Goudsche Courant, maandag 22 februari 1892

ï li Neem de proef mei onze Wijnen en vergelijk de prijzen ROOOE POBTiPORTvan l tot a 50 WITTE POliT a PORF 1 30 250 1 H 1 MADERA 090 2 Ï W CTÏ SHERRY 1 50ea 2 M I IV OVl II JJIALAGA 1 80 tot 1 5 I tOKAYER 1 25 1 75 BORDEAUX en RHIJNWIJNEN tot ooncnrreerende prgzen Zuiver FRANSCHE en öPAi NéCHK COGNAC Van FrankenhUijsen en Co t RAB THSTRAAT 264 Wettig gedeponeerd doiTerre loodat nog steeds Ui van veteranen van bet Nederlaadkohe leger aan eigen lot zgn overgeIttfn on afhankelijk zijn van de liefdadigheid Gisteren voormiddag te 11 urelt werd aan den gepensioneerden iuilenant generaal jbr 6 Verspijok wien het voor Indische officieren zeldzame voorrecht te beurt viel ijjn 70sten verjaardag te beletten door de gisteren vermelde commissie een huldeblyk sangeboden uit naam van een groot aantal gepensioneerde en actieve oflioieren van het O 1 leger onder welke ook ofGoieren die van het Ned leger bij het Indische gedetacheerd zijii geweest Het hvldeblyk den dapperen en geachten bevelhebber aangeboden bestaat uit een bronzon beeld van Barbedienne voorstellende Ie Courage Militaire door den boeluiipuwer P Dubois De toepasselijkbeid van dit gesohenk aan dun gewezen veldjieer wordt nog hierdoor verlioo d dat het oorspronkelijke beeld deel uitmaakt van het gedoiikteeken te Hanles opgericht voor den generaal la Morioiètro Het beeld heeft eene hoogte van 1 06 M Daarnevens werd den generaal overhandigd een album bevattende de namen der deelnemers aan bet huldebewijs welk album vervaardigd is uit rood pluche met een zilveren Schild op de voorz de De opdracht den generaal op dev en houglijkeii dag gewijd staat op de eerste bladzijde te lezen en leidt als volgt Den luitenant generaal jbr O M Verspijck die dertig jarea lang een sieraad was van liet Noderlandscb Indisch leger wordt op zijn zeventigsten verjaardag het bronzen b eld Ie courage militaire aangeboden door de in dit album vermelde officieren en oud officieren van het Nederl Indische leger of daarby tijdolqk gedetacheerden Hie in den loop der jaren 1844 tot 1874 met of onder hem gediend hebbon als een bewijs vav sympathie van vriendschap en hoogachting voor den kameraad en den chef a s eon bewgs van waardeering van en buide aan den landsdienaar van onbezweken trouw n zeldzame toewijding aan den officier hoofd ec opperofficier met schitterende militaire eigenschappen en gaven In deze vrieodenrol zyn de blaüeu bestemd voor de namen der in Indfe verbtyvende officieren opengelaten ter latere invulling want ook in Indie vond het denkbeeld om den generaal op zijn 70en geboortedag te huldigen levendige en schier algemeene sympathie als uiting waarvan zich evenals hier te Utade ook in Indië eeie feestcon missie vormde Generaal Verspyck was bij de ontvangst der hulde omringd door al zijne kinderen kleinkinderen broeders en zusters Bij de aanbieding van het eerebigk hield de voorzitter der commissie de heer Van Bees eene toespraak Diep getroffen voor deze krqgsnaanshulde eetwoordde de jubilaris in eenige hartelijke woorden Dadelijk daarop wachtte den veldoverste een nieuwe verrassing De heer C Boissevain uit Amsterdam bood den generaal een fcestgeschenk aan namens de medesanwetige beeren A C Wertfaelm jhr Soberer commissaris der Koningin in Noord Holland mr Ailing Mees president dar Handelmaatschappij G A baron Tiudal jhr Babusen lid der Eerste Kamer alleft leden van de vereeniging Moed Beleid en Trouw waarvan generaal Yenpqck president S Zij allen vereerden den generaal als geschenk de hoedanigheden daartoe zijn bij u genoegzaam aanwezig Adoie keek hem verbaasd aan Ik sprak in vollen ernst zei ng juist