Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1892

1 noemden Burgemeester Mr J T C Viruly D 10 uur Vertrek Tan den Optocht van Stolwyker sluis nnar Haastrecht KllVir lastallatie Tan den Burgemeester te 6 H 1 i I J a 8V K L 6 Haastrecht F lï Aanspraak van den Vooreitter der Feestcommissie en aanbieding Tan Jen Eerewjjn bg Mej de wed L Blanken Vertrek naar Vlist Installatiu te Vlist en aanbieding Tanden Eerewijn in het Qemeentehuis Vertrek uit Vlist 4 Aankomst te Haastreon en doortocht naar het Huis te Vliet Aankomst te Vliet Terugkomst te Haastrecht en ontbinding der Eerewacht Hedenavond zal een fakkel optocht duor Haastrecht worden gehouden en terens een illuminatie wordenontstoken Het programma Tan de optocht luidt aldus Ko 1 Banienlragor met de HoUandsohe vlag 20 Kuiters Muziek No 2 Banienlragor met het wapen Tan Haastrecht 10 Ruiters Een rijtuig voor de Leden van den Gemeenteraad Tan Haastrecht 10 Ruiters No 3 Banienlrager met het Wapen Tan de familie Viruly 10 Ruiters Een Rijtuig bespannen mer 4 paarden Toor den nieuwbenoemden Burgemeester waarbij aan weerszijden een Lid der Feestcommissie zal rijden Eerewacht te Toet 2 Rijtuigen voor de familie Tan den WeU EdelRestr Heer Mr J T C Viruly 10 Ruiters No 4 Banierdraget met het Wapen Tan Vlist 10 Ruiter 4 2 Rijtuigen voor de Leden van dqa Oemeenteraad van Vlist 10 Euiters 2 Rqtuigrn voor de Leden der Feestcom miaüe Muziek 10 Kujters op Hitten Mej M Nugteren te Moordrecht deed te s Grarenhage met gunstigen uitslag het examen in de nuttige handwerken Een jongetje van 8 jaren Tan den bakker van den A te Zerenbuizen is in een fornuis gevuld met kokend water gevallen en don volgenden dag aan de gevolgen overleden Te Oudewater eene plaats van eren 2700 zielen bedroeg het aantal niet schoolgaande kinderen tu sehen 8 en 12 jaar op 1 Januari 1 1 niet minder dan 30 0 jongen die zich te Oudewater Ie vroeg op het ys waagde zakte er door en zqu verdronken i n als niet tijdige hnlp was komen opdagen rine was op zijn kasteel van Ourteau in Béarn door een beroerte getroffen en het telegram een paar minuten geletlen door hen ontvangen liet hes in groote onrust waut eerst den volgeoden ochtend zonden zij hooron hoe de toestand van den zieke waq Mijnheer Banni was de eeoige wettige erfgenaam want du broeder was nooit getrouwd geweest maar vijftigduizend gulden rente konden het leed iet wegnemen Men moest haar echtgenoot dus verontsohïldigen indien hij niet zoo vrooljk was én maar doen alsof men het niet opmerkte hij hield heel veel van zijn oudsten broeder Deze woorden hadden weldra de ronde gedaan en m n sprak algemeen over bet buitenkansje voor Anie Vijftigduizend gulden reute In Gascognei Laten wij dan zeggen Tijfentwintig twaalfmisschien dat is dunkt mij toch aardig voor eenmeisje dat nu een japonnetje van papier moetdragen Als ge i ens wist Zij die wist had dienzolfdenavond op de eenige japon van haar dochtertje een kleedje van witte zijde rose tulle gespeld om do lila indigo hemelsblauw groe e gele oranje en roone tuUö te vervangen waarmede ilit japonnetje in de laatste twee jaar was gegajneeTfl geweest en drie uur lang had het meisje ge Iuldig stil gestaan sonder een klacht te uiten Da goede vrouw sprak dan ook breedvoerig Aan de Jlmh Ct wordt uit den Haag gemeld dat de minister Tan oorlog ten gevolge ler gemaakte opmerkingen zijne noodwet zal intrekken en op het voorbeeld zyuor voorgangers zich tot eene voordracht ter Tegenging Tan den dienattgd Tobr twee lichtingen ial bepalen Eeuige dagen geleden heeft het comité Tan Toorbereiding