Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1892

èrt p is i ijyKs f ffjs S efjpwpjl Zaterdag 27 Febraarl 1893 IN 47T0 GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oo Inzending van advertentifin kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave SPAAlVSCMiE COGIVAC in Spanje g ebotteld en door ons in ORIGOEELE VERPAKKING geïmporteerd kan met g lans eene proef doorstaan met de Cognac die door andere handelaren als SPAAuNSCHE COGNAC wordt geannonceerd per flesch 1 80 Vao Frankenhoijsen k Co Gouda Snelpersdruk van A Bjunkman Zoon Ten bevyze dat hg ook het Itelang der vwbruiken ter harte neemt ui h j thans met zijoe rrieaim waar hel kan in Ie Kamer en elders w rklaam zyn Toor de afschaiiing van zeker aooynzen Op het gister gehouden feestmaal van den Braudenburiter Provincialen Landdag hield de teiter de volgende rede Ik verheug er mg steeds in met den Brandenburgers samen te zgn en erkenning voor mgn streven te vinden Wam ongelukkig wordt tegenwoordig alles bedisseld en gehekeld wat de regeering doet Den lieden wordt alle rust en levenslust ontnomen en bg menigeen wordt de gedachte gewekt dat Duitsohland het ongelukkigste en slechtst bestuurde land van de gèheele wereld is Het ware beter wanneer die ontevredenen en mopperaars het stof van de voeten schuddrn en zich aan onze ellende onzen jammorvollen toestanden onttrokken Zg zelven zouden daarmede geholpen zgn en ons deden zg een groot geaoegen Uuiisobland verkeert in een ovi rgaugstgdperL De tegenwoordige opgewonden tijden zullen door rustige dagen gevolgd worden mdieu ons volk slechs ernstig vertrouwen stelt in God en in het eerlyke zorgzame streven van den uit het stamhuis geboren heerscher Ik heb het raste vertrouwen dat de Goddelijke Voorzienigheid onze oude bondgenoot van Rossbach en Dennewitz met Brandenburg en mgn Huis is Wij zijn nog tot groote dingen besteuiH Brandenburgers Ueerlgke dagen voer ik u te gemoet Aan de verstokte ontevredenen die toespelingen maken op het inslaan van een nieuwen koers en op hen die mg daarbg ter zgde staan antwoord ik rustig en beslist Mgn koers is de juiste eu ik zal ook verder in die richting sturen doch daarin mogen de Brandenburgers zgn helpen Steeds somberder begint het er met de geldmiddelen van Italië uit te zien In strgd met alle door de regeeting gekoesterde verwachtingen en daaruit voortvloeiende geruststellende verzekeringen blgkt dat het finaucieele evenwicht op do Italiadusche staatsbegrooting ondanks de verhoogiug der inkomende rechten eu ondanks de in alle takken van bestuur ingevoerde bezuinigiugen nog niet i verkregen Het nieuve budget zal sluiten met een tekort van 25 a 23 millioen Pessimisten verklaren met een deficit van 17 millioen Wat uu Daar men sedert geruimen tijd weet dat de inkomende rechten tegenwoordig zelfs onder de met stbeishmdeo ramingen blgren heelt men overwogen don ee ns op de petroleum wederom met 10 tu verloogen 1 voorloopig heeft men echter van dezen maatregel afgezien maar men zal toch naar hulpmiddelen moeten uitkijken om het dreigend tekort te dekken In de officieuse pers wordt deze quaestie met groote openhartigheid behandeld maar natuurlijk worden de eenige departementen waarop Iwzuinijringen zoUden ie maken zijn die van oorlogen marine buiten alle berekeningen gehouden wgl gelgk bet heet de