Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1892

de atad gelegen atelier rerfoerde Toen hg deter dtgen weder met drie kisten op een vagen door het tolhek wilde rgden hield men hem staande Bg opening bleken de kisten drie groote grafkranien te bevatten de een van rozon de ander van viooltjes en de derde van immortellen ledere krans bestaande uit een blikken bus torgvuldig met bloemen en mos omwonden hield 43 liter alcohol in In een bglage der belasting ontwerpen geeft de minister Pierton een raming van het nationaal vermogen Uit de gegevens die de helfiuü van het successierecht aanbiedt wordt de waarde der verschillende bestanddeelen van het vermogen becgferd Uitgaande T n de bekende waarde van het vast goed kan men uit de gemiddelde verhouding tusschen het vererfde vast en roerend vermogen welke uit de staten der successiebelasting big kt de waarde van dat roerend vermogen bij benadering berekenen Op grond der belastbare opbrengst volgens de laatste schattingen verkrggt de minister als de waarde van het onroerend goed te samen 3690 millioen gulden Daarvan moeten worden afi trokken ongevepr 265 mdlioen in de doodo hand eu 100 millioen bezeten door vreemdelingen Er blyft dus 3325 millioen over aan roerend goed door ingezetenen des rgks bezeten Om na de waarde van het roerend vermogen te berekenen neemt de minister de gemiddelde cgfors T n het successierecht over de jiren 1886 1890 als de meest normale tot grondslag Het nagelaten onroerend goed had toen gemiddeld een waarde van bgna 88 millioen het roerend goed van ruim 180 millioen Daar nu het gezamenigk onroerend goed van genoemde bgzondere personen 3326 millioen waard was geeft een evenredigheid tot uitkomst dat het gezamenlijk roerend vermogen op 6S30 millioen is te stellen Te zamon dus roerend en onroerend 10 115 millioen gulden Voor de Vermogensbelasting komt daarvan slechts een deel in aanmerking Afgetrokken moeten worden allereerst da schulden die alleen aan hypothe eaire inschrijvingen in het eind van 1890 1097 millioen bedroegen en uit de statistiek van het sacceasiererht komt men tot eea gezamenigk schuldenbedrag van 13S0 millioen zoodat 8800 millioen la zuiver nationaal Voor de beiaatiug moeten echter hiervan ook nog de vrgstelUngen worden afgetrokken Op grond der becijferingen door den heer O M Boissevain gemaakt uit de statistiek van het suooessierecht wat betreft het aantal veripogens van een bepaald bedrag komt de minister tot de slotsom dat de vrijstelling der vermogens tot 13 000 zal loopen in t geheel over 1665 millioen en de gejeeltelgke vrgatelling nog 377 millioen Kindelgk brengt vrgdom voor meubelen en kunstvoorwerpen vermiodericg met 800 millioen mede De vrijstellingen bedragen dus in het geheel 2150 millioen Kr blijft alzoo te belasten over een gezamen gk Termogen van 6650 millioen gulden De jenever bg het leger In het pas veiachenen eersie nummer van den nieuwen jaargang van het Induci Militair TgdKhrift komt een artikel voor van de hand des heeren Q Salomon off v gez 2e kl over de jenever bij bet leger De schriJTer wqst daarin in de eerste plaats er op in qn persoon de geleerde wederom zou worden misbruikt door den koopman De zaak werd gesleept van de erne rechtbank naar de andere en terwijl de klerken stapels zegelpapier volkrabbeldeo om een breedvoerig verslag te veren van de kleurstof bereiding tegen oen gulden het rel terwijl de advokaten ieder naar hnn eigen meenjng de zaak bepleitten en beschouwden de rechtere luisterden zaten te slapen of uitspraak deden werd Barinc s toestand met eiken dag hachel ker H zon kapitalen noodig hebben gehad om zgn zaak en zijn huishouden vol Ie houdeu tegelijk met zgn processen en hij slaagde er slechts door wonderen