Tan het IVde internationale congres tegen het misbruik Tan bedwelmde dranken onder leiding TaB mr J Heemskerk Az te s Gravenhage eeiie bijeenkomst gehouden Volgeus besluit van eene TOrige Tergadering zal dit congres 8 9 en 10 September van dit jaar te s 6ravenhage worden gehouden In de genoemde hqernkoinst is besloten dat de Tolgende punten zullen worden besproken 1 Het alopholisme met betrekking lot zedelykheid en hygiene 2 Ue middelen ter voorkoming en overreding aangewend om het misbruik van bedwelmende dranken te bestrijden de vereenigingen de vergaderingen de pers de populaire ontspanniugsplaatsen 3 De middelen ter beteugeling door wetgevers en overheden aangewend om de dronkenschap uit te roeien of te beperken De Terhaudelingen kunnen in het Frausch Duitsch of Engelsch worden icgelercrd en voorgedragen Deberaadslaging zal echter ook in het Nederlandsch en Vlaamsch mogen worden gevoerd De circulaires houdende nadere inlichtingen en uitnoodigiog tot deelnemiüg aan het congres zullen zeer spoedig gereed z jn Met het oog op dé groote kosten aan dit congres verbonden ia steun van staatswege gevraagd De leden van het congres betalen 6 waardoor zg recht op een exemplaar van het verslag verkrijgen Voor Nederlander is ook de gelegenheid opengesteld als lidbegunstiger deel te nemen tegen betaling van ƒ lo Penningmeester is de heer E J W Koch te Scheveningen De Deli Ct van 16 Janitari melding makende van de benoeming van kolonel C Ueijkerhoff tot gouverneur van Atjeh en Oiiderhoorighedan deelt enige bqzottilerheden mede omtrent de militaire loopbaan Tan dezen ofl er Wg ontleenen daaraan het volgende Na zijne opleiding te hebben ontvangen aan de Kon Militaire Ae aemie te Breda werd de heer Degkerhoff deu lÖden Juni 1861 op eenen twintig jarigen leeftijd tot Ide luitenant benoemd Na gedurende fn gtshaelen Initecantstljd bij den troep gediend te heWién nam hij als jong kapitein aan de 2e Atjeh xpedltie deel Bg eene der v le staven inge leeld zghde had hij evenals nagenoeg alle stafofficieren het geluk zich zoo te onderscheiden dat hem bg kop besinit van 6 Oct 1874 No 1 0 de Miliuire Willemsorde 4de klasse toegekend word Na afloop der expeditie met verlof naar N erland vertrokken ooude Doijkerhuff aldaar tis toehoorder de lessen der toenmalige stafschool bg en werd bg teritgkomst in Indië geplaatst als kapitein bij den geueraleu staf Hg bleef deze betrekking bekleedèn tot aan zijne bevordering tot hoofdofficier den Ssten April 1881 waarna hg korten tijd een der veldttataljons t Batavia in gamizoun commandeerde over de knnstïorrièhtingien waartoe moeders zonder gold genoodzaakt zgn indien zij verlangen dat hare dochters behoorlijk gekleed in gezelschappen komen By h£ar was dat gwtdink niet cao maar dit nam nii t weg dat zij Itgd te doen hjkd met de armoedige omstandigheden van mevrouw De SaintOisteau Iiitusschen hield h t wonderkind dat io nicta belang stelde zic h bezig met kussens op een stoel te stapelen teneigde de toetsen te kunnen bereiken Toen het genoeg was keesch men baar daarop en men zag da kromme beentjes die mager w ren gebleven duor het weinige gebruik slap neerhangen Nu liet zij den blik door de zaal gaan om atilte te gebieflen en op ien wenk harer moeder liegon zg te pelen terwijl Barinczgne vrouw ging aflossen die ill de btU de acht rblgvers ontving Was er onder hen niet een waarmede hg genorgzaau in pauwe betrekking stond of wiopi lig zou kon vertrouwen dat hij hem vijftig gnlJei kon te leen vragen voor de reis Dat was de vraag die hem het geheele uur in de feestzaal doorgebracht