buitenlandsche politieke toestand bier geen besparing toelaat Daar evenwel bg den huldigen kritieken ecouomischen toestand van het land aan geen meerderen druk op de belastingschuldigen valt te denken en de tot hiertoe toegepaste bezainigingspolitiek geen vx ldornde resultaten op den duur uitwerkt ziet men naar alle kanten rond om een tgdigen uitweg uit deze moeilijkheden te vinden Men verwondert zich er over dat de regeering in deze kritieke omstandigheden niet den moed heeft de koe bg de boorens te pakken en voor den dag komt met een voorstel lot belasting van het inkomen de eeoige boiaatingbervormlug waarvan een afdoende en duurzame verbetering van den erbarmelijkeu flnandeelen toestand des lands is te verwachten Sceptici echtor beweren dat aan de verwezenlgking van dit denkbeeld vobtrekt niet valt te denken daar de meerderheid der volksvertegenwoordigers tot de welgestelde lieden behoort die liever den petroleum en do levensbehoeften der arme drommels hooger willen belasten dan een belasting hervorming goed te keuren welke diep in hun eigen beurs zou tasten Voor de meerderheid der Italiaanscbe volksvertegenwoordigers is het te hopen dat dit vermoeden op een geheel valsche veronderstelling berust daar zg dan toch blgk zouden even een zeer verkeerde Toorstelling van hnn Ijeroep te hebben HARSTBBBICHTEN Qouda 25 Februari 1892 Tengevolge de nog gedeeltelijk gestremde binnenvaart waren aanvoer en handel heden van weinig be teekenis Tarwe Zoeuwsobe ƒ 8 50 a ƒ 9 25 Mindere dito 8 a ƒ 8 40 Afwgkende 6 a ƒ 6 25 Polder 7 25 a ƒ 8 Roode ƒ 7 25 a 7 60 Angel ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Rogge Zeeuwsche ƒ 7 50 a ƒ 8 25 Polder ƒ 6 50 a ƒ 7 Gerst Winter ƒ 4 50 a 5 Zomer ƒ 4 80 k f 4 90 Chevalier ƒ 6 50 6 26 Haver per heet 3 i 4 86 per 100 kilo ƒ 7 Ï5 ƒ 8 Hennepzaad InUndsch 9 25 a 9 50 Buitenlandsch ƒ 8 a f 8 26 Kanariazaad ƒ 7 a ƒ 8 Boonen Bruine boonen ƒ 10 a ƒ 18 Witte boonen ƒ 9 a ƒ 11 Dui J boonen 7 il 7 60 P aardenboonen ƒ 6 2lB 6 S0 Erwten Kookerwten ƒ 11 50 a 13 uiton landsche voorerwteu per 80 K ƒ 7 20 i f 7 40 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaanaobe 6 10 il 6 40 Cinquantine f i i f 8 40 Melkvee red aanvoer handel en prgzeu vlug Vette varkens redelgke aanvoer handel vlug 23 a 36 et per half K O Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 18 a 19 et per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel redel ƒ 0 46 a ƒ 0 75 per week Vette schapen redel aanvoer handel matig 12 a 20 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 6 a 9 Fokkalveren 10 a 16 Aangevoerd 7 partgen kaas handel vlug Iste qual ƒ 27 i ƒ 29 2de qual ƒ ÏS i ƒ 26 Noordhollandsohe 30 Boter redel aanvoer handel vlug Goeboter f 1 60 a f 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 40 ü ƒ 1 60 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Febr Johanna oudere J P Waltz en H P Pelt 24 Coenraad Gorardus ouders J L Leeflang en M W Boot Comelii Hendrikus Petrus ouders H Dekkinga en C C van Lierop OVERLEDEN 22 Febr P de Waal 69 j en 10 va 23 J Sprugt 63 j G van Bueren 2 m 24 C C Appel Wed H Neef 67 j 10 m P Stravers Wed P Janknegt 70 j 11 m J G van den Bos 28 j U m A Blok buisvr van B van der Wal 73 j 10 n Ï6 C C Neef 4 m GEHUWD 24 Febr F J A Grul en C D vau Duin J Hoonhout on E C Bode J Lafeber en A W Wiezer P Verheul