Goudsche Courant, woensdag 24 februari 1892

i if i T r wr kMft lu h t hoofdbeatnar ran dan Nederltndsohen Bond ter beatrqding van overdreven Zondagarusl op het gebied van poat en telegraafverkeer bericht dat in toover aan het beiwaar rsn den Bond lal worden tegemoet gekomen dat voor het vervolg op aenen tweeden ohriatelijken feeatdag voor looveel niet op een Zondag vallende de kantoren der postergen mode tullen worden opengeateld voor het aannemen van pakketten het vensenden van poatwisaels an de behandeling van quitantién In zake het geschil tustchen de directie der Ned tramwegmaataohappg en vrachtrgdera welke laatste met daarvoor ingerichte karren over de tramsporen rgden en deswege door beambten van de trammaat ehappg geverbaliseerd werden heeft cle kantonrechter jl Zaterdag vonnis geweien H5 besliste ten nadeela van de directie der Ned Tramwegmy en ontsloeg de vrachtrgdera van rechtsvervolging Voor een derde stichting hoeft de Vereeniging tot ohristelgke verpleging van krankzinnigen in Nederland thans een terrein aangekocht Dit terrein een uitgettrektheid van vele bunders ia gelegen in de gemeente Zuidlaren en bestaat uit beide bouwgrond weiland en bosch Vooreerst zal nog niet tot bouwen kunnen worden overgegaan Door de heeren A G C van Duyl dr E Kollewijn en Leopold die het voorloopig comité uitmaakten opgeroepen werd Zondag te Amsterdam een vergadering gehouden van voorstanders eenor rareenvoudiging van ome spelling ter bespreking van de poging des heeren Kollewijn daartoe in t werk gesteld Ue bgeenkomst was druk en meerendeela door onderwgzera bezocht en werd geleid door den heer Van Duyl die na opening derverjadering het woord gaf aan den heer tCoUewgn welke kort het doel dat hij zich voorstelde uiteenzette en daarbg wees op de moeilijkheden die onze tegenwoordige spelling aankleefden alsmede op de bezwaren die men n a ondervinden bij het brengen van vereeuvoudig ing daarin Hg wenschte daarom door deze vergadering een commissie te zien benoemd die zijn denkbeelden zou onderzoeken en een ontwerp van wijzigingen in onze spelling gereed maken dat dan in een volgende bgeenkomst nader overwogen en besproken zou worden Daarna lou dat ontwerp definitief vastgesteld en een rereenigtng kunnen gesticht worden welke zou moeten trachten die wgzigingen ingang te doen vinden Het denkbeeld van den heer Fremers om een vareeniging voor een phonotiscbe pelling op te richten werd door den voorzitter en den heer Versluys bestreden omdat daardoor op eens te veol opzgde loa worden gesteld en men hier voornamelijk vereenvoudiging der spelling voor bet onderwgs dus meer de praotqk op het oog had De heer Fremers dit erkennende trok zijn voorstel in evenals dat om een permanente eommissie te benoemen Tot leden der voorloopige oommissie zooals die door den heer Kollewg n bedoeld was werden daarna op voorstel van het voorloopig comité gekozen de heeren dr KoUewijo Terwey dr Hettema te Zwolle en Genrd Keiler to Arnhem die alsdan aan den Bond Neilerlandsche Onderwijzers en aan naar het atelier gaan an vddr van avond is alles weder in orde Indien je de partg van je vader kiest heb ikniets meer te zeggen Slaap wel Zonder een woord meer te zeggen verliet zg de hall en ging naar boven Neemt ge niets mee vroeg Anie toen ze methaar vader alleen was Ik heb van nacht mijn valie gepakt en naar beneden gebracht ik zal er mgn twarie jas nog indoen en dan ben ik klaar om te vertrekken Zonder te ontbijten Bamabé heeft mij gezegd dat er niets over was Ik zal koffie voor n zetten en intusschen zalda bakker wel komen