Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1892

180S Woensdag 24 Februari N 4W WKDOORXS Xeitknobbels Boornvliea Huidfjelt Wratten enz Worden in 7 8 dagen tgdgeheel Terwgderd zoud r de minste pgn teTeroonaken ook zelfs piet op de geToeligstehoid Pri M per flacon met jteUseel 60 ets Alléén ecla b B SCHOLTEN Coiffeur Eiach de handteekeoing tpo A t TÜIJLL 60UDSGHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBËWAltlI IG Hollandsche uitgaTe met 27 aib Prys 2 golden Ieder die aan de rersebrifckelgke gerolgen ran deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarlgks duizend Tan een zek ren dood Te rerkrggen bg bet Vertags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel io Holland De inzeödlng van advertentien kan getohieden tot fftn uur xles namiddags van den dag der uitgave MF Q algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplostende en verzachtende PASTILLES pelien Holm H thekers te Zeiêi Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in □ flescbjes a 20 cent Te Gouda o a b § de Beer A H TEEPE Toorbeen C THIM Men schryft aan de Kleine Covrant van MotUrdam uit Gouda het volgende dd 31 Februari Het pand waarin de Coöperatieve broodbskkerg zal worden gevestigd is reeds gesloopit en morgen indien het weder dit gedoogt wordt reeds eer begin met den bouw gemaakt Naar ik van een lid van het bestuur vernam melden zich voortdurend nieuwe leden aan en betalen de leden getroun hun wekelijkscha stortingen om zoodra de bakkerij in werking is een week brood vooruit to kunnen betalen Deze bepaling door het bestuur gemaaki is zeer practisch omdat eon aantal huismoeders alhier een week te laat in do wereld zijn gokomen eu daardoor ouk een week ia de betaling barer Jevensbehoefteu ten aohtura ziju en moetuu borgen De antipathie tegen de Coöperatieve bakkerg blijft natuurlyk bg sommigen bestaan wellicht vsor het raeereniloel door de weinige bekendheid met het stelsel waut mij dunkt wanneer zij wisten dat de bakkerij niet aan particulieren levert m inr uitsluitend aan leden dat niemand lid kan worden dan iets van genieten Aan alle hulpvaardigen y onzs dank toegeroepen met dan wonsch dat gij nooit aan j een hemd gebrek zult hebben Hartelijk dank voor zoovele kleedingstukken ons toegezonden die ona xoo uitstekend te pus kwamen Hartelyk dank aan d n edeleii kindervriend voordegroote met krentenbroodjes gevulde mand hoi as oen extra Iniotatie voor de kleinen Uurtulijk dank aan de redactie van dit blad die zoo welwillend ons toestond van onzon arbeid tr spreken By hot einde rett ons nog Te taak rekening en verBi twoarding te doen aan de Afdeoling Tot Heil des Volks welks bestuur wel genegen zat zijn van den uitslag melding Ie maken In het vcrlrotuwcn dat alle gevers en geefsters idit met voldoening tullen lezen noemen wq ons de Commissie G DE RAADT B BELONJK B PUNSELIE G V D TOGT K M DE BRUIN J DE RAADT H V MA A REN J BIK It A V MAAREM H A TOEN i De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter iceonia van de belanghebbenden d at door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Btlastingen enz e Rotterdam op den ISden Februari 1892 zijn executoir verklaard de Kohieren van de belasting 9p het Persoüeel No 8 9 e n 10 dienst 1891 92 Dat voormelde tCobiereo ter uivordenug ijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is lynen aanslag op den bij de ret bepaalden voet te voldoen e i dat beden ingaat de termijn van drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA 22 Februari 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZ ENDOORN ADVERTENTIEN Geboren JACQUES SIGESMÜND Zoon Tan J TAB NIJMEGEN dOBONEGEVEL en S M M S TAN NIJMEGEN SCHONEGEVEL geboren JonkTroftwe tan Fbanckenbero bh Pkoschlitz Gouda 21 Februari 1892 Voor de Tele bewjjzen Tan belangstelling onderTonden gedurende de ziekte en het OTer Igden Tan m ne