Goudsche Courant, maandag 22 februari 1892

S maandag 22 Februari 1 9 De Notaris Mr I MOLBNAAlt te Wadéltixveen zal in het openbaar Terkoopen SSSl op DONDERDAG t MAART1892 ten 11 ure des Toormiddaga in het Verkooplokaal van het Café tSchaak BOBD aan de Kleiweg te Gouda EENE HOFSTEDE bestaande uit de Boiiwmanswüning c a C 56 de kleine Bouwnianswoniiig c a C 54 met diverse perceelen beste ter gezamenlijke grootte van 28 Hectaren gelegen aan den Zuidelijken Dwarsweg in den Zaidplaspolder ran ëchieland onder de Gemeente Poldernummers 215 214 211 210 209 208 205 204 en 199 van Sectie D In 6 perceelen en gecombineerd Aanvaarding de Landerijen direct Gebouwen 1 Mei 1892 Breeder in billetten Nader onderricht bg den Notaris MOLBNAAK genoemd Ten overstaan van den te Moordrecht gevestigden Notaris NIC TREURNIET zal aldaar in HEf Posthdis bewoond door Mej de Wed den BRA BEB op WOENSDAG 24 FEB1KUABI 1892 s morgens te elf aren bg veiling verhooging en afslag in bet openbaar worden verkocht tengevolge van hei overIgden van den eigenaar Ken WOO HÜIS boven met flinken ZOLDER en beschoten KAP SLACHTERIJ beneden met vorstvrijen KELDER SCHUUR met SNUIVER en ERF zeer gnnstig staande en liggende te MOORDRECHT op het dorp kadaster Sectie C No 1181 groot 1 are 37 centiaren Grondlasten over 1891 4 74 Betaling en aanvaarding op 16 Maart 1892 of zooveel vroeger als zal kunnen worden overeengekomen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris Waaris het beste gemakkelijkste eD voordeeligste adres om vrucbtcnop brandewijn in temaken b J F Herman Zn Tiendew Brandewgn 80 en 90 ot p liter p 5 lit rabat Valentia Rozgnen 17 cents per ons Snltana Rozgnen 25 en 34 cents per 5 ons Abrikozen 47 cents per 5 ons Pmnellen 42 cents per 5 ons Ceglon Pgpkaneel 22 cents per 5 ons Lange stokjee Vanille 11 cents per stuk Vanille Poeder per pak 5 cents Kandjjgrnis Tabletten en Suiker Gouda Snelpersdruk van A Beinkhan Zoon f n overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxvten zullen in t openbaar verkocht worden bg veiling op WOENSDAG 2 MAART 1892 bg v NIEKERK a h dorp bg afslag op WOENSDAG 9 MAART 1892 bg de RUITER a d Brug te Waddinxveeii telkens des voormiddags ten 11 ure Hl IZB m l allen gelegen te Waddiuxveen ii Ëi il IJ 18 B 83 c a met een groot perceel TUI NGROND op de Puttendgk B 84 en 85 o a met een groot perceel TUINGROND op de Puttendgk B 86 en 87 c a met een groot perceel TUINGROND op de Puttendgk allen in t Noordeinde tegenover de woning van GROENEWEG EeD WOONIIlJlS mei Wiokel eo m Wouaiiuis C 27 en 28 c a geheel nieuw gebouwd in de Nesse C 186 187 en 188 c a aan de Noordksde EEN HUIS D 265 aan de Zoidkode Ëeu Wood en Wiukeibuis D 18 met TUIN en POORT allergunstigst gelegen aan de Kerkweg oorts te Reeuwijk op VRIJDAG 4 MAART 1892 ten 11 are s morgens in de herberg van C KLAVERVELD b d nieuwe B K Kerk Een Huis c a binnen ReeuwUk staande op den dgk aan den Polder Middelburg bg t volgende perceel Een pereeel Wei of Bouwland aldaar genaamd t Kaagjes Land gelegen langs den Middelweg in genoemden polder groot 91 are 75 centiaren Alles breeder in billetten Nader onderricht bg den Notaris s Gravenhage Noord Einde 139 S ciaal Arls voor üaag Leveren Darmiijders Consultatie dagelgks 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 uur D F Vestdijk Specialiteit massage CONSTIPATIE darmverstopping wordt inden regel met gunstig gevolg door massagebehandelt Dames assistentie voor vrouwelgke patiënten desverlangd aanwezig Brack s Doelen Hotel Amsterdam De Notaris Mr I MOLENAAR te Wadr dinxveen zal in het openbaar rerkoopen BÏatlig fop DONDERDAG 1 1 111892 ten 11 ure des voormiddag in bet Verkooplokaal van het Café t SohaakBOBD aan de Kleiweg te Gouda Twaalf Perceelen gelegen in den Znidplaspolder aan Scbieland binnen de gemeente Waddinxveen ter gezamenlijke grootte van ruim 37 Hectaren zgnde de Poldernummers Sectie D 2e blok 136 137 138 139 140 141 142 