Zij ging naar de keuken maar naar vader hield haar terug Ga je vuur aanmaken met dat japonnetje aan Voor mijn kleedje behoef ik niet bang meerta zijn antwoordde zij mei een blik op haar toilet De rose japon was aan a le kanten gescheurd onder den arm en vooral om het middel door de grove handen van haar dansers Het kan toch vuur vatten sprak hij Welnn ik zal mij gaan verklecdc n Je toudl beter doen met naar bed ts gaan Denk ge dan dat ik moe bun van een nachtdansen Ik zou mij schamen op mgn leeft d I Toen zij weder beneden kwam vond zij haar vader in zijn daagsohe pak bezig zgn valies dicht te de Vereeniging voor Chriit lijk Nationaal Sehoolonderwgs het verzoek zullen richten om een lid van vareenigingOD als gedelegeerde in de commissie af te vaardigen Bg den brand Ie Niéuwe Wetering die voor een paar weken 2 hofsteden in de asoh legde dacht men aan kwaadwilligheid Een begin ven brand in een hooiberg te Oudo Wetering kort te voren wekte daarmede iu verband dezelfde vermoedens Zaterdag zgn deze en andere dingen uitgekomen Twto jongens te Oude Wetering woonachtig hadden iu eei winkel voor snoepgoed een stukje lood gelgkendo op een afgesleten kwartje in betaling gegeven Deswege voor den burgemeester van Alkemade gebracht bekenden de jongens dat zg reeds meer op dergelijke wgze winkeliers bedrogen hadden Maar uu kwam nog uit dat zij de plegers waren van den diefstal uit de offerbusaen in de Ohristelgk gereformeerdo kerk te Ouile Wetering in het laatst van het vorige jaar gepleegd eu van nog een aantal andere oietuitgekomon misdrgveu Verdrr dat een van beiden den hooiberg te Oude Wetering had in brand gestoken wat tgdig gebluacht word en dat zg te tarnen Zondag 24 Januari met hel ernstige gevolg dat men kent te Nieuwe Wetering hetzelfde hadden gedaan In het verhoor waarbg later ook do offloior van justitie uit Haarlem tegenwoordig was bleek de groote verdorreuheid van deze twee knapen de een 17 en de ander 15 jaren oud Al roden van het brandstichten geven zg op dat er dan wat werk aan den winkel zou komen waarvan zij middellijk of onmiddellijt voordeel konden hebben Zg hadden al plannen gemaakt tot een nieuwen diefstal en nieuwe brandstichtingen Na het verhoor werdón zg geboeid weggebracht De Nederlandscha Bood voor algemeen kies en stemrecht zal op Zondag 13 Maart 1893 in de Toekomst te Hage zijn algemeene vergadering houden üp den besebrgvinüsbrief staau ouder meer de volgende punten die in behandeling komen Voorstel van bet hoofdbestuur Do algemeene vergadering besluito tot het houden in 1892 vsn eene demonstratie ten gunste van het algemeen kiesrecht in den Haag Voorstel van de aftleelingcn Amsterdam Utrecht Zwolle en Snoek dat het hoofdbestuur zich andermaal tot de Rogeertng wende om de onmiddelgke invrgheidstalHng van G d tv verkrggen Voorstel van da kfiealing Oroningen en Hoogezand Het hoofdbestuur dringe bg de afd krachtig aan op deelnuae aan de a s Ueibeweging Voorstel van de afd Sappemoer De algemeene vergadering spreke zich ait in hoever de Bood voor algemeen kies en stemrecht kan samenwerken met het sociaal democratisch program Toelichting Daar er op hei laatst gehouden oongras der S D party is besloten dat zij niet meerzal somaowerken met vereenigingen welke een deel van het program willen verwezenigkt zien meent do afdeehng Sappemeer van den N B v A K en St dat bet zgn nut kan hebben als de lg verg zich uitspreekt in hoever tg met dat pogram kan medegaan j Voorstel van de afd s Gravenhage gespen Iu allergl maakte zij vuur oaa en zette er een keteltje met water op vervolgeus