had gefolterd Maar toen hij eindelijk in hot salon moest tcrugkeeren en aan de piano piaata nemen had hg niumand gevonden tot wien hg zgii verzoek had durven richten met kans op i nwilliging da een was niet veel rijker dan hij de ander zou al kon hij het toch niet willen doen Met den blik i ericbt op zgn dochter die bezig was visa vis te geren aiin pareu die er nog geen Sposdig evenwel werd hg weder tot stafdienst geroepen en bekleedde jarenlang de gewichtige functie van souschef van den Generalen Staf Als zoorlanig smaakte hij de voldoening dat hdm uithoofde van buitengewone verdiensten eene benoeming tot Ridder van den Ned Leouw te beurt viel Eeuige jaren na zgne bevordering tot luil kolonel werd hij als gewestelijk militair commandant in de Westeratdeeling van Borneo benoemd en leidde als zoodanig oenigo maanden geleden de expeditie tegen do TebidahDajaks Ten slotte deelt de Beti Ct nog mede dat kolonel Degkerhoff niet groot van stuk doch breed en flink gebouwd is en met zijn grijzenden echt militairen kop een goed figuur maakt Opgewekt levendig nu en dan in het gesprek gesliculeerend al een Italiaan is hij een gansoh ander man dan de ernstige stroeve afgetreden Gouverneur met wien hy evenwel even groote werkkracht en ambitie gemeen heeft Naar aanleiding van het oude rijmpje Op den Eorsteu April Verloor Alva zijn Bril door prof M de Vries in do jongste aflevering van het Woordenboek der Nederlandsche taal op het woord Apbu aangehaald wijst dr R Fruin in de Isle aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandsche taal en letterkunde er op dat de regels als spottorng opgevat geen doel treffen omdat ze l nrecht in strijd met de waaibeid zgn De berlog heeft nooit zulk een scherpen blik gehad als in hetzelfde jaar 1 72 zoodat men allerminst zeggen kon dat Alva bg het verlies van Don Briel ook zijn bril had verloren Intusschen was er behalve dit rgmpjo dat blijkens do getuigenis van Hor kort na de inneming van den Briel is ontstaan even vroeg en waarschijnlijk reeds vroeger oog een onberijmd gezegde in omloop dat met Alva den spot dreef zonder aan de waarheid te kort te doen Dit komt voor in du Chronijk Historie der Nederlandsche oorlogen door Theopnilus 1574 waar bij de beschrijving van het innomen van Den B jjftp den kant staat aangeteekend De Hertog krijgt een Bril op die Nouze Juist het tegenovergestelde van hetgeen het rgmpje zegt Tot verklaring diene dat het woord bril in tweeërlei beteekenis schgnt gebruikt te zgn èu als kijkglas èn als breidel vandaar brillen iemanden brey delen Kilian Zulk een breidel lÜf honien klem in den vorm van een bocfijzer aangebracht op een neus van een stier geeft dezen het voorkonsen ab was hg gebrild Het afgeleide werkwoord irbrillen beteekent ni ialleen breidelen mitar ook beetnamen omdat met toepassing op den stier het door den bril in zijnenmoedwil gefnuikte beest er inderdaad verlegen enbedrogen uitziet Ook de hoefsmeden gebruiken het wis rd bril voor eene tang of praam waarmede zij onhandelbare paarden bg den neus vasthouden Bij het licht dezer verklaring wordt Theophiluf zeggen de Hertog krijgot een Bril op die Neuze even juist als zijne woordspeling grappig Want na den eersten April mocht het Ie recht il een geuzenliedje dier dagen heeten Du d Aliens rgcke beeft een ent V Zgne hooge sprongen hadden uit als en gebrilde booze stier stond hg daar Bet Centrum geeft den wenscht te kennen waarbü wg ons gaarne aansluiten dat de heer Deckers die hadden wachtte hg af tot Anie hem het sein zon geven om te beginnen De glimlach waarmede