Goudsche Courant, dinsdag 23 februari 1892

4766 189S Dinsdag 23 Rbruari V R A A GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken CHOCOLA AD lj opdei GROOTES De Inzeading 7an advertentiën kan gesoliieden tot eéta nur des namiddags van den dag der uitgave n et die tk anlere FitmB ij alroraoi uwe Beatellingëii te doen I i I PRIJSCqpSAfé iJanco oAanTMag Verkoop bg elke hoareelheid 2 e Cm ental Bodega Góm ny Firl a 2P CBMBAÉ Gouda Goedkoop Soliéd Elegant € Gangbaarste St modellen gy w P COBTAUA I p clo ijni M qOETHB k4uyiil S7 KEBZOa iilailjiilL l AiBIOW 3 X to X mmVSM FBAUIOJir J WAONBK f Z BTEPHAK t t üot M MNOOMT B j p doi jn 1 ferkrqgbiuir te GoUda bq den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij ME Y E DL I C H Venand fieschUt Leipzig FIagwitz Zeer ITette Qesteendrukte NAAmAETJES worden GELEVERD door A BR i KNAi en Zn De rrgsinnifie maatregel van den heer Bslfour valtniet in den smaak der tory party doch deze mag nat url fk haar leiders niet in len eteak laten Deliberale partij wos nit overtuigihg verplicht voor hetofltLperp te stemmen Alleen de Ieren venstten liohin Üe eerste plaats omdat de lAiialregel hi n nwt vergei oei gaat en ten tweede omdat hij een veraoenendestrekking heeft de doodsteek oor iedere oppositie In de Belgische bladen welkl zicU nog iiit d maarniet kunnen verzoenen met hef llenkbeeld der grondwetsherziening wordt Dn sedwt ds laatste dagen ernstig geklaagd ov het steeda vermeerderend aani tal voorstellen An de herziening ook tot andere artikelen uit te ijrekken dan doir de regoefing wordtwensohelyk ge Nn z jn het reeds 17 artikelen waar BÜ herzieniiiig wordt gevraagd zoo klagen zg jWat wg voorzien hebben gebeurt zegt o n het H nieUblaif van Aitwerpen als men aens een der verïnMmde ateenenr zoc als de heer Jïin8on het arlikelavan don kiejcensuaiioenidè uit e grondwettrekt ml men er aidere vindeh en heel hetj eboiiw al linljtorten Dit neemt echter niet ivegfldat het bl 4 1 hef voorsfel Qoremais omtrent te ndagsruat en taalrqjihteii fianbeveolt juist jneze bei ieiiing f ordt door een grpotrr i getal èf dit sedertIktag gevraagd en is redelgker an velei ittidere De Iitdépeiukmce daarentegen erkennenip dat debeer Jansen ee soortgelijk Woitter hedft Arr cbt al de vermenigvuldiging 4er brocwlen vnu tt oi hetkiet beter ware al di verschinendé VooVervangen door dit eene Er Is grond ti itig m de artt 1 tót 131 d r oonifPaiwate i t zoo eenvoudig ll PEÏpLEÜiioTÖ J Tan de Makelaars Cao llsr ScbaikwUk te lloUfrdtm Do markt was heden onveranderd I O 0 Tankfust 7 25 I j Mêart l vering ƒ 7 10 April Mei Juni levering 6 9D Juli levering ƒ 895 Augustus levering ƒ 7 September October November sn December levering 7 10 I i I I I Advertentiën 2 POIKB OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrggbaar bg M PEETERS Jz NB Ais bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voor SCHIEDAMzien van den naam der Firma d Hl P HOPPE bet onoverirolfio LA6ERBIËK en het gunstig bekende ST O CTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A D A M Kleiweg Gouda 500 Gulden betalen wy aan hem die bij gebruik yan Goldmann s Keiser Tandwatcr ooit weder Tandpijn krijgt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrjjgbaar bfl den iVog J C ZEIiDBNRIJK Gouda Snelperadruk van A Beinkhan Zook Onovertroffen KWALITEIT üeg arande i zuiver NAAM Patriok te Westzaan Opg ericht I82öj Gntpanij i i 99 BOHIIXDB pili iUal tl w Firma J WELTER Hoogstraat Magazijn vao GOBSEÏÏEK en ONDERGOED Ortfaopedisehe CorsettenenRecbthondeie TRADE MARK S TSm van Gebrs 8i EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda hü i G H LAKERVELD Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C V VLIEÏ Markt Te Alfen hg AI van NAGTEGAAL J KOOLB Bodegraven bij M BAARS Botkoop xi i Oudthoom bö M TOM OudewaUr W VBRHOOKEN Schoonhoven D db JONG A O FIJ f TAM DRAADT U Wed F G VBRDONK