zooalsik er over denk Waar zou ik die leiding vinden vroeg zij Wie zou zich niet gelukkig achten zijn beateweten ter beschikking ie stellen van een talent alsbet uwe Wij kunnen er trouwens later oog weleens op terugkomen indien ge wilt De quadrille was geëindigd Florent geleidde zijn dame naar haar plaats turog en groette haar met al de kenmerken van een onderscheiding die bg allen die het aanzagen groote verwondering wekte Wat beteekende die ongewone taal en die houding van iemand met Florent s gezindheid Zij had nog geen bevredigend antwoord gevonden toen een tweede danser haar voor de polka kwam halen Deze was geheel het tegendeel van den dagblodtchrijver even beminnelyk even indringend even vriendelijk als de criticus scherp en lomp was In de wereld waarin Anie verkeerde had menig jong meisje wel gaarne gezien en zelfs getracht dat hij haar zou trouwen maar geen van allen had volgehouden want allen bemerkten reeds zeer spoedig dat hg onuitputtelijk as zoolang het op gevnel aankwam maar dat bij dadelijk doof en stom werd zoodra het ernst dreigde te worden zijn hart aanbieden zooveel men maar wilde zijn hand dat nooit Drong men bij hem aan dan verklaarde hg ronduit op dezen merkwairdigen dag oen beeld introns voorstellende pen Iudis6hen slangenbetweerder By zyna gelukwenscheu tot den gAieraal gericht lichtte de heer Boissevain het karakter van dit huldeblijk ive Hei beeld door de Aras rdamsoltc commissie aangeboden heeft nl betrekking op effu Indischeii vijand en roept dus voor den bezitter eene eigenimrdtge herinnering uit zyn levru in bet geheugen terug By deze gelegenheid droog de hetir Boissevain tevené eenige diohtregeleH voor Dat do soldaten en ma rozen hun kloeken aanvoerder niet vergeten hebben en boog in 061 0 liowlen bleek heden nnderpiaal uit de tallooze blgken van belangstelling en deelneming den gener iul van heinde en verre toegezoi dsn ook door honderdiMi die bencdru den offioienrang ja tot iu de laatste graden hetzy bij he leger pf de marine onder henfliubben gediend Prachtige bloemgeschenken vt hoogilen deu foestelijken glans welke hielen in des generaals woning straalde Den 8 Maart a s zal te Amsterdam eene buitengewone vergadering gehouden worden van de atgevasrdigdan der afdeelingen der Maatschappij van Weldadigheid ter behandeling van do volgende punttiu 1 Benoeming van een directeur m de plaats van den aftredenden directeur den heer F B Löhni benoemd tot i ipecteii vau het middelbaar omlerwys belast met toezicht op het landbouwonderwya 1 Benooiniug eener commissie tot onderzoek van eeu voorstel tot wijziging van uukole bupaliugfit der statuteu ingeJiend door den heer F B Louis aftredend directeur In 1890 werd te Leeuwardtfat tm huwelijk vol rokken tusscheu een jonkman van IS en eene wtduwe van 47 jaren Men begrijpt dat it aanleiding tot veel gepraat gaf te mi er daar da weduwe reedsgroota kinderen had eea zoon vao II jaar thans militair in O lcdi e en sen zoon van 18 jaar Laatstgenoemde moest eergisteren voor do nationale militie loten maar tegelyk ook zijn stiefvader Demoederen echigenoote behoeft echter niet bevreesd te zyn dat de lotelingeVi den soldatenrok hebbeu aan tetrekken de zoon i nl Try op grond vant brouderdiestt de mau als eenige wettige zoau zgner noglevende mooier m Vb Woecsdag stond voorde arr reohtbaDk te Amsterdam tereoh mr Willem Fiederikf Schimmel oud 34 jaar advokaat wonende Wageamgen sedert eenige maanden in voor oopige Heebieois Den beklaagde wordt ten laste frelegd valschheid in geschriften en verduistering door hem gepleegd in zijn betreM i g bjt de Transvaalscbe Landex ploitatie maataèbappji alhier van welke naamlooze vennootschap bij