Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1892

i 8 P A 4T 60UDSCHE COURANT J ieuws én Advertentieblad voor Gouda en QpiBtreken 0e iDEending ▼ sa advwteotien kan esotüedon tot edj uur des namiddags van den dag der uitgave veeten opty te zetten en tlthana Tooiloopig tich te ontwapenen De gemeenteraad te 8p ndsu heeft met algemaene stemmen betlotea niet aleohts bg het Uuia ran afgevaardigden een adres trgen bet schoolwet ontwerp in te dienen doch ook naar de vergadering van afgevaardigden der steden in de provincie Branden burg vertegenwoordigers te zenden ten einde ook aldaar ter bevordering van zulk een adres werkzaam te zyn Be gemeenteraad te Minden heeft met algemeene stemmen in denzelfden zin boaloten ten opzichte der steden co iferentie van de provincie Westfaleu Daarbg is bepaald de sta l aldaar te doen vertegenwoordigen door het grootste aantal leden hetwelk Minden daarheen mag afgevaardigen zgnde zes In de vergadering van afgevnardij den der steden in de provincie Pommeron waren 36 steden door 53 afgevaardigden en in die der provincie Saksen 27 steden door 70 afgevaardigden vertegenwoordigd Ook in deze beide vergaderingen is tot afzending van zoodanig adres besloten Te Neu Trebbin is eene zeer talr k bezochte boorenTvergadering gehouden waarin de heer Wisser lid van den Rijksdag de gevaren van het Schoolwetontwerp ontwikke du Kr waren ook acht streng brthodoxe predikanten aanweziit die als voorstanders van het ontwerp waren gokomón om Wisser te beBtrijdeu Ten slotte echter verklaarden ook zy met hem in te stemmen en lieten dil zelfs nadrukkelijk constatecrun Ka de reeds vermelde adressen uit Berlijn en Osuabruck tegen het ontwerp zyn thans van dsar nog adressen van adhaesie bij het Huis van afgevaardigden ingezonden uit Brandenburg aan de Havel ook nog een van 600 personen uit verschillende partijen Voorts iija er nog ingezonden van de gemeonteb turen te Bielefeld Schelm Rosenberg van vergaderingen te Darmstadt Alseben enz De berekening is dat de cummissio vau rapporteurs nog deze week zal gereed komen met de bepalingen betrelfende het godsdienstonderwijs aan kinderen van dissidi uten en de leiding van het godsdienstonderwijs door Ie Kerk Uan volgeu er wel verscheidene artikelen die minder bezn aar zullen opleveren doch hieromtrent ataat het minder gunstig met den tijd dien decoromissie beschikb ar heeft Dit lijrt aan de refueling der werkzaamheden van het hUis van afgevaardigden Kn zijR die minder moeilijke artikelen by de commissie afgedaan dan volgen echter nog verscheidene bepalingen tan organisatie die veel tijd zullen kosten Alles te zamen genomen laat het zich aanzien dat behoudens een onvoorzienen loop van om slandigheden hel ontwerp na de geheele commissoriale behandeling eerst kort voor het Pinkster recès bij het Huis van afgevaardigden aan de orde zal kunnet komen De Oostenrijksche HinistuV van Financien heeft een wetsontwerp tot invoering eener inkomstenbelasting ingediend Inkomens onder 11 600 zullen vrij zijn van 600 tot 1000 betalen ze 6 per niilïe van ll 0 J tol SOOOeen pCt van 3000 tol 10 000 twee en hooger 3 pCt Urfamlooze vennootschappen betalen 10 pCt van de netto winst De Minister verklaarde lat zijn wetsontwerp een onderdeel was van een geheel hervormin 4 plan waarbij drukkende lasten roor de lagere klassen zouden worden afgeschaft PETRüLKl M i üTKEm GE van de Makelaars Caiilzlaar k Schalkwijk te Kotlerdaiii De markt was heden onveranderd I oco Tankfust ƒ 7 25 Maartleverini ƒ 7 10 April Mei Juni levering 6 90 Juli levering dys Augnstus levenng ƒ 7 September October November en December levering 7 10 Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Febr Geert oujiera A Bosman en A van Blanken Agatha Adrians Johanna ouders L £ Beszelzen en N Kruijt 21 Dirk Bastiaan ouders D van den Berg en B Schipper Jacques Sigesmund ouders J van Nijmei en Schonogevel en jonkvr S M M S van