Goudsche Courant, maandag 29 februari 1892

T w f H i ff fpm ft J M GELISSEN Jz Gouda BLOEMIST en HOVENIER biedt aan Stamrozeu op BoUel in de beste soorten en zware Kroon doorbloeiende STRUIKen MAANDROZEN KLIMROZEN TREÜRROZEN blpeiende eu bontbladige STAM PIRAMIDE en SÏRÜIKHBE8TBRS PLANTen PüTBl 0EMEN voor kamer en tuin Graszoden Bloem en Tuinaarde Aanlei eo Onderhoud van TUin in Abonnement BLüEMTAFELö en VERSIERINGEN en al wat tot het vak behoort Waar is het beste geiuakkclijkste en voordeeligste adres uni Rozijoeii Abrikozen of Prunellen op Brandewijn in te maken bij J F Heman Zn Tiendew Een HEER z b b h h vraagt tegen 1 April e k eene Kamer met kost en bediening Brieven bij den uitgever dezes onder No 2178 Firma J WELTER Hoogstraat UITZETTEN voorde Bestedelingen huis VOOR OTJDELIEDEIT ALHIEE GEVRAAGD tegen 1 Mei I eene Assisfeiite om behulpzaam te zgn met de verpleging derOude Lieden en de moeder met het naaiwerkeu de huishouding ter zijde te staaa x LOON ƒ laS met Kost Inwoning en Geneeskundige verpleging Zich in persoon of roet franco brieven aan te melden bg den Secretaris F HEBJJAN Fz Gouwe C No 157 lira H voor H Mannen Vrouwen en Kinderen Extra voordeelige en soliede kwaliteiten L Zser ITette Gesteendrukte NAAmAHTJES worden GELEVERD door A BBIXKMAX en Zn Schenk Zn algemeen door onophoudelijke verbouwing in qualileit zijn achteruit gegaan vooral voor zooverre z uit andere streken of uit het buitenland betrokken werden nam de vergadering het besluit dat er dit jaar op uitgebreide sohaal proeven zullen worden genomen met hel telen van nieuwe soorten uit z nd waardoor men in de allereerste plaats hoopt te komen tot een krachtigen legaardappel Voor deze proeven heeft de afdeeling Westland van de Holl Maatsch van Landbouw eene subsidie van f 50 toegezegd Tot het aanleggen van proefvelden vDor de toepassing der kunstmeststoffen op de aard appelteelt kou de vereeniging niet besluiten wegens de groote tinancicele offeis die deze onderneming toor de drie verschillende grondsoorten in het Westland zou eisoben De heer Waldeck nam op zich deze zaak aanhangig te maken bij de Holl Maatsch vau landbouw naar aanleiding oener vraag van t hoofdbestuur aan de afdeelingen wat er in t belang van deu landbouw zou kunnen worden gedaan in den kring der afdeeling Uit het verslag van den toestand der Vereeniging Westland over 1891 bleek dat zij 799 leden telde tegen 593 in t vorige jaar en in bloeienden toestand verkeerde Wel had de hoogst ougunstige productie een oadeeligen invloed uitgeoefend op den handel door de Vereenigicg in t leven geroepen en voorgestaan doch de belangstelling in haren arbeid was zeer toegenomen vooral onder de telers die nog steeds eene afwachtende houding hadden aangenomen Toor de keurmeesters werd in het afgeloopen jaar ƒ 131i 60 uitbetaald de controle door de Vereeniging uitgeoefend is dus wel duur doch zy werkt uitmuntend en is noodzakelijk De hegrootiug voor 1892 bedraagt in ontvangst en uitgaaf ƒ 3245 30i j Ten behoeve van de algemèunu kas zal 1 purcent geheven worden van de opbrengst der bij veiling verkochte waren Het kindje van deu stationschef te Ngandjoek P zoo meldt de N Vontenlander was zwaar ziek De ouders ontboden een geneesheer van een naburige plaats en toen deze kwam zeide bij dat er mets meer aan te doen was want dat de dood reeds was ingetreden en ging naar huis De bedoelde ouders schikten zich in hun lot en lieten een doodkistje maken Doch wat gebeurde er intusschen Een paar uren voor de b rafenis zou plaats hebben kregen de ouders bezoek van een paar dames en beeren Ëen der dames de dood gewaande kleine bekijkende kwam to de ontdekking dat er nog leven in was streek op de bleeke lipjes wat honig en o wonder het wichtje slurpte die in Een eogen blik latnr