Goudsche Courant, vrijdag 26 februari 1892

Ti i i l 0 t imy l K ifKff f W t W f if ter bij de poonregmaataohapplj Grand Central Betgel te Haastrioht ter lake dat hg in den arond TUI 21 Deoember 1891 door bet kunstmatig doen omlaag houden an dm hefboom waardoor het aignaal veilig teekende oorzaak ia geweest van eene botsing tassehen een rangeer eu een personentrein B i de behandeling disier laak is gebleken dat beklaagde tegen een loon van S i frank ƒ 1 20 daags van s oehtends 6 tot s avonds 9 uur onafgebroken 12 wissels en 7 signalen te bedienen had Over den oplichter W die te Amsterdam Donderdagavond werd aangehouden sohrgft de N Br Ct het volgende Genige neringdoende Bredanaars die in hunne boeken nos verscheidene jaren oude onbetaalde posten hadden staan die niet op de gewone wyze te innen waren vertrouwden de buitengewone inning toe an een meneer die in Amaterdam op de Keilersgrachf woonde en lich directeur noemde eener maatschappg tot het innen van schulden Of die goeie meneer nu directeur commissaris aandeelhouder en maatschappg tegelijk was met de statuten in zgn hoofd weten wg niet maar leker is het dat er wèl schuld geïnd werd door hem maar niet voor onze neringdoende goedgeloovigen Althans sg kregen niets Ëenigen tgd geleden badden zg nu in een onzer café f eene vergadering roet den directeur welke bijeenkomst verliep als een Poolsehe landdag en eindigde met behulp van politie Vandaar dat W na zgne inhechtenisneming naar Bre la ia vervoerd Dr J Gunning J Hzn te Leiden scbrgft in het BandeUblad onder het opschrift Htt mderwetiekt NottHKhrift het volgende Wie bnorgt ons toch eindelgk eens eene uitgave onzer Psalm en Oetangmelodiën in het gewone hedendaagsche notei sohrift Niemand leert meer piano of orgel apelcn in den allsloutel met zgn vierkante noten waarom dan toch onze kerkelgke liederen niet op den vioolalentel met het hedendaagsobe noteu ebrift gezet Voor zoover ik weet is in geen enkele 6er formeerde kerk van het bnitenland die oude vorm nog in zwang Daar meent ssrn de melodieën zócS te moeten drukken dat ze ook gebruikt kannen worden Waarom houden wij ze jaar in jaar uit op eeae manier gezet dat zg voor verreweg de meeaten onbmikbaar zijn t Het is toch niet geestelijker vierkante noten in plaats van ronde te hebbeu tOezang wordt er geen haar beter door eo allicht lu n het dat wèl worden wanneer de groote menigte wie doet tegenwoordig niet aan muziek ook zeibtandig meê kon zingen in plaats van nu geheel van het orgelspel en hoe treurig is dat vaak üf te hangen Wie deelt deze opmerkingen Wie voelt iets voor deze mgne verzachting Eenige zeer merkwaardige documenten zijn gevonden over de onthoofding van Lodewgk XTI en op genomen in de Bmue rélrotpectise Het zijn brieven geschreven door een zakerea Joseph Tremié vrgwilBger bg de 9de compagnie vau het 2de bataljon te Irlarseille Dit bataljon was naar Parga opgeroepen ten einde bij de terecbtstelliug de troepen te venterken De brieven zijn uit Parijs geschreven Sauvsl was intusschen steeds gelukkiger alles wat hg ondernam slaagde Was het onder deze omstandigheden geen dwaasheid vaat te houden aan zijn vooroordeel en te volharden in den strijd inplaats van gebruik te maken van de gelegenheid die zich aanbood Dikwijle reeds had Sanval hem geaprokeo over proeven herhaaldelijk in zgn laboratorium genomen waartoe de stoffen zouden zijn getrokken uit koolteer Op zekeren da r dat Bariuc den geleerde kwam raadplegen zag hij verschillende repen rood paars geel blauw en violet gekleurd katoen op tafel uitgespreid liggen Ik zie dat deze stalen u belang inboezemen begon Sauval die zgn blik gevolgd had zg zullen u nog meer interesseeren als ik n vertel aalenkele van deze kleuren na uitgestoomd te zgn even weinig hebben Eeleden als de aniline Hoewel Barinc geen scheikuudi van beroep was en vsn kleurstoffen nooit zijn studie had