ij hem aankeek gaf hem weder kracht baar blik was zoo deelnemend dat zgn hart week werd on mot lust sloeg hg de eerst tonen nan van do quadrille uit de Masootte Na deze iuadrille kwam een wals toen een polka en daarna weder andere quadrilles andere walsen en andere polka s Met den rug naar hel venster gezi ten zag hi do dansende paren voorbij zweven en in deze war reling had hij alleen oogen voor zijn dochter Wat zag zg er lief uit terwijl z j met haar groote zachte oogen iedereen toelachte haar gezichtje was fjao bewegelijk haar roode lippen zoo uitdagend l Haar lachje was buitengewoon liefelgk buitengewoon ook de luchtige bevalligheid harer bewegingen I Maar hoe leolgk lomp slecht gebouwd of onhandig vund hij daarentegen Kaar dansers als zij het al niet alles tegelijk waren en een van hen zou zij misschien tot echtgenobt nemen Nooit nog was de ijverzucht in lijn vaderhart binnengeslopen dooit nog had d gedachte hem leed gedaan dat zij hem eenmaat zou verlaten om een echtgenoot lief te hebben en gelukkig te leven aan de zgde van een man die lie piaata zou innemen waarop bij de vader tot nog toe alleen recht bad gehad Wordt vcrioljid i Zondag van het Bossche publiek afsobeid heeft genomen zich ook nog eens voor het Nederlandsche Stthliek en wel in Amaterdam tot afscheid laten ooren voor eenig liefdadig doel De deugd der liefdadigheid koh hiermee evenzeer beoefend worden Is die der dankbaarheid en hoogachting jegens dezen bg uitstek Nuderlanilschen zanger Van don hoer Vader van a Gravenpolder oen reeds hoogbejaard en hooggeëerd stadgenoot ont I vangt het Hnagsche Dagblad de volgende mededeelicg I omtrent hot veel besproken krankzinnigengesticht F Schrijver dezes werd in staat gesteld door de vriendolgke me lewerking van een geacht ingezetene die öen zeer beUngrijku betrekking bekleedt om het Krankzinnigengesticht aan het Slijkeinde dezer dagen te bezoeken en oen en ander in oogenschouw te nemen Dat bezoek gaf hem de overtuiging dat nl hetgeen door hem werd bezichtigd weersprak wut ingemelde brochure is nedergelegd J Immers het gebouw ran binnon is nnr zijn overtuiging ze r doelmatig ingericht de kanftrs zgn ruim voor al de klassen de ventilatie ook van de slaapkamers laat niet te wenschen over het iiobt is overvloedig de slaapplaatsen of kribben voor de derde klasse oed iiigeriohi de matrassen geen atoomnatrassen naar behooren de dekens enz genoegzaam voorbanden net frisoh en gsindelgk alles in uitstekende ome Zoo ook voor de bewoners van de Ie en 2e klasse alwaar do lijderessen den nacht doorbrengen in afzonderlijke zeer doelmi tig ingerichte kamers de trappen naar da verschillende etages zijn breed en gemakkelijk Eu wat de cell u betreft dezen ivoren goed verwarmd de vloer goed geplaveid en door het aanbrengen van houten kappen boren de deuren der cellen de koude buitenluobt benomen De krenken met een enkele uitzondering toonden zich allen tevreden voor zooverre die worden toegoeprokeu De directeur verwijderde zich meermalen terwijl met de ougelukkigen werd gesproken wellicht om allen schijn te vermijden dat hij op de zaken invloed wenschte uit te oefenen Sohrgver dezes maakte met genoegen kennis met den directeur en later ook met de buismeesteres hg verneemt dat beiden volkomen berekend zijn voor de moeilgke en omvangrijke taak waarmede zijn belast Wat bet personeel var oppassers betreft hieromtrent kan niets worden medegedeeeld omdat uitsluitend het verlangen zich uitstrekte het gebouw te bezichtigen mot den directeur en de buismeesteres kennis e maken en ook do krankea lo bezoekfti