Goudsche Courant, zaterdag 27 februari 1892

189S 0 4771 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt luiD geaohieden tat l tü aur des qfuniddags van den dag der uitgave GOUDA 27 Februari 1892 VERÖADERINQ van den GEMEENTEBAAD Dinailag den 1 Maart 1882 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel betreffende eeoe w jzigioj in de regeling der bezoldigingen van den Huismeeater en de Huiameestores van het St Catbarina GasthuiB Hat voorstel betreffende wijzigini der Concesaievoarwaarden voor den Stoomtramveg Gouda Bodegraven üe vnorstallen betreffende de 2e Burgeraobool voor m iqes Bij kon besluit van 26 Febr is benoemd bij bet apen der inf tot commandant van het reg grenadiers eii Jagers de kolonel J A K H W Vogel thans commandant van Uet 4e reg inf Door de afdeelingen Gouda van het Alg Nederl WerkliedenVerbond en het Nederl Werkl Verbond iPatrimonium is eene circulaire verzouden aan de Het voorbeeld werkt en steekt aan in t bjzonder als zulke krasse prikkels medeholpon Wij twijfelen niet of dr Keely verkrijgt vele voorbijgaande en eenige definitieve genezingen hij heeft zioli hiertoe zeer geschikt ingericht Maar wij geloovon tenzij nadere ophelderingen met duidelijke bewijzen ko nen dat deze genezingen niet aan hel goud chloride maar aan de geschikte suggestieve beliandeling door middel van voorspelling der walging van alcohol de onthouding 25 dollars voor de behandelinst per week bebifte van volkomen genezing aanbieding van een niet faljend geneesmiddel goud chloride en de afschrikkende werking tot de 5 pCt ellendigen te behooreu toe te schreven zyn De volgende feiten moeten hierbij nog verxeld worden Dr Diivis te Chicago geeft op Temperance Record aanteekeniiig van Nov 1891 dat nu reeds 17 van de zoogenaamde genezenen afvallig geworden zijn en in het dronkaardsasyl Washingtonian Home Ie Chicago zqn opgenomen Ëen der beroemdste i geuezeiien van dr Keely een dergenen die het meeste opzien gebaard en tegelgk reclame voor den meester maakten is naar de couranten melden voor kort weer zoo onzinnig begonnen te drinken dat hij zich letterlyk doodgedronkon heeft Het schijnt derhalve dat bet wonderkruid tot genezing van alle dronkaards nog niet gevonden is en dat wij onze inrichtingen tot genezing voor dronkaards nog niet behoeven te sluiteui Het is diep te betreuren Wij willen echter by dezen alle dr Keely s van hot verleden en de toekomst in do oude zoowel als de nieuwe wereld dringend veriooken tur harte te Demon dat suggestie bij den mensch ook hare grenzen heeft en dat men met de tegen suggestie der drinkgewoonten steeds te kampen zal hebben zoolang deze aanwezig zullen zijn Daarom lieefi de genezen dronkaard behoefte aan de onthoudersvereeniging zoo lang de meerderheid zijner medemenschen n g drinkt Dr A F ADVERTENTI N Voorspoedig berallen Tan een flinke Jongen G A M Dï GRAAF Stdbbé Gouda 26 Februari 1892 A u f gebot Es wird biermit zur öffentlicben Kenntnisz gebracht dasz der Kaafmann ISIDOB ALEXANDER wobubaft zu Gouda Königreich der Niederlande Sohn der EheleuteKLEMPNEK ALEXANDER ALEXANDER and CAROLINE geborene HERMANNS wohnbaft zu Wattenseheid and die EMMA WISBRÜNohnebesonideres Gewefbe wobnhalt zu Brackwede No 56 Tocbter der Ebeteote Kauimann HERZ WI8BRUN und ELISE geborene WALLACH wobnbaft zu Braclwede No 56 die Ebe miteinander eingeben wollen Die Bekanntmacbung des Anigebots bat in den Gemeinden Brackwede and Gouda zn gescbeben Brachnde den 33sten Febraar 1892 Der Standesbeambte KODA Winkeihuis te hnur gevraagd zoo spoedig mogelgk een klein WINKELHUIS alleen benedenbnis op goeden stand Aanbiedingen met opgaven van haurprqs onder No 2177 aan bet Bureau van dit blad