lag het kind in de armen dar moeder en zoog met wellust de moedermelk De vreugde TOu den heer en mevr P laat zich beier gotoeJen dan beschrijven Het kind is nu geheel hersteld Het verslag der voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en ondurboongbeden loopeode Tan 3 tot en met 16 Januari 1892 vermeldt dat in groolAtjeh hut beschieten van onze versterkingen Tan de stoomtram en van patrouilles aanhield Deu 8 Januari werd het bestuur over de afdeeling GrootAtjeh door deo benoemden adtistent resident dier afdeeling U P A Bakker aau aard In de onderbooriKheden erd aan de noordkust onze versterking te Sagli af eii toe twak beschoten bad ondervonden waarlgk een wonder te noemen dat hiJ niet het eerst was bezweken Hoe menigeen zou in ziju plaats den moed hebben opgegeven en leker zou de wanhoop hem ook hebben neergedrukt als hg niet had gestreden voor i e zgnen 2g hadden hem staande gehouden een glimlach een lief kozipg een enkel woord van zijn dochter een blik uit haar schoone oogen de muziek van haar lieve stem was Toldoende Op den top van den heuvel hield hij stil hier zette hg het valies bij een boom neder en nam plaats op een stam van een kastanje die op het gras lag te wachten om naar de houtzagerij vervoerd Ie kunned worden tot de wegen hard genoeg zoudoo zijn Van hier had hü een prachtig uitzicht over den omtrek Daar Barinc in een uur boven was geweest en voor het afdalen nauwelgks veertig of vijftig minuten noodig had kou hij zouder vrees van te laat te komen een oo enblik uitrusten om intusschen te genieten van het panorama dat zich aan zijn oog voord eeil Terwijl de voet van de bergen nog in nevelen gehuld lag teekenden de door de zon verlichte tneeuwtoppen zich duidelgk genoeg af dat hij allen koD herkennen ook de Anie waaraan zijn dochter en al de oudste meisjes uit zijn familie baar naam oulleend hadden In gewone omstandigheden zou hij er zeker genoegen in hebben gevonden elk plekje in het byzonder op te zoeken en t herkennen eu ziju herinnerin In den vroegen morden vts 6 Januari ongeveer ten ure werd Despeurd dat eene vijandige bende van ongeveer 26 mau zich onder het bruggelioofd aandeu linkeroever der Segli rivier bevond Zij werd spoedig door eene patrouille aaugegrepen en verjaagd doodeu met hunne wapens in onze handen achterlatende Volgens latere berichten heeft de vijund bijdie gelegenheid grootere verliezen iteledun eu washet hem gelukt eenige doeden en gewonden op zijnevlucht mede te voeren De strijd tusschen de Pedirsche hoeloebalangs duurt steeds voort en het schijnt dat thans ook do preiendentsultau daarin zich wil mengen Aan de oostkust werd hier eu daar reeds met padi enijdou aangevangen Aan de westkust bleef het volk van Uoemding nog zeer onrustig Af en toe werd nubg Kota Pasir eene roode vlag vertoond en nu en dan werd een schot gelost op onze versterking te Mulaboeh en op den passer aldaar Onlangs werd wederom voor de zooveolste maal eenu bijilrage geleverd van de verregaande brutali telt waarmede in den laatsteu t d door deAtjehers wordt opgetreden Omstreeks 9 uur in de morgen kwam een Atjeher de poort te Pendetie binnen Voor het wachthuis in de onmiddelijke naoy heid van genoemde poort zaten op een bunk 2 ininnilsche fuseliers i Europaesoh fuselier en 1 lulandsche poluieoppasser terwijl op een paar passen afstands van bedoeld viertal de Europeesche aergeaut wachtcommandiint op een stoel had plaats genomen Als naar gewoonte werd door den inl politieoppasser aan den Atjfher verzocht zgn pas te vertoouen hy tastte in zgn gordol doch in stede van een pas kwam daaruit een rentjong te voorschgn k aarmede hij bliksemsnel een der inlandscbe fuseliers vervolgens ook den tweeden en daarna den Europ sergrant wnchtcommaudant die inmiddels was ter hulpe