De aitgaTe dezeJ Conrant geachiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen ttt prgi per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 7p üioaderlüke Nonuneri VIJF CEMTEM jDe Belastingvoorstellen Gelijk te verwachten was heeit de minister Pieraon ïorg gedragen dat vóór de terugkomst der Tweede Kamer een deel zyner voorstellen was uitgewerkt en dat men daarenboven eenig inzicht verkreeg in zjjne verdere plannen Bjj de begrootingsdiscnssiên weigerde hjj wijseIgk een tip van den sluier op te lichten welke zyn werk voor het oog der oningewgden verborg maar na de schilderij bjjna voltooid is of althans zoover gevorderd dat men over den aanleg en de uitvoering eeu oordeel vellen kan worden de belanghebbenden nitgenoodigd hun oog er over te laten gaan en hun meeiiing er van te zeggen ook ter voorlichting Tan hen die op het Binnenhof onze belangen waarnemen Het spreekt wel vanzelf dat wg geen oordeel zolten rellen ovgr financieele voorstellen welke eerst Zaterdagavond laat publiek zyn geworden De bedoeling van dit artikel is alleen een kort voorzicht te geven Tan de voorstellen zelf Ingediend zgn vier ontwerpen 1 een belasting op de inkomsten uit het vermogen 2 vermindering van sommige evenredige registratie gistratieen hypotheekrechten S afschaffing van den accgns en wyziging van het invoerrecht op zeep 4 verbooging van den acegns op het gedistilleerd Doch deze uitgewerkte ontwerpen zgn niet het volledige plan de andere zaken zjjn wel in bewerking maar nog niet ver genoeg gevorderd om reeds te worden ingediend bg de Kamer Het zijn 1 uitvoe FEMJlLLETODi Naar M Fronseh EBE8TE DEEL IV 11 Flotaaliug zonder eenige voorbereidiag vroeg hy nog half buiten adem door het walsen Zou een politiek leven in uw smaak vallen jaarouv B de eerstvolgende verkiesing heb ik juist den leeftijd nm afgevaardigde te worden en daar mgn neef de minister van binnenlandsohe zaken mg zijn Steun heeft beloofd ben ik zeker verkozen te zullen worden Ben ik eenmaal afgevaardigde dan zal ik ook weldra minister ziju l e vrouw van een minister telt moe ia de wereld en als sg dan schoon ontwikkeld en van goede afkomst ia neemt z j een jilaats in die anderen haar bengden Willen wij weder na r binnen gaaaPZonder een het salon terug on zetten hun wals voorl l Nat te vorea vaag en onbegrgpelgk scheen werd nu duidelijk en verklaarbaar men dacht dat zij van ring der perequaetie van de grondbelasting 2 afschaffing der rgkstollw 3 verlaging van den zoutaccjjns Uit de berekeningen welke derainistei gevoegd heeft bg zijne voorstellen Ugkt dat door de afschaffing der genoemde lasten tien millioen voor den Staat verloren gaan welke door de nieuwe bronnen van inkomst moeten worden aangevuld Het verlies bedWiagt op den zeepaccgns en den zoutaccgns ieder 2 millioen aan registratieen hypotheekwchten 4 336 000 aan tollen 5 Ji 6 ton te z nen ongeveer tieu millioen Daartegenover zof dan staan verbooging van den acejjni i l bet gedistilleerd met een bedrag va 2 milJmea opbrengst van de vermogensbelasting 8 milioen Ziedaar een kort overzidit van des heeren Piersons plannen welke in rdaad zoo oppervlakkig ge ien geven wat op financieel g bied het maeat itrgeiA fci Heeds dad jft trekt het de aandacht dat de voorgestelde inkomstenbelasting uiet treft het gefaeele inkomen maAr alleon dat gedeelte ketwelk verkregen wordt uit vermogen het is flus eene kapitaalbelasting Door arbeid verkregen of aan ambten verbonden inkomsten vallen er buiten Dit blijkt uit de bepaling der wet dat aan den aanvang van elk belastingjaar de waarde van het vermogen naar een bepaalden maatstaf wordt b aald volgens 7 rubrieken a Oeboutade en ongehoumde eigendommen Als waarde wordt aangenomen voorgebouwde eigendommen het vijftienvoud voor ongebouwde het twintigvoud der belastbare opbrengst verminderd met grondbelasting polder en wa haar oom zou erven en men maakte