Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1892

Bedenkelijker echter is dit dat zulke genootschappen onder de bestaande toestarden ten minste in groote steden een werk opnemen dat ze eenvoudig niet ih e volbrengen en du het hartzeer inoeten gevoelen van de ervaring der waarheid qui trop embrasse mal étreint Wgs en waar is het woord van Elisabeth Fry het zorgen voor du ziel der armen dat is de ziel dor armenzorg Die slagen mag in t bestrijden van drankzucht slordigheid luiheid en zoo meer dus r in t bevorderen van matigheid orde vlijt en zoo verder doet veel tot het weren van armoe Godsdieastzin verhoogen is daarbj een voornailio factor Godsdienstzin verhoogen bevordert de welvaart en vermeerdert de draagkracht Maar daarbij behoort de zorg der opleiding tot eenig handwerk of beroep De ervaring leert dat aanhoudende nood in den regel slechts daar heerscht waar men of niets kan of niet goed wil of het eene zoowel als het andere t geval is Die meer gaan ketmen en kunnen dan ze vroeger keilden of konden en beter gaan sijn eu doen dan tie vroeger waren en deden zijn r u dan ook me0rwaard dan vroeger en daardoor minder arm ótwel niet arm meer ZondagMad De Haagsch correspondent van de Midd Ct vindt de vervolgingen van Sequah erg jammer De majesteit van de wet zegt hij zou volgens sommigeh er onder lijden als men Sequah hier Oiigestooril zgn gang liet gaan In mijn oogen wordt de majesteit der wet evenzeer aangetast wanneer de een of andere suffe of verloopen of althans niet op zijn gunstigst bekende medicus er slechts behoeft bij te zitten zonder iets te doen zonder zelfs eenig onderaoek in ta stellen of eenigeu raad ie geven om de onbevoegde goneeskunstibeoofoning van Davenport tot eene voor de wet gooorloofde te maken Als daardoor aan den eisch der wet is voldaan is die wet bepaaldelijk belachelijk De boeren medici hebben dat ook al gevoeld en een geneeskundige raad ik meen de Noordhollandsche heeft er op gewezen dat men niet als bij verrassing proces verbaal behoeft op te maken als die figurantgeneesheer zieh even heeft verwgderd maar dat men den rechter vierkant voor de vraag moest stellen of do praktijk van Sequah ook met behulp van dien figurant niet strafbaar is Die geneeskundige raad zou bevestigend antwoorden en voor de eer onzer wetgeving is het te hopen dat de rechter er óok zoo over denkt Bij mij rijst ochter de vraag of die eer hooger moet slaan dan het welzijn van zoovele menschen die toch ontegenzeggelijk bij Sequah genezing vonden en wie weet hoevelen die bij hem nog zullen vinden Een oude regel zegt het heil des volks is do hoogste wet Als die regel noi geldt en wie zou het durven ontkennen moet men zich wel tweemaal bedenken alvorens het optreden van Davenport onmogelijk te maken Op mg maakt die boosheid an de geloerde herren eeu ietwat komischou indruk Zij heeft althans den schijn voort te koraen uit een eigenzmniühoid vermengd met zelfverwijt men ziet nu de zeer snelle genezingen door zoo eenvoudige middelen en men wil er het goode niet van erkennen omdat men dan zich als man van wetenschap zou moeten beschuldigen niet eerder die middelen te hebbon gevonden en toegopnst en die nu van eeu kwakzalver te moeten leeren En dat er werkelijk personen door Davenport genezon worden boorde ik nu eindelijk getuigen door bekwame doctoren hier in den Haag die eenige weken geleden voor do kwakzalver niets dnn spot overhadden doch nu de genezingen hebben gezien eo tenminste een tijdelijk karakter daaraan toekennen zich geheel gewonnen te geven is wat hard voor do heeren Alnar al keert over een jaar of na eenige maanden of weken de rheumotiek terug is het dan geon onwaardeerbaar voordeel althans een tijdlang zomlor pijn tu zijn geweest en zich weer te hebben kunnen bewegen na soms jaren te hebben moe en liggen of springen op krukken Balteniandscb Overzicht In het ï ransche ministerie zijn maar enkele nieuwe Men Loubet Rieard Viette en Cafaignao Zes der ministers in hot vorige Knlunet de Freycinet Eibot Jules Roche Bouvier Devolle en Bourgeois ga n over in het nieuwe beflrind Cftvai £nao wn iu 1885 onder secretaris