Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1892

éfW OFENEüAs mrnm Toelating van Xeerlingen op de Kosteloozeen Bewaarscjiolen De COMMI88IE ran TOEZICHT op het Lager ündervrgs alhier maakt bekend dat de iBSchrijving m Leerlingen wier plaatsing men met den l i APRIL 1892 op een der boTengenoemde Scholen verlangt 7 al geschieden op DINSDAG 23 FEBRUARI 1892 des namiddags ten vjjf unr Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H VAN DÏE VOORT Secretarit Gouda 10 Febroari 1892 Zaterdan 20 f élraarl 1892 N 4764 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STRAATVl ILMS In voorraad een flinke hoeveelheid STRAATVÜILNIS zflnde van d laatste vflf maanden Naar veijciezing gemengd met beer BgzoDder lagen prgs Levering francu boord Adres Aannemer der ataiditpetHiging te Schiedam De inzeading van advertentiön lian gwclileden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave hem die bg gebruik van Goldfflann s Keiser af andwater ooit weder Tandpgn krggt S CiOLDMAimA Co Dresden 50 Cents de flacon verkr gbnar bg dea l rog J C ZELDENRIJK i Alom te bekoipen BE mim SLA2EN of de beschrgving der beroemde geschildenle Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartocteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb P r y s eo Cents bb dal van Dr Ussel de Schepper De Gom 1 gö eente P Jansen was overleden te richlon en dat zg wier talenten hem niet dien Conservatoire bg wien de roeping tot voordia woord op de troonrede achter zonder dat heel veel bijiouders is verricht Omstreeks 60 uur lang redekavelen over allerlei onderworpen bracht Ue afg Taardij don tot de overtuiging dat het antwoord zoo kort mogelijk opgesteld en zoo spoedig mogelijk verzonden moe irordcn iets wat men ook vroeger had kuunon bedenkeu In de laatste zitting werd gelyk men weet een amendömeiit vc rivorpen dat de afgevaardigde Sexton op het adres van antivoord had voorgesteld In dit amendement werd verklaard dat het Britsche parlement niet in staat was weiten voor Ierland te maken die mot de belangen van dat land overeenkwamen Een zóó kleine meerderheid slechts 179 op de S37 stemaion verklaarde zich niet met déu heer Sexton eens en keurde liet adres goed dat de uitslag door liberalen eu Ieren met groot gejuich begroet werd Zooals bekend is werden verleden jaar in het verkeer tussclien Groot Bnttaimie on zijne bezittingen en koloniën in andere wtrelddeelon belangrijke portverminderingcn zoowel vm bnevcn als later van drukwerken ingevoerd Het parlementslid Henniker Heaton do onvermoeide strijder voor tariefsverrainderingen heift nu met twee kapitalisten aan don kanselier der schatkist voorgesteld het briefport tusBohen Engeland de Veroerigde Staten van NoordAperika en alle Britsche koloniën op 1 penny vast te stellen Zij waarborgen de schatkist tegen elke vermindering van inkomsten die uit de verlaging der porten mocht voortvloeien Het aanbod is grootmoedig want het waarschijnlijke tekort wordt op meer dan 3 4 millioen gulden voor hut eerste jaar geschat Maar de hoer Henniker is overtuigd ciat deze groote hervorming zeer spotdig goede finaucieele rosuluton moet geven Het schijnt dat de minister van financiën ioschen dit loorstel niet beeft kunnen aannemen en hij heeft geweigerd in onderhandeling te treden De heer Henniker Utatou houdt zich echter niat voor verslagen en al de aandacht vaa het parlement op deze zaak v stigen Het is zeker dat elke vermindering van port dadelijk eene groote vermeerdering van het verkoer ten gevolge heeft en dat na eenige jaren het tekort r eds spoedig is ingehaald dit leert overal de ervaring maar wanneer men het buitenlaiidsche port gaat verlagen zoodanig dat het met een binneulandsch port gelijk staat dan wordt het weder dringend noodig dat het bionenlandsche port verlaagd worde Natuurlijk dat er zeker verschil in prijs moet bestaan In geen land ts bet binneulandsche briefport nog beneden 5 cent verlaagd en of men daarmede juistin het op het gebied van het postwezen zoo behoudende Engeland zal beginnen va zeer te Oetwijfelt n De goede gevolgen der meer vrijzinnige liaudelspolitiek in Duitschland