Goudsche Courant, dinsdag 1 maart 1892

4l iitlngBchnld e tal daarvoor worden aangeslagen In de gemeeüte niet waar hfl woont maar waar hy zjjn beroejp of bedrjjf uitoefent Zoodoende zailen de gemeenten door opcenten in de gelegenheid worden gesteld allen die er een bedrijf uitoefenen tot de plaatselijke lasten te doen bjjdragen Het personeel zal 7 óó worden gewijzigd dat niet als thans van alle huurwaarde gelijkeljjk 5 pet wordt geheven Er zal progressie worden toegepast en tevens gelet op de grootte van het gezin Aldus zal da middenklasse die door het personeel en de opcenten daarvan geheven thans te zwaar wordt gedrukt verlichting erlangen De strekking van deze beide maatregelen waarvan de toepassing nog in ontwerpen moet worden belichaamd is in de goede richting Wanneer zoo in ver chillenden zin het stelsel onzer belastingen wordt herzien zullen achtereenvolgens m eiken stand de aanslagen naar nieuwe regelen geschieden welke onveranderlijk hetzelfde doel beoogen dengene te treffen die het best betalen kan ieder te belasten naar zijn vermogen den kleine en zwakke den strijd om het bestaan niet noodeloos zwairder te maken Natuurlijk zullen ook deze ontwerpen hoe loortreffelijk ook voorbereid leemten hebben die aan het scherpziend oog der ingewijden niet ontsnappen maar dit staat reeds vast dat de oplossing van het vraagstuk der belastinghervorming te zoeken is in de richting die de heer Pierson ous aanwijst en dat zijn werk een voortreffelijke basis aanbiedt tot verdere operatiën Reeds dadelijk plaatst hij zich op een zeer pactisch standpunt Hij omschrijft dit aldus Geen poging worde aangewend tot volledige reconstructie van het gebeele systeem onzer belastingen Wat bruikbaar is worde behouden desgevordsrd na verbetering Wat geen aanleiding gaf tot practische bezwaren al voldoet het wellicht niet aan theoretische eischen worde met rust gelaten Tabula rata te maken worde niet beproefd maar veeleer vastknooping van het nieuwe aan het oude Deze juiste inzichten in de eischen van het ogenblik gepaard aan de groote verdiensten van de reeds in ontwerpen geformuleerde plannen van den minister van financiën doeu de hoop rijzen dat deze ook bij verstandige en bezadigde politieke tegenstanders een welwillend onthaal zullen vinden BINNENLAND GOUDA 2 Februari 1S92 Vau de gelegenheid tot kostelooze inenting op het Eaadhuis maakten giaterea 145 personen gebruik hoewel hij er mij nooit iets van gezegd heeft mij noch iemand atjders Hij schonk tiij zijn vertrouwen in alles wat zijn zaken betrof maar met zijn intieme aangelegenheden is hij altijd heel geheimzinnig geweest en in den laataten tijd meer dan ooit t ia waar een notaris is geen biechtvader Maar daar komen wij nog op terug ik ga voort op hetgeen betrekking heeft op de ziekte en den dood Ik zeide u dat de tdle tand langzamerhand verbeterde toen de lente kwam begon hg weer meer lust in wandelingen te krijgen en bet liet zich aanzien dat hij weldra zijn gewone levenswgze weder zou hervatten op zijn leeftijd was daar niets onwaarschijnlijks meer in Zoo stonden de zaken toen eergister Stanislas de koetsier onverwacht bg mg binnenkomt met het bericht dat zijn heer ongesteld is geworden dat hij doodsbleek onbewegelijk cm sprakeloos op zijn bed ligt en dat men hem niet bij kon brengen Ik begeef mij in allerijl naar het kasteel Alle pogingen om hem bij te brengen zijn tevergeefs Intusschen zend ik iemand uit om duu dokter te balen die slechts den dood kan oonstateeren tengevolge van eene stremming in den bloedsomloop Was do dood plotseling geweest Ja Ër volgde een oogenblik stilte en de notaris zelf door zijn verhaal geroerd deed een poging om de zichtbare droefheid van zijn ouden vriend te beduren Eindelijk