en C C Trgsburg W G Oudijk en C van Straaten J J A Teggeman en X de Vroom Reeuwijk GEBOREN Fransisca Adrians ouden H Verkleg en P A Mounts Maria Boudewgn oudora A Kruit en J Verbree OVERLEDEN W Bruns 9 m ADVERfËNTIËN Voor de vele bewgzen van dselnemiog onderYonden bg het orerlgden onzer geliefde Moeder en üehnwdmoeder betuigen wg onzen hartelgken dank P J J VERVBNNB L M VBBVENNB OUDMK Arnhem 24 Februari 1892 Het personeel der Aardewerk fabrieken van den WelEd HeerC J C PRINCE betnigen bg deze bannen oprechten dank roor betfeeiteIgk onthaal dat hg bon deed onderTÏnden bg ZEd s 25jarige EchtTereeniging DE WERKLIEDEN TE aqua qb¥raagd m m UIT TO Noordügde waarin gelegenheid bestaat voor het opriohten Tan eene nette pbotographigche ii rfithting Fr br met opgaro Tan condit onder lett G aan BRÜdSMA s Boek Kunsthandel ütTtcht Er biedt zich aan tegen MEI een bekwame DIEUSTBODE P G Tan goede getuigen Toorzien Brieren onder lett M 1 aan A J MATHOT Boekh BMioop STRAATVl ILKIS In Toorraad een flinke hoeTeelheid STRAATVUILNIS zgnde Tan de laatste vgf maanden Naar verkiezing gemengd met beer Bgzonder lagen prga Levering franco boord Adres Aannemer der Stadsreiniging te Schiedam 9t Ben algemeen als goed erkend middel bi HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SADOAZ FASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeitt Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in n flescbjes 20 cent Te Gouda o a bg de Heer A H TEBPE voorheen C THIM Een bekwame DENSTBODE P 6 van goede getuigen voorzien biedt zich aan tegen MEI Br lett M 2 aan A J MATHOT Boekh Boskoop Terstond evraagpd BENE NETTE Dienstbode P G voor noodhnlp of voor vast als MEID ALLEEN Adres Bureau dezer Conraot Sociëteit Ons Q enoegen MT Donderdag 3 Maart 1892 Vereenigde Rotterdamscbe Tooaeelioteo STA DSLPCHT BlUipel in 4 bedrijven Oawone bepalingen en prijzen Aanvang balf 8 uur De mt uve dezer Coniant geschieui dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Uzoiiderljike Nommers VIJK CENTKM BINNENLANp GOUDA 26 Februari 18 2 Naar wg vernomen is de irernieuwing van de spoorwegbrug over de Gouwe die zou plaats liebbon tusschon 1 Mei en 15 Juni a s uitgesteld en 7a thans plaats hebben tusschon 1 Jam en 15Julia s 1 lu de gisteren xehouden litting van de Uotterdamsoho Arr Kechtbank stond terecht P N vischersknecht wonende te Gouda wegens het stelen van eendvogels Hot 0 M vorderde tegen hom 1 jaar gevangenisstraC Woensdag 2 Maart zal in eene openbare vergadering van de afd Gouda van den Nederlandschon Protestantenbond nis spreker optreden de Hoer Dr H A van der Meuleu predik mttr Haastrecht die zal spreken over Een Hervormer voor onzen tyd Gisterenmorgen is door de Politie alhier in eene slaapstede aangehouden de persoon van P K die nog een dag gevangenisstraf piocst oiidergaan Hedenmorgen is door de Politie alhier in eene slaapstede aangehouden de persoon van H J v M die nog 13 dagen gevangenisstraf moest ondergaan Bij kon besl van 26 Febr is J van Waning benoemd tot burgemeester der gemeente Ouderkerk a d IJsel Wijlen de Wed C Oosthoek te Zevenjiuizon heeft hare nalatenschap vermaakt aan de Diaconie der Ned Hcrv Gemeente aldaar FEVILLETOIM Naar het Framc i EERSTE DEEL VII 16 V Drie maanden later waren die brevetten van Ba rinc alleu verkocht zijn processen waren opgegeven zijn