Franckeuberg en Vroschlitz 22 Antoula Maria ouders U van Futten en J Sireng Bertha Johanna Maria ouders I J Sehlosser en A Fennel OVERLEDEN 20 Febr J J de Jong 17 m G Alphenaar 88 j 21 A Boot 7 w M W Smient 7 w 22 J Buitelaar 72 j ADVERTENTIËN De Burgemeester vaö Haastrecht en VlUt betuigt ign hartelijken dank voorde vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg de feestelijke ontvangst op den 20iieii dezer Wg betuigen onzen dank oor bewflien van belangstelling onderronden bf bet overlyden van onn Hoeder D A VA IJ8BNDUK B TAM U8BNDÜK Post Oouda 23 Febr 92 Wegens het hawelgk van de tegenwoordige viaagt Mevrouw SAÜERBIBR Euk Oosthaven met primo MKI Crabetbstraat eene die goed kan koken en werken De SPAANSCHU COGNAC van de firma van HOLK en tbe KÜItE te Delft Overtreft alle fijne Cognac Te Oouda alleen te verkrijgen by J vas OIJE per flesch 1 85 STRAATVL IINIS In voorraad een flinke hoeveelheid STRAATVUILNIS zgnde van de laatste vflf maanden Naar verkiezing gemengd met beer Bijzonderlagen prgs Levering franco boord Adres Aannemer der Staditretnigtng te Schiedam FEMSCHE STOOMVEEVERU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Qameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 78i 500 Gulden betalen wjj aan hem die bi gebruik van GoldmaBD s Kelser Tandwater 6oit neder Tandpijn krijgt S GOLDMNN Co Dresden 50 Cents lie flacon verkrjjgbaar bij den l rog J C ZËLUENlil JK Zeer Uette Qesteeildriikte NAMEAABTJSS worden GELEVERD door A BRliVRMAiX en Zn Gouda Snelpersdmk van A Brinkman Zoon BISCUITS DE LUm De echte FRAN8CHB merk X U mag aan geen theetafsl ontbreken Verkrygbaar bg T CBËBAS Men vrage en lette op t merk L V DE NIEÏÏWE LONDON de beste van alle bestaa nde HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 8S en 150 cents en is te Gouda verkrggbaar alleen bij I A OATS Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ËLFBEWABIKG Hollandsche uitgave met 27 aib Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeuad Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen BE mm mil of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude beneyens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu dereartonteekeninKen enz waarby is toegevoef d een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasschilderide Gebroedori Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der K Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN TR I E MARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrygbaar te Gouda bg G fl LAKERVELD Gouwe P v OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen hij M van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven big M BAARS I Botkoop bg OudeJwom bfl M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D de JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VBRDONK Probeert s v p SOTJCHON THEE No 3 a 1 25 per küo ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda i De uitgave dezer Courant geachieüt dagelgkt net nitzondering t ui Zon en Feestdagen Oe prü per drie maanden i 1 2 fi o per p it 1 70 Aixoade iyke Nommeri VIJK CEMTEM BINNENLAND QOD0A 24 Februari 1892 In de zitting der Rotterdamsche Arr Becbtbaiik Ttn gisteren werd veroordeeld L de B oud 32 jur koopman te I ieuwenhoorn bekl van diefstal vin een zak met lorren tot 14 dagen gev en L V B bouirman te Bergambacht bekl van meineed tot 6 maanden ger Oedpputserde Staten van Ziiid HoUaod hebben do loting voor de nationale militie dit jaar is Leiden gehouden en waartegen bezwaren warea ingebracht vernietigd en ene nieuwe loling bevolen Haandag had de wijdiiig plsata van de nieuwe Boomsohe Kerk te Woerden De biasobop van Haarlem en vele andere geeatel jken waren voor dat doel overgekomen Ten einde den groeten toevloed van het publiek oenigazina te tivnperen wai de toegang tot deze pleohllgheid op 50 ot de persoon bepaald Hoewel aog niet geheel voltooid maakte het gebouw een goeden indruk en strekte