslid in een bespottelük daglicht te plaatsen En dat waarom Wel de Controleur sohgnt geërgerd over het zelfstandig optreden van Mr Markus in de kermisquaestie en vandaar dat aan den heer Pijpers lo beau róle toebedeeld wordt Ik geloof dat waar hier van ergernis aprake is zoo al niet in t algemeen dan toch stellig onderde lezers van uw blad l4 aarin de houding van den werkmans candidaat Pijpers streng is g£g1 pt deze daartoe aanleiding gaf die tot zelfs den V boeren Zaterdag der kormisweek in bescherming genomen heeft Waarlijk die weinige raadsleden der vrijzinnige richting welke zooals de heer Merkus tok in cardiiialoc quaesties niet schromen zelfstandig en met leden van andere politieke richting op Ie treden verdienen iets beters dan te worden belachelijk gemaakt i r Uil het bovenstaande blgkt dat de telephoon vair de Controleur aan bedenkelgke gebreken Igdt zoadat het controleerec van haar meeidaelingeu plicht ia we zullen er op rekenen voor t vervolg Ër is eene memorie bg den Staatspreaident van 4e Transvaal ingezonden door meer dan SSO vrouwen geteekend verzoekende om geen dranklioenties meeruit te reiken en de barmeisjes af te schaffen Menigeen zal misschien bg het vernemen dezer tgding door schrik worden bevangen en in vertwijfeling gerakenover het vooruitzicht dat voortaan geen glas sheriyof whiskey hem meer door een vriendelgk gebaarvan een barmeisje blijdschap zal baren Mocht danook onze president aan de memorie gevolg tegeven dan zullen we geen oogenblik verznimen om een contra memorie te onderteekenen verzoskendeom oogenblikkelijk al die dure mode en juweelenwin kels te sluiten waar onze dames ons zuurverdiendegeld zoek brengen Se Fotlcutem De Italiaan Inaudi van wiens verbazende vlugheid in het oplossen van rekonkunstige vraagstukken met reusachtige getallenreeksen voor eenige dagenj fag heeft gemaakt eene vlugheid die ongetóoWp zou zijn als tal van personen er geen getuigtoÖHhi waren heeft eergisteren na eerst proeven afgelegd te hebben in do Academie van wetenschappen te Parijs weer in eene groote vergadering waarbij de pers door 60 personen vertegenwoordigd wss proeven gegeven van zgu wonderbaarlgk vermogen Zoo hoeft men hem ter optelliqg gegeven zeveu getallen elk van twaalf cgfers ea in een ommezien uoemde hij de som van olk dier getallen Even spoedig ging het met een hem ter aftrokking gegeven vraagstuk in de millioenen met eene vermenigvuldiging van eenige milliarden met een getal van honderdduizenden met eene deeliug van vijftien cgfers door een van vier De moeilgkate worteltrekkingen kosten hem even weinig tgd De impressario die hem vergezelt heeft nauwelgks de rekenkunstige opstellen op het bord geschreven o Inaudi is met zgn antwoord gereed dal altgd juist is Eeie treurige gedachte maakt zich van ons meester zegt een der bladen als wg denken dat zulke gaven eenig in de wereld verspild worden aan het vertooneu van dergelgke kunstjes Wat zouden zulke gaven waartoe velerlei vermogens monten medewerken niet hebben kunnen voortbrenge ls zij in dienst gesteld waren van de wetenschap Ongehoopte dingen zeker Boiteolandsch Overzicht De Duitsche rijksdag bracht de boraadslagiug ten einde over de begrooting van het departement van justitie afdeeling militaire rechtspleging met de daarlig gevoegde voorstellen Het eerste deel van hot voorstel Bubl Richter betreffende de herziening van het recht om klachten in te dienen inzonderheid over de verplichting van mishandelde soldaten tot het indienen van klaagschriften werd mot 122 tegen 120 stemmen verworpen Het tweede deel van hetzelfde voorstel aangaande herziening van de militaire strafwetgeving de eerlijkheid en zelfstandigheid der rechters en de openbaarheid van het mondeling verhoor werd aangenomen met 143 tegen 100 stemmen Voor deze stemming was het voorstel der commissie tot vergemakkelgking van het recht om klachten in te dienen goedgekeurd Het voorstel strekkende tot omvekking van den godsdienstzin bij de soldalen MR verworpen De Fransche Kanfer is weer geopend en het laat zich aanzien dat de hoeren die zoo verheugd voor hot hooge toltarief gestemd hebben veel last van de nieuwe wet zullen heblieu De afgevaarde Richard diende eergisteren reeds en ontwerp in tot vastjitelling van een minimum loon voor elke onderneming In de toelichting wordt gezegd dat de intrariuK der nieuwe handelstarieven een groote stgging in den prijs van alle levensmiddelen heeft veroorzaakt eu de toestand van do arbeidende klasse daardoor rnstig is geworden De voor het voor slel gevraagde urgentie werd echter met 361 togen 101 stemmen geweigerd De afgevaardigde Lafargue bood een voorstel aan tot afschaffing der graanrechlon Op verzoek van den voorzitter trok hg d urgentverklaring in maar deze werd door Meline den voorzitter der oommissie voor invoerre ten opnieuw ingediend het ging niet aan beweffde deze eeu wet die nauw iu werking getreden was weer te veranderen ook was het onwaar dat de levensmiddelen duurdtr werden De urgentie werd daarop verworpen Over het wetsontwerp betreffende de vrijheid van vereeniging hebben wij reeds iets medegedeeld De ontvangst van het ontwerp is van dien aard dater wel niols van zul komen f T Na zes dagen lang beraadslagen is het Ëngelsche Lagerhuis eindelijk gereed gekomen met het anl