gemaakt wist hij toch wet dat tot nog toe alleen de aniline aan geen verkleurini onderhevig was en dat nlle andere kleuren uit koolteer getrokken geen van allen vast waren gebleken Sauval beweerde dus een belangrijke ontdekking te tiebbon gedaan dio een gühtifleu omkeer in de industrie zou teweegbrengen en den uitvinder schatten moest opbreu ïen Gelooft ge ook niet mijn waarde Barinc datge beter zoudt hebben gedaan u wat menr op practische dingen toe te leggen dan zoo te blijven rond aan een burger piwideot zeker de voorzitter van de Voikivereeniging te Marseille In den eersten brief zegt Tremié dat de terechtstelling den 21ston Januari zou plaats hebben en dat hg zich verheugde op dien feestdag In den tweeden brief beaohrgft hjj de gebeurtenia Het hoofd van Gapet is afgehouwen hedenmorgen om half elf op het Plein Louia XV naast het voetstuk pied Satail noemt Tremié het in zijn gebrekkig Fransoh waarop voorheen het borstbeeld van Lodewgk XV atond Men heeft hem in het rqtuig van den burgemeester daar heen gevoerd ouder het geleide van minstens 100 000 man Twee beulen zaten ook in het rgtuig Niemand heeft iets in den weg gelegd Om V uur ia hg van da Temple vertrokken nadat hg zich zeer zorgvuldig had doen kappen Aan den voet van het schavot heeft de beul hem wat haar in den nek weggekaipl en de rest opgsbonden Zgn bruine overjas is hem uitgetrokken en toen is hg met vasten trad op het schavot geklommen waar hg geen zee minuten gebleven is Hg hoeft met luide slem gezegd dat hg onschuldig stierf en dat hg zgn v andeu vergiffenis schonk Hg wilde nog wat zeggen niatr de drie beulen hebben hem bg den kraag gegrepen en hem stevig vastgebotaden op de wipplank der guillotine In oen minuut is toen het hoofd van den romp gescheiden Tremié geeft daarop eenige bgzouderheden over de begrafenis enz en voegt nog bet volgende postscriptum aan den brief toe Ik denk dat alle bgtonderheden u wel belang zullen inboezemen en voeg er dit stukje papier nog bjj om tt te zeggen dat ons bataljon reeda om 7 uur s morgens uitgerukt is om het plein af te zetten en dat terstond na de onthoofding minstens 100 personen een rondedans om het schavot hebben uitgevoerd terwgl zg het lied van Haraeille zongen en nepen Daar ligt het hoofd van den tyrani Voorts heeft men opgemerkt dat vele personen onder bet schavot kropen om de handen in het bloed te doopen Zijne vrouw Tremié bedoelt Marie Antoinette heeft na bet uitbreken der revolutie gezegd dat ze haar handen wel zou willen wasschen in het bloed der Fransohen Nu de Franachen h bben de handen gewaaacheu tn het bloed van haar man Nog ia het merkwaardig dat toen de beolskar van het kerkhof terugkwam met de mand waarin het lichaam gelegd was die op den grond viel en bet volk er zich aanstonds om verdrong om allerlei voorwerpen over den budem der mand te wrgven die vol bloed wa Zakdoeken papier en zelfs een paar dobbeleteentMi fcérdea daarvoor gebruikt loodat dit alle met bet bloed van den tyran bevlekt is en als herinnering kal worden bewaard Dit verhaal komt geheel overeen met het versUg van den beul Sonidn aan een bUd uit dien tqd de Thenumitn Nader wordt emWent den moord door den Amerikaan Parker op Abeille die bekend slond als de minnaar van zgne vrouw gemeld dal hot eerste bericht als zou hg beiden eu flagrant délit hebben verrast onjuist moet zgn geweest Er was sinds geruimen tgd groote oneenigheid tuswhen de beide echtgenooten zoodat mevrouw haar man verwittigd had dat zg slappen tot echtscheiding wenschte te doen De heer Emile Abeille was sinds lang een huisvriend of hij echter de gaslvrgheid beeft ge spartelen met onvruchtbare ideeën sprak Sauval ü indien ik inplaats van een geleerde inplaats van de zoon en de kleinzoon van een geleerde een handelsman was en niet door mgn betrekking werd teruggehouden maar vrg was te doen wat ik wilde wat een geld zou ik