geliefde Ecbtgenoote betuig ik ook namens mgne Kinderen mijnen harte liiken dauk G H SCÜÜTTELAAB Gouda 22 Februari 1892 Voor de talrgke bewgzen Tan deelneming onderTonden bg bet orerlgden ran ouze Zuster en Behnwdznster Mej de Wed F H KIEL Habdenbol betnigen wg onzen harte Igken dank M BAEDENBOL P SLIEDBECHT Habdenbol A SLIEDBECHT Gouda 22 Febr 1892 Voor de lalrgke bewgzen Tan deelneming onderTonden bjj het OTerlgden tod onze Tantp en Behuwdtente Mej de Wed F H KIEL Bardenbol betuigen wg onzen barte Igken dank F TIMMERMAN Babdinbol B W e TIMMERMAN Ctredit 21 Februari 1892 ADVERTENTIEN in e Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Dankbetuiging Ondergeteekenden betnigen bau hartelgken dank aan den WelEd ZeerGel Heer Dr LEVEDAG Toor de hulp aan ons Kind Terleend P BAKKER en Echtoknootb Gouda 22 Febf 1892 Waar Is het beste gemakkelUkste en voordeeiigste adres om vrachten op brandewijn in te maken bij J F Herman Zn Tieiidew I Brandewgn 80 en 90 et p liter p 5 Ut rabat Valentia liozgoen 17 cents pe r 5 ons Sultana Rozgneo 25 en 34 cents per 5 ons Abrikozen 47 cents per 5 ons Prunellen 42 cents per 5 pus Cegion Pgpkaneel 22 oent per ons Lange stokjes Vanille 11 cents per stuk Vanille Poeder per pak 5 cents Kandggmis Tabletten en Suiker Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en Toortdnreod genezen door bet gebruik Tan het beroemde Extract Tan Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents Ukdooms Eeltbiobbels etc vinden radikale genezing bg bet gebrnik ran Prof LEFRIES inctuar Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Boofdagent H SELLS An gang42 Haarlem Depöthouder i A de VLETTER Markt 97 nav t het Hotel cdi ZALM KRAEPELIEN HOLM S Eükel Cacae ian bcTolep door H Q fi enees en Scheikuodigen Bekr met Gouden en ZilvereB Medailles Voedzaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melk gekookt zeer sw te berelen Toor da elljksch geimlk bQ kindeiea zw kke personen en klierschtige gestellen Het water toebereid is zq als i rnecskracbtlge draak nititekeiid bQ diairbia ook Toor iniKelingen en kleme kinderen De echte Eikel Cacao van KraepeUen k Halm ii alom rerkritebiar ia Tierkante bussen Tan x Kgr I ÏO h TLgr k f 0 90 en k Kgr k f 0 fiO Toonden Tan Etionet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de huidteekeiung Tan de fabrikanten jUT KBAEFEUEM en HOLMte ZEIST fakrlcksmark De Zwitsersehe Pillen van den 10 jana oar rntmmmmm t oi m aa t t aab Tol B aU M deneec tm Hi B Vlrehow bwvh T Oletl mommi m Reelam uipiia t b T Hnnbanm Hertz T KorezynsU tinntm Brandt n OaaMahMtaa mi h t VaUlak ifcsaaa k wcrkn aa h aaaUjk llddeL BoteaH Mt nu Dr ▼ Frerlehi Bw jn n V Seanzoni WOnbvrg C Witt oop tfuie I Zdekaner at PMwiiMirg Soedentftdt Lamb Forster Onderbuïks organen mtlr Apotheker Rich Brandt bU Storingen In de b U B tncn Matifag Toartralt ToorlkomcBda oos itcl4 $ ltek li kraaawdluM keitaannDw ZwllMfMh ruien TM dra Apotbakcr i iljB M Tttklwra borni kwalm émr l T r laat vaa tfnxMia Taratrnplaji o d daa h d it seoai hoofaplja dalaa lakald v a aan ttaat Riehard Biaadi wordra ob hu uehto lUaff dMr d f4li rp warkenda Zoataii Blttarwater Droppali BV Om zich by den aankoop t beaehemien Ml teijn ll einaakt preparatan Trafe man la de aixtthakra atMda saai da aUaan eakte EMtaeFBeke Pillen van Ion Apotheker Rlehard Brandt P a per daoa mei ebnik asnwijaliii 70 Cenhi eii i ue naiiwkeiiritt er op dut het blerbowcQ af edruktf door de wel bawhennde faandelimerk of etiket ket witte kriila op bet rootle veld en de handteekentnc Rebd Brandt ileb op leder dooije hdajc a f Roorddevat F E van Santen KoUT te Rotterdam WH WÊaBBaBBBmmÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmtÊÊm Gouda Snelpersdrufc vnn A Bbinehak Zoon De aitgBTe dezer Coarant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen De pigi per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 