Goudsche Courant, dinsdag 1 maart 1892

isos i o 47ta ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Oniêtrekem De iDKendlng van advertentidn lean gesobieden tot eöQ uur des namiddags van den dag der uitgave der Directie om eene subsidie uit de gemeente kas werd met algemeeue stemmen van de hand gewezen De volgende stukken kwamen bij den Saad in 1 Verslagen van verschillende Commiasien over 1891 n handen vau B en W om te dienen bij het opmaken van het gemeenteverslag waarna zij zullen circuleeren bij do raadsleden 2 Eene missive van de Commissie voor deStnfverordeningen inzendende het ontwerp van een gewijzigde politie vorordening Daarbij wordt o a voorgesteld afwijzend te beschikken op een adres van hh broodbakkers vroeger bij den Kaad ingekomen om voortaan met hunne broodwagens ook op de zoogenaamde kleine steentjes te mogen rijden op grond dat dit voor voetgangers in t bijzonder kinderen en ouden van dagen lastig is Ter visie S Eene missive van de Commissie voor dé strafverordeningen inzendende éen gewijzigde verordening op de B and eer Ter visie 4 Eene missive van B en W inzendende 5 dubboltallen ter aanbeveling voor de benoeming eoner Commissie van toezicht over de Zwemachool Daarop komen voor I 1 Dr H IJSSEL de SCHEPPER 2 Dr F H G van ITEKSON C G VAN DEE POST F T LAFEBEK Mr W J FORTUIJN DROOGLEEVER D SAMSOM Dr P J A LEVEDAG D HOOGENDIJK A D VAN VREUMINGEN H J L KAMSTEEG Ter visie en benoeming in een volgende vergadering Een voorstel van het bestuur der Volksgaar Rll4i PELlEi en Quina Laroche tina Lai oche is de meest krtichtige en versterkende KIÜA WIJS aanbevolen door tal binnen en buitenlandsche geneesheeren Verkrijgbaar in flacons a 1 90 en f 1 thekers Zeist Depot te Gouda bg den Heer A H TEËPE Apotheker voorheen C Thim maar innerlijk ongezond en rot was Met bigden moed ia graaf Szapary aan hut werk getogen om den biknonlandsohen vrede te herstellen hot vertrouwen iu recht en rechtvaardigheid te doen terugkeerun en ile goede verstandhouding tussohen de beide kroonlanden dor Habsburgsche monarchie weder te bevorderen maar van bgna met den grond gelijk gemaakte ruines bouwt men niet weer zoo spoedig de vroegere heerlijks tompels op waarin de goden zotelen Bovendien mist graaf Szapary schrijft een Duitsch berichtgever behalve de autoriteit van den generaal gelijk Tisza onder zijn aanhangers heette ook de onvergeiykelüke parleimintaire behendigheid en onuitputtelijke vindingrijkheid van zijn voorganger welko het gebrek aan staataraanswijsbeid d i aan scheppende ideeën vijftien jaar lang zoo meesterlijk verborgen hielden Ue tegenwoordige minister president diu met de fouten tevens de deugden van den aristocraat bezit eu het Nobleme Mige in politiek en bestuur eerder geneigd is toe te passen dan de oppertuoist TIsza heeft ook diens politieke nalatenschap slechts onder benefice van inventaris aanvaard Hij nam v Ie tradities van de door en door verrotte on ruwe verkiezingspraktijkon over waarom de oppositie hem thans laatig valt maar het is vooral zijn oübeperkto voorliefde voor aristocratischa afgevaardigden welke het gehalte der liberale partg in het nieuwe parlement bedreigt daar gelyk w j reeds deze week schreven vele oude kampioenen er plaats maakten voor jonge onertaren krachten Welk belaug des volks maakt hot noodzakelijk dat zes graven Teleki even zoovele graven Bethlem vier graven Andrassy en een gelijk aantal graven Karolyi Toor bet mrerendeel jeugdige aristocraten als zijn vcrtogenwoordigers optreden Deze samenstelling van hot nieuwe parlement gaf een afgevaardigde der oppositie aanleiding te verklaren dat graaf Szapary uit het HoDgaarsche huis van afgevaardigden een aristocratische bewaarschool had gemaakt Door de regeerings meerderheid is besloten baron Desider Bauffy aan Eet huis als president op te dringen hy heeft als Obtrgeapan de oppositie bij do verkiezingen krachtig bestreden maar is een nienweling in de volksvertegenwoordijtiug Twee redenen voor oen om bij de oppositie een krachtige vijandelijkheid togen hum te doen bestaan INGEZONDEN Manheer de Redmtmr Namens de Vereeuiging hot Koodo Kruis komen wij U een klein plaiitsje m uw blad verzoeken Ingevolge het door L welwillend geplaatste stukje in uwe courant van 27 Januari ontvingen wij aan verschillende giften ƒ 180 lerwijl een dezer dagen door eenige jonge dames georganiseerde loterij ten bate onzer Vereeniging aan loten on giften ƒ 125 mocht opbreng ii liartolijken dank aan allen die ons in staat stelden onze arme zieken te bigvon ondersteunen UEd Dienaressen Mevr M J ten BOSCH SCHOLTKNS Voorzitster Mej G W DE JONG Penningm IjIJST van brieven ijeadresaeerd aan onbekenden gedurende de Ie heltt der maand Februari 1892 en terug te verknjgcn door tussclienkorast van het postkantoor te Gouda J Kappljti Alfen a d R Giessen Delft Collefor den Haag G Zouue Oudewater W Wirman Rotterdam B van Viiot Rotterdam J C an Houten Schiedam A vau Steenderen Utrecht C V Geldergouds Antwerpen Van MOORDRECHT P van Harte IJmuiden Van HAASTRECHT P Willerase Joubertevtdley Afrika GOUDA 27 Februari 1893 De Directeur van het Postkantoor V0R8TER PETROLEUM l OTEEHIiXGEX van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te llottenlam De markt was heden onveranderd Loco Tanklust 7 26 Maartlevenns ƒ 7 10 April Mei en Junileve ring ƒ 6 90 Juli levoring 6 95 Augustus lovorins ƒ 7 September October Novembercn Deceinberlevoring ƒ 7 05 a ƒ 7 Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon ADVERTENTIËN Beden OTerleed ons innig geliefd zoontje ALBERT in den onderdom van 5 maanden ph cats en ECHTOKKOOTR Gouda 27 Februari 1892 Mevrouw de Wed COOMANS UzbsDooaM betuigt haren harteiyken dank voor de bewgzen van deelneming ondervonden b het overlgden van haren geliefden Echtgenoot t Öravenhage 29 Ij ebruari 1892 UHDOORMS JEeltknobbels Hoomvlies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste p n te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste baid Prl a per flacon met petmeel 50 et Alléén eclu by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vpq A v TUIJLL Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkiog Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s ËLFBEWABIl G Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 galden Ieder die aan de verscbnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks dui nd van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedrag ook in postz ls en in eiken boekhandel in HolhUd ADVERTENTIEN in aWe Sinnen en HnltetUandsche Couranten worden dadetyk opgezonden door bet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Waarom zoudt gg langer Igden aan Rhumatiek ABSHAUKBINS of Anti Rhnnatisclie WATTEN hebben reeds vele jaren bewezen die kwaal te verzachten en bg langdurig gebruik geheel te ontnemen A 30 ets per pakje bg de volgende depothonders T k G van D th C B Verheul Oudewater Hej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda F W J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bloiswijk J van Dorp Zoetermeer A Kaulina Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht iebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen A BREETVELT Az Delft Openbare Verkooping op DINSDAG 1 MAART 1892 s morgens te 9 aren in het lokaal aan de Peperstraat Wgk K No 252 te Gouda van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED benevens eenige TIMMERMANS GEREEDSCHAPPEN enz Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Populair in alle familiën Den heerW H ZICEENBËlMERteJI atW Aangaandeu uwen Rijnlandschen DRUIVEN BORST H0II6 verklaar ik gaarne op grond mynerervaringen i edurende 15 jaren dat de verbruikers dezen als bet werkzaamste huismiddel roemen en het gebruik er van in alle Klassen des volks popnlair is geworden Münclien 30 Augustus 1891 Dr V PIEVBRLING Eigenaar van de Maximiliaan s apotheek De uit de edelste wgudruiven bereide Rijnlandsche DrnivenBorst boning heeft zich gedurende eene reeks van 25 jaren by hoest beeschheid hals borst en longziekten kinkhoest als onovertroffen doen gelden Steeds echt verkrggbaar by Te Gonda by P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen y Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bgP Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bn Wed W Hendriks Alom te bekomen DE 007DSGIE QLA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb ix oa CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Rnnstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht F r ij s 80 Cents A BRINKMAN SocieteitjjOns Genoegen HOLM S van Bekroond met Gouden Medailles KRAEPELIMN SO LM Apo aw Donderdag 3 Maart 1892 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten 8TADSLÜCHT Blijspel in 4 bedrijven Gewone bepalingen en prijzen Aanvang half 8 uur üe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CBNTE BINNENLAND GOUDA l Maart 1882 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemoonteraad die door 15 leden werd bygewooDd afwezig iwaren de heeren Straver en Oudijk de laatste met kennisgoving wegens ongesteldheid waren aso de orde de bekende voorstellen tot reorganisitia van ds üe Burgerschool voor meisjes Wij brengen in herinnering dat het voorstel van Dr H IJssel de Schepper hetwelk ondersteund werd door da hh Dr F H G van Iterson W Lotsy en I G van Vreumingoii strekte om lo de drie laagste klassen der 2e Burgerschool voor meisje op te heffen 2o die school toegankelijk te stellen voor kinderrn op 12 jarigen leeftijd die met vrucht het onderwys in de 6 eerste leeijaren der Ie Burgerschool voor meisjes hebben gevolgd of zioh in gelyke mate elders hebben ontwikkeld So het hoofd dier school te doen bijstaan door 4 onderwijzereaaen 4o de bestaande sohoollokaleu in het gebouw op de Turfmarkt zoodanig in te richten dat üij voor bedoelde sohool geschikt worden met ophefiing van alle thans bestaande gebreken Het voorstel van B en W strekte om la Deu leeftijd van toelating op 9 jaar te bobouden io Het gebouw der school zoo to veranderen dat voortaan niet langer 2 leerjaren of afdeelicgen in é a lokaal onder aa onderwgzeres vereenigd moeten worden en daarom uitbreiding van het gebouw door bybottw van 4 lokalen waarvan 2 voor 18 en 2 voor 12 leerlingen elk 8o Hot Hoofd der school te doen bijstaan door 7 onderwijzeressen FEVILLETOIM JVaor iet ïratach EERSTE DEEL VUL 18 Zoo kom het dat al de druivenstokkon zijn verloren gegaan en lat zij die no in den grond zijn gebleven in langen tgd geen verzorging hebben gekad en nu slechts wilde ranken schieten Ziet gij den toestand nu helder in en begrijpt ge waarom hfl niet over zijn grieven kon hoen komen Helaas ja 1 Daar zijn inkomen grooter was das zijn uitgaren kwam er een oogeublik waarin hy in staatwas de som waarvoor hij borg was gebleven èn degelden die hij geleend had voor zijn speelschuld tekunnen voldoen Ik wachtte dit oogenblik af innet vaste vertrouwen dat zoodra uwe berinnering met meer door de vervaldagen werd opgewekt een toenadering vanzelf zou tot stand komen Daar h jgeen grieven tegen u had zou de oude vriendschapwel wedor haar plaats hernemen en ik geloof nog dat dit ook wel zou gebeurd zijn indien Gaston ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Over deze voorstellen werd een zeer uitvoerige discussie gevoerd De heer Ussel de Sohepper verdedigde in een omvangryko rede tjjn voorstel waarop de beide wethouders Koning eu Noothoven van Goor en ten slotte ook de voorzitter dat bustredeu en de redenen uiteenzette waarom h i het voorstel van B en W do voorkeur verdiende Voorts namen aan het debat doel de hh Jager van Iterson van der Garden van Vreumingen en van Veen Over de gevoerdo discussie komen wij ia ons volgend nr terug Ten slotte werd het voorstel van den heer IJssel de Schepper aangenomen met 8 tegen 7 stemmen Vóór stemden de Uh van Itenon van der Garden Lotsy van der Post van Vreumingen Hoogeuboom van Veen en IJssel de Schepper Tegen stemden de hh Koning Prince Hoefhamer Fortuijn Droogleever Jager XootUoven van Goor en de Voorzitter Voorts werd in deze zitting beslciten overeenkomstig de vroeger ingekomen voorstellea vau B eu W fo Bene wijziging té Grengum in de regeling der bezoldigingen van den huismeester en huismeesteres van het 8t Catharina Gasthuis met dien verstande dat de vroegere collectieve besoldiging ad f 490 zóó wordt gesplitst dat den huismeester f 250 en de huismeestercs ƒ 200 jaarlijks wordt verleend buiten de gewone verpleging II III IV DaardSor zyn Begenten van genoemd gesticht nu in de gelegenheid gesteld overeenkomstig hun verlangen om Mej de wed Ras Mijlius die uitmuntte door buitengewone geschiktheid en ijverige plicbtsbelrachting als huismeusteres te behouden terwijl dan voorts een inwonend huismeester zal worden benoemd niet beneden don leeftijd van 35 jaren 2o De Concessie voorwaarden voor deu Stooratramweg Gouda Bodegraven in zooverre te wijzigen dat voortaan paarden in plaats van stoom als trekkractit zullen mogen worden gebruikt Hot verzoek geheel alleen zijnde slechts genegenheid had kunnen vinden by u en bij uw dochter maar juist toen plaatste zich iemand tusschen u beiden en belette die toenadering die iemand was kaptein Valentin Sixte Ik bel ofde op hem terug to zullen komon nu zijn wij er Ik luister Ia de kaptein do zoon van uw broeder of ishg het niet Die vraag stel ik mij nog steeds hoewel bijna iedereen overtuigd is dat hij t weldegelijk is maar dat Gaston er zelf niet zeker vauwas terwijl hy over dit punt toch beter kon oordeelen dan wij zult ge mij wel niet kwalyk nemen dat ik in twijfel Idyf Bovendien weet go ur misschien evenveel van ala ik want bij de geboortevan het kind waart ge met uw broeder nog op denbesten voet Hij heeft mij toen niets verteld van juffrouw Dufgur en later hoorde ik alloen wat algemeen bekend was Twee of driemaal heb ik getracht ermet Gaston over te spreken maar dan gaf hij eenwending aan het gesprek alsof dit onderwerp hempijnlijkwas Dot was het ook juist omdat het den twijfel opwekte die hem tot aan zijn dood toe beeft gekweld en zelfs meer dan gekweld t heeft hemgepijnigd gefolterd t Is ongeveer eeuen dortigjaar geleden dat Gaston in konnis kwam met dedames Dufour die op ongeveer twee kilometersvan Peyrehorade woonden Daar stond aan de kust ter plaatse waar de straatweg van Dax eindigt ee herborg die door vader en moeder Dufour wer gehouden Bij den dood der ouders begrepen de beide dochters die een vrij gpede opvoeding hadden genoten hoeveel partij zij van de erfenis konden trekken indien zy du herberg veranderden in een pension voor zieken die liever niet in de stad wilden wonen Ge kent de streek zeker wel I Ik herinner mij zelfs de oude herberg Ge begrijpt dat bet goed gezien was hier I 2ulk oen inrichting te maken het uitzicht is er prachtig Dit trok de vreemdelingen en ook de gedaanteverwisseling die de beide meisjes de oude herberg lieten ondergaan door er een net ingerichte i woning van te maken keuris gemeubeld naar de I eisohen des tijda met een lieven tuin een uitmun I tende keuken en de rest Van de oudste der meisjes Clotilde valt niets te zeggen zij ging stil haar weg en zorgde voor de huishouding Van do jongste daarentegen valt meer te vertullen mooi eu koket als zij was trok Leontine ieders aandacht door haar lief gezichtje en liet zij zich alle huldeblijken gaarne welgevallen Uw broeder maakte kennis met haar toen by de vrouw van een zijner vrienden die by de zusters Dufour werd verpleegd kwam bezoeken en het gevoli was dat hij op Leontine verliefde Ge begrijpt dat een meisju met zulk een geaardheid iemand als mijnheer De Saict Gristeau niet op oeu afstand zou houden Welk een trots voor haar om hem onder haar ridders te mogen rekenen Om rf i i w