hernam hij Heden morgen werd eene oude vrouw door eene wagen welke zoo vol met groenten was opgehoopt 4at de bestuurder er niet overheen kon zien aangereden op den hoek van de Spieringstraat en Molenwerf De heer J L W P van Leent i te Utrecht geslaagd voor het eerste gedeelte theoretisch geneeskttudig examen Het hoofdbestuur der schippersvereeniging Sohuttevaer heeft een adres verzonden aan den minister van waterstaat met het verzoek dat maatregelen genomen mogen worden dat bij vernieuwing der spoorwegbrug over de Gouwe hij Gouda de scheepvaart door die brug gedurende dien tijd niet gesloten worde Namens de commissie hier te lande voor het to Kota Radja op te richten algeraeene grafmoniiment ter nagedachtenis van de gevallenen in den Atjeh oorlog wordt medegedeeld dat thans verschillende kunstwerken in marmer en Si Joire steen voor bedoeld gedenkteoken ter uitzending naar Indié gereed zyn Tot deze voorwerpan behooren o a twee kolossale marmeren platen voorzien van vergulde opschriften in de Nederlandsche Maleischs en Javaanscbe talen en andere versieringen bestemd om in de beide gevels van de monumenteele portiek te worden geplaatst voorts verschillende marmeren platen vermeldende de namen en jaartal en van belangrgke gevechten enz Een en ander is van Zondag 28 Februari af gedurende twee a drie weken voor belangstellenden ter bezichtiging in de werkplaats van den heer A van Boon mr steenhouwer Sumairastraat te s Hage Zooals reeds vroeger werd bericht is het ontwerp voor dit gedenkteeken geleverd door den heer A van Delden diiecteur der academie van beeldende kunsten te s Qravenhage Men schrijft uit Friesland aan de ff R Ct In de laatste dagen trad DomeU Nieowenhuis ca eene lange ruatpoos weder op verscheidene plaatsen dezer provincie op Het geschiedde vanwege de daar bestaande afdeeling van den aociaal democratischen bond Indien het doel was propaganda voor zijne partij te maken ten nadeele van de Frieache Volkspartij dan ia dat doel niet bereikt geworden De reeds lang zich geopenbaard hebbende scheuring is er zelfs nog grooter toor geworden En te Leeuwarden èn te Franeker jrad een der Iraohtigste meest welsprekende leiders der Volkspartij mr P J Troelstra van Leeuw irden op Deze had op de rnteting te Leeuwarden Domela Nieuwenhuis niet alleen fel bestreden maar zoo goed als schaakmat gezet Bij Domela Nteuwenhuis werkte dit na hij schreef uit verboigenheid een soort dreigbrief aan mr T waarin hij dezen eene connette wijze van debatteering ten laste legde en verklaarde hem in zijne ware gedaante te zullen bekend maken Het gevolg was dat mr T in de meeting te Franeker na weder zque bezwaren tegen de revolutie leer van Domela Nieuwenhuis te hebben ontwikkelil het persoonlijk feit van den brief ging behandelen Het werd nu een vinnige strijd doch mr T bleef overwinnaar tiet schrijven van Domela Nieuwenhuis toch maakte op de talrijke vergadering hoezeer grootendeels uit aanhangers van hem bestaande een teer oogunsti Ik zeide reeds dat Gaston In zijn laatste jarensomber en droefgeestig was geweest ik moet hieropterugkomen want dit punt is voor u van bijzonderbelang Hoe gaarne ik het verschijnsel wil verklaren ik kan het niet daar ik mij omtrent verscheidene dingen tot veronderstellingen moet bepalen endaar alle redeneeringen van de wereld niet zooafdoende zijn als feilen en juist de feiten mankoerenhier Hoewel Gaston mij zooals ik zeide nooit inzijn vertrouwen heeft genomen is de oorzaak vanzijn verdriet en o nrust voor mij niet twijfelachtig zg ontsproten voor een deel nit uwe verwijdering anderdeels uit oen twijfel die zgn leven verbitterde Een twijfel Omtrent de vraag of hij wel werkelijk de vader van kaptein Sixte was Hoe Straks komen wij op den kaptein terug latenwij nu eerst bepraten hetgeen n zelf aangaat Gijhebt geleden onder d onaangenaamheden met uwbroeder maar bij zoker aiet minder meer misschienzelfs dan gij want gij waart de lijdende persoon hij de bandelende gij kondt de scheiding slechtsdragen hij kon er een einde aan maken bet kosttehem alechis één woord en steeds was hij met zich elven in strijd of bij het uitspreken zou nan niet Ik ben getuige geweest vau menigen strijd en ikverzeker u dat hij er zich zeer ongelukkig ondergevoelde dat was ongetwijfeld de kwelling in zijnlaatste levensjaren gen indruk en slechts enkelen bleven er o er die het met hem bleken te houden In het kort de reeds zoo veel voru inderde invloed van Domela Nieuwenhuis in Friesland is er in de jongste ilagen niet gropter op geworden Er dreigt eene geduchte crisis uit te breken in den Engelscheii kolenhaudel Du prjjs der steenkolen is siuds eenigen tijd dalende en uit dit verschjjusel vlooit de noodzakelijk Voort do arbeidersloonen der mijnwerkers te verlagen De mijnwerkers zelven geven dit ook toe doch alvorens in eene verlaging te berusten willen zij eene poging aanwenden om den kolenprijs weder op te drijven Zy willen hiertoe oenen kunstmaligen kolennood in het leven roepen door de productie gedurende eenigen tijd te staken Dieusvolgena hebben de mijnwerkers van Yorkshire de Midland Counties en noordelijk Wales besloten op 12 Maart den arbeid te laten liggen waar bijligt en veertien dagen te gaan leegloopen Volgens de mededeeling aan den oorrespondent der Daily iVew in de kolendittricten verstrekt znlleu ruim 200 000 man op den avond van 11 Maart het werk slaken en indien ook de mijnwerkers van Nordhumberland en Durham zich bij het plan aansluiten dan zal het cgfor tot 250 000 aangroeien Voor het oogenblik schijnt er geen uitzicht ta bestaan op het atwenden van deze crisis Het werkvolk is vastberaden en il de gewaagde proefneming doorzetten Natuurlijk zal daardoor tijdelijk de pr s worden opgedreven doch of er iets vorder door bereikt zal worden dan voor de nijverheid een ontzaglijk ongerief en voor het werkvolk een zuiver verlies van loon dit acht do Daily Neu ten hoogste twgfulttchtig Het blad gelooft niet dat de markt zich op den duur door dergelijke willekeurigheden zal laten dwingen Het statisch bistorisch overzicht dat do heer A F Th Sassen bg gelegenheid van hot tienjarig bestaan dor rgkspostspaarbank heeft doen verschijnen geeft den heer Landré aanleiding om in de Kconomitt dezer maand een beschouwing aan het spaarbankwezeu to wijden Hoewel erkennende dat du gestadige toeneming van hetgeen bij de rgkepostspaarbauk omgaat een zeer verblijdend verschgnsel is wijst de schr er op dst men hoogst voorzichtig moet zijn uit do steeds stygeade cijfers eenige conclusie omtrent don algemeeneii economischcn toestand der natie e trekken met zekerheid kan alleen aangenomen worden dat het nationaal vermogen ook in de minder bevoorrechte klassen toeneemt Vervolgens vergelijkt hij de uitkomsten van da rgkspostspaarbsnk met die van particuliere spaarbanken Enkel afgaande op de gegevens dor rijkspostspaarbank zou men tot zeer onjuiste conclusies komen ten aanzien van het spaurbankwezen en den economischen toestand in de provinciën De statistiek der philanthropischa spaar en leenbanken in Nederland over 1S86 1888 uitgegeven door het departement van waterstaat geeft een geheel ander inzicht Vergelijkt men bgvoorbeeld de saldo s op uit Decemiier 1S88 in de particuliere banken en in de rykspostspaarbank dan blijkt o a dat Groningen door zijne particuliere spaarbanken ten opzichte van het spaarwezen oen veel gunstiger plaats krijgt In verhouding tot de bevolking wint zij het zelfs van alle andere provincies In 1888 be lroeg de bevol Wij hadden zoo veel van elkauder gehouden Hij hield nog tan u Hoe komt het toch dat ij zich niet door mgnbrieven heeft laten verleoderen Omdat hij op dat oogenblik de rente betaalde van de som waarvoor bg borg was gebleven energernis over die uitgave hield hem in dien toestandvan boosheid eu wrok Dat geld was toch voor hem van weinig beteekenis Ge moet weten ik mag het nu zeggen datGaston juist tegelijk met den vervaltijd van die renten een groote som had verloren met speten in eensociëteit te Pan en dat hij die som moest leenenom aan de betaling te voldoen Hierdoor geraaktenzijn zaken 1 de war Dat werd er niet beter op toen een ziekte in de druif zijn geheeieu wijnoogstkwam vernietigen Een ander in zijn plaats zouongetwijfeld getracht hebben die ziekte te bestrijden hij wilde daar niet van hooreu De waren uitgaven die hij beweerde niet te kut nen doen en wel dooruw schuld zeide hij De waarheid was dat hij nietgeloofde aan de kracht der mid lelen die elders werden nangeivend en dat hij uit nalatigheid eu koppigheiil de zaak maar liet zooaU zij was In afwachting dat het toeval daar eeiiige verandering inzou brengen wierp hij de verantwoordelijkheid vaazijn nietsdoen op hen die hem dwongen met dearmen over elkander te blijven zitten IVordt veriolgd ting van Zuidbolland 927 209 eu het totaal der ftspaardc gelden 21 106 167 en in Groningen 78 S24 inwoners met een saldo in de spaarbanken fan ƒ 6 8 347 Dat du partiouliere banken naast de B P 8 bigven bloeien is gemakkelijk te verklaren uit de lage renten der B P S nml 2 64 pet terwijl weinige particuliere banken benuden S pet gaan Da meeste particuliere spaarbanken zijn zeer solide en hebben groote reservefondsen en de hooge reute die zij kunnen uitkeoren wordt veroorzaakt door de uiterst geringe administratiekosten Hel meeste werk wordt voor niet gedaan De belegging in particuliere banken kan echter nimmer zoo veilig worden al die in de K P S De 8chr zou het wat kras vinilen te beweren dat alle particuliere spaarbanken moeten afgeschaft maac do opiuiming van sommige dier banken zou hij in t algemeen belnue wel wenschelijk achten Allengs kunnen zeer gevoeglijk spaarbanken worden opgeruimd en dat aantal zal toeuemi n naar mate ile B P S moer in overee istemming wurdt gebracht met de Iwboefto Men weet dat soms ijzer of staal aan boter een bijzonderen reuk en smaak knn inudedeulen Een belangrijk artikel in de Landw Miltheü der Halliaehtfn Zeitunff bespreekt dit verschijnse AU koper of tin en huu verbindingen eou tgdlang aan de lucht zijn blootgesteld geweest eu men strgkt er met de hand over needit men een bijzondere onaangename lucht waar Dit is mot ijzer of staal juist omgekeerd Aan mes of traneheervork is juist geen reuk wanneer ze een tijdlang gelegen hebben en wol wanneer de messen pas geslepen zijn of de vork pas geschuurd is Hetzelfde heeft plaats als het mes in koud Mater gestaan heeft als het met minerale zur n of met pluotenziiren azijn wgn in aanraking geweest is en ook zelfs als men er lang onrdnpiielen knollen of andero zeer waterrijke groenten die toch niet zuur zijn mee behandeld heeil Van waar deze reuk en de bgbehoorende smaak komen woel men niet hg ontstaat niet uit het kolenstof want ook galvanisch geprecipiteerd dus zuiver ijzer vertoont hem In elk geval is hg gemakkelijk tu verwijderen hetzij door even het mes in warm water te steken hetzij door het droog boven de vlam te houden In een geval ie deze reuk nuttig Als namelijk boter die eenige dagen oud is en een weinig sterk begint te worden et zulk een riekend mes in aanraking gebracht wordt is de lucht zóó sterk dat een daarmee besmeerde botorham absoluut oneetbaar wordt Men kan er dus door zien wanneer de boter niet vunch is en alloen voor bakken of braden nog gebruikt kan worden Dezelfde boter intussohen met een niet riekend mes behandeld neemt geen lucht aan door de messen in warm water te dompelen kan men de boter nog lalea passeeren Het eiade van eai Teken genie In do Fransche academie der wetenschappen maakte zooals men weet een 24 jarige jongeling Jacques Inaudi die de moeielijkste rekeukuusten oploste groot opzien Het opduiken van dezen rokenkunstenaar braolit de opmerkzaamheid weder op don wonderfcnaap Moritz Frankl uit Funfkirohen die door zijne rekenkunsten op zijn 8ste levensjaar opzien baarde on een reis door geheel Europa aanvaardde De kleine Moritz moest echter ten behoeve van het voortzetten van zijne schoolstudién zijne reis staktn hg kwam te Fuiifkirchen terug en verviel daar weer tot zjjn vroegere omgeving zonder zijne rekenkunst evenwel Ie verliezen Hjj wilde op school niet leeren werd daarna al spoedig leerling op eene drukkerg vervolgens loopjongen in eene kruidenierszaak waar het eens verwenile kind op de handknr waren naar de woningen der klanten moest slepen Verwonderlgk s het niet dat hem weder de wensch aangreep MOS verder de wereld in te trekken en te beproeven er iets meer van te kennen Hü ging naar Pola waar hij zich als scheepsjongen liet aanwerven Hier gebeurde het ongeveer acht maanden geleden dat Moritz Frankl die iutussohen lot een slank jongenug was opgegroeid de plichieu van de subordinatie op het schip vergetend den kapitein tegensprak en eeii tweejarige gevangenisstraf welke do gewezen rekenkunstenaar nu uitzit veroorzaakte eene langen stilstand in zijn levensloop u l en Haag is in de vorige week een schoorsteenbrand ontstaan in zijne studeerkamer Hij schrijft aan het Vaderland dat die brand neer last en schade heeft berokkend dan noodig ware geweest indien de brandweer bekend met de weiten der verbranding er op bedacht ware gewoest dal men door andere middelen dan waterden voorigang van het ur kan bestrijden lig schoorsteenbranden is pijpzwaiel daartoe een geschikt middel Door verbranuing van zwavel lu du kachel ontstoat oen damp die die haar telkens de rente overzond Kostbaarheden hadden zij meest in den laataten tijd te gelde gemaakt Vermoedelijk was er dus voor den dader of de daders weinig te halen maar wat er van dien aard was ia blijkbaar gezocht en medegenomen De zoon van een der beide vrouwen een bekend voddenraper te Haarlem bezorgde den vrouwtjes den voorraad lapjes die hij opzamclde en hare voorname bezigheid was dan daarmede lappendekens Ie naaien De brand is vermoedelijk met de petroleumlamp ontstoken de toetreding van lucht ziiurstot tot het brandend roet in den schoorsteen oninogelgk maakt en het vuur dooft Buiteolanüsch Overzicht Het nieuwe Fransche ministerie is voorgoed gevormd De aamenstelling is aldus Voorzitter en binnonlandsche zaken Loubet justitie en oeredienst Bioard openbare wcrijen Viette marine Cavaignac De heereu De Preyoinet Kibot Bouvier Bourgeois Develle en Boche behouden hunne portefeuilles De beuoomiugeu zouden Zondag in het Journal Offieiel verschijnen Ue nieuwe ministers zouden dan een zitting hou Toen vngdag de brandweer toesnelde vroeg dr De vrij den hoofdman hebt gg zwavel bij u Dit was niet het geval Daarom moest de schoorsteen van onderen worden geopend waardoor de vlam uoi grooler werd en water te hulp moest worden geroepen Voor de thans gevolgde wijze van blusscbing schrijft dr de Vrij zijn circa 2 uren noodig geweest heeft de osauradeur noodeloos brandschade te vergoeden en wal hut ergst is lijd ik op ruim 79 jarige leeftijd oen zeer kostbaar terlies van tijd daar ik tengevolge der door de wijza van blusachen veroorzaakte schade gedurende bijna 14 dagen het gebruik van mijn studeervertrek balans en boeken moeten missen Dr De Vrij heeft nu in één der ornementen op eiken schoorsteen een stuk zwavel geborgen om het bij onverhoopt geval onmiddellijk ter haud te hebben ïo Haarlem hoeft vrijdag een dubbele moord plaats gehad Aan don Banmsingel no 10 werden twee oude vrouwi n 82 en 84 jaar oud vermoord gevon den waarscbgnlijk door bglslagen veroorzaakt Na i den om de rainisterieele verklaring vast tu stellen uit Berlijn seint men Zaterdagmiddag In deu loop vnu don namiddag moest do politie meermolen de sameuscholingen tussohen het koninklijk paleis en hot Musuum met geweld uiteonjagen Hes avonds kwam het op Ue Hackesche markt tot botsingen waarbij du politie genoodzaakt was er duchtig op los te slaan Tot dusver beschouwt men in de toongevoude kringen deze buitensporigheden nog steeds als straatrumoer die geen staatkundig karakter dragen Men vreest ecl tor dat hedenavond wanneer de arbeiders hun loon hebben ontvangen en morgen Zonda de samenscholingen grooter zullen worden De dagbladen richten bg voortduring de dringende vermaning tot hel publiek om zich van alle deelnoming door hunne tegenivoordigheid te onthouden Het voorstel der sociaal democratische loden van den gemrenteraad om de uitvoering van eenige gemeentewerken te verhaaslen ten einde een deel der werkeloozen reeds dadelijk erk te verscbafren wordt den moord schijnt de dader brand gesticht ie heb bon waardoor iemand die ten 9 ure voorbijkwam en rook uit het huisje zag slaan alarm maakte Diefstal schijnt de aanleiding tot du misdaad ie zijn geweest daar alle laden waren opengetrokken De nomeu van de verslagenen die zusters waren zijn vrai Stokman en wed Bekker de laatste was niet onbemiddeld L o wed Stokman is vermoord op haar stool bevonden met het naaiwerk cp haar schoot op dezelfde plaats waar zij zat toen da werkster te halfacht uur de woning heelt verlaten terwgl de wed Bekkers is gevonden half verbrand vooral aan hetonderlijf tegen het bed waarin de brand is aangestoken Zoowol de voor als nchterdour waren bijde komst der politie gesloten evenals do ramen welke met de luiken waren gesloten zoodat het nog raadselachtig is hoe de moordenaar het huisje heeftverlaten Een ooggetuige deelt aan de Raarl Ct de vol als ondoolmatig en als strekkende om opwinding te bevorderen De IColnische hoeft hedo gende bijzonderheden mede omtrent de eerste ont bgna algemeen afgekeurd als practisch onuitvoerbaardekking van deze misdaad een nieuw artikel togen s Keizers toost waarin hot blad op het treurig feit wgst dat de vereering van den Vorst die in Duitschlauu onder Keizer Wilhelm I zulke diepe wortelen heeft geschoten thans weer even snel wordt ondermijnd Hut slot van hot artiksl luidt bleiben im Lande und opponiren redlich Ook de buitoulandsche bladen beoordeelen de rede niet gunstig r De Oostenrijksoho pers brengt de woorden des Keizers in verband mot do beweging togon de schoolwet die zg alleszins gerechtvaardigd acht üe l eue Freu Fresse vraagt of het liberalisme in Duitschland zioh met tüt een heftigeu strijd op geestelijk gebied moet aangordon wil hot in Duiisohland zijn plaats behouden De Times gelooft dat de vrienden door de rede niet gebaat en de tegenstanders niet verzoend zullen worden De keizer zal waarschijnlijk zgne tegenwoordige tactiek in Pruisen blijven volgon maar hot zal hum duur te staan komen Üe Fransche pers ziet in s keizers woorden eeu bewijs dat do binnonlandsche toestand in Duiisohland meer in overeenstemming komt mot dien van Fraukrgk De liherté zegt dat uit s keizers woorden blijkt dat het Steeds moeilijker wordt Duitschland ie regeeren Misnoegden die de regeeringspolitiek hekelen bevinden zich niet alleen in hot Duiieohe rijk Ook in Hongarije is huu aantal aanzienlijk j Zolfs de vrienden van hel Hongaarsche ministerie beginnen klaagliederen aan te heifen over de onzeI kerheid van den togen woordigen politieken toestand j zoo overtuigend goblekeii bij du eerste stormachtige I zitting van het parlement die slechts eeu schakel is I in do lango keten van rumoerige tafereelen welke I het huis van afgevaardigen belooft te aanschouwen j te goveu Men ziet in dat de nieuwe meerderheid der regoeringsnartij volstrekt geen waarborg levert voor een geregelde afwikkeling dor parlementaire moeilijkheden terwijl men openhartig bekend dat do ontbinding van den rgksdag volkomen fiasco heeft gemaakt en de positie van hot raiuislerie even netelig is als voor dien Wat de positie en het bestuur van den ministerpresident Szapary betreft hg heeft zwaar to dragon aan do fouten van tgn voorganger Tisza en verkourt in dit opzicht in denzelf len toestand als de ItatiaHnsciio ministerprestdout Di Budini die zucht ondHr do zware taak om hel verbroddolde werk van Crispi in ordo te brengon De vrousiere bowond raars en lofprijzers van Koloman Tisza bekoniieu thans onomwonden dat dious regeering uiterlijk schitturuuu Wir Toen ik omstreeks negen nur langs den Baamsingel kwam ontwaarde ik dat eenig voorbijgangers bleven stilslaan voor het perceel in quaestie omdat er rook uit het dak steeg Op aanraden van een aanwezigen agent van politie we rden pogingen aangewend om de duur op Ie loopeo toen dit niet gelukte werden du luiken opengobrolteu Üo agent was inmiddels don slangenwngeu gaan halen Nadat hot raam van buiten was geopend begon het vuur dat men in de voorkamer zog heviger te brondoii Een dor aanwezigen klom naar binnen on bluschte met een paar emmers water don brand Wat mg bgzonder verwonderde was dat alles in do Kamer door elkander geworpen en de tafel opeugebrokeii was Nadat du rook een weinig was weggetrokken riep de man die binnen was gekomuu Daar liggen twee vrouwen geheel verbrand Ik stak mijn hoofd door het raam eeu vunze brandlucht kwam mij tegemoet en ik oiitwaa do een vreeselijk schouwspel In du ontredderde kamer lag bij don plek van den gebluschteu brand eene oude vrouw afzichtelijk verminkt aaA bet hoofd eu blijkbaar in doodelijken angst gestorven De andere die ik echter niet goed gouoeg kon zien scheen op baar stoel ineengezakt tu zgn Het bed was opengesneden en de veoren lagen door de kamer verspreid Snel verwijderde ik mij daar de indruk van dit afzichielgk tafreel mij te machtig werd Op dat oogenblik kwam do slangenwagen ala altgd vergezeld van zeer vela nieuivsgierigen Ier plaatse aan In de eerste oogenbikken viel het vermoeden op den zoon van eeu der vermoorden de weduwe Stokdie vroeger wegens verwonding van den direc leur van het Stadsarmen en ziekenhuis gevangenisstraf had ondergaan doch een dadelijk ingesteld verhoor van deze gedachte heeft geen voldoend bewijs opgeleverd om hem in hecliteois te nemen althans hg werd weder in vrgheid gesteld Du vrouwen leefden zeer eenvoudig en de eene zuster de weduwe S werd voornamelijk door de andere die eenig kapitaal bezat onderhouden Het kamertje circa 1 bg 3 meter groot bood een tooneel aan van onbeschrijtelijke verwarring Opengebroken kasten vernield bod on meubelen eene groote massa overal verspreide vederen toonden dat du dader zich den tgd voor zijne misdaad heeft gegund un alles doors iulTold heeft om buil te maken zelfs du bovonkleeding der eene vrouw was opgehaald zoodat het linkerbeen geheel ontbloot was om te zien of daaronder iets was verborgen De kleadefen van deze omgekomene waren versohrooidt De H Ct verneemt nog dat de zusiers haar fortuintje niet in huis beheerd werd door een ha lden t welk voor haar familielid in Den Haag