fcicoaderlgke Nommen VIJF CENTEN dat HU het voorloopig bestuur zijn taak had volbracht en tot het kiezen van een nieuw bestuur moest n ordeu overgegaan welke volgens het reglement moet bestaan uit 8 leden en 6 donateure Met meerderheid van stemmen werden uit de leden tot bestuurders gekozen da hh J N Kriek Chr van Leeuwen J Zom A H KuUk M Mallon Jf O Brand P Soholten en J D van de Water uit de donateurs worden gakozen de hh J J Grootendorst A Dercksen B Kozestraten van iSlk eu H M Dercksen welke hunne functien onderling zallen vordeelrn Nadat al deze heeren zich bereid huddou verklaard do benoeming te aauTaar den werd de vergadering nadat vooraf nog was bepaald 1at het entreegeld 10 cents en de wekelyksche contributie d i oents zou bodragen door den voorritter gesloten BINNENLAND GOüOA S3 Fobruart 189Z Uonderdai 3 Manrt e k hueft ds laatato abonneniants4oaneelvoaratellih i plaats in ds Sö6ieteit gOaa Genoegon Hel gezelsBbaiiiJer lih Le 0ra en Hatpels voert dan op StJmCcoht Blijspol in 4 bedr vnii ü oar Bluinentliat ia Gustav Kadelburg Daarin trüdon op do dames Marie van Egsdos Vink Alida Klein Coeliiigb VordermBii uii Faassen beaeven d lih Rosier Fniisaen I Hespels Henri de Vrios faflaud van Korokhoven m van Egsden Het genoemde tuk had zoowel te Êotterdam als elders groot sticcrq zoodal met grond voorspeld mag worden dtit ons weder een genotvolle avond tracht Gistorenavond bad in de zaal de Unie van dto heur Tuijthof iii de Groenenilaal eene algemeone ledenvergadering plants an Onderling Belang Ue voorloopig gekozen voortitter opende de vergadering en gaf een kort verslag vaij het ondoriosk te Hoorn Hy zeida o a dat in Hoorn eene vcreeniging bestond zoonis or hier versohillende l estaan zoodat die vereeniging daar zeer bloeulo Nu was die vcreeniging daar op h t ongelukkig denkbeeld gekomen om zelf een brooiibakkerij op te richten Vervolgens informeerde de afj ovaardigde commissie by bet Bestuor en by leden dier bakkerij ofdezegoed werkte en ten voordeele van den werkman was doch Vreeg by vorscbillenilo leden ten antwoord dut het Toor do vereeniging een achteruitgang was geweest daar het voordeeiigste jaar 6 pCt bail opgebracht Nadat de voorzitter nog eonige toelichting had gegeven omtrent de daar bestaande contractanteu verreiiiging we d overgegaan tot voorleztu van het reglement wat mef aaavulling vau eeoige artikelen onveranderil werd goedgekouril Daarna nam nogmaals de voorloopig gekozen vooriilter hel wooril en zeide FEtJILLETO l CTit la et Z i rroii A K r het Framch i EEI TK DEEL behoeven binnen to treden waar hij in zijn jeugd met zjn vader en broeder de eereplaats innam en bij zou niet hebben te blozen ojfer zgn bekrompen omstandigbedou onder de blikken van do vrienden zijner jeugd In de wereld waarin de bals i lkander opvolgen komt men laat en gaat men vroeg weder heen daar waar do gelegenheden om zich te amusceren schaars zya geniet men er volop viin men komt jitoeg en weet niet vau vertrekken 18 Tegen drie uur bood men hem nogmaals aan hom te vervangen bij de piano en hij begaf zich toen dadelgk naar zijn slaapkamer waar hij zijn jas en vest uittrok en een oud lederen valies voor den dag haalde dat sedert vijftien jaar ongebruikt lag In welken staat zou het vcrkeeren t Bleek stoffig kard een riem was er af en de sleutel zoek naar het kon toch nog mee Daar Barinc geen uur langer in Ourteau dacht te blijven dan strikt noodzakelijk was voor do begrafenis had liij weinig linnengoed noodig een overhemd zakdoeken en oen witte das dal was alles Maar bet kostte moeite een bruikbaar overhemd te vindon en toch moest hij aan dat waarop zijn keus zich bepaalde al de knoopjes nog beter vastnaaien vjelukkig was zijn zwarte pak nagezien met het oog op het feest het zag oi knap uit voor do begrafenis Jiy zou met al te armzalig gekleed fle oude kork Zoo