hebben zich reeds vóór Februari het begin van den tractatonbond doen gevoelen Cit de officieele statistiek blijkt dat reeds in Januari Ie graanprijzen gedaald zgn soms in zeer belangrijke male Volgens de Fo Ztg is dit te danken aan de tariefverminderingen die aanstaande waren Zoo is tarwe sedert December van 2S2 op 224 per 1000 KG gekomen rogge van 234 op 223 Mk Nog in de vorige maand was rogge 2 Mk duurder dan tarwe nu is zij overal 1 Mk goedkooper Gerst is gemiddeld vaci 176 op 172 Mk verminderd havor van 161 op 137 Het vleesch daalt eveneens in prijs maar langzaaig eji gestadig alleen varkensvleesch is gestegen Rundtleesch is van 130 pfennige per K gemiddeld op 129 pf gekomen varkensi leesch van 129 op 130 kalfsvleesch van 120 op 127 Hchapenvleesch is gebleven op 126 pf Spek en vet zgn 1 pf per K G boter 10 eieren 2 en rogge en tarwemeel 1 pf goedkooper geworden Dit is nog slechts een begin Maar pleit het niet voor het ijrijhandelsstelsel dat terwyl in Frankrijk dat de invoerrechten met Februari verhoogde allo prijzen gestegen zijn do levensbehoeften goedkooper werden in Duitschland dat zijue tarieven verminderd hoeft Zelden zijn de nadeelen der beschermingspolitiek duidelijker ian het licht gesteld PëTROLËUM NOTËEKII GËi Tan de Makelaars Cantzlaar SchalkwUk te Rotterdam Se markt was heden tlauw I co Tankfust ƒ 7 26 Februarilevering 7 20 Maart levering f 7 10 AprilMei Juni levering ƒ 6 90 Jnli levering ƒ 695 Augustus levering ƒ 7 September October November en December leverinjf ƒ 7 12 j MABKTBEEICHlfBN Oouda 18 Februari 1892 Uranenwaren heden weder voldoende aangevoerd In de prijzen kwam weiuig verandering Tarwe Zoeuwsche ƒ 8 80 ü ƒ 9 26 Mindere dito 8 a 8 60 Afwgkende 6 ƒ 6 26 Polder 7 25 a ƒ 8 Roode 7 26 a ƒ 7 60 Angel 8 26 a ƒ 8 7S Kogge Zeeuwsche ƒ 7 60 a ƒ 8 26 Polder ƒ 6 S0 a ƒ 7 Gerst Winter ƒ 4 60 è J 6 Zomer ƒ 4 40 a 4 90 Chevalier ƒ 6 60 a ƒ 6 26 Haver per heet ƒ 3 a ƒ 4 26 per 100 kilo ƒ 7 a 7 76 Hennepzaad Inlandsch 9 26 a 9 60 Buitenlandeoh 8 ü ƒ 8 25 Kanariozaad 7 a ƒ 8 Boonen Brume boonen ƒ 10 a 13 Witte boonen ƒ 9 a ƒ 11 Duivenboouen ƒ 7 a ƒ 7 50 Paardenboonen 6 28 a 6 6U Erwten Kookomten ƒ 11 50 a 13 Buitenlandsche voorerwten per 80 K ƒ 7 20 a ƒ 7 40 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 25a ƒ 6 50 Cinquantino ƒ 8 26 d 8 60 Melkvee geen aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 22 i 26 ot per half K O Biggen voor Engelan4 goede aanvoer handel vlug 18 a 19 ot per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel vlug ƒ 0 46 a 0 75 per week Vette schapen weinig aanvoer handel van geen beteekenis Nuohtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 6 a 9 Fokkalveren 10 a ƒ 16 Aaugevoerd 6 partgen kaas handel vlug Iste qual ƒ 23 ii ƒ 27 Boter redel nanvbcr handel vlug üoeboter 1 70 a 1 80 per kilo Weiboter ƒ 1 46 a 1 60 per kilo Burgerlijke Stand 500 Gulden GEBOREN 15 Febr Neeltje Johanna ouders W Hoebeek en J Lafeber Albertus ouders J Ameaz en N de Quant 16 Hendrik ouders A Moltveld en M M van Tok 17 Maria Elizabeth ouders E Bout en 8 D van don Eng Cornells ouders G de Keiser en H Vermeij Pieter ouders D van Oudshoorn en J H Brem Ario ouders J Slinger en J Tinberge OVERLEDEN 16 Febr J J Schenkel 4 m D Blok 80 j 11 m H Zoutman 2 j betalen wg C P J Bik 7 m L van d er Jagt huisvr van J Westbroek 59 j G Boulogne 12 j A Vrgenhoef 2 d J C Poelgoe 3 j 4 m J van Leeuwen 8 w F Binee 12 d StolwUk GEBOREN Bordtea ouden A W Tromp en J M Remmings JOMuwlJk OVERLEDEN SijM Verkleg 10 j ADVERTENTIEN Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden Ijg het overlgden van onze moeder behuwd grooten overgrootmoederih betuigen wg onzen hartelgken dank Oit aller naam C LAFEBER Fz Gouda 18 Februari 1892 Er wordt irn een klein bnrgergezin zao spoedig mogelgk gevraagd eenrfatsoenlgk Adres aan het Kaïeao dezer Courant De DETAILPRIJZËN yan S f 1 80 f 0 96 0 Ö2I f0 2TI li zij o per V Kg per Vu Kg bw per V Kg per Kg C J van Houten Zoon Gouda Snelpersdrüli van A Brinkman ZooK De uitgave de er Coarant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Mionderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Pebroari 