opende zg de tuindeur Waar gaat ge heen vroeg Berine Ik heb ieu bedacht Bgna dadelijk daarop kwam zg terug en hield zegevierend in elke hand een ei Ik dacht wel dat ik de kippen had hoerenkakelen sprak ze nu behoeft ga tenminst niet meteen nuchtere maag op reis te gaan Twee verscheeieren en een kopje lekkere koffie zullen n eenweinig opknappen na de vermoeienissen van dezennacht voor u zooveel te erger omdat ge ook noguw leed hadi te dragen Arm vadertje ik verzekeru dat ik u van gansoher harte beklaagd heb endat ik mij dikwijls verweten heb u do martelingte hebben opgelegd dansmuziok te spelen zoo iustrijd met uw stemming Heb jo pret gehad Ik moest eigenigk ja zeggen maar dat zouonwaar zgn Heb je teleurstellingen ondervonden Zg aarzelde een oogenblik niet omJat zg niet begreep op nelk soort van teleurstelling haar vader doelde maar omdat zij zich min of moer schaamde te antwoorden Ik ben meer dan tienmaal ten huwelijk gevraagd zeide ij eindelijk met een fleuwen glimUch Welnu De Bond make alleen propaganda voor algemeenkiesen stemreohl Op Zaterdag 12 Maart zal een groote openbare vergadering worden gehouden iu het gebouw De Toekomaf waarin als sprekers zullen optreden de heeren J M van Vlaardingen van Zwolle K v Zinderen Bakker van Korlezwaag Mr P J Toelstra van Leeuwarden Nadat Zaterdag mr Schimmel voor do rechtbank te Amsterdam weder een kruisverhoor van 2 i uur ondergaan had bekwam de ofHoier van justitie het woord voor het requisitoir Hg betreurde de afwezigheid van den gouverneur van Suriname on van den heer Hooft die veol licht hadden kunnen verspreiden achtte mr W F Schimmel schuldig aan valschheid in gesohriften en verduistering ad ƒ 60 000 als directeur van oen uaamlooze vennootschap en eiso te drie jaren gevaugenisslraf De verde liger mr Simons trachtte iu een uitvoerig pleidooi de onschuld van den bekl aan te toonen en concludeerde tot ontslag van recbtsv rvolging Na re en dupliek kroeg bokl zelf nog het woord te zijner verdediging Hg merkte op dat depositie vau hot O M veel sterker waa dan do zgno omdat de stukkon ter beschikking waren van hm O M terwijl hg zich alles moet herinneren Het is hem ondoenlgk zich volkomen te verdedigen omdat hg de stukken niet kcude De president i Daarom heb ik u ook bg elk verhoor in de gelegenheid gesteld uw bezwaren te kennen te geven De bekl zegt dat zgn déohargo alleen gold de overtjensloraming der ogfers van de sommen die hg aan Meyjes had gegeven De uitspraak wordt hierna bepaald op Woensdag oaostanude De rechtbank gaat in raadkamer In oen openbare zaal terugkomende verklaart de president dat de rechtbank geen termen vindt oof den bekl langer gevangen te houden welke uitspraak door het publiek met toejuiching wordt begroet Op een kunstverkooping Ik Ifeb hier een Kubens zei de venduraeester een volmaakt meeiterstuk misschien het beste wat hg 90it geleverd heeft r Er kwam geoc bod De vendumeester zette den Rubens ter zgde nam een ander scbilderg en zeide Wlnu heeren ik bied je hier een Bombrandt aan van denzelfdau artist Een aantal jongelui solliciteerde nnar de betrekking van klerk aan een Keohtbank De rechter liet ken binnenkomen en zeide dat hg hen een verhaal zou vertellen naar de opmerkingen die zg daarbij maakten zou hg zich een oordeel over hen vormen En nu begon hij Er ai eena een landman die bemerkte dat een rat door lan gat in zgn schuur hem zgn koren ontstal Hg nam een geiieer zette zich op post en sahoot op den rat toen hg weer in de schuur kwam Bg ongeluk schoot hg den schuur in braud Brandde hg af vroeg een der toehoorders