ran staat voor oorlog iu het Kabinet Brisson Wat Loubet voorzitter van den ministerraad en minister van binnenlandsche zaken betreft hij had in 1887 onder het Kabinet Tirard reedg et ne po nefeuille iio van openbare werken AanjrcEocht ora in het daarop volgende raiuisterie FIoqui t nvt r te gaan weigerde hij omdat Floquet s firogranima van heraeninz der coiistitotie zijn güedkeuring niet weg droeg kenken tot wijiiging der begrooting dienst 1891 Ter visie 6 Een loorstal van hh regenten over de beide gasthuizen tot wgziging der begrooting dienst 1891 Ter visie 7 Eeno missive van de Commissie van administratie over de Bank van Leening in wier handenwas gesteld ter afdoening het vroeger ingekomenadres van L P Welter mededeelende dat uit een door haar ingesteld onderzoek is gebleken dat geen beambte van de Bank van Leening zich aan pliohtTerzuim heeft schuldig gemaakt en dat besloten isdat de bedoelde ketting waarover adressant in zynadres sprak alleen terug ia te bekomen tegen betaling van het daarop gegeven geld met de kosten De heer van Iterson constateerde naar aanleiding dezer missive dat er toch eene onregelmatigheid had plaats gevonden en spr verlangde te weten waar de schuld daarvan te zoeken was De Voorzitter deelde daarop mede dat toen de politie onderzoek deed naar bedoelde ketliug b7 kettingen bij de Bank berustten en dat het niet doenlyk was daaruit de bedoelde op te zoeken terwijl trouwens de beambten aan de Bank ook niet bevoegd waren de in beleening gegeven kettingen te laten tien In de laatste dagen was trouwens geon ketting aan ds Bank beleend terwql een naam was opgegeven die door zeer vele stadgenooten wordt gedragen De heer van Iterson betuigt zijn dank voor de ontvangen inlichtingen waaruit bleek dat er geen plichtverzuim geschied was Het onderzoek van het water der Waterleiding bad gedurende Februari het volgende resultaat SFebr 13 6 Mg permanganas kalicusper 1000 cc 10 19 6 17 16 7 K t n n II n 24 nr 19 2 If ff ff II n n Gedurende de maand Februari werd in de Hijksposlspaarbank te Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren ingelegd 5986 62 en terugbetaald ƒ 2612 48 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3022 Van de 340 kinde ren tusschen de 6 en 12 jaren op 1 Januari 1892 in de gemeente Zevenhuizen aanwezig gingen er 37 waaronder 15 van elf jaren niet school Zooals bekend is heeft H M de Koningin regentes zich bereid verklaard liefst in de maand Juni te Utrecht den eersten steen te leggen voor het nieuwe academiegebouw op het Munsterkerkhof Het centraal comité tot viering van nationale feestdagen had gisteren avond in eene openbare vergadering tal van corporatien om zich vereenigd en ontvouwde bij monde van den voorzitter dr Schubart het plan van een deel van het feestprogramma Daar vaar het stedelijk bestuur toch zal voorgaan met den dag op gepaste wijze luister bq te zetten meende het der Koningin een blijvend aandenken den anderen dag legde Gaston dertig kilometers af om naar de gezondheid te gaan informeeren van de vrouw zijns vricnds Wat moest het einde zijn van deze liefdesgeschiedenis Hoopte Leontine Dufour werkelijk mevrouw De Saint Crisleau te worden Beloofde Gaston haar dit misschien om niet te wordea verdrong n door een jongen rijken F ngelschman die bij haar in huis werd verpleegd en die Leontine i Baar men zegt zijn hand moet hebhen aangeboden Ik weet het rechte er niet van want ik heb die heele gesciiedenis slechts door allerlei praatjes gehoord Maar zeker is het dat Leontine op het punt stond moeder te worden Waarom trouwde Gaston haar toen niet Waarschijnlqk omdat hij wanhoopte aan een toestemming die hij zeker ook niet zou gekregen hebben Denk eens wat een woede voor je vader als hij hoorde dat zijn oudste zoon met een dochter uit een herberg wilde trouwen Vader zou die toestemming nooit gegevenhebben hij zou liever mei Gaston gebroken hebben ondanks al de licfae en teederheid die hij voorzqn oudste koesterde Het kwam niet tot dit uiterste en als nwvader al iets afwist van de betrekking tusschen zijnzoon en Leotine dan hechtte hij daar toch geongewicht