Goudsche Courant, maandag 29 februari 1892

T jïf i C F BUSCH Groote sorteering der Nieuwste Effen en Gewerkte ZWARTE ST0FFEI TM€ T TMliiLi BIN NENL ANPr GOUD 27 Fobruiiri 1892 Door oen stuilonloiigezelsuhap to Oxford is do Vorscl en van jérktophaneH voor eon ultjfolezon publiek in do taal van den sebrgvor op ovoord De noodige muziek was Bampnsjcsleld door dr Farry van Londen oen Kezafjliebbend nuiaicus en voI j pn8 de Jhmes door on door modern maar toch uitnemend Kesohikt by den Grioksehon tekst In de miso m sche was wat genoemd wordt eene iielukkige vermenging van bot antieke mol hot moderne op lo merken Do verslaggovor van do Timei is over alles wiit hy zag en hoorde een on al loftuiting Lord Uothschild beeft van den acbten zoventig jarigen Oosleurykschen baron Felder oudburgemeestor vnn Wuenen oene grooto collootio kapfllen gekocht voor do som van 5000 p st 60 000 Deze prijs wordt nog wol heol woinig genoojnd maar do oudü ontomoloog vreesde dat ijn dood zgiie schoone vorzamoling niet in haar geheel zou blijvon en deod baar daarom liever by zijn loven van de hand Naar mon zegt zal lotd Rothachild de oollectie aan liet liritsclie Museum ten geschenke aanbieden Zuivere FRANSCHE WIJNEN BORDEAUX van 25 50 90 per Anker 0 60 2 20 per PI BOERGOGNE 1 10 3 20 Specialiteit In Spaanschc en Porliijieesche VViJVEIN ROODE PORT i PORT van 40 100 per Anker 1 2 50 per Fl WITTE 52 100 1 30 2 50 MADERA 35 80 0 90 2 Zie verder onze uitgebreide Prijs Couranten Van FRA KE HUlJSEi Go CRABETHSTRAAT GOUDA Ondor de staaltje van bijgeloof kan almee vermeld worden dat ditmaal te Zwartsluis gesold is mot oen kind dat beioovord heette te zijn Eeuo waarzegster word oraagploegd en eindelijk ook eon waarzegger Hot kind is gelukkig heratelil maar nu de zoogenaamde oliuldige Welk een last staat haar Ie wachten iet minder bygeioorigen zgn er onder de toteUngen i J mrrt Br tiiiijit Bir nnrtJtl iw 1IWi t6 mso bnlp zoeken bij een landbouwer te Uden die beweert de macht te bezitten om lotelingen te doen vrijloten Zooals t meer gaat het tooval wilde dat vroeger eeus twee door hem bowerklun vrijloten en schoon nu dit jaar geen enkele der door hem geholpenen zulk een buitenkansje bad blijven toch nog velen aan s mans wonderkracht gelooven Mee schrijft uit Urk aan do haarl Cl Ons eiland verkeert in een gevaarlijken toestand De dtyhua is er uitgebroken en heeft reeds slachtoffers geeischt Wat de ziekte zeer in do hand werkt is de Urksohe gewoonte om bg een zieke wat ziekte by ook hebbe besmettelijk of niet de deur plat te loepen Ondanks alle waarschuwingen van den dokter en anderen wil men niet Tiet dezo gewoonte breken hoewel het aantal aangetnEton met den dag toeneemt Ook het begraven der lyken wordt zoolang mogelijk uitgesteld Hijt ware te cnschen dal hoogere autoriieiton zich eens met ilezen toestand bemoeiden want zoonis het thans gaat is de toekomst duister voor Urk Een Transvaalscho courant heeft oen poging gedaan om uil to vorschon in nolke verhouding do Afrikaansehe tlollanders tot de Eiigelsclien in do Ksap Kolonio staan Volgons de zoo nauwkeurig mogelijke berekening zou het getal der eersten 403 700 en dat der laatsten 261 900 bedragen ZÜIVKRK FRANSCHK WIJ E De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Flesschan met aocüns franco huis geheel Nederland ook per proef flesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Heynwit s Boonekamp Elizter Aan de overzijde van de Middellandscho Zee li trmOuzon in Kabylië De Kabylen zijn uit hunnen aam geen tooneelhelden zooals de Arabieren nm 1 S llf d t hard werktvan T xt Nu woont er niet verre landti Kabylisehe dorpen eene inl nd