Goudsche Courant, donderdag 25 februari 1892

4 VrUd g Vmm S§93 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De iQzeadlng van advertentito kan geBOhieden tot 6 uur des namiddags van den dag der uitgave Schoenen en Laarzen Magazijn de Koode Laars zal nog eeaige dagen voortgaan luet de Groote Voorjaars Uitverkoop ver waarin alle voorhanden SCH0E1NK en LAARZEiV beneden Fabrieksprijzen worden UITVERKOCHT Mans Hooge Laarzen Idem Kalfsleder Heereu Bottmcs Idem pritca handwerk Ueeren Molières Jongens Molières Heeren Eijg Molièrca ld prima Kalfsleder ld met laken ingelegd Heeren Fantolfels ld prima Jiandwerk Werkpantoffels Heeren Gezondbeulspaiiteffels ld handwerk Koordzooi Dameslaarzen Chevreau lcder Elastiek Idem prima handwerk van af ƒ 3 6 ii 4 30 2 80 3 50 2 70 2 20 2 40 2 75 3 40 1 60 1 80 1 70 0 50 0 75 2 30 2 90 Vilten Pluche en Stoffen Pantoffels met Hakken nc af 1 40 Idem zonder Hakken ff ff 1 10 Oeu ndh Huispautoffela ff ff 0 40 Idem Meisjes en Kinder ff ff 80 80 Jongens Schoollaarzen ff ff 1 80 Idem prima hoog oort handwerk ff V 8 86 Kinder Rgelaarzen mooi soort Idem kloinor soort ff ff 0 0 ff ff 0 40 Jongens en Mui je Ryg schoenen ff ff 1 70 Jongens en Meisjes Pantoffels ff ff 0 76 Vilten Kinder Laarsjes ff ff o beaevjns Yerschillende anère soorten Prifsnoteering gedurende den Uitverkoop Kslfs of Vachetleder üiiast rona vu af 8 80 Idem prima handw ff 8 60 Dames Knooplaarzen fi ff S DO Meisjes Knooplaarzen met Kamgareo JT ff 8 80 Dames Cbevreuulederen Cuoop laarzen V ff 8 60 Meisjes Idem ff ff 2 60 Dames Bijgsohoenen ff ff 2 40 ld met Laken ingel ff ff 2 80 Dames Glacé Pantoffels ff ff 2 26 ld Vilt mrt Hakken ff ff 1 25 ld Gezoudh Pantoffels ff ff 0 40 Dienitboden Pantoffela Leder met Hakken ff ff 1 70 Idem Nieuwste model ff ff I ÏO Idem zonder Hakken ff ff 1 85 Gaat ien de Etalage Spotprijsen Schoone gelegenheid voor Winkeliera ol Wederverkoopers de prijzen zijn ver beneden fabrieksprijzen genoteerd aangezien de uitverkoop slechts kort zal duren ontvangt een ieder die voor 10 Gulden koopt een paar mooie KII DERLAARZEN of PANTOFFELS CADEAU J P HES SELS msT A 91 D SAMSOM oouda Ontvangen eene groote collectie ZWARTE STOFFEN Ulsters en ondoordringbare Regenmantels Terstond gfevraagfd BENE NKTTE Dienstbode P 6r voor noodhnlp of voor vast als MEID AL NAdraa Bnrooo dezer Conrant De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt m motlMaraBda e wn aatwri ow kat FabUak coadfcoep auaaaawii sakar warkairil a euwhadaqjk HaUnlddeL BavraaCl daan Rltllr T Freriehs swiijn wi a a ▼ Seanzonl WOnbarg C Wltt Oopankaoan a ZdekaueP StPMaraburg a a SoedersUldt Kuan a a Lambl Wanehau a a ForStOPt Birmingham Onderbulks organen tilt 10 Jusa ton tofammt uabnfflra € eneei rmir B Vlrebow bmuis a T Oletl MOnelMK fk GEVRAAGD te t 6ravenhage in een groot geboaw tegen 15 MAART een flinke DIEI STBODE tegen hoog óon P G en liefst boven 25 jaar eenigzins bekend met koken strekt tot aanbeveling Adres in persoon of met Franco Brieven onder Lett G R aan het Btraal Adver tentieBureel van Gebb fiXNFANTE Wagenstraat 102 s Gravenhage Gouda Snelpersdrulc van A Bbimkman fc ZooN Beelam uipiig t a T NttSSbaiUD MOnchM a B HOFtZ Amfftardam I a T KorczynsU Knkmm a Brandt KlamOTburg bij Storingen in de kwalen dar lavar laat tui mi 4aT id TaratopplBc an daa rait TOortkomcDde ooffeiteldllffhekd bmmnwdbvitf kortadetnIH Zwltoenehs PllUn tm den Apotheker lBf Doa n a cljn u Terkieien boven beden sooalt ttoofdpljB dalx skald rabrak mu aatmat iu tflehard Bnuidl wordeD om hm ebt tb t dom Tt aan lakatp werk ad Zoalea mtttrmMn Dropp 1 ll i wU aa r JS f y aankoop te betiehennen B PlÏÏeï viï c enVShJÏÏiJ KJ Ï J i P J I I M echte X rtta r rhu l T w Blekkrd Brandt Prji per doo nmt sebrulk onwlr lof 70 Cpu1 Ztit brat in h 7 ii t i ïSl K 1 hc he de b ndcl mcrk of Ikel hrt w mï S h ÏmT e handteekenlng nchd Brandt lch op M doo j l ïmde Hoofddepot F B tan Naaten Holff te Botterdam W i De aitgave dezer Goarant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 5 franco per post 1 70 Aiïoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 Februari 1892 By hot personeel van do postergen is benoemd tol brievengaariler do adsistont P