dan kunnen verdienen Terwgl ik mg nu moet laten gebruiken en ten slotte plukken door die schurken die mij nog uitlachen op den koop toe Had ik maar een schoonzoon die inden handel was Er zgn oogenbltkken waarin ik mg afvraag of ik met het oog op de toekomst mijner dochters niet te kort doe aan mgn verplichtingen I als vader door mijn belrekking te behouden en mijn octrooien door anderen te laten exploileeren Aldus begonnen kwam het gesprek weldra neder op oen meer bepaald voorstel Sauval zou zijn brevet aan Barinc afstaan die in I zijn oogen de groote verdienste had geen bandelaar van beroep te zijn en die hem volkomen vertrouwen inboezemde Op deze wijze verzekerde hg de toekomst zijner dochters en tevens diu van een jongen man voor wien bij evenveel vriendschap als aoiiting gevoelde Do voorwaarden waren niet bezwarend tweehon derdduizend gulden als prijs voor de brevetten on zoolang als zij duurden tien percent van de bruto ontvangst voor de verkochte artikelen D iar hetgeen van de hand gezet werd voor vgf en zeveiitig of honderd gulden bet kilogram aan grondstof slechts een of twee gulden zou kosten waren de groole schonden blgkt uit de nadere berichten geenaiins Hg was dien arond in haar salon maar het nauwkeurig onderzoek üer justitie toont duidelijk aan dat toen niets deu echtgenoot recht gaf tot ernstig verwgt Het waa ook uiet te middernacht dat het drama werd a eapeeld maar eerst enkele minuten na huif elf uur en het was ook een onjuist bericht dat Deacon Parker om zgu vrouw te verrassen had voorgewend op reis te moeteOi integendeel hg had met de ignen aan de open tafel deelgenomen aar hg de aandacht trok door den onaangenamen toon dien hg tot haar voerde Hij was vervolgens in de vreemdelingonclub zgn avond verder gaan doorbrengen Met luid geschreeuw is hg daarna in het salon zgner vrouw binnengedrongen waar Abeille rustig op eene canapé wiis gezeten en beeft nagenoeg Iwut portent driemaal geschoten waarbg twee kogels dezen troffen en doodelijk verwondden Het Fadtrland sohrgft Als do Kamer bgeen is zal hot zaak zgn eindelijk eens een iuterpellatie te riohten tot den minister rai oorlog hoe hot nu slaat met het commando van het regiment grenadiers en jagers Daar men wel niet mag aannemen dat de betrekking van commandant van dit korps een sinecure is kan het niet anders of de belangen daarvan Igdeu schade door den hoofdeloozen toestand waarin het sinds maanden ve keert Ook worden waarschgnlgk de belangen van tal van officieren benadeeld door de vertraging die hel onvervuld laten tlezer betrekking in de promotie teweegbrengt Maar hoofdzaak is dat het vertrouwen in den goeden constitutioneeleu gang der zaken geachokt wordt als zulk een abnormale toestand eenvoudig van maand tot maand voortduurt en volstrekt niet blgkt dat da Regeeering zioh er iets van aantrekt De Minister van Oorlog in de eerste plaats is de verantwoordelijke persoon maar met ham is de geheele Bi geering verantwoordelqk eu een interpellatie alleen kan licht verschaffen in hoeverre de Begeering die verantwoordelgkheid gevoelt en het hare heeft gedaan of nog denkt te doen om eeu oplossing te geren aan da quaestie in den geest onzer conatitutioneele instellingen Die geest onzer constitutioneele iostellingoit werd dezer dagen door De Tijd geïnterpreteerd op een wijze waarmede wg ons volstrekt niet kunnen vereenigen Uit het Örondwelsartikel ovor s Koningt oppergezag over zee en Isndmacht dat bepaalt De militaire offloieren worden door Hem benoemd Zg worden door Hem bevorderd ontslagen of op pensioen gesteld volgens de regels djor de wet te bepalen leidt zg af dat het hoofd van den Slaat het recht heeft het initiatief te nemen tot de benoemiu van officieren tot de verschillende bevelbebbersbetrekkiigen in het leger Nu de wetten regelen stellen ten deele voor de eerste benoeming en verder voor de bevordering