Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1892

É pdotoa ts volgen De hoomblaiera blaien den aanval Tagelyk klinkt da alormniaraoh van de 6de eoaipagnis die de zgpositie lanralt De Cbineeien kannen niet misten zoo dicht staan da Hollanders bg hun tjonto s lilla s en geweren Daar ataat kapitein Veispyok op de borstvering en naast hem ralt de moedige Ghambrjr door drie kogels doodalgk getroffen I Sergeant Da Haan en vier soldaten zgn gevolgd en stormen mede in te en t vuur dat hen Terminkt De anderen volgen Tegelgk neemt luitenant Doalaben de zgpositie in De Chineezen die noh veilig waanden in een onneembare positie worden met het blanke geweer overweldigd eu verdreven En van de sterkte wappert Hollands vlag Het gerucht heeft geloopen dat Tolstoïeen hoog bevel zon hebben ontvangen zgn landgoed niet Ie verlaten en zich niet meer met den hongersnood in Bttsland te bemoeien Het achgnt dat dit gerucht overdreven was Maar wel moet de tadminiHtratie zeer vertoornd op den schrgver zgn geweest Ëen brief naar men zeide voor do Daily New bestemd is door een blad te Moskou openbaar gemaakt In dien brief klaagde Tolstoi er over dat de rgke menschen in Rusland zoo weinig voor het volk doen Sommigen beweerden bovendien dat men tusschen de regels door kon lezen het volk moet maar met geweld nemen wat het niet goeilschiks krggen kan Zij echter die Tolsloï goed kendrn bestreden deze bewering met verontwaardiging Niettemin gaf de zaak in hooge kringen aanleiding tot groote ontsteltenis den bladen werd verboden den brief over te drukken en de echtgenoote van Tolstoi vond zich genooptte vorklaren dat de blief niet van haar gemaal afkomstig was Wat in de courant te Moskou is verschenea was volgens haar niets dan de verknoeide tekst van een artikel hetwelk voor een tgdschrift bestemd was maar niet vurtchenec is zonder twijfel wgl de crnsuur er bet potlood door had gehaald Nu gravin Tolstoi deze verklaring heeft afi elegd hoopt men dat de regeering haren man met rust tal laten Naar aanleiding van de gedacbtenwisaeliog door bet lid der Eerste Kamer mr Van Boyen en den minister van justitie gevoerd over de wijze waarop bij de arbeids enquéte de verboeren worden a enomeo heeft de heer Rochossen thans een schrgven tot den minister van jastitie gericht dat ook tevens de opvatting wedergeeft van zijne medeleden in de eerste afdeeling Aan het uittreksel dat Hei Fad geeft van het achrijven van den beer Bochusson ontleenen wg het volgende Met het onderscheid door den heer Van Bogen gemaakt tu scbrn gegevens en klachten kan de keer Rochusseu geen vrede hebbeo vWanneer bv gegevens moeten worden verzameld over den duur van den feitelijken werktgd dan zal men bg de ondervraging vernemen ot wel de verzekerinu dat de vastgestelde dienstregeling wordt nageleefd of wol de klacht dat zij in min of meer bezwarende mate wordt overschreden Wat is in zoodanig geval als een gegeven aan te merken do verzekering van den een of de klacht van den ander Wanneer een machinist van de stoomtram OldambtPekela mededeelt dat op zijn verzoek om een vrgen Zondag ter gelegenheid van den doop van zijn kind afwgzeud werd beschikt onder aanzegging dat hg lebrttelling nuttelooze pogingen koortsschtigeo ijver en processen geraakt tot armoede Toch was hij in den aanvang gelukkig geweest in zijn eerste jarrn te Parijs waa alles wat hij ondernam hem gelukt en eenige van zijn eenvoudigste Bitvindingen waarbg niet veel wetenschap te pas kwam hadden opgang genoeg gemaakt om hem te doen gelooven dat hij er een aardig inkomen uit zon trekken zoolang zijn octrooien geldig bleven De man beantwoordde dus aan hetgeen het kind van zich deed verwachten Ieder ander zou dat in zgn plaats zeker hebben gedaan maar zijn onderzoekingsgeest zijn droombeelden zaten hem in den weg het gewonnen geld was niet voldoende om voor zijn eerzucht hij verlangde meer en beter Bij den dood van den vader hadden de broeders getrouw aan de overlevering de zaken vao de erfenis