ER WOaOT GEVRAAGD in een Scboenenmagazyn een net Persoon boven de 30 jaar geschikt en genegen Voor den verkoop Vereischte troaw en eerljjk gedrag Tiendeweg D 71 Gouda Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao 31 tea DoDlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie n uitsluitend gebruik van Ajne en fijnste grondstoffen garandoerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao Oil nanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den 4nhoud der respKiiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fyn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous voiu déoemons une Hedsllle d or première elSHae en consideration devotre excellente fobrioation de Ohooolot bonbons varies etc eto Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Confiseurs Banketbakkers efiz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnliiis Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 OpenTjare Verkobping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 FORÏÜIJN DROÜGLEEVER op MAANDAG 29 FEBRUARI 1892 de morgens te elf aren in het KoflSebnis Haa H0NiE aan de Markt van 26 Huizen en Erven Schuur en Tuingfrond byna allen voorzien van waterleiding en staande en liggende te Gouda en wel No 1 Hen WINKELHUIS en ERF aan den Kleiweg Wgk E no 45 Te aanvaarden 1 Mei 1892 No 2 Hen aan den Kattenaingel wgk Q No 138 verhuurd bg de maand voor ƒ 13 No 3 tot 6 Fier in den Winterdyk wgk Q No 128 tot 131 verhaard bg de week elk Toor 1 60 No 7 Herte bCHUUR en ERF met den grond daarnaast en den toegang daartoe in den Winterdgk te Gouda kadastraal bekend in Sectie A No 3268 groot 73 centiaren Tot 1 November 1892 verhuurd voor ƒ 10 No b JEen in de Boelekade wgk R No 133 verhuurd bg de maand voor 8 iNo 9 tot 19 Xlf in de üeerekade in de Korte Akkeren wgk P No 361 tot 371 ver i hnard bg de week elk voor ƒ 1 50 No 20 tot 22 Vrte in de Korte Akkeren met SCHUUR en TUIN wgk P No 423 tot 425 No 423 is met den Tuin bg de week verhuurd voor ƒ 1 90 No 423 wordt afzonderlgk en No 424 en 425 worden te samen verkocht Perceel No 22 maakt den tuin uit achter die perceelen gelegen met een 2 meters breede gang uitkomende aan den weg groot 877 centiaren No 23 Hen aan den Raam wgk O No 289 verhuurd bg de week voor 1 70 No 24 JEen aan de Nieuwe Haven wgk N No 82 terstond te aanvaarden kerg met den weg daarnaast en het water daarvoor gelegen in de Baggnen of 4e Kade uitkomende aan de Onde Gouwe te Gouda kadastraal bekend in Sectie A No 2813 en 2891 groot 29 aren 30 centiaren Terstond te aanvaarden Te veilen in 3 perceelen zooals zg zgn afgescheiden De perceelen zgn te liezicbtigen 25 26 en 27 Februari a s van 10 tot 4 uren en op den dag der verkooping van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda TE HUUR GEVRAAGD EEN EUISM TUIN Noordzijde waarin gelegenheid bestaat voor het oprichten van eene nette photographiscbe inrichting Fr br met opgave van condit onder lett G aan BRUdSMA s Boek Kunsthandel Utrecht SU DIE HOEST gebruik DBOPuitde BLIKKEN TBOM Handelsmerk M JSL van IM KATER Co Groningen Elk stukje DBOP beeft de vorm van een zittende K d T Alom verkrijg baar Openbare Verkooping op DINSDAG 1 MAART 1892 s morgens te 9 uren in het lokaal aan de Peperstraat Wgk K No 252 te Gouda van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED benevens eenige TIMMERNo 25 en 26 Xwee in de Geuzenstraat i j s GEREEDSCHAPPEN enz Te zien daags vóór de verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Dbinkhak ZooN wgk L No 26 en 27 verhuurd bg de week voor 1 60 en 1 50 No 27 Men met TUIN en WELPOMP en VRIJE POORT aan de Spieringstraat wgk F No 24 terstond te aanvaarden En No 28 JEen TUIN thans