Zonder antwoord te geven ging de rechter voort Toen hg de vlammen zag nam de landman een emmer met water en trachtte het vuur te blusschen Werd hg dan brand meester vroeg een tweede Toen kwam ook zgn doch Welnu weet ge tot wien die aanzoeken gericht waren Tot jon natuurlek Tot mg uw dochter neen tot mg de erfgename van mgn oom ja Op een woord van mama slecht verstaan of slecht begrepen misachien is menzich gaan verbeelden dat het fortuin van oom aan ons zon komen en iedereen beeft op de lijst willen sUan En indien hetgeen men zich verbealdl eena werkelgkheid werd Hebt ge reden on dat te gelooven Te gelooven niet maar wol te hopen wantik kan niet aannemen dat Gaston ondanks onzescheiding jou niets zou hebben vermaakt je benttoch zijn nicht en hg had geen enkele grieftegen je Maar indien hij geen testament heeft gemaakt Dan zouden wg niet een dool van het kapitaal maar het heele kapitaal erven Als dat zoo is beloof ik u dat ik geen vande pretendenten van dezen avond zal trouwen dieleelgke valsche onopgevoede kerels VL Toon Barinc na anderhalf uur te voet te hebbea afgelegd met zgn valies in de hand het station van Orleans binnenkwam zag hg den sneltrein naar Bordeaux juist vbor zijn neus weggaan ifTordt vmolgi ter nel een emmer en terwgl zg beiden in de cbiur aan t blussoheu waren sloeg de deur dicht J Verbrandden zij luidde een derde vraag Toen kwam ook de moeder en kwamen de buren en er ontstond een gruote oploop van allen die aan t blusschingswerk meededen Werd er niemand bg gewond Nu jongens eindigde de rechter hiermee is het verhaal uit morgen zal ik bescheid geven Een vnndo aollicitanleo do kleinste van de troep talmde nog even met mot het weggaan Wel wat wou je zegon vroeg de rechter Ik tou wel willen weton wat er eigenigk van de rat geworden is Ha riep nu do rechter blijf jg maar jti bent mijn man Jg bent de ceni e die ondanks het lange verwarde verhaal de hoofdzaak niet uit het oog hebt verloren De gevangenis te Tenger Marokko is in een zeer alechton toestand alleen ia zij thans op aandringen van Sir Churlea lüunn Smith schoongemaakt en gewit en wordt er thans zuiver nater nnn de gevangenen verstrekt Door de milddadigheid van een vriend werd de oorrespondent van tie Tmei in staat gesteld aan de 80 rampzalige mannen en jongens die er zaten waarvan de moesten geketend een versterkend maal te geven hg zrgt daarbg dat dit praotisch betoon van deelneming te Tunger niot ongewoon is De Mooren hebben do gewoonte om dronkaards te behandelen op eene ruwe doch oorspronkelijke manier die men soms op Europeesclie drinkubrotirs zou willen zien toegepast In de kleinere stadsgevaugenis te Tangur zag de berichtgever en stomdronken Moor op dat oogenblik zoo govaarigk als een wild beest met een ketting om zijn hals onn den muur geketend waardoor bg geen kwaad kou doen hgzeif trok zich dit weinig aan omdat hij toch verwachtte den volgenden dag als hg nuchter was losgelaten Ie worden In strgd met den Koran is er veel dronkenschap en daardoor voel ellende onder de Mooren der lagere klassen te Tanger Er worden daar veel kroegen opgezet door Spanjaarden en als de Marokkaanaohe Begeering zich daarover bg Spanje bezwaart is het antwoord dat de handel in dranken volgens de verdragen geoorloofd i Aan het jaarverslag van het Veeartsengkundig Staaisioozicht over 1890 dat voor eenige dogen in druk versohenen is onlleenen wg in uittreksel het volgende Over het algemeen was de gezondheidstoestand van den veestapel in alle provinciën bevredigend of guastig Sleobts in Gelderland en het westelijk gedeotie van