1892 In de hedenmiddag gehouden verjiadering van den gemeenteraad die door 15 ledrn werd bgge woond afwezig waren de hh Prince eu Oudijk de laatste wegen ongMieldheid werd boaloten tot wgziging der begrooting van het Israélietisch Armbestuur dienst 1891 en eene verordening vastgesteld voor de Stedelgke zweminriehting Deze werd nagenoeg onveranderd vastgesteld zooal B en W die hadden voorgesteld Alleen werd op voorstel van den heer van dor Garden bepaald dat die oommissi niet uit 8 leden zal bestaan zooals B en W voorstelden maar uit 6 De volgende atukicen kwamen bi den Ksad In lo Verslagen van versobillende oommissién over 1891 Aangenomen voor kennisgeving So E o voofttel van hh Regacteo van de baideGasthuizen om de wed Ras tot huismeesleres van het Gasthuis ta benoemen en tevona eèn inwonend huismeester aau Ie stellen niet bsneifen 36 jaar dnen laatsten behalve de gewone verpleging effiijaarwedde vaii 260 te verleenen en de eerstgenoemde eene van 200 Ter visie So De rekening en verantwoording van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1891 Ter visie ♦ o ffcene missive van B tfi W waarlijj worden ingezonden de adviezen der sohool autoriteiten over de aanhangige voorstellen tot reorganisatie der 2e Burgerschool voor meisjes Uit deze adviezen blijkt dat de Districts Sohoolopziener zgn vroeger medegedeeld gevoelen geheel handhaaft terwjjl de Arrondissemont Sebooloptiener de voorkeur gerft aan het voorstel van B en W FEVILLETOIM iWwr hel Fraiuch EEE8T11 DEEL IV Daar y bij deze harde woordeneen beweging van teléursteliruig niet had kunnen onderdrukken keek hijbaar aan eti vervolgde Het hindert u dat ik dit zoo zeg men heeft aijj toch hieYbeen gebracht om mijn raad te geven nn dat dos ik Het is mijn doel mijn streven l4in roeping de neigingen tsgeit te an die ik niet sterk genoeg acht om uit hft wi enspoor te geraken en een roemvollen loopbaan aan te wgzen langt oen nieuwen weg Ik zou te kort doen aan mijn plicht omtrent mgzelveq indien ik u niet zeide hoe ak er over denk Werk wert flink jaren en jaren nog achtereen indien ge er den moed toe hebt en daarna zullen wg eens zien Hg meende hetgeen hg zeifle want hg v erbeeldde zich in alleu ernst dat ieder die een penseel of een pen hanieerde onder zgn reohtsdwang stond alleen leeds omdat het hem behaagd had do Butte op van toezicht over het Lager Oujerwijs was bijna eenparig van gevoelen dat het vOWstel van Dr Ussel de Schepper niet moest worden aangenomen terwijl if r het voorstel van B a W de gevoelens verbeeld wareiji Uit den inhoud der missive van B en W bleek dat bedoelde voorstellen biuBMi kort aan de orde zullen worden gesteld Ter visie 6o Een voorstel van B eu W om aan den beerE Overbosch een gratiSoatio te verleenen van ƒ 80 en aan C van Velzen eene fjai ƒ 16 voor werktaambedeu tijdens d betrekkiug van keurmeestervan de visoh vaoant was Ter visie 8o Een voorstel van B n W om het pensioen van P van Alteua voormalig vader van het Weeshuis met I April a st te b en op OO sjaars Ter visie 7o Een adres van de direct der StoomtramwegMaatsohappij van hier op Bpi ra en verzoekende voortaan p ïdB h IwfcknicbrI mogtB gefaruiken een subsidie uit tie gemeentekas te mogen ontvangenen te bepalen dat de dianslregeliu voortaan nietmeer zal Iwboeven te worden goedgekeurd door B en W B en W stellen voor het verzoek toa t staan behalve dat deel hetwelk op de subsidie betrekking heeft daar die volgens B en W niet moet worden verleend Als voorwaarde willen B en W aan de toestemming verbinden dat de oprit aan de brug bg de Oude Gouwe verbeterd wordt Ter visie Door den Voorzitter werd medegedeeld dat Gedeputeerde Staten hadden goedgekeurd het raadsbesluit van 26 Januari 11 tot den Verkoop van 162 doodjrevroren boomeu dat de kas van den gemeenteontvanger door B en W was opgenomen welke in orde was bevonden ea dat een gepensioneerd aiubte deli schuldigen waren op wie hg het recht had allen gestrenghsden toe te passen van een eigen rechtbank Ante bemerkte dat haar vader achter ben stond en trad op hem toe Hebt ge het gehoord vroeg