Boomkwee ffi 5 i if ti jj TW 1 Maandag 29 februari De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommer VIJK CENTEN Oe iDBendlDK Tan adTertentien UU deze Courant bebbort een Byvoefcsel BINNENLAND pijpenfabrikanten hier ter stedt waarin zij te kennen geven dat bij eeuigen goedeii il van de zijde der patroons zeer veel tot Welz jll van hun gezellen kan worden gedaan Onder meer wensohpn zjf dat er een bepaling in hun fabriek worde inge Hd waardoor de werklieden verplicht warden vsii Mes Maandagsmorgens tot dos ZaterdagsaTOnds geinpeld te werken waardoor een einde zou kunnen worden gemaakt aan het bij velen diep ingewortelde Maanda houden Ook wijzen zij op eenige jfKbreken die in enkele pijpenfabrieken bestaan en op de telken jure terugkeerendo tijdelijke iterkeloosheid van eenige weken Het voornemen bestaat bij die afdeelingen om in dier voege de verschillende fabriekanten en werkgevers op te wekken tot medewerking aan de zedelijke en stoffelijke verbetering van den werkman Gisteren heeft het O M bij do arrondissementsreohtbaok te Botterdam conclusie genomen in het vroeger medegedeelde geding tunchen het Mïi lieeni raadschap Sohielsnd en de gemeente Gouda betr ene vergoeding der door Schielaiid gedane uitgaren voor de verzwaring van den Bottardamachcn dijk Uet O M heeft geconcludeerd tot ontzegging rtü den eisch aan het hoogheemraadschap Srhielaiul Wegen den hevigen wind was menig illumineerglaasje op 19 Februari te Haattrecht ongebruikt gelaten De erwhilleode leveranciers hebben dat groote aantal glaasjes gegeven Mm ai ede Woen dag arond het geheole Raadhuis te verlichten Een prachtig effect maakte dien avond de verlichting van dat gumeeutegebouw j de wind werkte nu mede om alles goed te doon slagen Een zeer talrijk publiek was op de been zoodat deze verlichting een aangenamen avond aan die gemeente schonk Uit Ouderkerk a d IJsel schrijft men vao gisteren Nauwelijks werd herten morgen de benoeming bekend van den heer Jac vaa Waning alhier tot bargemeesler dezer geraeeente of de ingezetenen haastten zich van hunne ingenomenheid ii ei die keuze blijk te geven door hunne woning met de driekleur to versieren FEViLLETOIM kant de brtig kwam oprijden de herinneringen aan zijn jongensjaren op Naar het Frameh EERSTE DEEL VIII 16N Daarentegen zag hij tegen de wandeling niet op het weer was zacht de zon stond nog laag aan den helderen hemel en de lichaamsbeweging zou welkom iQn na een geheelen nacht in oen spoortrein te hebben gezeten met zijn valies in de hand begaf hij rich met luchtigen tred op weg Op da brug bleef hij staan om het bruisende water vap de Gave gezwollen door het eerste smelten der siieeuw te zien roudrollen tusscben de groene oevers en te luisteren naar het onstuimig geraas In zijn tuintje bij Parijs waren de wilgen nauwelijks uiigebot en hier vond hij de wilgen en populieren in vollen bladerdos waarboven de torens van bet oude kasteel Bollocq schilderachtig uitstaken Hoe bevallig hoe lieflijk schoon was dat alles en vol zoete herinneringen Enl even als het bruisende en klotsende water wekte het zien van een kar die aan den anderen De wagen bestond uit een ongeechiblen boomstam rustende op vier wielen met een wagenladder van groene teenen twee ossen den rug met een linnen kleed bedekt en een blauw net over den kop trokken de kar langzaam voort voor hen uit liep de voerman mot do jas los over do schouders een rooden gordel om het middel en een doorneiistok in de hand om zich tegen de zon te beschutten had bij de muts diep in de oogen getrokken Hoe dikwijls had hij zelf vroeger zoo voor de ossen geloopen eveneens eer doornenslok in de hand tot groote ergernis van zijn broeder