in de verschillende rangen zou be weert dit blad da zinsnede de militaire officieren worden door Hem benoemd niets beteekenen als het Hoofd van den Staat in deze aanwijzing voor ve schillende betrekltiogen niet zekere ruimte werd gelaten Wel zou de Minister zioh tegen een dergelijke aanwijzing kunnen velzetten als hg kon aautoouea dat de uitverkorene volstrekt onbekwaam was voor de hem toegedachte betrekking maar overigens zou winsten gemakkelijk na te rekenen Waar zou Barinc evenwel de benoodigde som vandaan halen I Zgn eenige kapitaal bestond uit de honderdduizend gulden hem door zijn vader nagelaten waal al wat hij met zijn uitrüidingen had verdiend wu weder verzwojgen door nieuwe proefnemingen es processen Wat voor hem een bezwaar een onmogelijkheid scheen waa voor Sauval van geen beteekenis Sauval zelf zou wel meuschen weten te vinden die geneigd waren do brevetten door Barinc genomen te koopen tegen een kleinen prijs veel te goedkoop dat is waar ver beneden de werkelijke waarde zelfs dat erkende bij zelf maar zg zouden contant betalen wat niet uit het oog moeht worden verlqren Dan zou bij hem een vrouw bezorgen met een bruidschat van Iwoe honderdduizend gulden in baar gold Vervolgens wist hij d it er op de meest voordeelige voorwaarden een sedert lang bestaande fabriek van kleurstoffen te koop was Eindelijk zou hij een contract sluiten met eso fabriek waarmede hij in relatie stond waarbij deze zioh verbond de benoodigde stolïun gedurende tien jaren te leveren ver beneden den marktprijs Het was een eigenaardigheid van Sauvol dat lig alles wat hij ondernam flink aanpakte If ordt venoJgd de Minister zioh naar de Koninklgke voorkeur moeten schikken Deze uitlegging stuit te eenenmale af op bet artikel dat alle bepalingen omtrent de Koninklgke macht en ons geheele Staatsrecht bebeorsoht het artikel dat voor alle Begeeringsdoden den Minister verantwoordelijk maakt u De benoeming van een ofBoier is een Eegeeringsdaad als elke andere en de verhouding tusecheu de Ministers en de Kroon ten opzichte van deze daad verschilt in geeiien deele van die verhouding waar het andere Kegeeringsdaden geldt Of oen Minister in oasu verstandig handelt door zich tegen een verlangen der kroon te verzetten kan ene quaestie zgn dat hg verplicht is zich te vorzotten als hg vervulling van dat verlangen in strgd oordeelt met de hem toevertrouwde belangen is buiten quaestie Prof Mansvelt sinds drie maanden super intendant van onderwijs in de Trausvaalsclie republiek heeft bg de regeering een hervormingsplan ingediend waarmede de Uitvoerende Raad zich voorloopig heeft vereenigd Het ontwerp zal binnenkort officieel worden openbaar gemaakt maar het blad i Pen te Pretoria deelt reeds eenige boofdtrekken Vuil mede in een hoofdartikel waariu het onder anderun zegt In het algemeen kan men reeds thans zeggen dat niemand die het recht meent met eene gewensohto ontwikkeling van ons volk sterke objectie in de schaal zal kunnen werpen tegenover de weidoorwrochte reformatie voorsteilen van onzen superintendant De taalquaestio is zeer voorzichtig aangeroerd maar schoon eenige tegenstand op dit punt wel te voorzien is men zoude zich toch moeilgk een ontwerp kunnen denkon dat mindere tegenkanting zon ervaren Het geheele voorstel van den hoer Mansvelt ademt eenen geest van begeerte naar een beteren meer degelgken standaard van onzen gemiddelden scholier die tot nog toe uitgenomen in een paar dorpsscholen niet w zen kan dan op allerlreurigste resultaten Dat meisjesscholen ran waarde in enkele dorpen den zegen zullen ervaren van de milde hand des bestuurders en dat er eens degelgk de aandacht bepaald is bg het kindergartensysteem zgn feiten die slechts eenen weigemeenden lach van tevredenheid kunnen verwekken In het schema des heeren Mansvelt komt evenwei iels voor dat in belangr khoid alles overschaduwt de onderwijzers