zg Soo Wat Vergeef mgu openhartigheid spr ik Florent Utet eenige Verlegenheid het is taij onmogelgk nittder openhartig te zijn zelfs al spreek ik tegen eeti vrouw Ipezo openhartigheid zal mijn vadfr zooveel te minder verwonderen omdat ik hem tien minuten geleden hetzelfde heb gezegd Eenige andere gasten traden naderbg en Florent behóaWe geen gronden aan te voeren voor zgn uitspraak waarmede hg zijn vonnis nog maar zwaarder zou hébben gemaakt In het salon en in de huiskamer hoorde men een gegons van steromen waaruit was af te leiden dat er feeds verscheidene gonoodigden aanwezig waren Er bestond echter nog geen beboette dat do gastheer aan de piano plaats nam want vóór het dansen zou er eerst nog wat muziek gemaakt worden iemand zou een toespraak houden en twee adderen zouden eveneens iets voordragen zie bier het programma lo een meisje an zeven jaar dat men voor wonderkind litt doorgatan moest I Adieu het van Dussek spelen 2o een leerling van ADVBRTEMTIEN worden geplaatit van 1 5 regels it Centen iedere regel meerlOCeuten GROOTE LSTTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in iet ADVERTENTIEBLAD t welk des jbndags verschgnt Deze mededeelingen werden aangenomen voor kennisgeving Tot Regent van he Höffmans Gcsticht werd beuoemd de heer J A Biezenaar met algemeens stemmen Alvorens de benoeming geschiedde van een veerman aan het overzetveer op den Ussel besprak de heer van Veen den toestand van dat vaer hetwelk z i te wensohen overlaat De pontjes op den Katten tenee Turfsingel worden veel bbter bediend en Jiet ware wensohelijk dat de instructie van de voerlieden wat beter werd nageleefd De Voorzitter merkt op dat de vergelijking tusschen het Veer aan den Ussel en dat op den Singel niet geheel opgaat daar He voerlieden aan de pontjes door de gemeente worden bezoldigd tervgl die aan den Ussel van het publiek hun loon krQgen Is er eene vacature er doen zich geen liefhebbers op nog niet lang geleden moesten B en W iemand opzoeken die het veer wilde bedienen waaruit op te maken is dat het niet veel opbrengt Heel zware aabea ka mw daarom awwielük aau de betnikkii t stellen Intusschen gaf de Voorzitter de toezegging zoo mogelgk aan ik verlangen van den heer van Veen te zullen tegemoet komen Tol veerman wordt daarop benoemd Th H L kervelU met algemeene stemmen De feestviering die heden te Haastrecht en Vlist plaats heeft bij gelegenheid van de Installatie van den heer Mr J T C Viruly als Burgemeester dier gemeenten werd begunstigd door prachtig winterweer en geschiedde volgens het volgende programma A 8 uur Opening van het Feest door Mitziek Uitvoeiing B 8 j Opstellen der Ëerewaoht op hel dorp C 9 Vertrek der Eerewachi naar Stolwgker sluis ter afhating van den nieuwbe gen zich op drie en vgfti jarigen leeftgd onweerstaanbaar had geopenbaard zou onder beschutliag van ern parapluie een alleenspraak houden dis ioo als hijzelf vertelde hoog komiek was 3o eindeljjk had een lerranr in het declameenn op wiens visitekaartjes men kon lezen neef van den heer Miohf Ion lid van de Academie van Wetenschappen ÓA bereid verklaard met twee zijner leerlingen de Caveau perdu des Burgraves voor te dragen niat omdat dit tooucel nu juist in een salon zoozeer of zgn plaats was maar omdat de neef van hel Academielid bij voorkeur groote lui voorstelde Zoodra mevrouw Barinc haar man jiewaar werd trad zij hnastig op hem toe eo drong er met eea paar woorden op aan dat hij sijn plicht als gastheer zou vervullen Wat had hg zoolang uitgevoiérdf waar zalen toch zijn gedachten mocht hg alle laat en zorgen maar op haar laten nrarkomen Hü geboorzaamde en ging vtn groep tot groef en drukte de hand van de nieuw aangokomenen ttirwgl bij hun enkele woorden van dank loevoegdei Hoewel hij zijn best deed een vroolgk gelaat te tooneu en te glimlachen meende hij op te merken dat me hem zgn vriendulgkheid bt antuoorildu met een warme hartelijkheid die hem verbaasde De reden w s dat mevrouw Barinc verteld had van het groote leed dat hen bedreigde en dat ee naar de ornstandistbedeu ingericht vertelsellje vaa mond tot mon J ging de zwager van mevrouw Ba ¥