Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1892

Maandag 22 Febroarl 189d m urn GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aiioaderlgke Nommers VIJF 0ENTE1 ij 1 f I i I I j I De lnzendink van advertentiën kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave Ie de regeling Ttn militaire itnljprooeaMn ten spoedigste eene heniening te doen ondergaan in d riohting eener meerdere openbaarheid dur behandeling van zakeu 2e de bepalingen omtrent het reoht van klagen etne herziening te doen ondergaan om dat recht gemakkelgker te maken Se ter aaukweeking van deu godsdienstigen zin onder hun die tot hft leger behooren ook in het gesamenlgke volksleven iuzonderheid bg het onderwas der jeugd zooveel mogelgk bevorderlgk te zgn Daarentegen hadden de a ev ardigdon Buhl na tionaal lihoraal en Richter Trgzinnig Toorg teld te besluiten ais volgt In het belang van grootere zekerheid eener uehoorlgke bohandeling der soldaten door hunne superieuren wordt het dringend noudzakelgk geacht Ie de bepalingen omtrent Uct recht van klacht der militaire personen te herzieij eu in het bijzonder mishandelde soldaten ter indiening der klacht te verplichten 2o g de voorneiiomen hervorming betri ifende de militaire rechtbanken eu regeling Van militaire trafprocessen de beginselen van bestendigheid en telfstandigheid der rechtbanken alsook de opeabaarkeid en mondelinge behaadcling van zakei gel k in Beieren proefhondend is bevonden toe passen Dit waren de voorstellen waarvan in ons vorignommrr in het knrt melding werd Remaak m waaruit bleek dat vati het oor tel der commiisiepunt 3 is aangenomen en punt 3 verworpen ter nlnn het voorstel Buhl Bichter punt 1 met 122 tei èkiIto verworpen en punt 2 met 143 tegen lOU stenmen aangenomen werd w De berichten der laatste dagen over deu eoonoiMaeben toestand in Italië en de daaruit roj rtvloeieo e beweging onder de van arbeid eu oted veratok a werklieden luiden weinig bevredigend Voor Rome vooral begint het vraagstuk der werklooien een zoer ernstig aanzien te krggeK Wel zg n troepen werklieden aardwerkers steenh wera weder naar hun dorpen teruggezonden aie naar de hoofdstad waren gestroo iid in den tgd lo 5u de bouw pecnlatiekoorts eau ieder te R me hau aangegre pen eu groote gebouwen geheele wijken plotseling da in een tooversprookje rund du sUid uit den grond oprezen doch er zgn nog duizenden en duizenden ehterbleven wier droevige eisah luidt broud en werk werk en brood Bij troepen v n twee honderd en drie honderd trekken zg door de straten naar de plaatsen waar nog gearbeid wordt lu de koop werk te krijgen of naar het ministerie van Wnnenlandsche zaken waar zij bons voor soep of brood ontvangen Hun houding is met veroutruslead met dreigend zg zgn kalm en stil maar juist dece stiHe bg zulk een groot Igden vaa duizenden menschen deze berustende wanhoop op het gelaat der hongerlgdenden geeft reden tot nadenken Smeult kier onder de asch geen vuur dat bg de kleinste windvlaag alles in lichte laaie zal zetten Ter opheffing van de crisis welke Rome doorleeft bad men alle hoop levesiigd op het wetsontwerp der regeenng betrekkelgk de uitvoering van openbare werken maar helaas dit wetsontwerp scbgnt beschikt niemand te beh igen Volgeus dit voorstel Mllen er 26 a 27 raillioen aan openbare werken nitgegeven worden maar te verduelen over tien dienstjaren Enkele der beloofde werken worden ad ealmdai graeau verschoven andere wachten op spe iale wetten zoodat verscheidene der grootsohe bouwiriannen welke beraamd