mede oprichter en directeur was Hij had zich aansprikelyk gesteld voor de plaatsing van 150 aandeeleu elk tot een bedrag van ƒ 600 Hem wordt ten laste gelegd dat by valschelyk een bedrag van ongeveer ƒ 64 000 geboekt heeft als door hem gedana stortingen op genoemd aantal aandeelea zoodat hg tioh wederrechtelyk zou hebben toegeëigend 90 aandeolen waarpp door hem geen stortingen waren gedaan Om dit te kunnen doea boekte hg als geremitteerd ten bèUaeve iK r vennoetschap ane $ en vertegen roor liser in Zuid Afrika L Fosthumes Meyjes at een ambtenaartje aan het stadhuis niet aan tronwen mag dunken Na oen naar malen te hebben rondgedanst geleidde hy Anie uaar de hall hier bleef hij plotseling staan Vergeef mij dat ik van avond wat verstrooidben begon hy ik heb slechte berichten van huisontvangen t Was de eerste maal dat hij over zijn ouders sprak en Anie ha l ook volstrekt niet opgemerkt dat hij verstrooid was g keek hom dus vragend aan Mijn vader heeft weder een beroerte gehad hernam hij en mgn moeder ia zeer zwak Ik kanhen elk oogenblik verliezen Willen wij nog eentoer doen De toer duurde zeer kort en het gesprek werdweder opgevat waar het was olgven steken j Dat zal een groote verandering in mgn leven teweegbrengen want het is uit beginsel ilat ik tot nog toe steeds geweigerd heb te trouwen hoe konik een vrouw uemeu zoolang ik haar geen positie bad aan te bieden Mijn ouders zgn niet ryk maar zij hebben het goed eu als ik hen verlies wat allesmg doet vrüezrn zal ik een droom van geluk die ik reeds lang heb gekoesterd tot werkelykheid kun nen maken Terwyl bij haar in het salon terugbracht voegdehy er bij i Zij genoten altgd een goede gezondheid die zij op mg hebben overgedragen Ik sedert zelfmoord heeft gepleegd een bedrag van 8680 pond iierling terwijl hy vermoedeliji maar 6680 pond r mite irde althans met zekerheid 100 pond minder don h t als geremitteerd gemelde bedrag Al deze vervnliohingen zyn gepleegd in het tijdsverloop vap omstreeks Juni of Juli 1889 tot omstreeks Februari 1891 Beklaagde wordt verder ten laste geleffd dat hü in verbnud met boveusCaande ongtiveer half Juli 1890 valschelyk en te kwader trouw heeft goodgekour4 ren verslag eu rekuiiing oourant hy hem ingediend door deu eitegenwoordiger Posthume Meyjes waarin deze verkl ordo van hom beklaiigde te hebben ontvangen op vyf versöhilleude tijdstippen een totaal bedrag van 19000 ponden sterling en ten behoove dor vennootschap te hebben uitgegeven eea bedrog van ruim 19 534 ponden sterling de goedkeuring bekrachtigende met zyn hnndteekeniug niettegenstaande hg wist ilal Posthumes Moyjee van hem niet meer had ontvangen dan 14580 ponden sterling althans minder dan 19000 ponden sterling en bet hem in ieder geVal bekend wiis dut genoemde Posthumus Meyjes t u b tiuevu vau genoemde vennoottoen nog geen 19584 ponden sterling lind uitgegeven Op een vraag vau dan Voorzitter verklaard da bekl dat hij zich persoonlijk burg had gesteld voor hrt plaatsen van bovengeiioemdü 160 anndeelon ten behoevo der Transvnalsoho Land eiploitalie maatsohappij waarvau hg tot ongeveer 8 a9 Januari 1891 directnur is geweest en de gulden en aandeden onder zich had De gelden zgn in zyn bezit gekomen by het passeer n der acte van oprichting Is deii dierentuin te New ïork werden indi eeirigen tijd de olifanten en nettshofens lastij gevalIgn door ratten die de groote dieren aan du poolen knaagden ondanks den nauhopiguii togvnstaud der dikhuiders Men riep eindelyk de hulp van viervoetige politie in ISen paar honden fox terriers werden s naahta bg de olifanten en rhinocerosseo in het lidk gesloten en die wachters woerden zioli dapper Dag op dag vond men hoopen