geregeld niet volgens de Fransche wet maar volgens het gebruik in Biskaye dat wil zeggen met eerbiediging van het recht van eerstgeboorte die elke gelijke verdeeliog tusschen beiden uitsloot De oudste behield het kasterl met al e daarbg behoorende gronden de jongste stelde zich alleen tevreden met bet geld eu de waarden die zich in de erfenis bevonden da oudste nsm den naam Da Baint Cristeau aan en mocht dien op zijn kinderen overdragen ingeval hij trouwde de jongste heette eenvoudig Barinc met brt recht dien naam beroemd te maken indien hem dit mogelijk was Aldus daarmedq kon waohtan totdat hem een tweede kind geboren zou zgn ea hy verder beweert dat toen die dag gekomen was het aangevraagde verlof hem wel verleend werd maar dat hg bg het uitgaan der kerk last ontving een gereedstaande machine te beklimmen en dat hg voor zgn weigering om op dien dag dienst te doen beboet werd dan behoort dit zeker tot de gegevens der enquête en kan do ondervragende afdeeling uiets meer doen dan een vertegenwoordiger van het bestuur gelegenheid geven zich over de aarheid of onwaarheid vau het feit te verklaren Grieven van sourtgelgken maar ook van anderen zeer onderscheiden aard bestaan onderde werklieden eu de mindere beambten van sommige spoorweg en van vele tramweg ondernemingen in menigte eu worden diep door hen gevoeld Toob vinden zg in de beide eerste bundols van getuigenvethdoren der eerste afdeeling een niet dan gebrekkige en ouvolle lige uitdrukkiug Ëen gebrekkige uitdrukking want het spreekt vanzelf dal slechts enkelen vau het oudorgeschikte personeel dezelfde vaardigheid liezitten om voor de Staatscommissie het woord te voeren met dezelfden klem en gevatheid hun opvatting weteu te verdedigen als de meeste directeuren en commissarissen dier maatsohappgen Ëu volledig vindt men de grieven van het personeel in de verslagen weder getreven niet alleen omdat zg zoo veelvuldig zgn maar ook om deze beide redenen dat slechts eeu gering aantal getuigen kon worden gehoord én dat zg die voor de Staatscommissie verschenen niet zelden grond hadden om te duchten dat zg door hun klachten te uiten zichzelven met vrouw eu kinderen broodeloos zoude maken Pgniijk meer dan ik het zeggen kan gaat de heer van B voort is daarom in menig geval de plicht een getuige tot spreken aan te moedigen Maar plicht is dat Voor een enquête die ware gegevens tracbt te verzamelen De eerste afdeeling der Staatscommissie kon zich bg dit onderzoek inderdaad niet stellen op het standpunt der directicn aldus in de bglage van het adres der Vereeuigiug van locaaleo tramapoorwegen omschreven dat men de beataanamogelgkheid van misbruil en trots allen goeden wil niet positief ontkent want niets is volmaakt goed De afdeeling zou baar roeping miskend en nogal veel kwaad gesticht hebben indien zij bg oen ander dan het door den spreker in de Eersta Kamer bedoelde groote deel van het publiek den indruk had doen ontstaan dat de Staat deze enquête in hel leven geroepen en geoiganiteerd had als een vertegenwoordiging der belangen van het kapitaal en der opvattingen van directies en commiasariasen Bij het streven naar volkomen oopartgdigheid konden wg in die fout niet vervallen tegen de klacht dat wg klachten der getuigen uitlokten kon het ons niet beveiligen De beer Bochusaen protesteert vervolgens tegen de opmerking van den heer Van Bogen die zaoala ter loops door den schrgver wordt opgemerkt commissaris ia van ds atoomtram Oldambt Pekela waarover de klachten van een groot deel loopen dat de directeur vau do tram als eeu soort van schooljongen althans als beklaagde zou zgn behandeld door de commissie De heer Bochusaen besluit aldus Als lid der Volksvertegenwoordiging verklaarde de heer van Rogen voor het wetsontwerp te stemmen om de commiteie se de Eerste afdeeling in waren zij overeengekomen zonder daarover te twisten zjosls dit behoorde bg de beginselen waarin zij waren opgevoed en bij de liefde die zij elkander toedroegen Maar de millioenen