151 152 153 154 155 In 12 pereeelnn en gecombineerd Aanvaarding op den 15n October 1892 Breeder in billetten Nader onderricht b $ den Notaris MOLENAAR genoemd If B De andere 7 perceelen WEILAND met deze ten verkoop voorloopig aangekondigd zgn uit de hand verkocht EMSDSE im MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heereo Mode enSport Artikeleg Groote keuze in Engelsche en Schotscha Stofien Abonnement fl 9S per jaar Het eerste jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstnkken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar dè WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men 8 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Galden Stalen worden asn huis bezorgd Natuurteollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Qomku Verkrggbaar In t WAPEN van GOUDA Heerlijke Freanger Koffie 777 CU de 5 Ons 1 C OOIILAS firma G v d ZWALM WORDT GEVRAAGD tegen Mei in fc Haag in een klein gezin eene Keukenmeid een burgerpot knnnende koken Zich te vervoegen bg Mevrouw o JONG Schotsman des avonds tnsschen 7 en 9 nar HULSTKAMP s OUDE GENEVER verkrggbaar bg M J DE GEAiF HOOGE GOUWE 255 if BINNENLAND t GOUDA 20 Februari 1891 Een der lezers van hel HU geeft op do vriia of voor lift niet eet ood Nederlandsoh woord te vinden is tot antiruord iiLi t is jelijk hef Men Itan daarom spreken vnn hef kamer ot hef buk üulc het minder jilgemeen bekende werkwaord trijun kan dienst doen Het beteekent volgeni vnn Oalu giita door middel van touw en blok ophalen en is ontleend aan den aeheepsterni trij de bras touiven van de blinde on schuifblinde ra Dus trytkamer of trijibok Verdeeling der onweders ovor den aardbol Volgens Cotmoi zou Java hi t van de ardoppert lakte zgn waar donder en bliksem het meest zich schynen te rertoonen n 1 gemiddeld 97 dagen per jaar Na Java komt Sumatra met 87 dagen dan Hindostah 68 Borneo met 54 de Goudkusl met 62 en Janeiro mtit 61 dagiiu In Europa neemt Italié de eerste plaats in mat SS Ug n onweer Oosfu irijk telt er 28 Badou VVurtrmhurg es llunganju 22 Sih zië Beieren en Beljfie 2 ilfedcrland Saksen en Brnodonburg 17 JL IS i Frankrijk eu hot Zgiduu vaa Busland 16 Knguland eu Zwitserland 7 Noorwegen 4 eu Kaïro 3 dagen In Oostelijk Surkosinn en in de Poolstrekén zijn ou teerversoliynael n hoogst zeldzaam De ke r Manshalt beeft zgn zelfvonlAdiging legen dec heer Uomela Nieuwunbuis in hut lioht gei aven en diens beweren weerlegd dat de werklieden bq hem minder verdienden dan bij auderec ii zijn omgeving Dit beweren berustte op eono verklaring van een ontrouwen knecht Maar Mausholt moest afgemaakt worden evenak Croll omdat hij niet in alles met UoraeU NIeuwenhuis medegiog on bet revolutionair streven gispte der sooiaal domocratischr partij n hunne houding laakte tegenover du jongste meeting te Drachten Mansholt die vroegrr in hem een edelen wiltkrachtigen martelaar zag verklaart ou evenals relr anderen van dien waan te zijn genezen en noemt I N de ls een ijdélen zichzelf verkelfendun egoïst deels een fanatisus die blind en dood is vour elke ledeneering en onvatbaar oor moreele impuhies en met zijneo aanhang de eenheid verbrokkelt Diens bonding op het congres te Brussel bestempelt hg Is een idioot geschreeuw om revolutie In het Baagtche Dagblad wordeu eoniga beschouwingen gaw d aan de bedelarg met behulp van Incifera en postpapier zooals ilie vooral in dulandeIgke gemeenten met uitnemend succes wordt beoefend Dag asu dag toch warden inzonderheid de aiet aangebouwde deelon dier geraeentou afgeloopen door mannen morst in de kracht des levens die in dea regel tweu aan twee zioh postoeren voor elke woning in oen houdini wtl goecliikt om geisoleerli wenenden mensclicn angit in te boezemen voor de veiligheid van lijf on gouden n terwijl het onmogelijk i om het kwaad inpt beperkte gemeentepolitie ook maar ecnigoimate ie koeren Twee omstandigheden vooral verijdelen de meest ernstige pogingen der politie