Visaer met rerp aataing vao Gouda naar Waddinxveen en tot adsUtent de briereugaarder A v d Wa met verplautaing van Woubrugge uaar Gouda Binneukort zai worden orergegaan tot eene belangryica tergrooting lan het station s emplaooment alhier Uaar het omliggende terrein reeds het eigeadom was tan de fibiju Spoarireg Maatichappij heeft men wat dit aangaat geen vertraging Ie wachten in de uitvoering van de plannen volgens welke er ten noorden van deu weg drie nieuwe spoorlijnen zullen bjjkamen en oveneena drie ten zuidwesten welke laatste zullen eindigen tot een loa en ladiugplaats Ten einde deze te kunnen bereiken zal er een nieuws toegongawvg miwtea xemaakt worden Imgs de remise van de Stoomtram Gouda Bodegraren welke remise tan dien uinde zal warden verplaatst Op Zaterdag 6 Maart a st zal Oip eau Kamer muuekSoiree van de Amstordamsche Afdeelingder Maatichappij tot Bevordering der Toonkunst eene nieuwe oompoaitie worden ten hoore gebriicht vanonzen vroegeren stadgenoot deu heer S van Milligeu Het bedoelde werk waarvoor Fiore della Neve den tekst heeft gesehreven is een Boemeunsolie lie derojrelus voor mezzo sopraan en bariton met klavisrbegeleidtng Met de uitvoering hebben zich belast mej Joh Kempeee de heer Masschaert en de heer Bontgen De heer Mr T C Viruly heeft by gelegen FEVILLETOIM T73Lt Ixet I eTr©ii Ifaar iet Froiuch EERSTE DEEL VII 141 Met het oog op een nieuwe uitvinding omtrent liehtbakena was Barino m Parijs een vermaard soheikondige Frangois Sauval gaan bezoeken wijns geeehnflen nauwkeurig door hom bestudeerd waren Onder diens leiding had hg langen tijd een reeks proeven genomen om de noodige gegevens te verkrijgen voor verlichting op het water Hierdoor was een nauwe betrekking tusschen hen ontstaan welwillend aan den kant van don meester vol eerbied bij den leerling en wanneer dezo een raad had Ie vragen of oen twgfel wilde zien opgeheven richtte hij zich onveranderlijk tot Sauval Sauval was scheikundige omdat zijn vader on zgn grootvader hot geweest aren en omdat hg dadelijk begrepen had hoeveel voordeel hij kon trekken uit den naam door zgn voorvaderen in de wetenschappelijke wereld verworven indien hij m aanmerking kwam om de officioele ambten dio zij BB beid zqner installatie als burgemeeater van Haastrecht aan de diaconie der NeA Hgrv kerk en de B C kerk aldaar ieder 100 gegeven Aan hel bestuur der Boczendaalsche arnuu en aan de armen te Vlist schonk ZËA 60 guldetf In de jongste vergadering vso don Raad der gemeente Zevenhuizen werd met algemeen stemmen afwqzend beschikt op een ailfes van 3 van da 4 onderwijzers der la openbare lagere school waarin zij om verhooging hunner jaarwfedden 400 460 en 476 vroegen Üe andere onderwijzer in hot bezit der hoofdakte en verplicht tot het geven van herhalingsonderwys beeft eene jaarwedde van SUO Wil lezun in dn Juut Ct De aangi koutligde vooratelling van professor Gaulhier te Utrecht die op grond dat het Gemeentebestuur voor de vertooaing tan zoo iets toestemming had verleend heolwat ntonden iu beweging bracht vond Vr jdag avond jl in het Park Tivoli plaats Met recht werd dien avond voor atoelen en banken gewerkt Hett p Uic foer t oMewkdeel atudenten gaf op de onddbbelzlanigste wgze zyn ontevredenheid te kennen dver het sobere pogramma dat de outhoofdinic voorafging O a was de zanger Willemse van de HoUandsohe Opera wiens optreden was aangekondigd zoo leuk mogelijk thuis gebleven Het optreden van den profeaor evenals de onthoofding verwekte slechts een stoioynschekalmte Een der aanwezigen die zich de luxe veroorloofd had tegen betaling van een extra kwartje den ontlioofde nader te bezichtigen diende drzen in oen onbewaakt oogenblik een apeldeprik toe waarvoor het cadaver zich lang niet ongevoelig betoonde Het publiek keerde zeer onvoldaan van de geïmiteerde terechtstelling huiswaarts De arrondissements rechtbank te Amsterdam giste achtereenvolgens bekleed hadden te erven Maar meer nog dan scheikundige meer nog dan geleerde was bij hoewel hg het altgd tegensprak een onovertrefbare nun van zaken hg wien vergeleken de meest geslepen deurwaarder sleohls een kind scheen Terwgl Sauval met een weWillend oor luisterde naar de plaqnen eii