gesneld zwaar verwondde Laaslgenoemde rolde worslelenda met den aanvaller in de greppel achter het wachthuis zoodat de schihlwaoht lu het verhoogde schilderhuis pi m 15 passen van het wachthuis verwyderd met durfde schieten uit vrees ilen sergeant te zullen treffen Twee nietgewonde fuseliers namen daarop hunne geweren vatten achter het wachthuis post en zuodra de Atjeher eenigszins van di n sergeant vrijkwam en het hazenuad wilde kiezen werd hij door hem ueergoschoteu juist op het oogeublik dal hij het hek weder wilde uittreden Een schot in de hersenpan maakte hem voorgoed onstjhadelijk De Atjeher bebuordie tot ueae bevriende kampong binnen de linie I Zooeven hoor ik dat de 2 inlandsche fuseliers eenige kans op genezing hebben doch dat voor deo Europeescheu sergeant die behalve dat een zijner polsen doorgesneden is ook nog een steek in ds long ontvingt niet veel hoop op t behoud van zgn leven bestaat Men schrijft aau de A R Ct uit N Brabant Het plan van den minister van financiën um deu zoutaccgne terug te brengen van V op 4 de 100 l ilo zal door velen in den lande met vreugde worden begroet Ik bedoel hier minder de vrienden vau den werkmansstand die door die vermindering gedeeltelgk ontlast wordt dan wul de vijanden van den zedeloozeu smokkelhandel Ik zeg handel want gen aan vroegere toiihten en jachtpartijen den vrijen loop te laten nu trof hem het meest de aanblik van zijn geboorteplaats ü a oog zocht dadelgk de Gave die als een wit lint door de groeqe landerijen liep en voerde tot hel i uderlijk huis daar stond het alleen te midden van bet park zooals hij het zich zoo dikwijls voor den geest had gehaald in de kwade dagen toen hij er instinctmatig aan dacht als aan een loevluchtoord daar stond hel met zijn dak van geel geworden leien zijn hooge schoorsteenen en zijn wit gepleisterden voorgevel maar ook met een verandering die hem het hart deed ineenkrimpen in plaats van ile zonneblinden wijd geopend zag hg ze allen gesloten zij vormden op alle verdiepingen grauwe vlekken die ioh op een sombere wij2e herhaalden Nergens iemand aan het werk in tien tuin nog in het park bij de stallen nog bg bet koetshuis of den veestal geen beesten in de weiden langs de Oave noch in de velden het rad voor de zalmvangst in gebruik waarvan hel zwarte geraamte afstak tegen het lichte groeu der wilgen draaide niet meer overal verlatenheid overal stilte en in de groote kamVr op de eerste verdieping die waarin hij was geboren waarin zijn vader was gestorven daar lag nu ook zijn broeder in zjn laatsten slaap Dit beeld dat voor zijn geest oprees als had hij hem door de openstaande zonneblinden op het bed uitgestrekt gezien overweldigde hem en alles rondom werd voor zijn door tranen verduisterde oogen in nevelen gehuld van smokkelarg kan men niet meer spreken Hat smokkelzout is langzamerhand een handelsartikel geworden en wordt voor 6 a 8 ot per kilo vraohtvrij thuis gebracht Duizenden kilo s komen uit België de grenzen over tiot ver in Noord Êrabant iet enkele personen vgaan op zout uit looals men hier in het zuiden van Brabant zegt neen heele troepen van 17 tot 30 man dragon zout Dit jaar is de smokkelarg bijzonder groot De campagne van de suikerfabrieken is reeds begin December van het vorige jaar afgeloopen en dan werpt zich die gehcele arbeidersbevolking voor het meerendeel op hel zoutdragen Trouwens nergens is als men geen vast werk heeft zoo veel inede te verdienen Hoe waakzaam ijverig en flink de ambtenaren der belastingen getrouw door de marechaussee ter zgde gestaan ook mogen zijn het helpt weinig Een groote Cbiiieesche muur ware wellicht het eenige geneesmiddel tegen zooveel kwaad En de grensbevolking f Ik zal niet behoeven te zeggen wat daarvan op den dnur wordt Het zoutdragen zeggen zg is een voordeelig