stapelden zich niet op zooals Barinc na zgn eerste uitvinding verwscbt had want steeds wilde hij hooger vlucht nemen Door den arbeid was de dorvt naar wetenschap grooter geworden en de uitvindingen die hem in het begin zoo verrukten schenen hem weldra onbeduidend of slecht toe Hg wilde hooger steeds hooger en inplaats van te bigven binnen den kring waarin de oewetendbeid zoowel als de voorzichtigheid hem sedert jaren hadden teruggehonden had hij er nu behoefte aan zich daarbuiten te bewegen Hg was immers geslaagd toen hg nog jong waa zander oncj vinding en zonder ateon alleen omdat hg had gedurfd waarom zou bet hem dan aiet meer gelukken nu men honli kende en nu bg door den arbeid bad verkregen wat hem eertgds ontbrak Tot zijn groote vrrwondenng zag bij weldra in dat zijn illusies niet verwezenigkt werden Hoe kwaakt die man die nergens degelijk onderwijs had genoten er toe te meeMn at men naar hem luisteren zou uit sympa B femdat bij zelf beweerde iets jielangrijks te gen Werd hg door iemand aanbevolen Was hg met een of ander bevriend Hij had wat geld verdiend met beuzelachtige dingen dat boteekende ook wat I Maar die beuzelarijen pleitten juist tegen hem en de gelegenheid te stellen den verkeerden indruk bjj een groot deel van het publiek ontstaan weder weg te nemen Ik voel mg gedrongen Uwer Excellentie te verklaren dat voor zoover zulks als een voorwaarde der mandaatsverlenging te beschouwen is ik dio voorwaarde in grenen deele aanvaard De heer Hora Sicoama gedelegeerd commissaris van genoemde stoomtramwegmg heeft nu een open brief aan den heer Bochussen gericht waarin hij uitvoerig uiteenzet dat er wel degelgk veracbil bestaat tuaeohen de gegevena welke de enquêtecom missie moet verzamelen en de beweringen en klachten die getuigen ten beste believen te geven en welke in de verhooreu worden opgenomen zonder dat de waarboii er van waarsohgiilgk is gemaakt De heer Hora Siccama betoogt d de hoer Bochussen bij het getuigenverhoor da klachten geprovoceerd heeft en iioodigt dezen tevens uit de waarheid aan to toocen van zgne bewering dat getuigen niet zelden grond hadden te duchten dat zg door hunne klachten te uiten zich broodeloos zouden maken Ton slotte deelt de beer Siccama mede dat de heer Van Bogen sinds Ap il 1891 geen commissaris meer ia van de tram Olda bt Pekela en houdt met een beroep op enkele vragen uit het getuigenverhoor vol dat deze zeer te recht verklaard heeft dat de directeur dier raaataohappg ale achooljongen aU thans als beklaagde behandeld is Omtrent de Aanbestedifig van den Stads Scbouwburg te Amsterdam sobrgf de Juut Cl het volgende Er was zonderling ov r gesproken in de aannemerswereld De een beweerde U er zullen niet veel amsterdamsche aannemers inschrgven een ander Voor dengene die het werk krijgt is het een strop Ër werd zelfs gemompeld dat een combinatie van aannemers gezameolgk de inschrgvinga biljetten h den ingevuld en 50 000 boven hun begroeting waren gegaan om op die wgze verzekerd te zijo Kun van hen zou het werk hebtien en de 50 000 zou onder de combinatie verJeelil worden Van veracheideo firmaaa wist men te zeggen dat zg niet zouden inacbrgven zoo o a De Haan b Cerlgn die aan een der architecten leergeld hadden betaald Tegen half drie waa de middelate zaal van het Paeiljoen Vondelpark rewls gevuld met aannemers houtkoopers stienbakkers Agenten in bouwmaterialen enz enz De aanneoftr ia een type op zioh zelf Hg i de heer werkman wiens handen nog niot onteelt zgn van vroeger f ieos gelaatskleur nog de sporen van de zon draagt Hg ia breed en fortcb gebouwd Zgn kleeding is alevig en solide maar oid snit bekommert hg zich weinig Hij is de verpersoonlgking van de ruwe kracht in de bouwkundige werel4 en vaak althans zoo behoort t van de voortstuwende kracht t Is een wat men noemt mannetjesputter met wien mee liever een glas bier drinkt dan dat mm met zgn handen kennis maakt Van kleiner kaliber zgn in den regel de agenten in bouwmaterialen Ooic zg zien in den regel