zullen in de toekomst behoorlgk moeien voorzien zgn van een gewaarborgd oercificaal voor zooverre als wg wèl verstaan het dorpsscholen f eldt en in de buitenscholen zal deze regel gelden MHen de otiden het verlangden in welk geval het ouderwgsdepartement genegen is hoogere toelage te geven Het stelsel van bonus uitreiking aan enkele gezochte onderwgzers zal worden losgelaten maar instede van deze oogeudirnerggeschiede nis of loepossingvan prnoonlijke sympathieën zullen er gelden aan hen verstrekt worden die korter of langer tgd els onderwgzer werkzaam waren De regel dor anriennileit zal gehuldigd worden onder erkenning van een behoorlijk minimum Al moge deze bepaling de positie van deu onderwgzer niet ten volle verzekeren zij zal toch veel bgdragen om wat meer attractie te verleenen aan het ambt van schoolmeester dan tot nog toe geschiedde Hel is een goed plan van den heer Mansvelt dat hg zekerheid wensoht omtrent d bekwaamheid van den onderwgzer van het buitenland inkomende en deze zullen hunne diploma s hebben in te dienen bij den Baad van examinatoren om van dezen een vervangend document in handen te krijgen Kr zgn nog tal van kleinigheden meer die deel uitmaken van het ontwerp evenwel daarover later De taalquaeslie blijft altgd een hinderpaal Vooroordeelen en gevoelens van zeer onderscheidenen aard hebbon het hunne te zeggen en hot is te veel gevergd te verlangen dat iedere nationaliteit zich voldaan zal gevoelen door het schikkingsvoorstel van den heer Mansvelt De thans nog vigeerende wet IS op hel punt van talen gebruik al heel vaag te vaag De nieuwe wet vojrziet er in dal Hollandsch het uitsluitend medium van onderwijs zal ijn in gevallen waariu meer dan een vierde der leeriingen of liever der ouders Hollandschsprekenden zijn In scholen waar driekwart der leerlingen gewoon is eene andere taal te gebruiken zal deze vreemde taal onder zekor voorbehoud worden toegelaten In den eorstoo stnndnard zal die vriemrlo taal dan recht verkrijajen al medium vop ondorwgs op vo rwaarde dat vgf uren in de woek besteed worden aan do beoefening vun het Hojlanilseh 10 den tweeden standaard zal die periode uitgebreid worden tot twue uren per dag in ilou dorden standaard zal gedurond de helft vnn dun schooltijd onderricht moeten worden gegeven in Hollaiidscli ter ijl in do hoogere standaarden hot Hollandmb uitsluitend raag gebruikt worden uitgenomen gedurende vier uren die toegowciea kunnen worden aan eenige vreemde taal Ziedaar waarover de Volksraad al hebben te beslissen Wg erkennen het goome dat zg die aan Hollandsch alléén en aan niets meer recht willengeven in onze scholen zioh verzetten zullen tegen eenige wgziging van de oude wet terwgl anderen die meeuen dat de tijd gekomen is om aan het Engelsch wat meer ruimte in te schikken dankbaar maarniet voldaan zullen zgn De eersten zullen ten slotteloch moeten toegeven dat met de oude wet nietmeer te werken viel terwjgl de laalsten dienen te erkennen dat hunne kinderen kunnen genieten van staatssubsidie zonder dat de algemeeue ontwikkeling der kleinen iets van beteekenis in den weg wordtgelegd Elke jongen in Zuid Afrika van twaalf jaaroud van welke nstionaliteït dan ook moest bekendzgn met het HoUandioh eu te eeniger tijd zal zich er gelegenheid voordoen waaruit hg moet bemerken dat die konnis hem zeker niet geschaad heeft Hetantwoord aan dezulken als er nog zijn dieniet wenschen dat hunne kinderen vertrouwd zullenzijn met de taal des laoda is al heel eenvoudig Die hebben het dan maar te doen zonder staatssubsidie Uit Curacao sohrgft men aan de N M Ct In December van het vorige jaar deelden wg u mede dat de heer J A May tot armendokter in het 3de 4de en 6de district van dit eiland was benoemd en schetsten wg de blgdschap van de bewoners dier districten over bet vooruitzicht dat zg eindelijk eeu geneesheer in hun midden zouden krggen IJdele