baantje gelukt het len ambtenaren te outloopeu dan is het daggeld spoedig verdiend gelukt het niut welnu dan krijgen we voor een maand logies op s rijks kosten en inden winter als men zelf mets heeft is dat nog zoo kwaad niet Berucht zijn vele dorpen in Noord Brabant om de vele dieven en smokkelaars die men er heeft En is het wonder dut men dief worilt en hg zijnen buurman steelt als men zooveel zoutacoijns aan bet land ziet ontstelen en de voorbeelden aan alle kanten om zich heen hoeft Daargelaten hoeveel der schatkist ontstolen wordt bigft het een eisch dat aan de onzedelgke handelingen van onze grensbevolking zoo spoedig mogelijk een einde worde gemoakt Vertier is voor dun eerlijken handelaar in dot artikel de concurrentie met de smokkelaars doodend Verlangend werdt dus de wet omtrent vermindering van den zoutaccgns te gerooet gezien De smokkelhandel zal er door gedooil worden en daarmede wordt een bnlangrijke stap gedaan op don weg tot zedelijke verbetering van tal van onze inedemeuschen aan tie grenzen Zu zullen hun beilrgf moeten laten varen want bij een accijns van i per kilo zal het de moeite niet loonen Verkoopeu zij het sraokkekout doorgaans voor S cent per kilo de onderlinge concurrentie doet dien prgs soms tot 6 en 7 eest dalen thans zal le prijs van eun kilo zout in den handel ook 8 cent kunnen bedragen En het totaal bedrag van den accgns voor I et rijk zal er waarschijnlijk weinig op verminderen wanneer in het vervolg den keizer gegeven wordt wat iles keizers is In het dorp Beets Friesland ia da armoede en ellende inderdaad ten top gestegen Do toestand wordt volkomen onhoudbaar en van vele zijden wordt aangedrongen op spoedige inpoldering Te minder bezwaar is er daartoe over te gaan waar voor dit doel eene som van 325 000 disponibel is terwijl het werk volgens raming hoogstens 265 000 kosten zal Inmiddels wordt in bet Nteuw MterUtUieblad nu Heerenveen eer krachtig beroep gedaan óp alle weigestelden en welg zinden in Nederland ten bate van de ruim duizend personen die aan de grootste armoede ten prooi zijn Dit beroep gaat uit van eenzestal ingezetenen waaronder de gemeentesaol etluiaen de beide predikanten IX Het stoeg juist acht uur toen Barine de eerat huizen van het dorp ha4 bereikt t Kwam hem het beste voor eerst by notaris Eébénac aan te gaan zg waren schoolkameraden geweest en konden dus vrij elkander spreken Indien Gaston een testament had gemaakt ten gunste van den onechten zoon zou Eébénac dat wel weten en ook in welken geest het was opgesteld Het haatdragende karakter van zijn broeder gevoogd bij de liefde en zorgen die deze altijd voor den jongen man had gehad alles deed hem verononderstellen dat het testament zou bestaan maar het was toch niet onwaarschijnlijk dat Gaston al maakte hg den zoon tot universeel erfgenaam aan Anie iels zou hebben gelegateerd Het kapitaal wa niet door eigen arbeid bijeengebracht en Gaston had dus eigenlijk eeen recht er naar willekeur over te beschikken t was de nalatenschap van den vader bg erfenis verkregen waarop dus de erfgenamen eenige rechten konden doen gelden zoo niet wettelijke dan toch redelijke Wordt vmolffi y I NGEZONDEN Donderdag 18 Febr had de Jongedoehters vereeniging Dorcaa een gelukkigen avond zij smaakte het genot om aan behoeftigen weldadigheiil te bewijzen Het waren bgna allen weduwen die uitgeDooiligd waren om de vruchten te genieten vas veel arbeid en gaven De gaven waren gedeeltelijk bijeengebracht door de jonge dochters zelven en ten deele naar geschonken tloor hen die als begunstigei s in de vereeniging belang stellen Waarmede zij dien avond de genoodigde weduwen verrasten kan ik niet volkomen ineedeelon want ik zag een 60 a 70 pakjes uitreiken die zeker eenig noodzakelijk kleedingstuk bevatten echter