alleeii vernam de oodergeieekonde dat de eerste tfpzlohterea juffrouw kerlen die in do brochure I van mevr Stuten niet vleiend wordt herdacht niet meer in het gesticht in functie is Gisteren werd aan de stad Leiden doordeKoninginnea een bezoek gebracht Eenvobdig was do ontvaügsl omdat voor alle officieel eerbelooniug was bedankt B en W en nkele andere autoriteiten waren ter plaatse aanwezig om H H M M te ontvangen De wachtkamer Je klasse was rorstelijk ingericht ter ontvangst De dochters ran de wethouders Juta en De Sturlfr bodei bouquetten aan Ku ging de tocht beginnen l e Burgemeester in een rgtuig voorop daarna het koninklijk rijtuig met ritrspan en daarachler de andcr i hofrgtuigcn Langs stratftn en gracht oreraj Was de vlag uitgestoken Bezocht werd allereerst de Academie waar dq rector magnificus prof dr H Oort en de secretaris imf C F Tiela as de assessoren HH MM ontvingen In het academiegebouw werd H M een bouquet aangeboden door de dochter vsn den rec tor in de sunaatskamer ligg n ter bezichtiging de aroliietslukken betreffende du prinsen die te Leiden gestudeerd hebbeh en de sliclitiugsoorkonde van prins Willem I Toon ging het hing grachten en stralen voorbij Minerra de Studenten societeit waar d St ndenteu rereenigingen met hare banieren zich eposteeril hadden naar het Rijks Muaeum an Natuurlgke Historie waar do directeur dr F A Jentink de hooge bezoeksters ontving terwgl z jn dochter en die van den ondstfu conservator bloemenruikers aanboden N op een en aniler irtet hooge itigeno meuheid de aandacht gevestigd te hebben vroeg de directeur verlof om ter herinnering ann dH voraielijk bwoek een nieuwen vogel naar de Koningin te mogen noemen dioaoum Wilholmine Vandaar langs de kweeksc naol voor Zeevaart waar de jongens hnn saluut aqu Koningin e hare moeder op de gebruikelijke wgze brachten langs Singels enz naar de Lakenlial Hier werden H H M M ontvangen door den directeur dr W Plè to n oominiBsarissen werd een prachtig gebonden exemplaar van den catalogus aangeboden werd een èü ander bezichtigd waarna de vorstelijke bezoeksters naar t station terugkeerden en te 4 ure vertrokken Overal waar de Koninginnen passeerden werden Haar bortelgke ovaties gebracht De Tigaro bevat eenige merkwaardige bgzonderhe leu over eene erfquaestie die in Frankrijk druk besproken wordt merkwaardig alleen daarom reeds omdat weer voor de zoovoolste maal blijkt hoe weinig vertrouwbaar de uitspraak van zoogenaamde handschriftkundigen bg processen is In 1888 stierf de markies de La Boussiuière en liet aan den zeer rgken neef en de nicht zijner vrouw Lnncrau de Bréon genaamd een vermogen ca van bijna 2 000 000 frs dat hg grooteadeels aan zijne vrouw te danken had In 1890 werd evenwel aan de rechtbank van Segré een tweede testament bezorgd door wien dat was onbekend waarbij het oude herroepen werd en een broeder van den overledene een La Boussiuière die jnet zgn zoon een tamelijk armoedig leven leidde te Geneve tot universeel erfgenamen benoemd werd Er volgde ten proces deskundigen rorklaarden dat er niet aan de echtheid van het tweede testament te twgfelen viel en zoo kregen de arme edelman en zijn zoon het buitenkansje Maar na verloop van anderhalf jaar komen er telkens ongoteekende brieven bij den ouden heer waarin hij aangemaand wordt tot het betalen van een zekere som gL lds daar hg in het bezit is van een erfenis die hem niet toekomt Die brieven worden in banden gesteld van het gerecht en de schrijver wordt opgespoord eenzekere Carpentier die zich autograaf on culligraaf noemde De man bekende