waren ter gemoetkoming aan de economische crisis in het water vallen In het overige deel van het land is ile toestand niet beter dan in de hoofdstad Te Turgn Milaan Keggio Emilia hielilen de luchten en manifestaties hoewel ernstige botsingen niet voorkwamen en bet de politie spoedig gelukte de manifesteerenden uiteen te dnjven blijven deze onophoudelijke openlijke tentoonstellingen van de ellende van een deel van het Italiaansche volk een even droevig als verontrustend verschgnsel Niet minder ernstig verschijnsel is de beweging onder de studeerende jeugd Wanonlelijkheden zijn aan de universiteiten aan de orde van den dag terwijl de studenten in do verschillende steden bij deze beweging hun solidariteit aan den dag leggen Wegens de bestraffing van drie studenten der Bomeiusche universiteit besloten hun kameruden van de academiën te Napels Catania en Palermo bg wijze van protest de colleges niet bij to wonen De minister van onderwijs verdedigde in de Kamer nadrukkelgk het gedrag der academische overheid tegenover de baldadigheid van de studenten aan eeniee hoogescholen De studenten sprak hij houden zich thans overtuigd dat zij door het gemeenschapsgevoel hetwelk onder hen bestaat bg de wanordelijkheden alles mogen doen Reeds al te laat heeft de overheid strenge maatregelen genomen Teu einde toe te gaan is bet thans zaak voor haar Indien verder wanordelgkheden voorvallen znllen de academische Raden nauwgezet hunnen plicht weten te doen en do daders straffen en hij ministor zal hen steunen De eer van het vaderland en het belang d4r wetenschap eischen ilat de orde aan de hoogeschileu hersteld worde en hersteld zal zyworden Hierna heeft de minister president kortelgk het woord gevoerd en vervolgens kwam het tot stemming Eene motie van de opposiiie was ingediend on eene andere van do regeeriugspartg waarbij do Kamer verklaart acte te nemen van de verklaringen der ministers Deze werd aangenomen met 101 stemmen tegen 64 22 leden unthielilcn zich van stemming PËTRQLËUM i OTRKKli GE T van de Makelaars CéDtzlsi r Sch lkwUk te Hofterdam j èe markt was pden onveranderd ooo Tiékfusti 7 25 i i M4rt Ie tverin 7 10 April M Ji4nyBfering 6 p0 Juli le Bil g ƒ 6é6 A gus ul leviring 7 iptember üot6 l if Nttreraber en Dioembel levoring ïilelnhanplirstirkMlt i f BURGEMEltS liliR on WfyrlpÜlWf brengen ingevolge art 6 der il bt yfn i 8 1881 Staatsblad nó 97 r oj nbalfè keitn 1 dat bg hen isiiingekomeu tón i fn navi persoon eeq lverz f cHrift waat MJ vergunnii gevraagd in in de bg zgn ta v rmaliliteit sterken drank in het kMn te mogenJJ pen als T S ilaam van ien Verzoeker Aanduu iug d r lo B teit Willem Verburg Lombardscba iwiftr S G No 107 Goiida den 1 F bi Uari 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZfiNDOORN 2V Se elaru BROUWER I KE I ISGEVli G Da BURGEMEESTUE van Gouda brengt oirereeokomstig art 15 tweede lid van do wet van 26 Mei 1878 SuiaUblad o 82 teralgemeenekennis dat gedurende dertig dagen tor inzage van belanghebbendoc ter SecreUse der Gemeente is neder legd den Staat aaowqiende de uitkomsten van de meting en chatting der gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht zgn of aan welke vernieuwingen hebben plaats gehkd met opgave van het jaar waarin de belastbare cnbrengst bedoeld in de artt 15 S3 eu 43 van de gemelde wet geregeld wordt Gouda 19 Peb 1892 Ue Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN ADVERTENTI N De ondergeteekende betoigt aan allen die hem gedurende zgne ziekte zoo vele bevrgzen van belangetelling