aan en bescbouwdf het als een voorbijgaande liefdesgeschirdenis En daarenboven vertrok Leotine bijtijds naar Bordeaux waar zij zich schuilhield men gaf voor dat zij een oudere zuster was van hare eerste komst te moeten aanbieden Eene herinneringsmtdaille tal worden geslagen en een exemplaar in optocht worden aangeboden De optocht de détails worden nader geregeld zal het heden voorstellen met hier en daar een terugblik op hot verleden Aan de deelnemers zal groepsgewqze gelegenheid warden gegeven om in een bygaand album te fungeeren waardoor het feit der vergeteIgkheid wordt ontrukt In beginsel ging men met het voorstel des bestuurs mede Een 20 tal afgevaardigden van vereenigingen traden toe zoodat de optocht zelf kans van slagen heeft Staande de vergadering besloot men den Burgemeester van Utrecht tot eer voorzitter van het comité te benoemen Bij den tapper Icke op het Uamrak te Amsterdam gaf Vrijdag avond een omstreeks 22 jarig infanterist eon pakje in bewaring inhoudende een zilveren met bloed bevlekten snikerstrooier suiker en theelepeltjes een juweelen broche eenige snoeren bloed koralen Een en ander was gewikkeld in een exemplaar van dien avond verschenen Oprecite üaarlevucAe Courant Dit wekte argwaan vooral in verband met den te Haarlem gepleegde moord De politie werd met het gebeurde in kennis geateld waarop de man bij zgu terugkomst werd aangehouden Hg verklaarde des ochtends te Leiden voor den dienst te zgn afgekeurd De kostbaarheden zouden hehooren aan zqn vroegere baas schipper van een zandscheepje en waren door hem op verzoek van den schipper uit de bank van leening te Leiden gelost De schipper die te Amsterdam zou komen zou hier zijn eigendom terugontvangen Het onderzoek der justitie bracht terstond aan het lichl dat dit verhaal niet waar was De aangehoudene viel daarop door de mand en erkende een valschen naam te hebben opgegeven en te z jn blormkweekersknecht te Haarlem Volgens zijne bekentenis heeft hij de kostbaarheden gevonden in een hooiberg waar hij zich Ie slapen had gelegd In verband met deze verklaringen rees het vermoeden dat men den dader van een in den nacht van Donderdag op Vrijdag te Lisse gepleegden diefstal voor zich bad Na lange aarzeling werd ook dit bekend De gevonden voorwerpen zgn reeds door de bestolenen herkend De aangehoudene is daarop heden ochtend gevankelijk naar Haarlem gevoerd Het blijkt dat hg bij het plegen van du misdaad een ruit heeft ingetrsDt en lich daarbg aan de vingers kwetste Vandaal de bloedsporen aan enkele der voorwerpen De aangehoudene moet reeds eènige vonnissen wegens diefstal hebben ondergaan In de Ftgaro vertelt Tomel van een meisje van 11 jaren Alice B dat geheel alleen leeft haar moeder was uaar Engeland gegaan maar zendt haar nu en dan geld Het kind woont in een huis place des Victoires staat s morgens half 8 op maakt haar ontbijt klaar en brengt haar kamertje en bed in orde gaat dan naar scijool koopt haar dejeuner in een restaurant gaat dan weer naar school en koopt dan weer een portie eten in een restaurant Na haar achoolwerk te hebben gemaakt gaat ze naar bed Keu vriendelijke buurvrouw helpt haar de lamp vul gaan bezoeken die in Champagne getrouwd was Elke week ging Gaston naar Bordeaux in die stad ontmoetten zij elkander Terzelfder tijd dat Leontine Peyrehorade verliet vertrok ook de jonge Engelschman Arthur Burn genaamd er liep een praatje dat men hen te Bordeaux samen gezien had Is dat waar of niet waar Wie zal t zeggen maar t lijkt mij mogelijk meteen kokette vrouw zooals zij was Slaagde zij er niet in Gaston te huwen dien zij oogenlijk de voorkeur moest geven dan bleef haar de Engelschman over Daar zijn zwakke gezondheid een spoedigen doo l deed voorzien moest zij hem niet uit het oog verliezen Vreemde loop van zaken niet de zieke stierf maar bet sohoone krachtige meisje een maand na de geboorte van hel kind overleed zij plotseling Het kind was niet erkend door Gaston die het zeker echter had willen wettigen door het huwelijk zoodra hij daarioe in de mogolgkheid was Tante ClotiUle nam het mede naar Peyrehorade waar zij het liet doorgaan voor een