terstond en er is nu weer een proces aanhangig om nogmaals van eigendom te verwisselen Carpentier i ton slotte ernstig ziek geworden en zooals meer het geval was kwam er toen berouw Hij vertelde namelijk dat hij het testament rervalscht had tegen betaling van 360 trancs die hij ontving van Guyard den notaris van den armen erfgenaam Voorts verklaarde hg reeds vele handteekeningen van beroemdü personen te hebben vervalscbt zoodat thans verscheidene verzamelaars handteokeningen van hom bezaten Men vermoedt dat Guyard die nu in de gevangenis zit het testament heeft doen vervalschen om door ongeteekende brieven den erfgenaam geld af te persen Hecht voor Allen meldt Djnsdag 11 vervoegde zich de deputatie door de Amsterdamsche werkliedenvereenigingen gokoz l lMt Jie ministerie van justitie om minister Sojidt te pleiten voor do invrgheidstaUn lJvan Johan Jlerman Geel Namens de deputatiis éeJe Helsding q den minister de zaak uiteen en om aiidigde hem de lekeude motie De minister gaf geen enkel bepaalde verklaring Er was iets in de gehoelo beweging voor Geels invrijheidsstelling wat h j niet begrijpen kon Over de vraag f Geel volgens de bestaande wetten al of niet te z vaar gestraft was kan men verschillen maar hoe was het mogelijk dat terwijl men in het land geheel gezwegen heeft onder zijn voorganger men thaiis nadat nog wel een jaar vermindering van straf gevolgd was op eeès in volksvergaderingen begon te ijveren De tgd van de opgelegde straf die een gorongene moet hebbende doorgobracbt in da gorangenis om voorwaardelgk in vrijheid te kunnen worden gesteld is nog niet verloopen Namens de dsjiuiatie werd natuurlijk geantwoord dat de partHgenocten an GeeJ verwacht hadden dat deze nadat er 5 jaar verstreken waren bp vrge voeten zou worden gesteld ► Ten slotte legde de minister de volgende verklaring af Wat ik u verzoeken mag maak jelui het de rogeering nu niet Matig Tojb Helsding n den minister vroeg of deze woorden in dien zin mo esten worden opgevat dat h do m iniator bereid was nog ibis moer te doen voor onzen vriend Geel iuiddo het antwoord ilk heb do heeren niets meer t zeggen wij hebben nu de zaak besproken t Voor do tweede maal sinds de Moipue tePargs gebouwd werd is er sprake van het gebouw af te breken Ten eerstoi is het inwendig alles behalve opwekkend en ten tweede schijnt het niet groote gjfcnoeg te zijn Et is eene ommissie uit den gemeenteraad benoemd om over dó zaak te beraadslagen Wanneer aan het vocwnemon gevolg gegeven wordt dan zal de tuin achter de Notre Dame doorgetrokken en aene Morgue aan het Hotel Dien bggobouwd wprden Er wi hatl tegenwoordig moed toe om A nsorikaanscHjUillioHaif te zgn Sedert den dynamiet aanslag op Ata heer Russel Sage laren de iféw Yorkor millionairs dag en nacht in rrees en angst iVelen 4ran hen hebben hunne gewoontun geheel verandsrd Zg gaaa niet meer als andere burgers vrij over da straat maar laten zich door lijfwachten vergezellen Nooit bloeiden do private detectivebureaux zooals thans Ken particuliere detective ontvangt voor zijn gemakkelijk werk ongeveer 8 dollars per dag Daarvoor behoeft hg alleen tot de tanden gewapend achter zgn patroon te wandelen en toe te zien op allen die dnzeii trachten to naderen of die zelfs maar een taschje diagen Eenige millionairs hebben reed gepantserde rgtuigen laten maken De ruiten hiervan zgn zoo dik dat de kogel van een gewonen zakravolver er nauwelijks doorgaat Te New York kan men reeds veel van deze rijtuigen zien Do huizen en kantoren worden bijna als forten ingericht Overal staan geheime politie agenlen op