niet bleek wat moet worden toegeschreven aan de plaats waar zg gewoonlijk hun eliénteeleo moeten treffen om bun slag te slaan Dan volgt de architect Sfms ziet lig er gewoon soma heel artistiek uit In t laatste geval heeft hg wei hoe meer galdelgk voordeel zg hem hadden opgebracht hoe meer zg in str d waren met zgn eerzucht Hoe kqn hij vergen naam te maken hij die tot nogtoe alleen rekening mei het geld had gehomienf Hij wilde hooger op men zou hem weten neder te drukken Ën zij die de wetenschappen hadden beoefend mochten dan al niet ro4dait tegen hem zeggen Oe behoort niet tot oaiian kring zg lieten hem dit toch op allerlei wijzen gevoelen Hoeveel uren had hij in de wachtkamers van de ministeries doorgebracht I i Tegen hoeveel hoogere en lagere ambtenaren had hij niet geglimlacht Hoeveel klerken hadden hem afgesnauwd En wanneer hg na maanden te zgn uitgesteld eindelgk werd ontvangen hoe dikwgis had men dan met een licht schouderophalen naar hem geluisterd of was hij naar huis gezonden mot de medelgdende woorden Maar dat is onzinnig wat ge daar voorstelt Behalve met deze onverschilligen kwam hg in aanraking met anderen die maar al te goed zagen en toehoorden en die waren nog gevaarlgker Zij bewezen hem dit door handig gebruik te maken van hetgeen zij tegenover bem als onzinnig hadden bestempeld JForit venolgd gig te doen minstens lange haren een bleek gelaat fn draagt een flambard Deze drie óategorieën zijn bg groote aanbestedingen steeds te vinden en waren Zaterdag ook verlegenwoordiftd In een der len zaten aan eeu groene tafel de architecten do raad vun beheer enz Vóór de deuren stond de massa ongeduldig te wachten op het tgdstip waarop men mocht binnenkomen Met moeite baande mr Viotta naar wiens wenken vaak bondarden luisteren zich een weg door de dikbuikige massa Toen Ie klok drie had geslagen werden de heeren ongeduldig eu begonnen zouala dat iu den schouwburg gebeurt te trappen van ongeduld Nauwelgks was het sein gegeven of als schooljongons stormden de heeren naar de groene tafel waarvoor men zich verdrong Do voorzitter van den raad van beheer baron G A Tiudal las de inscbrijvingsbiljetten voor Bij elk ogfer ging een gemompel van goed of afkeuring door de ranssu Toon echter de liaam van de firma De Haan en Cerlijn uit de bus kwam lion men allerwegen verbaasde gezichten zien En bij het atlezen der cijfers niet minder Toen aan hot einde do voorzitter mededeelde dat de gunning zoo spoedig mogelijk bekend zou worden gemaakt toen wist iedereen reeds dat De Haan en Cerlijn do aannemers waren wat dan ook spoedig genoeg bleek Langzaam ging de massa uiteen velen teleurgesteld anderen verbaasd doch niemand die zoo n afloop had verwacht y nut Ct Da sneeuwstorm dio Zaterdag over hett westen en zuidwesten van Ierland woedde moet van schier ongeëvenaarde hevighuiil zijn geweest althans voor het Groene Eiland met zijn zachte klimaat De mailtreio tusschen Cork en Dublin werd volslagen ingesneeuwd en op de meeste andero lijnen moest het verkeer gestaakt woriirn Aan de kust hadden tal van schipbreuken plaats met een niet onaanzienlijk verlies van meuschenlevens Buiteolandscb Overzicht De ministerieele crisis te Pargs duurt onveranderd voort De pers en de publieke opinie beginnen ongeduldig te worden Volgens een gerucht heeft Bouvier de minister van financiën in het afgetreden kabinet oen opdracht ontvangen Ten gevolge van gebrek aan bestellingen hebben verscheidene Belgische mgneigenaars besloten da werkzaamheden een dag in de week waarschijnlgk des Maandags te laten stilstaan Men spreekt thans over vermindering der loonen met ingang van 1 Maart a s Te half elf Zondagmorgen werd het socialistencongres te Brussel met eeu welkomstgroet door den voorzitter Defnet geopend Er waren 385 afgevaardigden aanwezig vertegenwoordigd 282 arbeidorsrereenigingen benevena eeu talrijk publiek Volders zette de redeueu uiteen onder welke dit buitengewouo congres was bguengokomen Tegenover de luide uitgesproken openbare