O treoht kwam onder de paarden do injlmniti PJerdettaupt zoowel op het platteland als in de groote steden teer uitgebreid voor zoo zelfs dat mag aangenomen worden dal hier geen enkele gemeente van deze ziekte verschoond bleef Van bgzondore ziektegevallen ouder het rundvee wordt melding gemaakt van het kramjmur Ramchbrand charbon lymptomatiqué dat waargenomen is op verschillende plastaen in Noord Brabant io enkele gemeenten van Zuid HoUaod L trooht en Limburg on vooral in da provincie Groningen tal vao offers gecischt heeft Luidens het verslag begint in enkele streken da voorbehoedende ininling tegen deze ziekte volgens de methode van Arioing Cornevin en Thomas meer toepassing te vinden Zeer gunstige uitkomsten blijken te dien opzichte verkregen te zgn door de veeartsen Painuws te Oaa Micbels te Heusdeii en Lemmerts to Sohimmert Daarentegen kunnen de veehouders in Qroningen nog niet tot deze proef besluiten in weerwil der groote verliezen welke daardoor jaarlgks aan den veestapel worden teweeggebracht PareUiekU Merculoêe werd in alle provinciën veel uldig geconstateerd bij t keuren van vleesch Onder de tciapm gingnn io de provinciën Utrecht en Friesland velon wegens overmatige vochtigheid van bodem en voeder aan leverbot en algemeene waterzucht te gronde Omtrent het voorkomen van betmetUlyie meiiekten genoemd in hel kon besluit van 27 Maart 1888 Stbl DO 67 wordt bet volgende medegedeeld De beimelUslijke vlekziekte der varkens eisohlo 1919 lachioffers Geen enkele provincie bleef van deze ziekte verschoond Hot meest had Zeeland te Igden vervolgens Noor Holland Gelderland en Friesland het mioat daarectegm Limburg Utrioht en Drente Miuder verspreid kwam de besmeitelyke borstsiekig der varkens voor Behalve in Drente werd milivuur in alle provinciën bij rundvee geconstateerd 151 gevallen in 93 gemeenten Bg paarden en vairkent kwamen lechts 5 gevallen van miltvuur voor hondadolheid werd geconatateerd in Noord en Zuid Holland NoordBrabant en Limburg hg 204 honden en 33 katten Door deze dieren zgn 27 personen gebeten waarvan 10 in Noord Hollend 2 ie Zuid HoUaod 12 in NoordBrabant en 3 in Limburg Rotkreupul der lehapen vertoonde zich in 668 govallcü ift in Zuid en Noord Holland Golderiand Friesland en Limburg De bekende Leidsohe loticgs quaostie werd gisteren in een openbare vergadering van Gedop Staten behandeld Ingekomen waren vier bezwaarsdhnften waarin geheole of gedeoltelijko vernietiging gevraagd wordt van de op 9 10 en 11 Februari aldaar gehouden loting voor de militie op grond dat twee briefjes met het nummer S6B oanwezig woren geweest welke fout werd hersteld door toen op U Febr het tweede no 366 waa getrokken dit te vernietigen en den lotelicg Smit te laten overloten die toen no 301 trok De mililie commiaaaria verklaarde dst geen onregelmatigheid door de bovenomschreven feiten heeft plaats gehad daar de loting voor alle lotelmgen in goede volgorde is geschied en dus alleen de lotaling Smit die tweemaal heeft moeten loten had kunnen klagen die eohter niet gereclameerd heeft Deze meening wordt gedeeld door den burgemeester van Leiden die o a constateerde dat boven het overtollige briefje ook alle andere vereischte briefjes in het glas aanwezig zgn geweest De reclamant Zuurdeeg vader van den loteling aan wien nadat Smit no 301 had getrokken een dienstplichtig nummer ton deol viel ontwikkelde zijne bezwaren Ten slotte werd ook op geheeie vernietiging der loting aangedrongen door den gemachtigde van de reclamante van Hensbergen die er ook op wees ilat do iotingsiiummers niet in hel openbaar