ging het met de gasten un mevrouw Barinc toen de zon opging dansten zij nog hot eenige middel om hen wpg te jagen was de knudo en het I heldere morgenlicht dal zich door niots laat weren Bovendien deed do honger zich meer gevoelen dan j de vermoeienis en in de laatste twee uren preseuteerde BarnabiS die alle flosschen en alle terrines met bouillon had geledigd het beon van de ham afgekrabd i n het sohaallje met boter schoon opgemaakt had niets meer dan waterachtig Beasensnp dat volstrekt geen honger versloeg Eindelijk tegen zes uur was de hall ledig vader moeder en dochter stonden tegenover elkander en Barnabé maakte in do keukon aanstalten om te vertrekken Lillen wij nu uaar gaau zei mevrouw Barinc wij bebbou wel een paar uren rust verdiend Barnabé trad op Barinc toe Ik ben liinnen een kwartier terug fluisterde hij Maar hoe zacht hij ook gesproken bad mevrouw ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte BoTendien worden alle AdTertentiën gratii opgenomen in hel ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschflnt werklieden of daarmede gelgkataande personen dat zy niet als concurrent tégen de bakkers optreedt dat de loonstandaard hier in Gouda zoo laag is dat in het gunstigste geval dooreen nog op toen ƒ 7 per week kan gerekend worden dat het geen luievoreenigiug is voor hooggeplaatste ambtenaren ete zooala Kigen hulpJ maar het doet uitaluifead is omde klome arbeidsloooon die hier door de massaworden verdiend on ontoereikend zijn zoo nuttigen ïoordeelig mogelijk te doen besteden en een der noodzakelijkste onmisbaarste en hoogst ooodigeBehoeften het brood van de besta kwaliteit en zoo voordaelig moüelijk te verstrekken zij zouden hun dwaling iozien Wie dat doel kan afkeuren is motde toestaiïdan in Gooda niet bekend of wil er nietmodo bekend wardan Zoo de werklieden hier alleneen flink weekloon verdienden coöperatie zou onaoodig ziju In de gisteren gehouden raadsvergadering te Haastrecht 13 met algemeene stemmen lot Gemoenta S oretaris en ambtenaar van den bnrgerlijVen stand benoemd de heor mr J T C Viruly borgemeepter Tevens werd besloten de bezoldiging van don te benoemen onderwijzer mot hoofdaeto mot ƒ 50 ie verboogen en alzoo te bcengen op f 650 Uit Krimpen a d IJspl wordt gemeld Toen gisteren ochtend de landbouwer N H zijö neefje naar do loting te Gouda wilde rij n en teVeos een meisje van zyn arbeider modenaifi om enige dagen bg bare grootouders to g ian doorbrengen schrikte het pawd op den IJseldijk Do tilbury met paard ging achteruit van den dgk en allon geraaktente water Het meisje verdronk nietlegeustaande de voerman niet denkende aan zijn paard dat mede verdronk alle pogingen aanwendde het te redden De minister van waterstaat handel en nijverheid Barinc verstond wat hij zeide Waarom moet Barnabé terugkomen vroegsy Barinc had lievei gewi d dat dezo raag Hul tot hem gericht was maar nu moest hij oen antwoord geven Hij vertelde dus hetgeen er gebeurd was zijn verzoek de weigering en de tusschenkomst van Barnabé Mevrouw Barinc hief de handen ten hemel bevende van verontw nrdiiring Leenen van een knecht riep zij uit dat mankeerde or nog maar aan Barnabé heeft als vriend gehandeld zeide Anie met een poging om tusschenbeido Ie komen Ga jij je vader nog verdedigen liep haarmoeder uit je zou beter doen hem to tragen opwelke manier hg denkt dat geld terntt te betalen Zonder af te wachten of dit beroep op de tusschenkomst barer dochter de gewenschto uitwerking zou hebben wendde zij zich tot haar echtgenoot met de woorden En wanneer donk jo te vertrekken Om half tien Van ocSitend D in kom ik morgen juist tijdig genoeg voordo begrafenis En je laat ons hier met den rommel zitten zonder iemand om ons to lieipcn Hoe denk je drtt wij hot zullen klaar spelen Ik ben doodmoe Wat dat betrcit mama behoift go u nieongerust te maken sprak Anie Ik zal yandang nie