meening maakten regeering en kamer zich schuldig aan sohandelgke vertraging Het vertrouwen der arbeiderspartg is verloren opnienw moet zij door een krachtige daad de heerschende klassen dwingen spoedig de grondwet te herzien en algemeen stemrecht te geven Het is noodig alle krachten van het leger der arbeiders onder het roode vaandel te verzamelen Het ar beiderscongres verklaarde Volders voor een waaracbtigen krggsraad waarom men zich te onthouden had van alle gdele nuttelooze diaciissiën Ken voorstel van een Luiksch afgevaardigde om de pers van het congres wegens het gewicht der te nemen besluiten uit te sluiten werd met groote meerderheid verworpen Nu volgde allereerst de beraadslaging over de middelen om de herziening te doen slagen Tele gedelegeerden in de eerste plaats die uit de mgndistricten legden verklaringen tenguuste van de algemeene werkstaking af Anseele verklaarde dat de Vlanien zich bg de Walen zouden aansluiten Wat de feestviering van den 1 en Mei betreft zoo werd een motie van Toldera aangenomen om op dien dag in alle groote induatrieele centra manifestaties te houden ten gunste van den aoht uur werkdag en het algemeen stemrecht Besloten werd verder door bet geheele land manifestaties te houden eenige dagen voor de verkiezingen voor de constituante Bg het debat over de algemeene warkataking verklaarde Anseele daaromtrent geen toezeggingen te kunnen doen daar do Oentsche arbefiders door bet referendum dHt het vonge jaar do algemeene werkstaking had verworpen waren gebonden Hg geloofde echter wanneer de mgnwerkers en metaalwerkers bet sein gaven dat dan de Gentenaren niet zouden achterblijven In den loop der discussion drong men bg de Ylamen op nadere toeaeggingan aan Mot bijna algemeene stemmen werd aangenomen een motie van Volders verklarende dat de algemeene werkstaking het laatste eu uiterste hulpmiddel der arbeidende klassen zal uitbreken wanneer bet tegenwoordig parlement de herziening verwerpt of op den dag waarop de constituante door het verwerpen van het algemecu stemrecht baar vgandscbap tegen deze onvermijdelijke hervormiug zal hebben doen blijken Het congres werd daarop gesloten onder bet zingen der Marseillaise Koning Frans Jozef beeft den Hongaarschen Rijksdag persoonlijk geopend Ev6nnls bij de sluiting van de vorige zitting in het begin van dit jaar was de troonrede zoo kalm mogelijk vMet voldoeuing kunnen wij verklaren zeide de keizer dat de vriendschappelijke goede betrekkingen met de buitenlaudsche mogendheden onveran lerd voortbestaan Hier dus geeu voorbehoud geen vrees of twijfel zooals de keizer in den herfst van het vorige jaar in de Oostenrijksche delegatie uitsprak tot groote ontsteltenis van de geheele wereld die op dat oogeublik nog een beetje zenuwachtig was vanwege den komkommertijd Ue eenige zinsnede die peasimlsien aanleiding tot onrust zou kunnen geven is de verklaring dat de Rijksdag tot taak zou hebben de geestelijke en stoffelijke krachten des volks te ontwikkelen en het binnenland zoo rustig en stevig te maken dat het volk ook in moeilijke tijden ia staat zou zijn alle tegenspoeden ta bestrijden Met ofiioieele omzichtigheid stapte de koning verder over do kalme rustige ontwikkeling des lands don tinancieelen toestand de valuta regeling en verschillende wetsontwerpen die behandeld zullen word n Daartoe behooren een belastingherziening het oude plan van graaf Czapary tot hervorming der administratie rogeling van eenige rechtsquaestien en ook van een vraagstuk dat voor ministers gebleken is nogal gevaarlijk te zijn een wetsontwerp op het recht van vereeniging en vergadering Met eenige spanning mag de regsering in Hongarije de nieuwe zitting te gemoet zien Men weot dat zij bg de jongste verkiezingen versoheideue zetels verloor en dat de oppositie in verband met den gebrekkigaw parlementairen regel machtig genoeg is om den voortgang dor werkzaamheden aanzienlgk te belemmeren Naar men in Noorweegsche purlemontaire kringen verzekert volhardt