het tot eer van den heer C F W Deiaing te Gouda en de beide opzichters de bh Sinjorgo en Koomen Naar ij vernemen tal do Kerk met Patchen voor goed in gebruik genomen worden Binnen kort zal de totOD van een klok worden voorzien en uaar men hoopt dan ipoedig van een uurwerk Hot orgel is ook nog opgesteld Het gebouw is tot dusverre van binnen nog zeer eenvoudig maar de muren zullen later waarsohgulijk in zachte tinten gepolychromeerd worden Van het station komende valt al zeer spoedig het fraaie genouw in het oog Hel gebouw dat vroeger voor post en telegraaficantgor diende wordt au voor pastorie ingericht FEVILLETOIV TJit li et XjeTrezi Naar iet Fratueh EEB8TB DEEL vt Ab 4iü vroeger van Parijs naar huis ging nam altijd dien trein een rijtuig wachte hem dan by het station van Parya en bracht hem vlug near Ourteau waar bij nog vroeg genoeg aankwam om Mes he lijk uit te rusten in zijn eigen bed Nu igplaats van den sneltrein de bommeltrein inplaats van een mooie kamer op de eerste verdieping de houten banken van een derde klasse waggon inplaats van een rijtuig aan den trein zijn beenen De gelukkige jaren had hg in zgn jeugd gehad de kwade jaren in zgn ouderdom bet verlies van ïgn geld had die verandering teruggebracht Hg had ook het rustige leven kunnen leiden van eeo laodedalman op zijn goederen zonder zorgen geacht en geëerd door zg n buren hg had zijn landen kunnen bebouwen zgn vee fokken zijn wijngaard verzorgen want hij had evenals zijn broeder en grodte voorliefde voor den landbouw meer nog Te Amsterdam had Maandajr oene vergadering plaats van het bestuur der Vereeniging van christeIgkfl patroons v aarvan onlanits de concept statuten werden medegedeeld Al de gekozenen namen de benoeming aan die op hen werd uitgebracht Tot voorzitter is benDem de heer A Ü van Kempen te Leiden tot vicevoorzitter de heer W Hovy te Amsterdam tot secroiaria de heei H Groene wegen te Amsterdam en tot penningmeester de heer J C van Schaardenburg te Dordrecht Moaudag zgn op last van den officier van justitie te Middelburg een viertal personeo uit Zuid Beveland uaar di gevangenis te Middelburg overgebracht onder verdenking van betrokken ta zijn bij den eenigen tijd geleden te Driewegeu gepleegden elfectendiefstal Een ambtenaar der justitie is naar Amsterdam vertrokken ten einde een ondorzoek in ie stellen naar de vermiste en bekende effecten De heer Charles Boissevain wSdde aan den vooravond van generaal Verspyok s Jtest en zeer waardeerend artikel aan den grooten held d r indiscbe oorlogen VÜ ontleenen daaroan bel volgende Montrado Het is het jaar 18S4 1 We zgn op Borneo s Westkust De bevolking daar was onder het verlagend juk gekromd der Tay Kong Chineezen die met ouverzadelijken gouddorst hen nitmergolden hun vrouwen en dochters roofden Ten slotte hieven de Chineezen de hand Qok tegen Nederland op dat daar zijn vlag geplant had maar door den Java oorlog afgeleid met de binnenlandscbo staatkunde zich weinig had bemoeid Het f eduobt verbond van de Gbiueesche republieken moest uu gebroken Het fort Sorg genaamd naar den bevelhebber die zijn zege met den dood bekocht werd opgericht Maar de Tay Kong kongsie óf republiek ver zelfs dan deze Ware hij van andere afkomst geweest dnn zou hg zich waarschijnlijk ook daarbij bepaald hebben en daar zij slechts met hun beiden waren zouden zü na het vpderlijk erfdeel eerlijk verdeeld te hebben riJk genoeg zijn geweest om afzonderlijk een gemakkelijk leven te leiden de oudste op het vaderlijk slot de jongste op een of ander kasteel in de nabijheid Maar hoewel de familie reeds sedert jaren in Béarn was gevestigd waren zij van Baskische afkomst en als zoodanig getrouw aan de gobruikm van dat land waar het recht van de oudste zoo machtig is dat men gemeenlijk de jongeren niet ziet trouwen opdat de oudere tak zich zal verrijken door uilsterving van de andere In deze beginselen opgevoed hadden zij zich vertrouwd