het brood kon het oog eu de bon voor een half mud steenkolen het oor niet ontgaan de rest was weder in een zakje gepakt Wat ik ontdekte was dat bet voor allen een recht aangeiiamen avonil was zoowel voor hen die ontvingen uls zij die uitdeelden waren zeer dankbaar dat geven gescbieddu zoo vriendelijk en in liefde dat ik onwillekeurig dacht Dorcas is hedenavond ais een liefelijke ster op het vour deze behoeftigu Weduwen vaak dotiküre pad De gaven gingen vergezulil van woorden waarvan ik vertrouw dat de Heer er een zegen aan zal verbinden Met aandacht luisterde men hoe zg deze gaven mochten beschouwen als te komen van Hein die nog oneindig meer in staat is en ook bereid te geven volmaakte giften in en door Jezus Christus Ik dank de Vereeniging Dorc is mij dien avond te hebben uitgenoodigd en uit haar naam diirf ik van dien arbeid der liufile te ge vatren met het doel alle helangstullenilen in het Godsrgk op aarilu Dorcas aan te bevelen en baar door gebed en geld te steunen want daaraan heeft zg groote behoefte Het zal mg eeu grOut genot zijn indien velen zich door deze inededeeling opgewekt gevoelden zich als begunstigers bij het bestuur aan te melden De geringste gave is hour welkom omdat bet getuigt van belangstelling in baar bestaan En ik voeg er de wensch bg dat de Heer de leden der Chr Jon gedochtersVereeniging Dorens naar ziel en lichaam zegene en zg door de oneindige liefde in Christus ook nog voor velen tot een zegen moge zijn Uit naam van het Bestuur H J BIK Presidente I HUSSELSÜN Secretarme J BKEKWEG Pennmr meeatereaae ADVERTEWTIËN Voor de vele bewezen van deelnemingondervonden bg het amartelgk verlies van onze geliefde Oaders betaigen wg onzen hartelgkendank Uit aller naam E HAVERKAMP BEGEMANN Voor de velb bewgzen van deelneming ondarvonden gedurende de nekte en bet overtgden Tan mgn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behaivdkisderen mgoen hartelgken dank Wetl N DB GROOTVAN Maaren Ter voldoening aan de Wet van 25 Mei 1880 Staaitblad No 35 is door oadergeteekenden VIIiK IJSSELSTIJN ahnekant te Gouda en JOU AN MIS CORN JE LIS IJSSELSTIJN fabriekant te AmtUrdam handelende onder de firma Gebroeders IJS8BL8TEIN te Gouda den 22 Februari 1892 ter gnffle van de Rechtbank te Rotterdam gedeponeerd een merk voorstellende een staand nker waaronder in hoofdletters het vroord gedeponeerd Het merk wordt op het papier ot de enveloppe geplaatst waarin het door hen gefawordend Meobelkoord is gewikkeld D IJSSELSTIJN J C IJSSELSTIJN Alet den vasten avond VEESCHEWAFELS bij de Wed 81BBËS Gouwe Openkre Verkooping op DINSDAG 1 MAART 1892 s morgens te 9 uren in het lokaal aan de Peperstraat Wgk K No 252 te Gouda van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED benevens eenige TIMMERMANS GEREEDSCHAPPEN enz Te zien daags vóór de verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda mmm basab MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heeren Mode en Sport Artikelen Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stoffen Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTOÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI ÖAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan buis bezorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda STEENKOLEÏÏ In LOSSING eene Lading puike grove Kubr Kacbelkolen gedurende de lossing a 77 Cent per mud k t k vrg te huis Verder puike HAARD VLAM Machine en Smeekolen tot concurreerende prijzen Aanbevelend TURPSINGEL Wettig gedoponeerd CU m HOEST gebruik DBOPuitde BLIEKEN TBOMHandelsmerk JU E L van N KATER Co Groningen Elk stukje DBOP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijg baar bet onovertroffen LAGEaBIËR en het gunstig bekende ST OTJT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda 1 i