uooden rattet in het hok on hel aantal verslagenen wordt dagelijks minder zoodat men hoopt dat de dikhuiders nu spoedig geheel van hunne lostigM vganden bevryd zulten zyn Ben eigenaardige huwelijksquacstie is thans voor het gerecht te Algiers aanhangig Een jong Kabglenmrisje Fatma genaamd werd opgevoed in een Fransehe school verkreeg een akte als ooderwgzerea en trouwde onlangs een inlandsch onderwyzer die evenals zg door opvoeding geheel Fransch gffworden was Daar komt opeens eeu Arabier die verklaait dat hg Fatma tien jaren geleden van baron vader gekocht heeft voor 760 francs om haar tot rgn vrouw te maken en deswege nietigverklaring vau hel huwelijk ischt Nu geldt in Algerie voor de Mohommedaanache inlanders een Wetboek dat gegrond is op den Koran en het gewoonterecht In de beide eerste instantièn zitten dan ook alleen Mohammedaanaohe rechters en in die oeide instantien werd beslist dat de verbintenis met Fatma s vader tesloten wet ig was en het latere buwelgk van het meisje dus ala ongeldig beschouxd moest worden Thans wordt de zaak i n de derde instantie behandeld en do Fransehe rechters zijn nu in groote ver Was dat de voorbereiding tot een huwelgksaanzoek Maar dan waren de zonderlinge woorden van Florent er ook een Haar vader speelde de inleiding tot een wals en de jonge man aan wien zij dezen dans had beloofd bood haar den arm aan t Was de eerste maal dat hg in de rue de l Abreuvoir kwam en mevrouw Barino zoowel ala Anie waren zeer bang geweest dat hij de uiinoodiging niet zou aannemen Men beschouwde hem als een persoon van gewicht omdat hij in de ToutParis voorkwam als letterkundige terwijl een reeks ordetaekenen er op duidden dat hg eerelid was van een maatschappij van letterkunde en ridder van vier buitenlandsche orden In waarheid had bg nooit een enkel boekdeel geschreven en zyn ridderorden waren zooals hy zelf in zyn oogonblikken van bescheidenheid verklaarde verkregen door relaties dat wil zeggen met hooge vreemdelingen naar photografen te brengen die hem voor zyn moeite bedankten met een eereteeken van hun land lerwyl da pliotograaf van zijn kant tieni of rijf eu twintig gulden courtage betaalde naarmate de mindere of meerdere belangrijkheid van den klant Ook hg bracht Anie na een paar maat te hebben rondgedanst naar de hall blijkbaar de nitverkorea plek voor verirouwelgke gesprekken ITorrf venalgd legenheid Z j raoetau erkennen dat de eerste twee vonnissen naar letter en geest overeenkomstig de iretten zijn wellfti door do Kabylep geldeq maar asn den iiuderen kunt willen zij do uitvoering van eeno volgens Kuropeesche begrippen afschuwelijke ovsreo koinst welke een onomwondeD erkenning ran den mensoheohandel zou ziju beletten De H nagsoho Vereeniging voor Uandfl en Nytmrheid hééft bestoten zich tot de regeering to wenden mot hel verdook om doa noods door wetswijziging te bsvorderon dat de góéderen niet anders dan per meter naar den eenheidsprijs kunnun worden aangekondigd en dat hel deu winkeliers verboden zal wor en voort te gaan met naar den maatstaf van de oude el te verkoopen Tevens zul daarbij in overweging worden gegeven de vrougore benaming van oude è geheel te doen vervallen Burgeriyke Stand GEBOllKN 17 Febr Oerrit ouders G van der Kleijn 6n A S Krebe Marinus Adriunus ouders A Polilgninf en A Tera kelmnn Nioolaas ouders G Wdudeuberg oil A van den Heuvel Alida ouders A F Lafeber en A L van Dam 18 Frans ouders J Boot er L vnn Willigen 19 Johannes Jacobus ouders J J do Jong en S Trist üVJJBLEUëN 18 Febr W C Heij 6 ra P de Pater 5 ra G van der Kleijn ld 19 T Hoojmeijor 13 ra J vau der Vree 29 j D Nyliujs 7 m J C van don Eng 6 m ONDEBTKOUWD 19 Febr J Ouderkerk 