om dit kwaad te stuiten t w dat hot bedelen raoi t kunnen worden waargenomen an don openbaren weg wat bij bedelarij aan boorenWoningen mut leii erf of toegangslaan of aan de achterdeur van h t huis bijna niul mogelijk is en voorts dat de bedelaars meestnl voorzien zijn van een koopmaus bede patontje kostende prijs één giUlden in hoofdsom en oen doosje lucifers of een paar velletjes postpapier In hoofdzaak schuilt hel knaad In het vau Staatswege afgegi ven koopmnnspntent waardoor de bedelaar zich stelt onder do bescherniing der wet en veel zeer veel ware er nlzoo gewonnen wanneer de nienwe botastingontxi erpen der reifeering aan deze ergerlijke anomaiia een einde mochten maken Immers valt het niet te ontkennen dat de ijver der politie agenten bezwaarlijk waakzaam ia te houden waar hun plichtsbetraohliug meesttijds afstuit op een bjj de wet geoctrooieerd hulpmiddel waartegen geniMntavetoiileuiiigen weiuig of niets veraageo omdat ook liet intrekken van oen patent bij do wet geregeld is De hoer J Mouthaaii aohrijfi aan het N v d D uit Davos Do inter is en bigfl dit jaar exceptioneel Niet zooals verio len jaar om zijne hevige koudi de temperatuur is over t algemeen zelfs zacht t dooide de vorige maand nu en dan docli veeleer om zijn ongestsdigbeid zijne weinige heldere en vela betrokken dagen bovenal eohter om de ernorme massas sneeuw die in het begin van dezen maand gevallen zijn naardoor dit jaar in de geschiedboekea van Davos als buitengewoon zal worden vermeld Sinds menschenheugoiiis niet alleen uit oude kronieken weet men er hier van te verbalen dat er zooveel sneeuw ia gevallen al thans Vijf zhs dagen bijna aaneen vielen de witte vlokken soms door felle windvlagen voortgejaagd ovsf berg en dal en bedekten alles met een kleed vap omstreeks 2 M dik Kuizen waar men anders een stoep moet opgaan om er binnen te komen bereikt men nu door eeuige treden af te dalen Aan de straatlantaarns voor het Kurhaus zou men ponder vgrl moeite zgn sigaar kunnen aansteken zoo diep zitten ze omler den grond t Is baast moeilijk ziel vun sommige loestandm een recht denkbeeld te vormen vele dingen hebben door ilen verhoogden bodum of de dikke laag die ze bedekt een geheel ander aanzien verkregen of zijn geheel verdwenen Ujgt verkeer met naburige plaatsen was zoo goed als geliegl gestremd de spoor die zich oog steedi goei heeft gebonden bij vorige sneeuwvallen moest t nu qpgeven en kon t niet verder dan Klosters brengen van waar dan ook tot hier het lastigste on t eilstSi gedeelte van den geheelen weg zich bevindt De ocomatieven rgden als tusschen twee muren vi sntenw en men ziet er niets andera vso dan den rodK Ook de telegtvargemèenkBJidp was verbrekm t Begon er iets van te fiebbafi alsof we hier op een eiland zaten zelfs dreigde er gebrek te komen aan levensmiddelen vooral vleeseh groenten en eieren want alles moet worden aangevoerd en voor een 16t 0 tal kurgasten is nog al wat uoodig I In het hoognoodige werd door de post voorzien die den dienst met sleden terstond waarnam al ging dat ook niet altgd gomakkelgk en al waren die tocliteu niet steeds zooder gevaar Want door die groote hoeveelheden sneeuw op de helling der bergen was de kans op lawinen niet gering Er zijn er dan ook meds onderscheidene gevalt n bij Davoa Dörflieen dieeeu beestenstal verpletterde en een paar koeien doode een andere op den weg naar blasters juist toen de post gepasseerd was de laatste slede werd door do hevige jucfatpersing omver eu de personen dia er in zaten eruit geworpen gelukkig zander veel letsel te bekomen Ook in naburige dorpen en dalen zijn lawinen neergekomen en hebben schade berokkend Gewoonlijk vallen deze eerst in het voorjaar als de sneeuw begint te smelten en men kent donrijanns de plaatsen waar dit bijna jaarlijks ircschiedt thans echter storten zg op plaaoen waar dit anders njoithetj eval is Hut j Ovaar is dus op volo wespen groot te meer omdat men een lawine