die hem dan verweet een boor te zijn Na een groet gewisseld te hebben zette hij zijn weg voort nu niet meer over den straatweg maar langs het oude voetpad dat i egelrecht op den heuvel aanliep Hoewel Be arn in het zuidelijk gedeelte van Frankrijk ligt is die streek niet dor of verschroeid integendeel het groen is er zoo frisch en krachtig dat men zich op sommige plaatsen in Normandie zou wanen ware het niet dat da zon hier zoo warm de hemel zoo I blauw en de atmosfeer zoo zuiver zo o zacht en zoo licht was Do oceaan is in de nabijheid de Pyreneeën zijn hoog en terwijl de bergen het landschap I beschermen tegen de droge zuidewindeu zendt de zee lianr regenwolken die neerkomende op een i vruchtbare narde een sterke groeikracht doen ont Uit Amsterdam meldt men Do raad van tucht deed gisterenavond uitspraak is zake de stranding van het Nederlaudsoh schip Rust en Werk en schorste den gezagvoerder H J Baad voor den tijd van drie maanden in zgn betrekking als gezagvoerder van een Nederlandsch schip De raad was van oordeel de schuld der stranding te moeten wijten aan roekeloosheid van den gezagvoerder aangezien deze daar hij zelf verklaarde niet geheel mei de stroomingen aan de kust op de hoogte te zijn in plaats van iu den donkeren nacht zonder loods op het lood af te lrachi u IJmuiden te bereiken zee had moeten houden en den dag afwachten alvorens de kust te naderen De binnenbetimmering in d herbouwde kerk der Ned Herv gemeente te Berg Ambacht is afgeloopen Men is nu druk met het verfWerk bezig Alles ziet er zeer netje uit Vooral d preekstoel het doopbekje en de drie klankborden mogen bezien worden In de afgebrande kerk was een en ander alle van wagescbot en net bebealdhoailtd De fusie tussohen de Christ Gereformeerden en de Nedord Gereformeerden doleerendenj is te flergAmbaoht niet tot stand gekomen Terwijl meb lot zeer onlaags gemeenschappelijk gebruik maakte van het kerkgebouw der Cbr Ger hebben nu de doleerenden een ander gebouw doen inrichten tot het houden hunner godsdienstoefeningen Op de algemeeue vergadering der Vereeniging Westland gehouden te s Gravezaude is besloten vanwege do vereeniging bij de Regeering aan te dringen op het aanstellen iika een landbouwconau lent in Engeland Ten behoeve van de teelt dai vroege aardappelen die in het Westland ovof bet wikkelen Diepon watersporen vr l water groefden den weg dieu gij volgde maar daar het pad veel breeder wes kon Barinc aan weerszijden over de grasra den loopen Van deze grasrandeu had de lente een bloemrijken tuin gemaakt primula s en renonkels vermengden zich met het miltkruid en met de roodachtige ibladeren van de varens die aan de randen vau de plassen en in de drassige gedeelten reeds welig begonnen op te schieten Hoe genoot hij h j deu atnblik vau die ontluikende lentepracht zoo grootsch in de nederigheid van de door dauw bevogtigde plantjes en wat wekte de liphte geur der bloemen levendige herinneringen bij beni op Zoo nailcrde hij den top van den heuvel Reeds eenmaal had hij het landschap juist zi ó geriedj op oen dergelijken ochtendstond els heden Na een epidemie had men op de kostschool Voor eeii poos vacantie gcfeven en de trein van Parya had hem en zgn broeder te Payoo afgezet Daar men thuis niet van hun komst afwist was er niemand aan don trein om hen af te halen en inplaats van een rijtuig aan het station te hut n hadden zg er schik in gehad den wei door bet land te nemen om hun vader te gaan verrassen Wat was er veel veranderd sinds dien tijd hoewel alles in deze streek nog juist hetzelfde aaneen had zijn vader zijn broeder waren dood hijialf leefde nog maar t was na al de schokken die hq ili I W SSSa W M Bl 91ll K K