in het glas waren geleld In do huisvrouw verhaalt mej C Alberdingk Thijm naar aanleiding au de Haagsohe schandalen het volgende Ik herinner mg een geval uit mgne meisjeajareo dat een rgk jonginensch krankzinnig werd Zijn woeste buien maajcteii zijn nabuurschap voor anderen levensgevaariljk hg moest A u opgesloten worden Dit gebeurde er werd ruim voor hem betaald Bij lusschenpoozen was bg kalm scheen herateld dan keerde hij in zijAb famUiu terug Hij voelde het echter altijd zelf vooruit als zgno ziekte weer terugkeerde dan zat hij bitter te weenen verborg zich eu sprak o God ik voel hot t komt weer 1 Zoo duurde bet eenige jaren met tgdelijke tusschenpoozen van beterschap men ve loor dus de hoop niet dat hij eindelijk geheel genezen zou Wat gebeurde echter Eens toen hij in t krankzinnigengesticht zelf nog al kalm was stond men hem taai iBift andere beterendeu samen ta dineeren tegen het jpd van t AM begon hg met flessohen te gooien Dit iras natuurigk Weer een bewijs van krankzinnigheid en ofschoon de bewakers hem direct uaarzgne jcamer terug brachten lieten zg hem alleen mot dat gevolg dat hg zgn rechterhand lachende boven een gaslicht liet verbranden Hg moet wel gevoelloos geweest zgn door hier mee voort te gaan De reuk van brandend vleesch bracht een opzichter in zijn vertrok en deze zag den ongelukkige ataan lachend kijkend nnar zgno verkolonde vingertoppen en hot afdruipende vet Toen de familie later den arnwn jongen man bezocht was de arm afgezet en werd deze een delioate altenlie tegenover de familie op sterk water gazet aan baar vertoond Een oudstrgder van 18J0 81 deelt aan bet Af d D omtrent deParade Schritt of hanenpa8 meda dat vroeger onze reoruten het daarmede zeer kwaad te verantwoorden hadden Oudo norsohe korporaals en onderofficieren schepten er vermaak in de lotelingen waaronder vele boerenjongens mtt het aanleeren van dien pos te kwellen Die instructie ging gepaard met een vloed van r we scheldwoorden en vloeken Het was overigens potaierigk om te zien hoe die arme jongens gekleed met wit lakensch mouwvest wit linnen broek politiemuts eorilor slaapmuts e ongepoetste schoenen zoo uit hot magazgn op Min rechterbeen moesten staan te balanceeren totdal zij ten loalate afgemat tot groot verm iak der omstandera ala een kegelspel op en over elkaar op den grond vielen Dat paaseu maken duuide zes weken een tijd waarin men tegenwoordig een reoruut kant en klaar maakt Daarna kwatn de exercitie met het geweer t welk mot de bajonet er op 18 oude ponden woog dat had ook wat voeten in d aard De boertjes die goed de spade en den dorachvlegel kunnen hantueron moeaten bij de lading in i2 tempo s het gewoer recht uitgestrekt houden en dan lieten de instructeur hen zoo lang in die vermoeiende positie staan tot de meetten hun geweer op den grond lieten takken Dan klonk onmiddellijk het op verbiddelgke herstel totdat de arme jongens het geweer niet meer konden opheffen en dan werden de zwaksten naar de politiekamer gestuurd om uit te rusten De instructeurs zorgden ook hier wel dat zg binnen de perkon der reglementen bleven Daarbij kwam dat de soldaat in die dagen niet in oanzieu stond hg was als t ware een paria der maatschappij Wee b v het dienstmeisje dat l waagde een soldaat tot vrger te hebben zonder genade werd zij uit haar dienst gejaagd Tegenwoordig wandelt een gewoon soldaat bras desaus bras dessous met een chic gekloed juffertje zonder dat iemand er zich aan ergert Na en tengevolge van den oorlog mot België is dat geheel verandord De oorzaak lag natuurigk in het samenzgn van