van wilskracht en wanhopige opofferingen in zich staande te houden Toen hij zelf zijn weg wel dacht te zullen vinden fonder hulp van anderen alleen met de denkbeelden wnarmede zijn brein was volgepropt bad big met oaverschilligheid het grootste gedeelte van het va deriyk erfdeel kunnen afslaan in den uitersten nood I Tan alle kanten aangevallen en geen uitkomst meer tiende kwam hg te Ourteau terug om den toestand aan zijn broeder open te leggen en hem om redding te vragen in den vorm van een hypothecairen waarborg van vijf en zeventig duizend galden Hoewel het woord hypotheek voor Gaston een chrikbeeld was werd de borg hem onvoorwaardeIgk toegestaan zü het dan ook niet geheel zander onrust S hebt mij noodig jbngenlief tis dus mijn welk een nadeeligen invloed het overmatig gebruik van jenever door de soldaten op het Indische leger heeft e door bet groot aantal gestraften dat teU ons aan den dienst onttrokken wordt en ie door bet aantal ziekten dat er door ontstaat Bg de marine zoo zegt de schrgver daarna wordt het bowgs geleverd dat een in de tropen zwaar werk verrichtend Europeaan als onze soldaat kan bestaan met een zeer matig gebruik van jenever Daar toch krijgt ieder man slechts 2 maal in de week 2 X centiliters de overige dagen IX centiliters Ëen dergelijke regeling zou de heer Salomon ook bij het lef er wensohen ingevoerd te zien nl verstrekking van eene matige hoeveelheid drank aan den man van gouvernemeutswege gepaaid om staking van den verkoop van jenever in de cantines en rigoureuse straifea voor particuliere personen die aan mindere militairen drank verknopen Om den overgang tot de nieuwe regeling niet moeilijk te makeu zou hrt volgens schrgver misschieu aan te radon zijn om een maximum van bv 4 borrels d i plm 200 gram jenever per dag aan den man wel te verstaan alleen den Europeaan te verstrekken en aangezien het land een zoodanige meerdere uitgaaf niet fal willen noch misschien goed zal kunnen dragen den prgi daarvan in te houden op de soldg Dit artikel eindigt met de volgende berekening van schrgver De prijs waarat V vingerhoedcn jenever nu feitelgk den cactinos komt te staan is bv op Atje 1 4 2 cent de eerste voor jenever uit vat de tweede uit flesch Rekenen wij nu de consumptie voor het geheel ad 40 000 borrels per dag voor pl m 13 000 Europeanen dan zou men dus door den prijs vast te stellen op reapectievelijk 2 6 en 3 cent een winst behalen van ƒ 400 per dag of wel pi m ƒ 150 000 per jaar en is dit bedrag niet groot genoeg voor bet onderhoud van de cantines bet feestvieren op Koninklijke verjaardagen en dergelgke dan moet men of den prijs voor den borrel nog ieta verhoogen of b v eens in de 2 3 maanden in de cantines jenever verknopen onder dezelfde voorwaarden als nu het laatste zou dan ook een soort aequivalent knnnen zgn voor het paaiagieren bü de marine cMocht desniettemin een voile compensatie niet gemakkelijk worden bereikt dan moot men niet uit het oog verliezen de indirecte pecuniaire voordeelen die een beperkt gebruik van jenever hoogatwatrachgnlgk zal meebteagen eta vooral vergete men niet hel groote doel taanwqk het niveau van het kader en de mindere militairen te doen rgzen v De zoon vap den heer lidderdale gouvemeui der Bank van Engeland ia sedert eenige waken reinifenen Hij is een jongeling van 80 jaar welbekend in de finanoieele kringen van Londen en zou byinen kort trouwen Zgne verloofde die ten volle overtuigd waa Hat hg niet lang zou afwezig blijven zette hare toebereidselen tot de bruiloft voort denkende dat do heer Lidderdale wel op t gegeven oogenblik zou terugkeeren Maar eenige dagen geleden kondigden de bladen van Londen aan dat hy verdronken was De politie vond geen spoor noch van het ongeluk noch