huwelijk gesloten de fabriek gekocht en alles was gereed om in werking te treden Zonderling de zoo doeltreffende bewonderen waardige proeven in hu laboratorium van Sauval leverdiii m het gebruik niet de verwachte uitkomsten het rood bleek tamelijk vast lang niet zóó evenwel als de aniline maar de andere kleuren bleken uitermate vluchtig Vete ferschrikkolijko teleurstelling had Sauval volstrekt niet van zijn stuk gebracnt en op de nezorgde aanmerkingen van Barino vergenoegde hij zich te antwoorden dat het vooral zaak was kalm te blijven Hij zou weder gaan werken gelijk hij verplicht was omda hij zich verbonden had de fabriek in de voordeden nn zijn uitvindingen te doen doelen Intusschen moest men loortgnan mot In do Woensdag te Boskoop gehouden algemecne vergadering van aandeelhouders der stoomboot maatschappij Boskoop Waddingsveen Gouila bleek uit de rekening van het bestuur dat er in 1891 eene wiust behwild is van 605 welk bedrag op de boot is afgeschreven Tot leden van het bestuur werden herkozen de hh A Koster Mzn en J Maarschalk te Boskoop en A Vis te Waddingsveeo Er waren vertegenwoordigd 54 aandeden te zameh uitbrengende 51 stemmen De rech bank te Utrecht kamer van bnrgelijke zaken heeft uitspraak gedaan in het geschil tusschon J H Koch en de M t E v SS over de vaststelling van den sohadestaat in het proces door den eischer een der slachtoffers van hot spoorwegoftgeluk bij Buinerwold de gedaagde Maatschappij aangedaan en waarin zij tot schadevergoeding veroordnfld is De rechtbank heeft op grond van het door de deskundigen uiigubracbte rapport als vaststaande aangenomen dat de eischor Mü t ongeluk ipinder geschikt geworden it voor hot drijven van eene handelszaak en dat geen volledig herstel voor hem mogelijk is terwijl hij bovendien beperkt is in de keuze van eene nieu ve betrokking en wat zijn gezondheidstoestand betreft genoodzaakt is een mstigen erkkriug te zoeken In die omstandigheden acht de rechtbank het billijk dat de schadevergoeding aan den eisohor worde bepaald in den vorm van eene uitkeering levenslang die door haar wordt vastgesteld op f 1000 per jaar Mitsdien wordt het bedrag vnn de door do maalschappij tot op den dag der uitspraak van dit vonnis te betalen schadevergoeding bepaald op 7244 70 en voorts op lOdO telken jnre op 2 Januari levcnslaug uit te koeren De eischer die op een onderdeel van zijne vordering in hot ongelijk is gesteld is veroordoeld in V het vervaardigen vau de oude kleurstoffen Het bleek nu hoe verstandig het was geweest een bestaande fabriek te koopen inplaats van een nieuwe op te richten die geen clientèle zou hebben gekTOgon De tijd ging oorbij zonder dat de kleuren die zulk een omkeer m de industrie moesten brengen vaster werden Hot rood werd verkocht niemand nam hot paars het blauw het groen of hef geel Intusschen leverde de fabriek van chemicaliën teeds tegen spotprys de noodige stoffen voor de nieuwe verven die men niet vervaardigde omdat zij niet verkocht werden Het geloof van der leerling in zijn meestor werd geschokt Sauval bleef echter rnstig en herhaalde altijd hetzoltde Gediild I nog ééa dag Maar was dio dag verloopen dan bepaalde hij een anderen en later weder een andoren In antwoord op het verzoek om uitstel had Barjnc twee nndoro voorstellen geen poroenton meer te betalen voor den terkoop van