jongelieden uit hot volk met die der meer bemidjloldo klassen in hot toenmalige leger Kampen Schoonhoven en Nieuwersluis leverden later goud onderrichte on humane onderofficieren aan hot leger Nog later kwam overal gelegeaheid voor gymnastiek en vrije oofening in den wapenhandel en zoo is bij oJs althans de Parode Schritl met al zijne kwellingen en kwelgeesten voorgoed verdwenen Alleen zoer oude krijgers kunnen te dezen opzichte het belangrgke verschil tusschen het toen en thans waarnemen In de Salle Dante te Home hield onlangs generaal Booth voor ruim 1500 menschon eene rade Pas uit Afrika Australië en Nieuw Zeeland gekomen gaf hg op zgne doorreis naar Engeland eene schets van hetgeen hg verricht had om zoo mogelijk de ellende te verminderen die in de gansche wereld onder de lagere klassen Destaat In de gantche wereld want Australië eertijds het paradgs der werkende standen begon reeds aan de algemeene oeconomische kwalen te lijden In New York waren meer dan 300 000 monschen aan de diepste armoede ten prooi Te Bomo bleek de toeataud verre van rooskleurig In Engeland reikten armoede ontucht en misdaad elkander meer en meer de hand in GrootBrittannie wordt jaarlgks 20 millioeu besteed aan armenzorg en toch is de ellende er nog zoo groot Hoe komt dit Omdat de maotschappij gewoonlijk alleen hulp verleend aan de armen die door ongeluk Igden niet aan hen die door eigen schuld of fouten zijn gezonken Dat moest t i veranderen men moet de oorzaak von t kwaad wegnemen door de gevallenen te rehabiliteeren door beu tot den arbeid te doen terugkeeren Dat was het hoofddoel van de nu 26 jaar oude Salvalion Army Volgens generaal Booth kon Europa viermalen de tegenwoordige bevolking een bestaan verzekeren ala de grond slechts oordeelkundig werd beschouwd Een Zwitserseh landbouwer had 3 4 van zijn grond verdeeld onder zgne drie dochters die gingen trouwen en van het hem overbig vonde vierde gedeelte had hij daarna evenveel producten vorkregen als vroeger van het geheel Dit had genoraal Booth de oiwan geopend Sedert den dood zijner echtgonoote had hg zgn arbeid verdubbeld om haar ter eere aan zijn liefdewerk een nog meer humanitair karakter te geven dan voorheen Hij had uu landbouwkolonieo gesticht fabrieken liefdadigheids instollingen opgericht en duizenden acres grond aangekocht dank zij den steun van het engelsoh publiek dat op do eerste aanvraag honderd duizend ponden sterling daartoe bad bijgedragen De vlag van de Salvation Army wapperde nu in 85 landen over heel ds wereld 50U0 vereenigingen hebben zich aaugealoten 11 000 officieren voeren het Heilaleger aan Generaal Boolh had de overtuiging dat hg zgn werk zou zien bekroond en dat steeds meerderen muien leeren inzien dat plicht is hulp en bescherming ta vaileenen aan de zwakkelgken lijdenden en verdoolden Buiteolandscb Overzicht Het is gemakkelijker af te breken don te bouwen Dat onder indt men in Frankrgk De crisis welker ontknooping raadsolachtiger is dan die van den meest ingewikkelden roman vordert zeer langzaam Wol een paar honderd combinatien zijn voorgesteld President Ciirnot heeft onderhandeld met Bibot De Freycinet Méline en anderen Zaterdag schoen de afgetreden minister van buitenl zaken Kibot de meeste kans te hebben met de vorming van hot nieuwe ministerie te worden belast maar gisteren scheen een ministerie Gonstons weder meer wnnrschgnlijk De toestand is intusschen zoo hachelijk dat het centrum zie bereid heeft verklaard elk ministerie dat eon gematigde verzoenende politiek wil volgen e steunen Zelfs de rechterzgde ia bereid de oude