van da herkomst van het beriohtje in de dagbladen plicht je te helpen Die vijf en zeveclig dnisend golden warm een droppel in een emmer Zes mkanden na do storting eischte de schuldeiecher bij deurwaardersexploit van den borg de betaling van de interest daar de gewaarborgde in de onmogelijkheid bleek zijne verplichtingen na te komen De omgang van de broedera tot nog toe zoo vriendschappelijk was zeer verflauwd een deurwaarder op het kasteel t was de eer te maaf dat een dergelgk schandaal plaats vond De brief waaruit de koelere verhouding bleek was hard geweest ondanks het voornemen om een gematigden toon aan te slaan Heb je er dan niet aan gedacht dat het sprekende met kon worden ingevuld met den naam van een mijner dienstboden wat ook hier het geval is geweest Om alles weer in orde te brengen had mevrouw Barinc zelve met haar dochtertje naar Ourteau willen gaan Gaston was immen een erfoom eu moest dus ontzien worden Inplaats van de onaangenaamheden uit den weg te mimen had zij die nog verergerd door meerden nuttig waa te drukken op de edelmoedigheid van baar echtgenoot bij de verdeeliog van het vaderlijk erfdeel Hoe kon Qaaton daarin eenige edelmoedigheid zien t Was immers een ondig plicht geweest dat zijn jongere broeder zoo bad gehandeld Later echter heeft men vernomen dat de heer jidderdale het voorwerp was van bewondering en grenzeloozo liefde eener 30 jarige Amerikaansohe die onlangs nog een apartement bewoonde in de omstreken van Westminister Deze dame bezat een groot fortuin wat haar toeliet or een schoon jacht op na te houden Men weet overigens dat zij verklaard had dat Lidderdale nooit aan eene andere vrouw dan aan haar zou toebobooren Nu gelooft men dat de dame het zoo fijn heeft aangelegd dat zg den heer Lidderdale op haar jacht heeft gekregen on zg hem aldus geschaakt heeft Maandag den 8en dezer s voormiddags te elf uur is in de Sing Sing gevangenis te New York voor de zevende maal een misdadiger van het leven beroofd door electriciteit De kunstbewerking slaagde ZÓ6 goed dat deze wgze van terdoodbrengiiig van ni af besobouwd kan worden als die der toekomst Het afmaken door electriciteit laat niets te wensehen over uit een oogpunt van hetamelgkheid van zekerheid van spoed en van smarteloosheid Oe Amerikaansohe bladen geVen er afbeeldingen van die in een natuurkundig leerboek op hare plaats zouden zijn De veroordeelde is op oenen stoel gabonden het gelaat grootendeels bedekt om geen pijnlijke vertooning aan de tneschouwers te geven een metalen band om het voorhoofd en een andere om de boenen die met een electrisohen draad in aanraking zijn de handen in twee bakjes met eene vloeibare zout oplossing In eenen kring gezeten zoo dicht dat de voorsten hem zouden kunnen aaU raken twee natuurkundigen dienstdoende als eiperta negen doktoren ééa lid der wetgevende macht en zes verslaggevers van dagbladen en correspondeo tiabureaux De leider der wetenschappelijke inrichting dooter Maodonald sta t mot opgeheven band rechts van den operatie stoel Links daarvan leest een geestelijke uit een gebeden boek volzinnen dia de veroordeelde nafluistert Christus wees mij genadig Jezus heb barmhartigheid God ik belijd ootmoedig dat ik ongehoorzaam geweest ben aan Uwe geboden O God ik ben oprechtelijk bedroefd dat ik gezondigd heb en ik beloof dat ik nimmer meer tegen U zal zondigen De man had iemand vermoord Zgne misdaad gaat ons weinig aan Wy gelooven de verslaggevers op hun woord dat het bloot dierlijke moed was die hem staande hield maar dat op het allerlaatste oogenblik de ingeboren lafaard zich in hem kenbaar maakte Niet zijne gewaarwordingen maar de onaandoenigkhoid der getuigen wekken onze belangstelling Er was toch een oogenblik geweest dat men