de oude kleuren en hel contract met de chemicalienfabriek te verbreken Maar do scheikundige wilde daar niets vnn hoeren do percenten kwamen hem toe omdat hij zijn tijd en zijn keunis ten beste gaf en het contract eenmaal aangegaan moest worden nagekomen al begreep Barinc uiete van handelszaken hij wist toch wel dot een eerlijk man nooit terugkomt op een nanffogano vorl iiiteni3 ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt der proceskosten eu de gedaagde maatschappij Ieoverige kosten 7 B Negentiende eeuwsoho beschaving Voor eenige dagen zoo schrijft t Handelshlad toen er veel sneeuw lag was een schoonmaakster bezig de stoep te doeu van een huis op de Heerengracht by de Leliegracht te Amsterdam Een paar mannen gingen voorbij eu wierpen haar met harde sneeuwballen Een sneeuwbal werd met zulke ruwe kracht van dichtbij tegen haar oor geworpen dat zij bewusteloos nedorviel Zij ligt thans in bedenkehjken toestaud ziek daar ze hersenontsteking heeft X ü holden dio deze misdaad begingen zijn tot nu toe onbekend gebleven Het is te hopen dat het tot hun kennis komt welko de gevolgen van hun lafhartigheid geweest zijn Want dit werpen van harde sneeuwballen togen weerlooze vrouwen is een groote lafhartigheid Men ziet telkens opgeschoten jongens mannen ja des avonds soms heeren van vlak bij vrouwen en meisjes op de ruwste wijze met harde sneeuwballen werpen Verloden week is ons ter oore gekomen van een dienstmeisje en van een schoolgaand kind aan wie beiden een tand gebroken is door zulke aanranding Mannen worden niet of hoogst zelden aangerand Het zijn weerlooze vrouwen die van de straathelden alles te verduren hebben Do douane te Parijs heeft weder oen nieuwe manier van smokkelen oiit lekt Keeds was men gewaarschuwd diit een handehiar in grafkranzpn sedert eeuwen tijd belangrijke hoevoolhedeu alcihol invoerde on het trok toen de aandacht der beambten dat deze mail reusachtige grafkranzou van en naar zijn bulten Het was voor een groot deel om uit die ifschnwelyke processen te geraken dat Barinc de voorstellen van Sauval had aangonomeu na deze dubbele weigering had hij zich echter gedwongen gezien een nieuw aan Ie gaan Hij had een dochtertje en hij mocht dit kind niet laten rninoeren terwijl hij bovendien njot verkoos dat het kapitaal zijner vrouw geheeel in de zaken versmolt Met dit dool verzocht hij de ri ohtuank deskuudigen te benoemen om uit te mskeu of or van Siiuval s bereiding iets goeds te verwachten te verklaren dat de uitkomsten hoe mooi ook iu het laboratorium in de praktijk met deugden om te doeu uitkomen dat zij niet op ernstige gronden berusten en dat de verkoop zoo goed al niets was S al was een en al verbazing en verontwaardiging My meende toch zulke uitmuntende voorzorgen goinimen te hebben door geen contract aan te gaan met en van die haudelaaren van beroep die een uitvinding slechts koopen om dou uitvinder te plukken maar het vtirscfarikkelijko is juist dat de koopmansgeest aanstekelijk is en dat iemand nauwlijks in de zaken gekomen handelsman wordt Hot geldelijk voordeel de vrucht zan zijn arbeid zou hij nog wel hebben willen opofferen maar één punt was er waarin iiij met wildo treden de controle td duldeu van deskuudi ou me m do wetenschap zijns gelijken mot konden zijn Hij moest zich dus verdeJigon en boletuu dat 1 I 1 11 ff ÏÏ é