de Bogeering bij haar gevoelen dat de quaestie betreffende het oprichten van afzon derlgke Noordsche consulaten buitenslands enkel in den Noordschen Baad van State moet worden behandeld en beslist terwijl de koning van meening blgft dat deze zaak als eene gemeenschappelijke aangelegenheid in een Zweedsch Noorscben Baad van Stiite tbuis behoort Men acht 1 et waarschgnlijk dat het kabinet zal aftreden wanneer de koning zgn gevoelen volhoudt Morgen komt de Storthing bijeen en aanstaanden Vrijdag is er zitting van den Raad van State ROEPOKI ENTI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zo i dag den 28 Februari 1892 des middags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks vau het kalf te doen inenten of herinénten Gouda den 24 Februari 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 24 Februari 1892 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Plegen van atraatschenderg A B B W V en J van S te Bleiswijk ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Jacbtovertreding J H en W de K te Moarcapelle ieder tot 2 of 2 dagen hechtenis P van M L van T on J K te Zevenhuizen ieder tot 7 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij 2e herhaling P J J te Gouda tot S dogen hechtenis Openbare dronken chap geploegd bij Se herhaling T B te Rotterdam tot 2 weken heohtenis Openbare dronkenschap H J C K en H van der S te Gouda ieder tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis H N K te Gouda C van E te Gouderak C B S en J do B te Gouda ieder tot 1 of 2 dagen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lijfsdwang van ééa dag ADVERTENTI£N De Werklieden Tan de Pgpenfabiiek Tan den Heer C J O PRINCE betuigen hqnnen hartelg ken dank Toor de galle eestonthaling hun gegeven bg zgne 25 JABIGE ECHTVEREENIGING en hopen dat ZEd het Gouden Feest in Toorspoed en gezondheid zal mogen vieren De gkzahknlijkk Wkkklibdin deh pupenfabeikk Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROÜGLEEVER op MAANDAG 29 FEBRUARI 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHak MomE aan de Markt van 26 Huizen en Erven Schuur en Tuingfrond bgna allen voorzien van waterleiding en staande en liggende te Gouda en wel No 1 Een WlNKELHüiS en ERF aan den Kleiweg Wgk E no 45 Te aanvaarden I Mei 1892 No 2 Een aan den Katteiisingel wgk Q No 138 verhuurd bg de maand voor ƒ 13 No 3 tot 6 Vier in den Winterdgk wgk Q No 128 tot 181 verhuurd by de week elk voor ƒ 1 60 No 7 Eene SCHUUR en ERF met den grond daarnaast en den toegang daartoe in den Winterdgk te Gouda kadastraal bekend in Sectie A No 3268 groot 73 centiaren Tot 1 November 1892 verhuurd voor ƒ 10 No 8 Een in de Boelekade wgk R No 133 verhuurd bg de maand voor 8 iNo 9 tot 19 Elf in de Heerekade in de Korte Akkeren wgk F No 361 tot 371 verhuurd bg de week elk voor ƒ 1 50 No 20 tot 22 Drie in de Korte Akkeren met SCHUUR en TUIN wijk P No 423 tot 425 No 423 is met den Tuin bg de week verhuqrd voor 1 90 No 423 wordt afzonderlijk en No 424 en 425 worden te samen verkocht Perceel No 22 maakt den tuin uit achter die perceelen gelegen met een 2 meters breede gang uitkomende aan den weg groot 877 centiaren No 23 Een aan den Raam wgk O No 289 verhuurd bg de week voor 1 70 No 24 Een aan de Nieuwe Haven wgk N No 82 terstond te aanvaarden No 25 en 26 Xwee in de Geuzenstraat wgk L No 26 en 27 verhuurd bg de week voor ƒ 1 60 en ƒ 1 50 No 27 Een met TUIN en WELPOMP en VRIJE PUORT aan de Spieringstraat wgk F No 24 terstond te aanvaarden Ën No 28 Xlen TUIN thans Boomkweekerg met den weg daarnaast en het water daarvoor gelegen in de Baggnen of 4e Kade uitkomende aan de Oude Gouwe te Oouda kadastraal bekend in Sectie A No 2813 en 2891 groot 29 aren 30 centiaren Terstond te aanvaarden Te veilen in 3 perceelen zooals zg zgn afgeBcheiden De perceelen zgn te bezichtigen 25 26 en 27 Februari a a Tan 10 tot 4 uren en op den dag der verkooping van 9 tot U uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTÜIJN UUOOGLEEVER te Oouda f