zicg wonderlijk voeUe Zj kwamen daar bijeen met hun negentienen en namen plaats in een vertrek waar door smalle vensters met mousseline behangen het zonlicht getemperd binnenviel Zü maakten elkander opmerkzaam dat de operatie stoel eenigsztns andera waa dan bij vorige gelegenheden Doctor Maodonald nam even het woord om de behandeling die verricht stond te worden te beschrijven Edison en andere specialiteiten waren van meening dat een electrische stroom langt de handen naar de bontkas geleid teratond het hart treffen en nog sneller dooden zon dan Uings den vroeger gevolgden weg ingaande door de hersenen Toen zij na acht dagen het kasteel verKet en naar Parijs terugkeerde was de breuk tussohen de twee broeders onherstelbaar Het proces duurde nog aohttien maanden waarna werd uitgemaakt dat het octrooi geenerlei waarde had maar toen wat het te laat Barinc kon het weinigje dat hem overbleef aan zijn schuldeischert betalen en ontsnapte dank zij de edelmoedige tusschenkomst van Sauval nog juist aan een faillietverklaring Een vriond gaf hem uit medelijden huisveating ia de kleine woning an de rue de l Abreuvoir en het Wereldbureau voor uitvinders dat zooveel geld aan hem had verdiend nam hem aan als teekenaar op een traktement van honderd gulden in de maand VIII Om zes uur in den morgen stapte Barinc aan het station te Fayoo af van d r tot Ourteau had hjj nog twee uur gaana af te leggen Vroeger vond hij altijd een rqlnig by zgn aankomst en hiermede reed hg dan langs den straatweg die drie of vier kilometen langer wat dan de landweg dien hg nu insloeg naar het kasleeal Maar hg had niet per telegram om een rgtuig willen vragen on zgn beurs liet hem niet toe er een aan het station te nemen ITorit tertolgi Daartoe dienden de twee bakjes met zout oplossing sn de ilrmen van den stoel Om zeker te gaan varen echter ook de electroden aan het hoofd en de voeten behouden Faalde de nieuwe manier men kon de oude uog loepassen Ik leg u dit uit leeraarde de rector omdat ik bet van belang vind dat de proef die wij gaan nemen van den aanvang af goud begrepen worde j Na den doctor had niemand meer lust tot spreken Ook stokte de ademhaling een weinig in de keel Onnatuuriyk hard knarste de deur ilie openging om deu directeur der gevangenis den cipier en twee wakers door te laten Aller oogon bleven aan die deur als geketend ook schenen de enkele minuten die voorbggingen zoovele uren Toen een gestommel in de gang eenu stem die gebeden prevelt de deur die weder opengaat de twee en twintigjarige veroordeelde die ongiiboeid met vasten stap binnentreedt en op deu stoel bevestigd wordt Hg geeft zelf het bevel Let iier op I Op dat oogenblik laat doctor Maodonald zijne opgeheven hand vallen Een van de experts sluit door het draaien eener kruk den electrisohen stroom Een schok gaat Moor het lichanin van den veroordeelde zgne borstkas zet zich uit i66 geweldig dat zgne boeion bersten wat van zgn gelaat zichtbaar is vertoont eene stuiptrekking Dat duurt vgftig seconden Off I zegt de doctor eu de stroom wordt verbroken Terstond vertoonen er zich weder trekkingen in bet lichaam en de lucht baant uit de borstkas tusschen de tanden door zich oeneu weg met een geluid als van gekreun Nog een schok van den anderen kant klink het Aan eene andere kruk wordt gedraaid en door de hersenen treedt andermaal de stroom in het lichaam Weer dat opzetten van de borstkas nu vergezeld van een optrekken der beenen uóé dat de hnid er door geschaafd wordt en van twee purperen vlekken die zich op het voorhoofd vertoonen Van de electroden slaat damp af De doctor legt dit uit Wat gg van de draden komen ziet is stoom geen rook Er brandt niets De tweede stroom duurt achtendertig seconden Nu hg ophoudt bigft