hebben gegeven zgn oprechten dank Dr A BOMBUN 17 Februari Ondergeteekende bericht bg deze hare geachte Beganstigere dat zg met ingang an den 150 Febmari hare zaak in C0M8STIBLES eu aanverwante Artikelen heeft overgedaan aan baren Schoonzoon P H J TAH WAIKDI Dankbaar voor het gednrende zoovele jaren genoten vertf wetHtereelt zg haren oprolgei beleefdelgk in Uwe geëerde nnst aan Wed P J MELKERT Ondergeteekende de zaak van zgoe Schoonmoeder overgenomen hebbende beveelt zich beleefdelgk aan zullende niets onbeproefd laten het hem te schenken vertrouwen waardig te worden zoowel door nette behandeling ais soliede bediening P H J VAN WANKUM Gou ia 15 Febr 1892 IJ fub feoudat IJsin weder dieneadej OPEIf NG van het TERREIN op ZMERDAQ 20 FEjBRUARL HET BESTUUR OKES j 49 ota het HL bg K QL jjlÜ grpoterf partijen extra rgzen i 5 ctg J n 8neeuvi 7cta perriL nd mits voor dag j worden eklopttS ets perilL eh kuni n dpaverkii enom detizelMi m I i l rordjt EENiFfc iM cf D0BLA8 firmai vCwél Verpailitiiiè pei Dare teii pverstaan van den te TT oti ien gevestigden Notaris Mr FDHRI SNETHLAGE op Diosdag 23 Februari 1S92 s morgens 10 nur in het Koffiehniii van den Heer E VEBSTEEQ Wtn het Spoorwegstation te Woerden van de Bouw en Graslanden en versohiüende perceelen Visobwater van de Spoorweglijn DtreohtOouda vanden voormallgen Rbijnspoorweg voor den tijd van vijf Jaren Meerdere inlichtingen geeft de Toornoemde Notaris DE IHEÏÏWE LOmiON de beste ran alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebmik wordt verkocht in flacons van 85 en 180 cents en is te Oouda verkrggbaar alleen bg I A CATS TR DI MARK ES van Gebrs SMU AmsterdaiB Verkrijgbaar te Gouda bg G H LAKEBVELü Gouwe P V OUDaHÜOHN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen bg M vak NAGTBGAAL ft J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bg Oudthoom bg M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D dk JONG A C FLJN VAS DRAADT b Wed F G VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THKE No 3 t 1 25 per i WlO ADVERTENTIEN in alle finnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN eH ZOON te Gouda Oouda Snolpersdruk van A BsnmiAK k Zoon 0 uitgave dezer Courant geachievt dagelgks met nitzondering van Zon en Fbestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 35 franco per post y 1 70 r r uu deïeCoübnt bebourt eeii uyroessel BINNENLAND GOUDA 80 Februari 1892 I Ss U F Sch m vaii der Loeif predikant bg de Bemonstrantsche Gemeente alhier die het beroep naar Leiden heeft aan enonien ui op den tweeden Faasohdag lijne afscheidsrede uitspreken Maandag 22 Februari ten 8 uur zal in de zaal van het Café Unie eene Ali emeene Ledenvergadering der Vereeniging Onderlini Belattg worden gehouden Aan de orde is 1 Opening 2 Verslag der ommissie van haar voorbereidende werkzaamheden 8 Vaststelling van het Reglement 1 Verkiezing van een Bestuur en 5 Bespreking der middelen tot uitbreiding der Vereenigiug Kaar wQ vernemen iqn er plannin olm bet bnevenvervoer van Schoonhoven naar Gouda te wijzigen n wel zoodanig dat een speciale postdienst zal worden in het leven geroepen via Ammeretol Berg Ambaoht Stolwqk en Gouda Sctoonh Ct Gisterenavond bracht de sneeuw weder stoornis in den dienst op de Useltram De laatste tram kon Oudewater niet bereiken eu bleef op de terugreis even aan deze zyde van Haastrecht in de opgewaaide sneeuw steken De betrekkelijk talrgke passagiers die van het Hsastrechtsohe feest terug kwamen moesten te U uur in een feilen sneeuwstorm