hoop I Voordat do benoemde zgne betrekking aanvaardde vroeg bg verlof om tot herstel zgner gezondheid zich eeu jaar naar Nederland te begeven Dit werd hem door den gouverneur verleend De bewoners der gemelde buitendistricten zgn er op deze wgze ongelukkig aan toe Kr is immers weinig kans da er een plaatsvervanger roor den geneesheer zal komen zoolang deze zijn vorlofstraktement geniet De berichten welke omtrent den gezondheidstoestand op heji tot deze kolonie behoorende eiland Bonaire tot ons komen zgn verre van rooskleurig Naar en ous mededeelt beerschen daar tegenwoordig kwaadaardige koortsen die veroorzaakt worden door uitwasemingen tengevolge van de zware regens welke er gevallen zgn Vlak bg Kralendijk de hoofdplaats van Bonaire hebben zich groote waterplassen gevormd die omdaj er geen behoorlgke afloop naar zee bestaat slechts door verdamping kunnen verdwgnon Het is jpgrijpelgk dat er onder de loodrechte stralen der tropische zon allerlei alles behalve liefelijke geuren ifif zi lke moerasachtige plekken opslagen r voof m gezondheid zeer nadeelige dampen zich daor de l icht verspreiden Maar het ergste is dat er o Bonaire totaal gebrek aan geneeskundige hujp bestaat De gourerne mentsgeneeskundige die op dat eiland gevestigd was is reeds meer dan een jaar met verlof in Nederland en wordt eerst in April of Mei terugverwacht Het zou hoogst wenschelgk zgn dal er tgdelijk in den geneeskundigen dienst op Bonaire werd voorzien Naar aanleiding van de offers welke de koorts reeds geëischt heeft en met het oog op de lijders die bg spoedige hulp nog gered kunnen worden hebben een groot aantal ingezetenen van Bonaire in de vorige week een adres bg den gouverneur onzer kolonie ingediend waarin op dion oogucstigeu toestand wordt gewezen en verzocht dat onze landvoogd het daarheeu moge leiden dal gedurende de afwezigheid van deu gouvernements geneesheer van Bonaire diens fnnctien door een ander worden waargenomen Men hoopt dat het adres in gunstige overweging zal worden genomen Dezer dagen heeft eene gefortuneerde dame op Bonaire die ernstig ongesteld ia voor eigen rekening een dokter van Curaoao bg zich laten komon Behalve vrge passage huisvesting enz moest zij dien geneesheer voor zgn be 2oek dal niet langer dan v jf dagen duurde duizend gulden betalen Dit slechts als een staaltje om te doen tien dat er tliaos voor onvermogende zieken aldaar geeu deuken aan is hulp te krijgen en dat er alle termen voor z om den afwezigen gouvernements geneesbeer zoo spoedig ala doenlijk is tgdelgk door een ander ie doen vervangen Het gopde denkbeeld van Alexandre Dumas om gasten aan feesteUjke maaltgilen in do gelegenheid te stellen eene vaste premie voor de armen te betalen zal waarsohgnlijk ook in ons land wol vasten grond krijgen in plaatsen waar de een of ander bg voorkeur eene dame daartoe het initiatief neemt In die verwachting wordeu wg versterkt door hetgeen eeu onzer berichtgevers ons mtdydeelt Sinds jaren worden te Arastordara en Kotterdam door do Israeliütiscbe instellingen bij voi schillende festiviteiten zooals bruiloften enz bussen tot stijviug barer kas gezonden De bussen bg zuUe gelegenheden gebracht zijn zoo groot in aantal dat ook hier vele varkens maken dunne spoeling een waarheid is Feestvierenden zilten met zoodanige bussenoollectie zóó verlegen dat zg verzoeken er van verschoond te Ugven of bereid zgn alléén de bussen te plaatsen van die instellingen welke hun grootste sympathie wegdragen ofschoon alle instellingen allen even loffelijk zgn Men denke aan de weeshuizen oude mannenhuis armbestuur weldadigheiiisfonds enz Van het bovenstaande wordt men het beste overtuigd als men om slechts een slaalije te noemen ziet dat de bussen door de Vereeniging tot hulp van minvermogende weezen bg festiviteiten geplaatst gedurende het jaar 1891 opbrachten de som van ƒ 18 02 De bussen welke