droomerg en an Uarinc nis bg met onmeededoogpnde hand diens perzueht te fnuiken en met de ondervinding die hem zijne meerderheid on zgoe positie verschafte trachtte hij hem te overtuigen niet af te wijkon van den iveg der onderzoekingen waarop lij kans had gehad te slagen Houd u bg de insiruolie lierhaaldo bij steeds zie geld te verdienen en daar gij u van den beginne af aan niet op do wetenschap hebt toegelegd doet go verstandig dio wetenschap aan anderen over te laten O indien ik in uw plaats was indien ik uw zaakkennis bozal wat zou ik spoedig rgk zijn Rijk wordon geld verdienen dat was het re frein bg elk gesprek Indien het waar is dat het woord hetwelk ons hot meest op de lippen ligt de sleutel geeft tot ons karakter dan zou men hom hooronde tot het besluit komen dnt hij een geldwolf was E lat vui r lies en boven allea met een doel even edelmoedig als treffend namelgk om aan zg n vijf ilochtora een millioen als bruidschat to kunnen verzekeren Sauval had achtereenvolgons alle betrekkingen die ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ren uitspraak doende in de zaak van mr W P Schimmel beschuldigd van verschillende valschhedon in geschriften on verduistering van geldon als direeteur eener naamlooze vennootschap hooft overwegende dat er geen enkel wettig en overtuigend bewijs geleverd is voor hetgeen de dagvaarding beklaagde tea laste logde hem op alle punten vrggeaproken ds kosten te dragen door den staat Men schrijft aan do Jimidpoat uit Delft De heer T De M student had kamers afgehuurdvan den heer v D aan de Hypolitusbuutt alhier Ten gevolge van een geschil met zijn hospita overeen kleinigheid werd do huur der kamer opgezegd Daar da huurtgd nog niet was verstreken werd met den voogd van T De M gecorrespondeerd en goed gevonden dat do kamer zou worden verlaten en denog veAchuldigdo huur worden voldaan Ons studentje daarover niet erg sesticht behield den sleutel van do voordeur om de vrge beschikking over zijn verlaten kamer te houden Na verscheiden baldadigheden in die kamer te hebben uitgevoerd landda DoM er Ttijdag nacht msL vijf rrieodea weder aan Van het feestvieren opgewonden begon men alleakort en klein te slaan Ja zelfs werd de hospita genoodzaakt uit bed te komen en daarna mishandeld Nog niet gekalmeerd ging men naar boven waar twee officieren wonen Ook daar werd alles vernield waardoor een dar heeren wakker werd dia de studenten onmiddellijk noodzaakte z jn kamer te verlaten on op het hulpgeroep van de juffrouw tor assistentie kwam De politie in dien tusschontijd te hulp geroepen maakte aan hot schandaal een elude Men verneemt dat een aanbod om deze 8tu lentengrap T in den doofpot te stoppen is geweigerd Door het O M bij de arrondisaements rechtbaBk to Maastricht ia eeno gevangonisstrat van 4 maanden gerequireerd logen J T Zogers gewezen wisselwaoh de Staat op zijn gebied had te vergaven bekleed maar in geen van allen had hij dia millioonen kunnen overleggen Daarom zocht hij zijn toevlucht bg de industrie door octrooi te nemen op scheikundige uitvindingen omtrent bemesting en kleurenmenging Door zijn betrekking kon hij deze brevetten niet zelf exploitoeren daarom verkocht hij ze aan handelaars of speculanten die zich mot hol oog op Sauval s naam als geleerde gouden bergen belooMen van dingen zonder waarde Wanneer do scheikundige zijn leerling Barinc den raad gaf geld te verdienen had hij hem nimmer aangeraden een zijner lalrgke brevetten te exploiteeren toch liet hij er genoegzaam van doorschemeren om bogrepen te worden Maar Barinc had zich langen tgd doof gehouden waarom uitvindingen van anderen over to nemen terwijl men er zelf to koop heeft Hjj leed niet aan s ebrek aan denkbeelden maar t was de vraag hoe dio aan andoren kwgt te raken Verbitterd door de ondervonden gandighoid ontmoedigd door do algeineene onverschilligheid en vernietigd onder do onrechtvaardige behandeling die hg had te verduren was Barinn evenwel ten slotte geëindigd aet zich af lo vragen of zg n denkbaeldon door iedt reen afgukourd wel werketgk waarde hadden Elke uitvinder heeft leta van een speler in zich en welke speler gelooft niet aan de kans P Waa zgn veine misschien uitgfput F in m