he vrouw die als jong meisje haar oMmenneel ged an als onderwijzeres en die oene schoolaeert waar zij de jonge siaragonooten leen lozen en aryvoD üenigen tijd geleden ia zy gehuwd met en iiilandsohen schoolmeester uit hetzelfde dorp afKOmstig die zijne opleiding had ontvangen aan de noraaalschool te Algiers oti a tyd waren zij gehuwd en daar komt op zeteron dag bij horen vader een buurman aanklop pen om hem zijne dociter op te eisohen op grond aet de vader volgeus de Kabylisohe gewoonte aan Openbare Verkooping in ééne zitting te WADDINXVEEN op WOENSDAG 16 MAART 1892 des morgens te elf aren in bet kofSebnia van de EÜITER aan de Brug ten overstaan vanden Notaris G C FÜETOIJN DROOGLEEVER te Gouda ▼ an No 1 Een goed onderbonden WINEELHUIS 2 SCHUREN BLEEKVELD en ERVEN waarin sedert 20 jaren met goed gevolg de Kruidenierszaak gedreven werd staande en liggende aan de Gondkade te Waddiruween wflk D No 273 kadastraal bekend in Sectie F No 1241 groot 1 are 70 centiaren Terstond te aanvaarden En No 2 Eenige perceeltjeL NDen WATEjR in het Weegje te Waddinxveen kadastraal bekend in Sectie F No 499 500 1214 1215 en 1219 te samen groot 3 hectaren 60 aren 30 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag te bezicbtingen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FOETÜIJN DROOGLEEVER te Gouda AMERICAN SOAP met den Arend Fabricaat Gebr üobbelmann Nijmegen munt niet alleen uit door zachtheid doch is tevens aangenaan geparfumeerd Voor Engros en détail 6 IJSSELSTIJN BLAUWSTEAAT BB TR DE MARK van Gebrs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bfl G e LAKEEVELD Gonwe P V OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen bg M va NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bij Oudshoorn bij M TOM OudewaUr W VEBflOOREN Sehooniwven D dk JONG A C iFIJN VAN DRAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THEE No 3 it 1 25 per kilo ADVERTENTIEN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opf ezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda OpenlDare Verkoopiag in eene zitting te GOUDA op DONDERDAG 24 MAART 1892 des namiddags ten een aur in het Koffiehuis HakMomi aan de Markt ten overstaan van den Notaries d C FOBTÜUN DROOGLEEVER van No 1 tot 8 Eene Bouwmanswomgy SCHUUR HOOIBERG en ERVEN aan het Jaagpad te Gouda Wijk Q No 2 en zeven perceelen Wei en Hooiland liggende aan den Winterdgk te Gouda en Waddinxveen 1 te samen grout 9 hectaren 27 aren 36 centiaren Te aanvaarden 1 MEI 1892 En No 9 tot 11 Eene BOUWMANSWONINÖ SCHUUR HOOIBERG TUIN en ERVEN in de Voorwillens te Gouda wgk S No 23 eo twee perceelen Hooi en Bouwland in de Middenwillens aldaar te samen groot 1 hectare 54 aren 41 centiaren Verhnnrd aan N OUDIJK tot 1 Mei 1893 voor 350 per jaar De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nalere inlichtingen geeft Notaris FORTUUN DROOGLEEVER voorgenoemd van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door bet gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES PrÜ8 per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFEIËS tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents mét penseel Hoofdagent H 8ELLE Auegang 42 Haarlem Depóthouder X A de V LETTER Markt 97 naast het Hotel dr ZALM IBtF D algemeen als goed erkend mid del bü HOEST en VERKOUDHEID zgn l de oplossende en verzachtende SALMIM FASTHLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeitt Verkrggbaar bjj Apothekers en Drogisten in □ fleschjes a 20 cent Te Gouda o a bg de Heer A H TEEPE voorheen C THIM Societeit Oiis Genoegen ov Donderdag 3 Maart 1892 Vereenigde Rotterdamsche Tooneellsten STAD8LDCHT Blijspel in 4 bedrijven