aanstalten om die erfenis te trouwen Wat zou er overblijven van al die pretendenten als de waarheid bekend werd Haar huwelijk nu reeds zoo nioeilgk zou er nog des te moeilijker door zijn geworden men herstelt zich niet na zulk oen harde teleurstelling V Tot middernacht bleef Barino aan de piano zitten on speelde zonder ophouden met de veerkracht en het entrain van een pianist van beroep die op eeu extra belooning hoopt hem boerende zou men meenen dat hy geen andere zorg had dan het genoegen zijner gasten dit werd dan ook opgemerkt en op niet zeer vriendsebappelgken toon besproken Men danst verrukkelijk op de muziek vanmijnheer Barine Hg sf elt met een verwonderlijk vuur Vooral voor de omstandigheden Mevrouw Barine vertelde mg dat bij zeer veel van zijn broeder hield De gedachte aan de erfenis doet een broeder vergeten In do oogenblikkeo van rust evenwel word zijn gelaat strak en Anie las in zgn oogon de sombere gedachten die hem bezig hielden en die bem meer dan eo ns zgn rol zouden hebben doen vergeltn indien zg hem daar niet aan herinnerd had door ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden all Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt terschapslasten grondrenten tienden erfpachten vaste huren en 6 gronden tol huurterrein bestemd of alt zoodanig te koop De waarde wordt geschat naar de bekende verkoopswaarde e grondrenten tienden erfpachten vaatehuren te schatten op het twintigvoud van de waarde der uitkeering d effecten te schatten op de waarde naarde laatst bekende gegevens e hypothecaire en andere schuldvorderingen te schatten op het bedrag van het kapitaal vruchtgebruiken lijfrenten tontines enz te schatteu op het twintigvoud van het bedrag g handelsvoorraden schef en vaartuigen werhtuigen paarden en voertuigen goud en zilveriterk en alle overige roerende zaken te schatten naar de vei koopwaarde De waarde van het vermogen wordt verminderd met het bedrag der schuldvorderingen en liet tWiat TOBd der nitkeeringen we gens vruchtgebruik en verschuldigde Igfrenfea enz Een per mille is als normale voet van heffing voorgesteld Gedeeltelijke ontheffing wordt verleend aan vermogens kleiner dan ƒ 25 000 en geheele ontheffing aan vermogens beneden de ƒ 13 0 X Voor vermogens van 100 000 en meer is een progressie van 1 tot IJ per mille voorgedragen welke bij 500 000 eindigt Eigpu aangifte is voorgeschreven maar bjj den aanslag kan van de aangifte worden afgeweken Bij verzuim van aangifte kan een aanslag opgelegd worden Wat de overige voorstellen betreft daarom even de hand op de toetsen te leggen Dan was het alsof hij uit eeu droom ontwaakte met kracht sloeg hij eenige accoordou aan ei hg begon weder te spelpii totdat een nieuwe pauze hem l liet gewicht van zijn zorgen weer deed gevoelen En altijd vervulde hem dezelfde gedachte zou hij niet een iPiddel kunnen vinden om met den ochtendtreic te vertrokken en was er onder al de gasten voor wier genoegen hy muziek maakte niet een enkele die hem hst gold kon leeneu voor de reis naar Béarn Tegfen middernacht sliep het wonderkind dat niet zeUe danste maar gaarne toekeek en de moeder die haar kind op een gemakkelgke stoel in hst atelier van Anie had ter rusto gele d bood aan den gastheer bij do piano af te losjcn Barine was uu vrij hen te naderen van wie h j noï slechts uit de verte de beurs en den goeden wil had kunnen peilen Ongelukkig had een verlammende bedeesheid hem altyd bilet iets te vragen wat het ook was en de omstandinheden waaronder hg zijn poging moest doen maakten het hem zoo goed als onmogelijk onder al die moiisoheu bezat hy geen enkelen vriend en zelts waren er bg van wie hg den naam niet eens kende hoe kon hij hen aanspreken hun uitleggen wat bg wenschte hen polsen Eindelijk bcslooi hg zgn geluk te beproeven hjj de vrouw van oen uivinder van gozondheidspapiar met wier bg op vrg goeden voet meende te staan