het lichaam bewegingloos en na lat de banden losgemaakt zgn zakt het ineen Met de hoorbuis wordt geen hartslag meer vernomen Er wordt in spieren van het been gesneden maar er reageert niets De dokter neemt bet woord i Ik vermoed dat niemand der aanwezige geneeskundigen tegenspreken zal dat de patient tk tubiect dood is geweest voor zooveel zgn bewustzgn betreft op hetzelfde oogenblik dat de eerste schok hem trof Thant beeft ook het leven der spieren opgehouden met andere woorden het dierlgke leven is uitgehluscbt Verlangt iemand der deskundigen dit te betwisten dan verzoek ik dit nu te doen Alleen dr Roberlaon geef antwoord Ik stem toe zegt hg dat de man bewusteloos geworden is bg den eersten schok Het verdere ben ik niet eens doch het is bier de plaats niet om over dit onderwerp te redetwisten Nu was alles afgeloopen Het Igk werd ontkleed en op de snglafel gelegd voor de schouwing Over de uitwendige verschgnselen der terechtstelling hielden de geneeskundigen nog eenigen tgd dispuut Doctor Macdouald verklaarde de nieuwe methode met den stroom door de handen voor mislukt Die deor de hersenen ging zekerder Doctor Eobertsou was over de geheele vertooning ontevreden Hg had zes mannen en hangen twee guillotineeren en een doodschieten maar hg vond deu dood door electriciteit het meest stuitend Hg hield het er voor dat na den eeraten schok do mogelijkheid van leven niet was uitgesloten Maar voor het bewustzijn maakte dit geen verschil ook volgens dr Eobertsou had dit bg de eerste stroomsluiting opgehouden Baltenlandscb Overzlcbt Door den invloed der radicale partg is het aangekondigde kabinet te Parijs niet tot stand gekomen De president heeft Bourgeois het radicale lid van het afgetreden kabinet met de samenstelling van eeu nieuw ministerie bulast De nieuwe kabinetsformserder heeft een onderhoud gehad met de Freyciuet en zich voorbehouden eerat zgn politieke vrienden te raadplegen alvorens te beslissen In het verband met het voortduren der crisis hield de Kamer slechts een korte zitting en verdaagde zich tot Zaterdag In de conloira waren de republiekeinen verbitterd over de opdacht aan Bourgeois Wat vooral bg beu weegt is de afval van Ribot die geneigd zou zijn in een kabinet Bour ieois zitting te nemen Gister namiddag te 6 i uur hadden zicb eenige groepen werkloozen van 200 a 30U man aan de Brandenburiter poort te Berlgn verzameld vermoedeiyk met het doel hetoogingen te houden Zg geraakten echter onderling aan het vechten en werden door de politie uiteengodreven Des avonds tegen zes uur hadden echter nieuwe ongeregeldheden plaats in de Frankforter en Kópnioker wgken Uit eenige honderden porsonen saamgestelde benden bestormden de winkels van slagen en bakkers vernielde de uitstalkasten en roofden de uitgestalde waren Op verschillende i punten hadden botsingen met de politie plaats Deze was genoodzaakt do blanke sabel te gebruiken Des avonds omstreeks tien uur gelukte het de menigte te verstrooien en de rust te herstellen Groote verbazing is gewekt door de rede van den Keizer van Duitschland welke wij in ons vorig nummer vermeldden lu t kort komt het stuk daarop neder dat de Keizer geen bedillers kan verdragen en wanueer deze in Uuitschlaud niet tevreden kunnen loeren worden moeten zg hoi land maar verlaten want de nieuwe koers zal gevolgd worden Men treft ook in den toost uitingen aan van zeker godsdienstig mysticisme dat voor een mensch niet zonder gevaar is Zoo sprak hg van onzen bondgenoot van Rosbach waarmee God liedoi td werd Vreemd zgn ook de vergelgkingeu van Wilhelm II Zoo sprak hg o a Ik weusch dit overgangs tijdperk met een klein verhaal dat ik eens gehoord heb vergelijkenderwijze toe te lichten De beroemde Engelsche admiraal Francis