gemaakt met de gedachte dat de oudste den vader zou opvolgen met het kapitaal vaü den vader op het kasteel van den vader en dat de jongste zijn weg door de wereld zou zoeken Dit I scheen hun zoo natuurlijk toe zoo volgens de wet dat geen van beided de benadeeldo zoomin als de bevoorrechte er ooit aan dacht zich hierover te verwonderen Zij wisten wel dat het burgerlijk wetboek die schikking verbood maar die wet goed voor menschen uit hot noorden was van geenerlei waarde in Biskaye zij waren Basken geen Normandiers of Bourgondiërs Bovendien had dit werkzame loven voor den jon ADVERTENTIEN worden geplairtrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTER worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr a tl opgenomen in het ADVERTENTIEBLAp t welk des Maandags verschgnt m sterkte zich nu te Montrado Die overweldiger moeet dus gefnuikt Een macht ven 1700 bajonetten ontscheepte onder Andreson Toen volgde de beroemde marsch van Singkawang waarbij Kroesen zich zoo roemrijk onderscheidde en in den veldtocht dus geopend krijgt kapitein Verspyck bevel ilen vijand aan te tasten die m de bergen zich op een halfuur van Montrado heeft verschanst Na een prachtige verkenning vindi hy aan t hoofd van zijn kolonne van twee compagnieën het leger der Chineezen dat op een heuvel bij de plaats Pandjaua een zeldzaam sterke stelling heeft Door een moerassige vlakte moet k pteiu Verspyck een weg zich banen terwijl uit bet bosch op heuvelen ter linkerzijde de kogels snorden De Chineezen traohtien tevens zgn rechter vleugel om te trekken Doch luitenant Conrad met een pelotoi Javanen bleef achter om zijn rug en flank te dekken Na alle maatregelen kalm en voorzichtig te hebben genomen gelastte hij den hoornblazera den stormmarscb te blazen Het ging tegen de versterkte bergtoppen en den boschrana op In den looppas klimt de voorhoede tegen een hebvel die den luiker vleugel vau den vijand overziet en door het vunr der hoofilversterking was beschermd Zoo hevig wss het vuur dat de meeaten zich door neerteleggen moesten dekken Commandaot Vorspyok komt zelf de positie van daar verkennen Hij laat de geheele 6e compagnie den heuvel bestijgen om den vijand te beschieten en ziju aandacht af trekken Zoodra t geschikte oogenblik gekomen zal zijn moet storm eloopen Maar intusschon heeft de colonne getalmd De positie van Ie voorzijde is nog niet verkend De commandant daalt deii heuvel af gant door onder een hagelbui van kogels om den heuvel en ontdekt dat s vijands hoofdpositie rechtstreeks bestormd kan worden Hg geeft luitenant Chambry bevel hem metzija gen niets afsohrikwekkends zijn ivensohen waren geheel afwijkend van die zijns broeders De oudste hield zich slechts bezig met rijden jdgen en visschen de jongste erkte daarbij o met hoofd hij las toekende en maakte muziek Op de school te Pau vulde hg al de witte plekken in zHn boe en en schriften met poppetjes te Ourte u maakte bij in de vacantie allerlei kuutseltirgen en verbaasde door zgn vindinjtrgkhoid zgu vader n broeder en alten die zijn producten za n Duidde dat niet op e ne roeping Waarom zou hij de talenten niet gebruiken die de natuur hein geschonken had Het gebeuft zelden dat de geest tut onderzoeken en ontdekken zich op iets in het bijzonder bepaalt uitvinder is men in alles in hel kleine zoowel als in bet groote men wordt bet toevallig in zekeren zin zonder bet te willen en vooral dan wanneer mea in zijn jeugd niet streng bij de hoeken wordt gehouden Zijn vader liet hem vrg en daar hij evoh begaafd scheen voor het leekenen de Werkiui kunde en de muziek liet men hem alles tegelijk beoefenen Later zou hij den Qg gaan dien hg verkoos en er was geen twijfel aar dat hg met zijn natuurlijken aanleg eindelgk fortuin misschien zelfs een grooten naam zou maken Zonder genoegzame i oorbereiding zonder betrekkingen die hem steunden zonder kruiwagen om hem vooruit te helpen was hy na jaren van strijd te