naar huis wandelen De dienst was hedenmiddag nog niet hervat FEVILLETOH A aar M Framcli smSTE D£EL IV 10 Maar die echtgenoot uit zijd droomen geleek in het minst niet op hen die daar aan hem voorbggingen want het was door zgn dochter dat hg hen had gezien in verband met haar dat wil zeggen jong fraai gevormd rechtschapen van karakter edel van aard en openhartig zooals Anie Helaas hoe weinig geleken die allen op dat type En toch lachte zij hen toe zg was vriendelgk en innemend jegens hen sprak en luisterde en scheen 4 elang te stellen in al wat zg haar vertelden Zg Aam hen dus aan den een zoowel als den ander onverschillig wien en vergde van hen slechts ééae hoedanigheid die van echtgenoot ün die echtgenoot zou haar vormen zoohls hg dat wenschte zou haar zgn smaak zijne denkbeelden zgne levenswijze opdringen AU het gezicht van die toekomstige schoonzoons hem reeds ergerde hoeveel meer zouden hunno woor Door gecommitteerde ingiilanden van den polder Beeuwijk is in hunne ver ederiug besloten eene leening te sluiten van 50 000 tot stichting van het stcomgeoHUl In de gitteren gehouden veruaderin van de Kamer van Koophandel te Rotterdam deelde de heer Mees mede dut belanghebbenden bi i liem zijn komen klagen over de omstandigheid dat de Korte Gouwebrug in den Utrechtschen spoorweg wegens reparatie gedurende zes weken zal worden fjesloten Daarbij is geen sprake van vernieuwiBR dier brug maar van reparatie iloordien de brug evenals zoovee wat de Rijnspoorwegmaatschappij heeft achfrgelaten in zulk een gehrekkigiu toestand eitoert dat de herstelling wil men gevaar voorkomen niet kan worden uitgesteld Tegen de leparatie zelve ayn de klachten dan ook niet gericht wèl tegen de mstandigheid dat geen maatregelen zgn genomen om tijdens de reparatiede doorvaart mogelijk te late zooals dat geschiedde bq herstelling van bruggen Iwgs don UoUandschen spoorweg Toch is hier viifr een ernstig belang sprake daar gemiddeld 1000 schepen s weeks deze Gouwebrug passeeren en uu gedurende zes weken over Utrecht en Vreeswyk koers zullen moeten zetten De Vereenigiug tot bevordering van stoomvaartbelangen en de Vereenigiug Schuttevaer hebbeu zichde zaak aangetrokken Do heer Mees stelde voor dat de Kamer hare commissie van reeders machtige eventueel de pogingen door beide vereenigmgen aante wenden te steunen Dienovereenkomstig weid bg acclamatie besloten De uitoefening der jachten op waterwild wordt gesloten op Zaterdag 12 Maart a s De uitoefening van het weispel van kwartalen met steekgaren of vliegnet is toegelaten v n 26 April a s tot en met 4 Juli d a v doch het vliegnet mag in den hem dit dan gedaan bobben De geschiedenis vau dea stervenden broeder in Bóarn was voor waar aangenomen n al nad niemand geloof gehecht aan het cgfer van vijftigduizend gulden iedrreen wist nu toch van die erfenis die zulk een keer liMcht in Anie a omstandigheden dat zg in t geheel niet meer kou gerekend worden tot de mcKJes zonder bruidschat die venordeeld zgn haar geheele leven armoe te lijden en nooit te trouwen Weinige oogenblikken geleden nog govaarlgk in dien zin dat ieder jongmenseh tegenover haar op zgn hoede bleef was hg nu plotseling verkeerd in een gewenschte pang Zelfs haar schoonheid was van karakter veranderd raen dacht er niet meer aan er de fouten in te zoeken of haar te betwisten men voed haar nu schitterend en onweerstaanbaar het schoow kind I Béne Floront was de eerste geweest om haar deze veranderde stemming te toonen zoodra het wonderkind geëindigd had Te midden