Drake was in centraal Amerika gelanil na tengevolge van zwaren storm een moeilglÉe reis gehad te hebben Hg zocht naar een anderen groeten oceaan van welks bestaan hg zich overtuigd hield doch dien de meeste zgner reisgenooten als niet bestaande aannamen Een hoofdman van een stam wiens aandacht door de dringende vragen en het navorschen van den admiraal gewekt was zeide hem Gg zoekt het groote water volg mg ik zal het u wgzen en nu gingen beiden ondanks het waarschuwend roepen van de overige begeleiders een hoogen berg beklimmen Toen zg na veel mooilgkheden op den top gekomen waren wees het hoofd van den stam op een water lakte achter ben en Drake zag onstuimig bewogen golven in de door hem reeds bevaren zee Daarna keerde het hoofd van ilen stam zich om leidde den EngeUeheo admiraal om een kleine vooruitspringende rots en plotseling vertoonde zich voor zgn oog een door de gloeiende zon beschenen waterspiegel van den in majestueuse rust zich uitbreidenden Stillen Oceaan Zoo zg het ook met ons I Het vaste bewustzgn uwer mgn arbeid trouw vergezellende sympathie geeft mg steeds nieuwe kracht om te volharden in mgn arbeid en voorwahrts te sfflrijden op den weg die mg door den Htmel is aangewezen Indien de ontevredenen aan die uitouodiging gehoor geven zou wellioht Duitsehlaud voor bet grootste gedeelte ontvolkt worden I Het is bgna zeker dat de meerderheid des volks van de voorgestelde schoolwet en daarover loopt de ontevredenheid voornamelgk niets weten wil Behoifde dit na alle verataderingen en dagbladarlikelen nog betoog t zou blgken uit de omstandigheid dat zelfs het Konternattve Ifoehenblatt dat o a onder den invloed van den streng conservatieven afgevaardigde Von Heldorff staat denzelfde die dezer dagen in den Rgksdag de plannen tegen de socialisten liet doorachemeren der regeering aanraadt het wettoutwerp terug te nemen en zich te beperken tot een wetsontwerp waarbg bepaald wordt in welke verhouding de kosten van het openbaar onderwgs door staat gemeente of andere lichamen zullen worden gedragen De crisis zegt het blad ia niet vermeden maar slechts verlaagd Wordt de wet met het centrum tegen de nationaal liberalen aangenomen dan zal dit leiden tot een verbond met de Freiéinnigen en wordt de geheele beschaafde middenstand tot verzet gedreven Komt daarentegen de wet tot stand met de middelpartyen tegen het centrum dan zal eennieuwe KuUurkampf ontbranden Daar t onmoget Igk is dat de wet te geiyk naar den zin van he centrum en van de nationaal likeralen kan worden vervormd komt de snak dus neer op de vraag of de wet noodzakelgk is of niet en dit kunnen wg niet toegeven Dat de KuUurkampf vermeden zou kunnen worden doordat eenige etschen van het centrum worden ingewilligd is niet te verwachten daar het centrum toch steeds verder strekkende eischen zou stellen Het Ron JFochenbUUt beveelt daarom aan allereerst de quaestie der subsidien in orde to brengen en de verdere regeling over te laten tot kalmer tgden Wg verhelen ons echter niet voegt het b ader aan toe dal zulk een kalmer tgd waarsohgnlgk nooit zal aanbreken Dat een conservatieve afgevaardigde in Duitschland zoo vrgraoedig durft solirgven bewijst dat bet land langzamerhand de kinderschoenen begint te ontwassen en dat het absolatisme er ten laatste afzedaan heeft De toestanden in ons rgk en onze staatsinrichting schrgft de Freinnnige ZtUung zgn zoo ingewikkeld dat de beste wil en de rgkste kennis van een enkelen man al bad hg den geest van Frederik de Eenige niet voldoende zijn om alle staatkundige vraagstukken naar eisch op te lossen Juist daarom zgn allen die het vaderland liefhebben verplicht naar hun beste weten of geweten zelfstandig mede te werken voor heil des vaderlands Niet minder