nonit in Klostors rn omgeving dat aan den voet van hooga bergen lii t is men niet altijd gerust hier In Da oa liggen we to hoog om voel gevaar te loepen Zóó brenot de sneeuw veel stoornis en ongemak aan Zij was ook oorzaak dat dejaarlgksche Schlittolwoilstrijd niet kon doorgaan doch tot nader moest wordeu uitgesteld Dezo heeft plaats op dun weg nn hier naar Klosters een afstand van een paar uren guans daleus welke dan in ngrveer vijf minuten wordt afgelegd Men kan daaruit opmakea welk eene verbazende snelheid hier wordt bereikt er is geen sport welke deze Schlittelfahrt overtreft Deze wedstrijd is tweeledig op Zwitaerseha sUden allen van hetzelfde model eenigszins als bg ons de priksleedjes en op andere van vorsehilleodc afmeting Voor beiden wordt behalve eenige prgzen ook een meesterschapsprijs uitgeloofd Duie h el naar den schenker ervan een Ëngelschman de Symondsprijs en bestaat voor den eerstgenoemdeo wed strijd in een zilveren beker en voor den anderen in een schilil waarop de namen der overwinnaars worden gegraveerd Beiden blgvon slechts ééa jaar in het bezit van ilen overwinnaar en wisselen telkens met hem van eigenaar Het vorige jaar werd het Sytnondsschild voor t eerst veroverd door eeo landgenoot den heer O Gouda Quint die ar ditmaal weder om zal kampen Vooreerst echter zal de toestand van den weg deze race uog wel onmogelijk maken zoo ze dit jaar al zal kunnen worden gehouden Uuitenlandscil Overzicht Waanoa de ministerieela oriaia in Frankrijk leideo zal it uog niet bekend De gematigde republikeinsche bladei betrauiaa dun val van bet Kabinet Pa Autorité wantobt on bewimpeld der rechterzgda geluk dieu val l hebben bewerkt Versohiltende eembiaatiev wonieo reeds besproken maar dit ia nog voorbarig lo sommige groepen geloof men dat een protectioaistiseb Ministerie onder Molina zal optreden Het Ministerie Freycinet Constaus heeft het laagst geregeerd van alle Ministeries onder deze Republiek en zich verdienstelgk gemaakt ten opziohte van het vaderland do ir hel Boulangisme den kop in te knijpen Overigens was de samenstelling van dien aard dat men het Kabinet geen acht dagen levens toeschreef toen hels geboren werd Het langu leven moet voornamelijk worden vurklaard uit de houdiug der radicalen De Minister presidout Freycinet wat hun vriend en herbaalde malen is hem door do ge matigde republikeinen verweien dat hij aan de radicalen ojnsessie op concessie deed om ia t leven te blijven Men weet dat de sameiistelling van de tegenwoordige Kamer van dien aard is dat telkens wanneer da radicalen zich met de rechlerzgde verbinden da Regeering in de minderheid is Al is ook dü positie van de En elsclie tory regeo Do jNnivers buiat een encycliek van den Paus niin do bisschoppen en geloo ii eu an Frankrijk Do Paus nas voornamelijk op do in staatkundig op icht heerscbende verdeeldlieid der Frnusclien aangaaiidu de houding welko tegenover do thans bestaande Republiek moet wonlen aangenomen Elke regeeringsvorm zegt l H is goed mits bij bet algfraeen welzijn ten doel bebbe Wanueer de regeeringsvoim wettetgk is ingesteld moeten allen dien aannomoD en niets beproeven wat sltokken knn om in den vorm verandering te brengen Men is aan de gestelde machten gehoorzaamlieid verschuldigd maar immor mngen wettelijke voorschriften welko den gidsdienst vijandig zgn goed ekeuttl worden lo Frankrijk zgn ondorscheidone wetten vastgesteld welke op don godsdienst bet ckking hebben en het kan geen verwondering wekken Jat sommige Fransche bissehoppen het onlangs als Imn plicht heschouwdeir in hel openbaar huu leedwezen te keuuen te geven aangaande den toestand wa riu de katholieke godsdienst wordt gebracht De Faus verklaart zich oar handhaving van het concordaat en noemt de scheiding van Kerk en Slaat een dwaas en stelsel ring niet verzekerd de aannemini van bet wetsontwerp op de plaatselijke besturea in Ierland wat voor baar eene kleine overwinning ê 1 1 t l L