Toen de dochter van Jay Gould onlangs een partij gaf wemelde het er van detectives Bnitenlandsch Overzicht pe wet op do vereenigingen heeft in doFransche kamer reeds aanleiding gegeven tot eene miniaterieele crisis Hot geheele kabinet heeft rijn ontslag genomen Ziehier het telegram dat omtrent de zittingvan gisteren is ontvangen In de Kamer heeft de heer La Hérissé de Regeering geïnterpelleerd over de beweegredenon der onthouding van het openbaar ministerie in de bekende zaak Laur Constans De minister De Fallières antaoordde dat het kparket van meening was geeno gerechtelijke vervolging te moeten instellen Aangenomen werd eene motie van orde door den heer Le Hérissé voorgestehL houdende dat de Kamer van oordeel is dat hot raclet gelijk moet zijn voor allen De heer Hubbard vroeg daarop do urgentie voor het ontwerp op de vereenigingen De minister president De Freycinet voerde het woord Hg zeide o a dat de heer De Cassagnao tevergeefs tracht verdeeldheid in de Republiek te zaaion Het regeeringsontwerp stelt zich niet ten doel de Kerk te vervolgen Sprekende over het manifest der kardinalen merkte hij op dat daarin de beteekenis ligt dor scheiding van Staat en van de oude partijen Beweging in verschillenden zin De H Stoel vereenigt zich niet in alle doelen met dit manifest Hg prees verder den verzoenenden geest van den Paus die do betuiging aflegde van zijne welwillende gevoelens jegens Frankrijk De ministor president verklaarde verder dat da Regeering de urgentie aanneemt ten einde de stemming over het ontwerp te verhaasten maar niet al een voorbode om tot de scheiding tusschen Kerk en Staat te komen Wil de meerderheid deze scheiding zg heeft daartoe de macht maar dan zullen andere ministers liaar moeten verwozenlgkeo Hij eindigde met op de urgentie aan te dringen De heer Clémenoeau vroeg nadere inlichtingen Do heer de Freycinet antwoordde dat men de Resteeriug scheen te willen drgven tot eene verklaring over conclusien die in verschillenden zin kunnen worden opgevat Komt men met eene dnidelgk omsch oven motie dan zal de Regearing antwoorden De voorzitter de heer Ploquet las daarop verschillende motion van orde voor De heer De Freycinet verklaarde zich voor da motiePourquéty waarbg de Regeering wordt uitgenoodigd tot het voortzetten dor republikeinsche politiek De prioriteit voor do motie Piclion houdende dat de Kamer overtuigd is van do noodzakelijkheid om den strijd van het burgerlgk gezag legen dat der Kerk voort te zetten werd verworpen De rainister presidont verklaarde dat indien de Kamer do motie Pourquéry niet aannam het Kabinet zon aftreden Toch werd de motie Pourquéry met 304 tegen 202 stemmen verworpen De ministers verlieten daarop da zaal De motiePichon nu in stemmi ig gebracht werd met 299 tegen 131 stemmen verworpen Het centrum juichte dezen uitslag toe De heer Hubliard zeide dal thans het oogenblik gokomen was om den oorlog aan de katholieke kerk te rerklaren waarop de hoer de Freycinet antwoordde dat d rogeoring uief tot mandaat had de scheiding tussohen Kerk on Staat roor te bereiden De molie n de orde ingediend door de bacren Trouillot on Lssserre on aarmede het Kabinet zich bad vereenigd werd verworpen met 304 tegen 212 stemmen waarop de miuister onder de opjgbwondenheid der leden de zaal erlieten Na afloop der zitting heeft hel geheele Kabinet zijn ontslag bg llen president der Republiek ingediend Do bog rootingscommissie had in den Duilschen Rijksdag liij du behandeling van den post kgsten van militaire rechlsploging vooigesteld aan de bondsregeoringen te versooken