dan de vont mogen zg daarbg zolven zich op hunno verantwoorlelijkbeid voor God beroepen en vertrouwen dat dezelfde genade Gods die den monarch verlicht ook andoren niet zal worden onthouden Na deze scherpe terecht gzing merkt de Freittnnige Zedung nog op dat er geen waarborg zou wezen tegen dwalingen van de regeering indien er geen zelfstandig denkende en oordeelende partijen bestonden I NGEZONDE N Dr Keely s geheime methode tot genezing van drankzucht Leeuwarden 20 Febr 1892 Mijnheer de Redacteur Ook in uw blad werd omstreeks 1 Jan I l een uitvoerige mededeeling opgenoiqen van dr Keely s goneeswgze ter behandeling van drankzuchtigen Eenigszins bekend met hetgeen op dit gebied plaats vindt trok bedoelde mededeeling ten zeerste mgne aandaoht maar ik kon ook niet nalaten aan de waarde van dr Keely s methode te twgfelen Mgn vermoeden dat het grootendeels Amerikaansohe humbug was vond ik bevestigd door een bericht in de Januariafleveringvan het Internationale Monatschrift zur Bekampfung der Trinksitten en ik ben nu zoo vrg u te verzoeken de hiernevens gaande vertaling van een artikel door dr A Forel directeur van het drankasyl Ellikon bg Zurich in uw blad te willen opnemen Ik voeg daarbg den wensoh dat u dit stuk even zichbaar wil plaatsen als het andere en dat de bladen die dat stuk eveneens geheel of gedeelleIgk opnamen ook deze mededeeling ullen willen overnemen Bg voorbaat dankzeggende ÜEd dw P V D Meulïn De bedoelde vertaling luidt aldus In de laatste jaren heeft dokter Koely te Twight lUinoia Noord Amerika met goed gevolg uitgebreide reklame gemaakt voor een zoogenaamd radicaal geneesmiddel voor drankzucht Dit geneesmiddel 18 goad chloride dat hg den drankzuchtigen inspuit Overigens houdt hg zgne methode geheim en weigert hg haar bekend te maken Berichten en reclamestukkeu liggen voor ons Dr Keely beweert 95 pCt van alle drinken in 3 weken definitief voor het gansobe leven te genezen Met kolossaal vertrouwen en hoogdravende verzekeringen doch zonder spoor van statistieke bewgzen treedt onze Amerikaansche collega op Eerst laat hg zgne patiënten drinken wat zg willen whisky wgn bier enz beduidt hun echter dat tg door zgn middel zulk een afschuw zulk een walging van alle bedwelmende dranken zullen krijgen dat zg spoedig niets meer daarvan aanraken kunnen De behandeling kost 25 dollara per week in het nu hiertoe gebezigde asyl van dr Keely te Twight Dr Keely verklaart de 5 pCt niet genezenen eenvoudig voor ellendige ongeneesbare krankzinnigen waaraan in t geheel niets meer te doen is Hij neemt daarom uit beginsel nooit een dronkaard mor den tweeden keer op Van bet begin af moeten de geheimzinnigheid waarin dr Keely zgne geneeswgze hult de ongeloofIgk stoute beweringen die na zoo korten tgd en zonder bewgsgronden met apodiktische zekerheid aan het publiek ten beste gegeven worden alsook de weigering tot wederopname van teruggevallenen en eindelgk de zwierige wgze waarop de zaak wordt uitgevoeri onze verbazing wekken Wij veiïoeken echter nog het volgende te bedenken Dr Keely voorapelt met vertrouwen en laat zich duur betaleu Dat zgn twee voortreffelgke suggestiemiddelen Bovendien profieteert hij de walging van alle bedwelmende dranken als ook de geheele onihouding die ook wg voor de genezing der drinken vorderen Wie de suggestie bypnolisme kent en begrepen heeft moet toegeven dat dr Keely dezelve uitstekend zg het ook onder een anderen naam weet te gebruiken Als de walging bg de dure behandeling niet spoe dig van zelf intreedt kan de patiënt haast niet anders om niet tot de 5 procent ellendige ongeneetIgken gerekend te worden dan zelf mede te helpen en zichzelf voor te suggeeren auto suggestie dat hg uu den voonpelden afkeer werkelijk heeft