Gewone bepalingen en prijzen Aanvang half 8 uur Oouda Snelpersdrak van A Bbinkman h Zoon Jttaandag 29 Februari 1892 verkocht v r de belofte van eene som y i 7S0 frbg de levering der koopwa ir dat is nn 1 i iren leeftijd van het meisje Van ii BteiÉ lussclien de beide Kahvli ni i kwam het tot twisten en mon gin f t I voor den kantonrechter dat is o or én n vargenden kantonreciiter die op dToSn Zr Schml t Zou men het gelooven Diq rechter oordeel le d t h t Mahomedannsc e recht zgn loop moest hel b verla om toegewezen te worden aan len Kubv otn kind was Meent men met een tooueel te lezen uit de NsfferM van Vnole Tom Üelukkig hebben de belanghebbeuden der andere sprnak van den eersten rechter Zelfs de Kabyüsche dnrpsgenooten van het jonge echtpaar vondelé k cht te lrT i = MaTomtdarr rcht Maar buitendien is men b de rechtbank te TuiOuzou in beroep gekomen on hei zou al te r in ale deze 1e Mahomedaansche rechtspra k v hieW waarin de definitieve vorming van het kabinet lal worden besproton De aak schijnt dus uit te loopen op oene oliraiüntie van den heer Coustans en samenwerking van de gematigde partijen De Belgische centrale sectie heeft in voltallige zitting de voorslellen tot grondwetsherziening behiodeld Art 1 waarbij bepaald wprdt dat België gesplitst zal worden in provinciën werd met atgemeeue stemmen aangenomen Art 62 betreffende de schadeloosstelling der fgevaardigden werd verworpen by stakend stemmen Aangenomen werJ met algdmoene stemmen art 48 betreffende de kiesdistricten art ♦ betreffemle de samenstelling van don senaat art 68 betr iFonde hut zitting nemen van den troonop olger in len senaat art 60 betraff ndü de erfopvolgiag en rt 61 betreffende de erfopvolging in den mahnelijka lijn De quaeslio betreffende het koninklijk mferendum zal door de centrale sectie behandeld wordeit na de carnnval vacantie Do hoer De Sroedt de Naoyer is benoemd tot rapporteur dor centrale sectie Te Cleokhoaton èeuo Engelsoho fabrieksstad van 12 000 inwoners niet ver van Bradford is eergisteren omstreeks 6 uur namiddans een hoogu fabrioksscboorateun omgevallen op hot dak van eene naburige fabriek waarin menschen aan hot werk waren Het dak on vier ierdiepingen werden in een puinhoop verkeerd maar do buitenmuren bleven staan Om negen uren s avond had men reeds aohj lyNog vijf personen worden vermist Een laior bericht zegt dat gisterenochtend om twee uur twaalf lijken waren te voorscliyn gebracht Men was juist dezer dagen bezig deo sehoorsteeu die aan den bodem wat uitgebrand was te herstellen Aan een kort ovorziclit van do belastingplannen van Minister Pierson laat het flaarffWWvoorafsjaan eeu lijdensgeschiedenis der bel istinghorvorming ten onzent met de opmerking dal in deze historie de maand Februari zich berucht gemaakt hoeft Voor de zesde maal sinds 1848 bereikt in de tweede maand des jaars eene uitgebreide regeling der rijksheffingen de 3o Kamer Daartusscheu liggen nog do dagteefceniugen van drie andere gelijksoortige voordrachten Het Hbl gaat de versciiillende ontwerpen na sedert de Grondwet van 1843 van Van Bosse in 1849 van deuzelfden ifl 1851 en ten derde male in 1870 van Blussé 1871 j van Qleichnian iu 1879 van Vissering m 1880 van Grobbée in 1884 en van vijf liberale Kamerleden in 1889 om daaraan de herinnering vast te kiioopeu dat er schier ü n enkel liberaal ministerie aan hul boiviiiJ is goweost of het heeft de b dastinghorvoriniiig beproefd inaar de pogingen zijn verijdeld door di n tegenstand iUr coaservatieven en clericalon met behulp van een klein stnaldeel lan liberalen Zal thans vraagt het blad de geheele liberalepartij in de Tweede Kamer gekozen ook om oindelyk een belastinghervorming tot stand te brengen aan de verwachting beantwoorden I e oploopen vnn werkeloozen ta Berlijn tlie gisteren opnieuw tot botsingen met de politie ftanleidinj gaveiii slaan mot de rede d 8 Keizers niet in verband Eergisterenmorgen vroeg kwamen ongeveer 3000 wefkloozen bijeen in Priedriohshain Voor het grootste deel waren het weAlieden van het bouwvak Er werden heftige toespraken gehouden waarin ver langd werd dat bg de stedelijke werken in de eersteplaats do belastingbetalende Berlgnsohe werktiedeoaangenomen zouden worden terwijl de parliculieraondernemers aan wie de stad fa ar openbar werken I uitbesteedt aan goedkoopere arbeidskraohl nun I buiten do voorkeur geeft Tt Een iat aprukdcs jwkbicd oadar laidM b$r l men verschaffu ons werk of wij weigeren belasting te belalen I Na de vergadering trok mee i o schillende groepen door du stad onder bet zingsii van sociale liederen Voor het Raadhuis word geroepen Geef ons brood geef on werk Juist toen men dicht bij het Paleis gekomen was pakte da hoofdwacht aan als gewoonlyk met muziek en gevolgd door oen menigte nieuwsgierigen Nu kw inhet tot gedrang tusschen de beide volkAoopen en de politie moest ruim baan maken met der sabel Op zioh zelf iiad deze botsing weinig te beteekeneu naar het bleef woelig in do stad en in dan avond hadden zelf op verschillende plaatsen min of moer ernstige botsingen plaats met de politie nadat ook bier en daar winkels geplunderd warea Het bigkt niet of de anarchisten ook de hand in dozo opstootjus hebben Dat zij zooveel mogelgkstoken is bekend zij zijn overal in do we en mag men de Kólnische gelooven dan hebbeo ie muisteËnropeesche Regeeringen met het oog opj J f cliistischu woelingen vertrouwelyke overeenkomsten getroffen om verderj aitspaitiugen der anarchie toI gen te gaan Dat ia trouwens geme kkelijker gezegddan gedaan Te Xeres zijn thaiie 193 persijneu gevangoii genomen In do omstreken houdt aioh nogeen bende van 7 man op die veel onheil stiohl Da politie te Brussel moest eergisteren anarchialisoheplakkaten afscheuren Wy vermeldden reeds eenige dagen geleden welk een ernstig conflict dreint in Noorwegen tusschen den koninit en het radicale niinisturio Steen dat de geheels bevolking achter ioh heeft Bulteolandscli Overzicht De heer Bourgeois heeft de opdracht lot samentelling van een kabinet afgewezen De president der Fransohe republiek heeft daarop den heer Loubet ontboden Naar Dalziel verneemt is de samenstelling van het l ransohe ministerie aldus voorïitter en binnenlandsohe zaken Loubet financiën Kou ior oorlo De Freycinet buitenlandsche zaken Ribot marine Cavaignac openbaar onderwijs Bourgeois koophandel Koohe landbouw De elle openbare werken Burdeau De minister voor justitie zou waarsobiinliik gisterenavoad benoemd worden ia eene byeenkomst Meu weet dal de Nooren een scherpere afscheiding van hun land vau Zweden wenschen Zü willen een geheel onafhankelijk ministerie van binnenlandsche zaken afzonderlijke Noorsche v rtegenwoordigers bj I buitenlandsche boven herziening vau het consulair stelsel dat geheel onder den invloed van Zweden staat Ook znii men te Christiania gaarne zien dat de Raad van Staio meer gelykelijk uit Nioraehc en Zweedsobe staatslieden werd samengesteld Koning Qscar beeft herhaaldelijk lyn levendigTerlangen te kennen geaeven met zyne Noorscheonderdanen tot ene schikking te geraken Er lyaechter enkele punten waaromtrent hy geen enkele Toorwaardo wil inwilligen en die onreraettelykheid maakt eene regeling buitengewoon moeilijk Een enkele wijziging van de grondwet in dien zin dat de da gezamalyke minister ran buiteuludtoke ukaa i