van hel levendig applaus was hg op haar toegetreden om baar deu eersten dans te verzoeken Hg danste il os de scherpe criticus O wonder het antwoord luidde dat zg dien dans reeds besproken had Hg was blgven aandringen omdat hg met laat kou blijven daar hg nog bg drie andere families werd ver acht en toch stond hg er op met liaar te dansen rij zou daarmede toonen dat hij baar talent waardeerde allen zouden dat begrijpen en niets mocht verwaarloosd worden bg het ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels it 50 Centen iedere regei meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt geen geval tot het tirasseeren van kwartelen worden gebruikt V De visscherij in de binnenwateren waaronder oak worden verstaan rivieren door sluizen afgesloten cal zgn gesloten van 15 Maart a s tot en met l Juni d a V met uitzondering van a de visscherg door middel van fuiken aalacharen aalkorven dobbers en door peuren naar aal en paling h do vissoherq met de gebbe om kleine vischjes te scheppen tot aas voor dobbers Het visschen met kuiluetten waaronder ook behooren ankerkuilen en staalbommeu is van I April tot 16 Juni d a v verboden De koQiliflden zullen hunne kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of opbokken van bet tgdstip der sluiting van de jacht op eenden tot en mal 21 April en van 2 Juli tot do opening der jacht op waterwild Door den heer Ij Zeiler te Wijk b Duurstede algemeen voorzitter der Vereenigiug van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nedw landsehe legér wordt in eene kameraadschappelgkt circulaire aan de onderofficieren van bet leger een krachtig en dringend beroep gedaan op hunnen weldadigheidszin Hij vraagt van hen om van hunne soldg iedere vijf dagen een cent af te staan ten bate van genoemde vereenigiug Zooals bekend is stelt zich deze vereenigiug ten doel de gepensioneerde onderofficieren en minderen van bet Ned leger die vóór de wet van 1877 gepensioneerd werden te steunen De pensioenen van deze oud gedienden bedragea niet meer dan voor een onderofficier ƒ 160 voor een korporaal ƒ 120 en voor een soldaat ƒ lOfl Pogingen om aan de wet van 1877 terugwerkende kracht te verleenen of verbetering in den treurigen toestand te verkrijgen jloer staatszorg mislukten tot eerste optreden van een artiste Hoewel Floroui nog niet boven delnleftgd was om te dansen had zg hem nog nooit een dame zien uiluoodigen en dat aandringen bij iemand die zoo lomp was en overal waar hij kwam een hoogen toon aansloeg was zeker zeer rerwoudelgk Nauwelgks was hij heengegaan of andere dansen verdrongen zich om haar nooit had zg zooveel suocès gehad was dat Ie wgten aan de oorspronkelijkheid van haar toilet Maar bet gesprek met Florent gedurende de quadrille bewees haar dat het papieren kleedje met de welwillende behandeling niets te maken had Ge moet mij daar straks wel zoer streng gevonden hebben begon hg op een toon zoo vriendelijk als zg nog nooit van hem geboord had Eenvoudig rechtvaardig Ik vraag rag af of de drang naar reohtvaaiidigheid mg misschien niet juist tot onrechtv rdi heid verleidt ik heb slechts gesproken van hetgeenik zag maar klaarblijkelijk ligt er in u nog iets anders besloten en dat anders had ik moeten aanmoedigen Zij werden gedurende enkele oogenblikkon gescheiden Wat u tot nogtoe ontbroken heeft hernamhg toen zij weder naast elkander stonden dat Is een krachtige leiding die u ontrukt aan de tegsnstrg digheid van uw leermeesters Met die leidingtwgfel tk geen oogeublik of ge zult naam maken