26 j 5 AV van der Want 21 j Moordrecbt GEBOHEN Geertje ouders L Kol en G Mes Maria ouders L Wolfera on C Boere Johaniin ouders T Verdoold en J P van dor Leoq OVERLADEN 1 Wingejaar 13 j GEHUWD A Boere on M Wotvors ADVERTENTIÊN I Getrouwd I P H J TAN WANKÜM J C M MELKERT die mede nametiB wederzgdscbe familie bannen dank betoigen voor de vele bljjken van belaogaitelliBg by ban huwelgk ontvangen Gouda 16 Febr 1892 Berallen van eene Dochter N BEöZELZEN KaurjT Gouda 20 Febr 1892 Voor de vele bei zen van deelneming zoo vfn bier als elders ondervonden by bet oTerlgden tan onzen geliefden Vaderen BebuivdTader betuigen wy onzen bartelyken dank A KKI INE F KRIJNE M F G KBIJNE J VAN SPALL EauNE A VA N SPALL J D MINK Goiuta Amüerdam Pp Deo Faillissement Hol De Rekening en Verantwoording in bet faillissement van L H HOL koopman wonende te Gouda zal door den ondergeteekende worden afgelegd op MAANDAG 29 FEBRUAJRI a s des voormiddags ten half elf ure in bet Gerechtsgebouw aan het Hiagache Veer te Rotterdam Tol bet aanbooren worden alle schuldeischers by deze opgeroepen De Curator Mr D TAN HOÜWENINGE ADVERTENTIES in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door bet Advertbntie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Fijne COGNAC bIJ SLOTEMARER en Co Een fatsoenlijk JONQMENSCH z b b h b P G Iraagt tegen I MAART Kost en Inwoning met VRIJE KAMER Adr s met franco brieven met opgaaf van prys onder letter B bg de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda Met MEI gevraagd eene KEUKEMEID genegen huiswerk te verrichten l Adres OOSTHAVEN B 39 Golda In een ilODEZAAK kan tegen IS MAART een MEISJE gepfaatst worden eenigszins op de hoogte van het rak Adres Bureau dezer Courant BOÜWUANSWONINS ongeveer 21 Hectaren gelegen bg het dorp Lineehoten Te bevragen bg A STRAVER Lange Lineehoten STRAATVÜIl IS In voorraad een flinke hoeveelheid STRAATVOILNIS zgnde van da laatste vyf maanden Naar verkiezing gemengd met beer Bgzonder lagen prgs Levering franco boord Adres Aannemer der Stadsreiniging te Schiedam Een speciaal huis in Japonstoffen wenscht aan soliede Manufacturiers StalencoUecties te verstrekken om voor eigen rekening daarop te verkoopen Het eerste jaar Stalen kosteloos later eveneens bg voldoend debiet Franco aanvraag motto Stalen HAA8ENSTEIN VOÜlER Amsterdam GIJ DIE SOEST gebruik DROP uit de BLIKKEN TltOMHandelsmerk M JE L van I RATER Co Groningen Elk stukje J R P heeft de vorm van een zitte de K 4 T Alom verkrijgbaar f van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door bet gebruik van bet beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents 1 Likdoorns Eeltkitobbels etc vinden radikale genezing bg h t gebruik van Prof LEFRIëS tinctuur Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depóthouder L A de TLETTER Markt 97 naast het Hotel oe ZALM Populair in alle familiën Den heer W H ZICKENHEIMER te Mainz Aangaandeu uwen Kijnlandschen ORDIVEN BORSTH0nC verklaar ik gaarne op grond mgneitervaringen gedurende 15 jaren dat de verlbruikers dezen als bet werkzaamste huismiddel roemen en bet gebruik er van in alle Klassen des volks populair is geworden Münchm 30 Augustus 1891 Dr V PIEVERLING Eigenaar van de Maximiliaan s apotheek De uit de edelste wyndruiven bereideRgnlandscbe DrbivenBorst boning be t zichgedurende eene reeks van 25 jaren bg hoest beeechheid bals borst en longziekten kinkhoest als onovertroffen doen gelden Steedsecht verkrggbaar bg J Te Gouda bij F H A VVTolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bij F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G Hijnekamp Stolwijk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendrjks