Goudsche Courant, dinsdag 1 maart 1892

I I 1893 Dinsdag 1 Naart N 4T73 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenliehlaë voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gesobiedeii tot èön uur des namiddags van den dag der uitgave nis olfckrtijk eer ea wtwi ou beUoewti te lÜn êk we t Oliri i eljwl oiivoldo i 4vi IhMrie is 0 i djll mw manr iii o heid ttm t ich ec Iwee Iwnacind wordoii V e k da IWtifcg echlt is ooii i iiint lgk iDMiiiltor Mr lieil lk dMi i ket k vuii liul bM t itiMi Ii leolM tM Al vanniiiüin dtT keiite kotiinkrijktiii onder iq scliepUr Hij oii g Mi twue corpsen van diplomaluu kunlii n licbben Alle Noordscho binden houden zich J u k bezig De ministeriel Ie bladen te ïhristbni IwyuttoD ty duidelijke bedrei fii uoii tojrm den koning De Itrngiirnkt schrijft det Is le knning zich piet nwt de meHuiu nra het inistcrie voreenigi duiduIgk biykt dat de koning in Noorwegen niets meer is daa ren oomnissiottiuiir vau Zwedeu Het bl d raadt aaa b t gaacIfU te laten b alis en door eea stemming is het Storthing waarbij ongetw feW 70 tot 80 tbu de 111 a rattdigdan roar Irat mioiaterie zullen opkoaian Het blad dreigt de minister foor het ryks erecbt haf te xulleu dagen ilie s koiinga wil zoudon vitToalwl ea eindigt net de waerdm Uit zulk eu eriai zoa iwoh de itak nog het kouiugsobap verst rki tavaMaehya kamaa geataU jiaiiaelqk dat beide 4aa oog moohtao bestaau ligt bieria de faiotaateaca van bet vrracbU Zou hat niet na dieper bcteekenl hebbon daa deoplat WB ran een administratief vraaifstuk Hat nimsterie Steen dat by de joaj ate verkieziugeii waéei aea aaMiealqiia ovatoiuulif beeft behaald ie rad tkal Da Karderb d ran kat olk eleunt 14110 paUtiak dW aitgaat as begiMolea weUia iQnreeht taan egenavar mcDarckiatiMlM begrippsu M il het hnd zich geheel loiseheuren uowel van Awadaa ala Tas b t konia rachayf Het belangstelling worI in Ittonen en baitiailewt da rfoop taa Ut tebaaiM eoadiot te gemoat geaen Tan da Makelaars r ttttlMr ScJt lk ijk te Iktterdaui Da owaltt waa hadaa Qaf B Na d a ad iMa Taokfaat 7 MaaMtsMsiu 7 10 A firil U Jairilaea riaj y 6M ttü lmaanK f Amtoata lirtrliiB r Sa asbat Odiobar No an bar ft J e eaa bw hwamig ƒ 7 01 A ƒ 7 S rmk BtJtnA OBaOAKK U labntart Jabanea sadan K HlMtiir au f Iiauwemafautw Daaiel Martiaus oodan O H Mt Hoon aa C an Se at fiiartinna IQa aaa AdfiaOua oadei 11 N a Duijn n O Biail M THaala WilhfTlMJnii aaéusaJ vaaMeaaeb OB i UMt OVKAMHtBK i ih bi A e VarhaM aw Vaiveer 1 m ü A MMehhuiaen 68 j 11 Ji a Hoor 4S 4 C Goertlao ad A Wiholw 87 j A Cals 8 m OÏWIUIXBOUWD M Feb A an Baai 47 j CB Ji fitafbdlg 48 ü H Xok it j m K S o atW H t j OEBOagN 1 Asia Mdara F KaUuaaB m K Ovfraakark OVJilHumM ar lUndrik de Joag osul 19 j j dverlentiën SOO Gulden betalen wg aan hem die bfl gebruik n ttètwRü s Mm TnMmkr ooit weder ruudpün küijg lH Gnrt de fl tott ïorkïjjgbwir bj dea ttntf 9 C Sï L E B lJK OÉBBHSHMBBBSl Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van ƒ 1 60 ƒ 0 85 en J 0 45 CACAO RROOTES Westzaan I ihed iüiêteittal M Atv V HM Opgericht 1825 Gmpam ii 5 met die van andere Firma B alToren8 Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop bij elke hoeveelheid The ContUïental Bodega Company Firma T CBEBA8 Gnuda Het j roote aantal zenuwkwalen au zonuwhoofdpyn f lot de voomfgaande kenteekoncn nn apoplexie hersenberoerto te trootsaJwn nog steeds alle middHen door de medische wetenschap aanj ewond Kerst aan den nieuwen lijd komt da eer too dat zg door het gebruik maken van den eeovoudigsteu weg namolgk langs d huid oi iio pbysiologisobe ontilekking gedaau heoft die na houdcrdo proufneraingen thans over de gehcelo wereld verbreid is en torw l ig in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens oeno weldaad blijkt te zijn oor de aan ïenuwkwalen lijilemle mensohheid Deze geneeswijze is uitgoronden door den gewezen Officier van Gezondheid Homan Woissraann te ViUliofen en berust op de ondervinding opi edaan ia eeoe 50 jarigo praktijk Door wasscliing van bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesoUikte stoffen door de huid onmiddollijk éan hot zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen on z naakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVEB ZENUWLIJDEN en BEROERTE tr bare voorkoming en genezing binnen korten tod retda de Sle druk verschenen is Dit boekje bevat niet altüon voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in waubopiga gevallen verkregen uitwerking miiar ook vindt men daarin wetaoscliappelgke verhandelingen uit de mediSOhe bladen die aan deze gonooswijze gewijd zijn zooraede afschrift van tal vnn getuigsobriflon van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan dO polyküniek te Parijs rue Rougemont 10 Stemereber med dr praktiseerend g eneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Charonton SanitStsrath Ur ohn te Stettin OroBsmabn med dr arrend arts te Jöhlingen Dr F Foreatier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Oeheimrath Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer direotear der galvano tberapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoti med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te Zirknitz Obe stabsarzt Jectil mei dr te Weenen Dr C Bongavel te La i rrière Bure lid van dea Couseil Central d hygiène et de Sontdfin PrankrJjkCon vele andoren Aan allen wier zenuwgostol meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigheid lijden waarvan de kentackenen zijn cbronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbebagelijke toestand verder alle zieken dieiluor leroerte getroffen werdoii en nog lijden aan de ifevolgen daarvan zouals verlammingen Onvermogen Itofllspreken zware tongval moeielijk slikken stiifhaid der gewrichten met voortdurende pijn pUatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behaudoling geweest zijn mnar door do kende middelen als oulhoudings en koudwatorkuur wrijven olectriieeran etoomlooi of zefbadui gfon S unezing of lenigini hunner kwnal gevonden hebben en ten slotte zij die VrSeS geVOelon VOOr beroerte en daartoe reilen hebben wogous verschijnselen als zlCh aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn naet duizellgtieid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van k riebsling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorien van ZCnUWlijders ala ooi iinu jongo mOlSJOS iljdende aatï bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willon voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door LEHAIRË k Co Apothekers te Parijs me de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding dar ipsiuaswjgta van ROMAN WEISSMAiMV Ond Officier van gezondheid eero lid der Italiaansche Sttniteits orHo van het Witte Kruis aa T rd r te AlMterdam door If CLEBAIV Co Heiligeweg 42 ROtterdaill F E van S4NTEN KOLFF Apotheker Korto Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBRV PORTON Ou legracht bij de Gnardbrug F 160 Op da jongste hygienisch madlcinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmanii sche gemesw ze door dé medische jar m it de Zilveren Medaille bekroond Gouda Snelpersdruk van A BuNKkAM IiZook De uitgaTe dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 lizoaderlgke Nommers VIJF CENTSM De inazicieele plannen Voor zoover de openbare meening zich reeds nu geuit beeft is het oordeel orer de belastingplannen van den heer Pierson zeer gunstig Wij zonderen daarvan natuurlek enkele vooral kleinere organen der oppositie uit wolke het zich ten plicht gesteld achten in alle voorstellen eener niet bevriende liegeering de schaduwzijden op te zoeken en alle mogelijke bezwaren met een vergrootglas te bekijken Bevoegde beoordeelaars echter roemen de voorstellen wegens de helderheid der voorgestelde bepalingen en de weinig omslachtige regelen die voor de uitvoering zijn gesteld Geen der vroeger ingediende inkomstenbelastingen kan in dit opzicht de vergelijking met het ontwerpPierson doorstaan Al dadeiyk zgn twee bewaren tagnr iU belasting op het inkomen uit vermogen te berde gebracht Vooreerst de opneming van de inkomsten uit grondbezit onder de objecten van belasting schoon de grond reeds afzonderlijk belast is Ten andere de verhooging van den jenever accijns Wat het eerste betreft niet zonder grond is meermalen beweerd dat de giondbelasting voor de tegenwoordige eigenaren eigenlijk geen belasting meer is het is eene grondrente waarmede rekening gehouden wordt biJ aankoop of overgang van eigenaar zoodat de waardebepaling daarnaar wordt geregeld Maar de meer of mindere juistheid dezer redeneering daargelat n heeft de minister zeker recht tot de vraag of niet de FEVILLETOIM TJit lD et I ieT7 ©3nL Naar het Framch EEIISTK DEEL Vlil 17 Nu had Gaston een wettigen erffijenaam zijn broeder hij kon dien broeder onterven de wet stond hem dit toe en de redenen om zijn laatsieu wil te verklaren en te recht vaardigen waren voorbanden haatdragend beid vyandschap overtuiging dat zijn erfenis indien deze in handen van Barinc kwam zou worden verkwist maar peen dezer redenen bestonden voor Anie die hem niets had misdaan tegen wie hij geen enkele grief had en die toch zyn nichtje was t Was dus mooilijk aan te nemen dat haar niet ee i legaat zou zijn vermaakt hoe klein dit uok wezoti mocht t zou oon schat voor haar zijn en nieer dan een sohiit het middül om te ontkomen aan een huwelijk met den eersten den besten Ken paar minuten later atond bij voor het verroeste plaatje dal als uithangbord voor het notariaat dienst deed en in het kantoor vond hij een jongen ADVERTENT l EN worden geplaatit van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Tegenover deze bedenkingen welker beteekenis ieder onbevoordeelde tot op zekere hoogte zal moeten erkennen staan echter groote verdiensten die niet zoo dadelyk aan ieder in toog vallen Daartoe behoort eene studie van alle plannen des ministers in onderling verband Want de heer Pierson heeft zijne belofte gehouden van zgn geheele stelsel heeft hü een overzicht gegeven in de memorie van toelichting Indien het dezen minister gegeven mocht zyn z ne plannen volledig uit te voeren dan zullen wij werkelijk een heel eind verder zijn op den weg naar het ideaal belasting naar de draagkracht der ingezetenen De thans ingediende ontwerpen hebben ten doel ontlasting van de mindere standen door afschaffing van rechten op de eerste levensbehoeften zeep en zout tegemoetkoming van deu gedrukten landbouw door verminderde grondbelasting verlaging van registratie en hypotheekrechten en afschafBug van tollen Maar hierbij blijft het niet De patentbelasting zal worden omgewerkt tot eene tweede inkomstenbelasting namelijk op die inkomens welke uit handel en bedrijf worden verkregen en welke bü het eerste ontwerp opzeltelyk ongemoeid worden gelaten Daardoor zal ontheffing van de kleine bazen en de kleine industrieën worden verkregen er zal daarbg ook voor evenredige belasting der groote inkomens worden gezorgd En wel zóó dat de dubbele belasting wordt voorkomen dus met inachtneming van dat deel van het vermogen dat voor het bedrijf gebruikt wordt De billgkheid medebrengt d tt het grondbezit bijdrage tot het aequivaleut van de af te schaffen lasten en rechten Ue grondbelasting wordt ten behoeve van de eigenaren verminderd met 1 millioen dit is eene tegemoetkoming voor de waardevermindering Welke over het algemeen de perceelen hebben ondergaan sedert de laatste vaststelling der Belastbare opbrengst Maar behalve dat verlaagt de minister de mutatierechten op van het tegenwoordig bedrag en wil de tollen laten vervallen Deze maatregelen benevens de afschafSng van den zoutaccgns komen onzen grondbezitters ten goede die dan ook wel wat mogen betalen voor de door hen behaalde winstui vooral nu er gezorgd wordt dat de hypotheken mogen wornen afgetrokken en de kleine landbouwers zoo goed als vr bl vei i flet tweede bezwaar de vwhooging van dew jH aa op het gedistilleerd kan niet weggecgfard worden Maar aangezien de ondervinding heeft geleerd dat het drankgebruik niet kan worden uitgeroeid door maatregelen der Regeering kan de geschiktheid van dit verbruik als object van belasting moeilijk worden ontkend Sterke drank is een weeldeartikcl en als zoodanig bijzonder voor hooge belasting uitverkoren Niet om dit volkseuvel te fnuiken dit is langs dezen weg onbereikbaar maar eenvoudig omdat wanneer er de keus gegeven wordt tusschen goedkoop zout goedkoope zeep on dure jenever het gezond verstand zegt dat dan eene veihoog ng der 25 millioen jeneverbelasting tot 11 millioen best te verdedigen is Zijn dood was voor ons even onverwacht Sedert twee jaar was zijn gezondheid tot nog toe zoo uitnemend aan het wankelen gegaan maarzonder dat zijn toestand reden tot bezorgdheid opleverde voor hem noch voor ons Hij had veel last vau steenpuisten die allen weer an zelf genazen zonder dat hij er een dokter bij nep nant hij was van meeniug dat men zooaU hij bet noemde de ziekten het beste kon genezei oor ei geen notitie van Ui nemen Wie maakt zT5h dan ook ongerust ovar eeu tiioedzweer Evenwel was hg minder flink miniler opgewekt minder ijverig dan acdors alles vermoeide hom hij reed niet w oer te paard en woldra ging hij zelfs niet meer met rijtuig uit iniiat vergt Hoegde zich met kleine waudebngen in ï Viin en in hot park Tegelijk veranderde ook ftr txmeur hij werd zwaartilleiid knorrii lastig rouwend Op dit punt vestig ik uw aau mdat wij er aie nog op zullen terugkomen Op zekeren dag klaagde hy over hevige pijn in het been en moest hij hot b jd houden de dokter word geroepon deze constateerde een abces dat eenvoudig met pappen werd bthandoJd Het abces genas en Gaston mocht weder hot UinX verlaten maar de beterschap kwam langzaam de etenstrek bleef weg en het slapen ging slecht De gezondheid kwam gaandeweg terug met echter de gelijkmatigheid van humeur Had hi i bijzonilere reden lot verdriet Dat denk ik wel ik ben er zelfs okur vau bezig den vloer aan te vegen Verlangt ge mijnheer Rébénac te spreken vroeg de knaap Ja mijn jongen Ik zal hem gaan waarschuwen Bijna dadelijk daarop verscheen de notaris maar op het eerste gezicht herkende hij zijn vroegereu schoolkameraad niet Mijnheer Moet ik mijn naam noemen Gij Veranderd naar het schijnt Daar ik op mijit telegrammen geen antwoordkreeg verwachtte ik u niet raeor want ik heb ertwee afgezonden en een brief Ik heb niüt geantwoord omdjt ik zelf kwai Dacht ge dat ik mijn armen Gaston zou hiten wem brengen zonder een laatsten afscheidsgrott Zijt ge te voet gekomen vroeg de notaris zonder een bepaald antwoord te geven en met eenbiik op het vahes dat Barinc op een stoel badneergezet Eon mooie wandeling de beenen zijn nog jong Laten wij naar mijn kamur gaan De notaris bood zijn bezoeker een armstool aan en vervolgde Hoe gant het je Kn met mevrouw on jedochter Dank je heel wei Maar vertel mij eens vanGaston je telegram was een donderslag voor mij