deze vereeniging ook op kantoren van verschillendB ingezeteuen plaatst brachten daarentegen in dien tgd op ƒ 203 00 De bussen door Weldadigheidsfonds op kantoren geplaatst over hetzelfde tijdvak ƒ UO ruim zoodat kantoren misschien een nog geschikter plaats zouden zijn om bussen voor minvermogenden te plaatsen Jmi In de tweede helft dor vorige eeuw heerschte UI Engeland een ongehoorde speolwoede in den vorm van verlotingen op elk gebied Zoo versobenen in 1772 Ie Londen eenige bladen die uitsluitend gewijd waren aan het loterij spel eu de kansberekeningen daarmee Kleedingstukken keukengeriof meubels levensmiddelen eu andere ook minder huishoudelgko artikelen werden dagelijks in groote hoeveelheden verloot Zelfs wanneer men zich liet scheren ontving men een lot dat kan gaf op een prgs Voor een uiterst geringen prijs kon men des middags eten en kreeg bovendien nog een lot kans geveude op een prijs van 60 pond sterling het behoeft nauwlgks gezegd te worden dat de kwaliteit der op deze wgze verkochte waren in den regel feer veel te wonsohen overliet Een en ander was iioiuurlijk zeer ten nadeele der soliede kooplieden en winkeliers die hun debiet door dezen loterijzwendel op onrustbarende wgze zagen verminderen daar de speelwoede het volk blind maakte voor de slechte kwaliteit die men in de winkels met verloting voor zijn geld kreeg Deze speel on lotergwoede ging nog veel verder Wanneer bijvoorbeeld eeu rijk en aanzienlijk man ziek werd dan werden verzekeringen op zijn leven gesteld waariu iedereen aandeel kou nemen naarmate de ziekte verminderde of verergerde veranderde de koer dier aandeelen Deze verzekeringen werden zelfs in de dagbladen gepubliceerd zoodat niet zelden een zieke in de courant kon lezen dal men op de beura zgn leven niet onder de 90 pet wilde verzekeren Zelfs op politieke gebeurtenissen zooals kabinetsveranderingon oorlog volksoproertjes werd gespeeld waarbij men zelfs zoover ging verzekeringen te sluiten op belegerde vestingen Zoo verzekerde o a tijdens den zevenjarigeu oorlog de Spaansche gezant te Londen het eiland Minorca voor 80 000 pond sterling hoewel hij reeds de tijding ontvangen had dat het eiland was genomen Aan deze speelwoede werd eerst in 1825 door een wet een einde gemaakt Boltenlandscb Overzicht Op het hachelijkst oogenblik terwgl de openbare meening ongeduldig begint te wordeu heeft president Carnot den afgetreden minister van financiën Bouvier bereid gevonden z cb met de vorming van een ministerie te belasten Zooals men verwachtte koeren de voornaamste mannen teiug behalve Rouvier zullen Ribot Constans en wat voor het buitenland het belangrijkst is ook De Freycinet als minister van oorlog in bot nieuwe ministerie zitting nemen In Frankrgk s staatkunde komt dus waarschijnlijk noob wat buiten noch wnt binnenland betreft eenige verandering Een landbouw comité heeft onlangs het voorslek gedaan om den heer Móliue dien men den vader van het protec ionistischo tarief kan noemen uit erkentelijkheid een geschenk en tevens een feestmaal aan te bieden Een 350 lanilbouwers hebben aan die oproeping voldaan en ïijn gisteren in het Hotel Continental aan den discb bijeengekomen Da heer Jonneau die het voor ittersohap waarnam bood hg het nagencht toen de tijd voor de losso tafelkout ten einde was en bet oogenblik voor ernstiger woorden was gekomen den beiT Méline eoiie medaille acn wier eene zijde zijn eigelijkend portret vertoont en wier andere zijde eene zinnebeeldige voorstelling van de vereeniging van landbouw en nijverbeid te aanschouwen geeft Bij du medaille waren eeuiiJ e kunstvoorwerpen in bruns gevoegd De Iteer Méline na dank betuigd te hebben voor die bowgzon van vereering hield eene rede ter verheerlijking dor tut st ind ïukomene besoherinende rechten die hij zeer gematigd noemde en die naar hij zeide door zijne tegenstanders overdreven waron voorgest