kind van haar zuster uit Champagne Jaren verliep jn waarvan niets valt te vertellen dan dat Gaston het kind gerepeld ging bezoeken en het schoolgeld boiaalde De jongen werkte flink wiis Ijverig toonde een goed hoofd te bezitten en kreeg een goed nummer te Saint Cyr In het pakje van Sainl Cyr kwam hij dan ook het eerst op het kasteel om er de vscantie door te brengen Iedereen dacht dat de knaap nu zou worden erkend t Was len en aansteken en kookt nu en wat soep voor haar Voor het overige helpt het kind lioh lelf geheel De Regeering heeft Mn wgziging voorgesteld rtn do ansenwet van 1878 Deze wet heeft wel is waar eer gunstig gewerkt van 1302 in 1878 is het getal Tan de tot uitoefening der geneeskunst bevoegden tot 1532 in 1891 geklommen maar in afwachting van eene verdere herziening der geneeskundige wetgeving zgn enkele wgzigingen van minder ingrgpond belang der Regeering wonseholgk voorgekoraon Oeze komen in hoofdzaak op het volgende neer Zij die het recht tot uitoefening der geneeskunst in Indië of in het buitenland verkrrgen hebben zullen ook hier te lande kunnen worden toegelaten tot het practisch artsexamen mits uit hunno diploma s of getuigschriften blgke van voldoende voorbereidende studie Tot het afleggen van het eerste natuurkundig examen zullen niet meer worden toegelaten dogenen die eeno gedeeltelgke gymnasiale opleiding hebben genoten of een jirogymnaaium hebben afgeloopen en degenen die voldoende bewgzen hebben geleverd dat zg tot de beoefening der natuurkundige wetenschappen genoegzaam voorbereid zijn Vorder zullen eischen van voorbereiding worden gesteld aan hen die het theoretisch examen in de taHiiheelkunde willen afleggen De eischen zullen zgn hetzij een eindexamen aan een gymnasium hetzg een getuigschrift van eindexamen aan eene hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus toegang gevende tot het eerste natuurkundig examen Ook hier geldt verder de exameubevoegdheid voor hen die elders een diploma tot uitoefening dor taudheelknnst hebben verkregen De voorgedragen wijzigingswet zal ten einde den overgang voor hen die zich reeds voor eeo examen voorbereiden te vergemakkelqkeu eerst op 1 Jan 1893 in werking treden In den laatsttn brief uit de residentie aan het Nieuici r d Dag leest men o a het volgende dat volgeus sommigen niet alleen voor den Haag geldt maar ook voor andere gemeenten Een anderen vooruitgang meent men te hebben opgemerkt in de gas industrie nl de kunst oij als de prijs daalt toch da mensohen te noodtaken voor meer geld te verbranden Van verschillende zgden klaagt men ui dat nade prgsverlaging de gasuota s over Januari hoogerzgn dan over die maand 1891 bij hetzelfde lichU verbruik Natuurlijk zal de fabriek weer antwoorden dat dit optisch zelfbedrog is want dat men toch meer zal hebben verbrand Maar het publiek bigft ongeloovig en er zijn menschen die zich herinneren hoe in eepe vergadering van gasfabrikanteu een der vakmannen zich eens verzette tegen het toekennen van aandeel in du winst aan den directeur om deze het verbruik te veel in de hand heeft De tot commandant van het reg grenadiers en jagers benoemde kolonel Vogel zal naar het N I V d D vernam als commandant van bet 4o reg inf te Leiden worden opgevolgd door den kolonel Kool van den geiieraten staf herkomstig vau het i wapen der artillerie terwijl de overste Bloem van niet aan te nemen dat iemand met het karakter van uw broeder den jongen zijn naam niet zou geren indien hij overtuigd was dat het zgn zoon was dat hij aarzelde was alleen te verklaren uit een twijfel gegrond op de vermoede betrekking tusschen Leontine en Arthur Burn In hoeverre had die betrekking bestaan Dat was moeilijk meer na te gaan nu beiden hun geheiraXmee in het graf hadden genomen Gaston stelde voel belang in den jongen scheen zeer aan hem gehecht een genegenheid die ook wel verdiend bleek maar hem maken tot stamhouder van de SaintCristeaus dat dnrfde hg niet Heeft hij geen onderzoek iniresleld In zulk oen geval Bij het verlaten van SaintCyr werd de jonge Valentin officier bij de dragonders en kwam later bij do krijgsschool waar hgeen mooi figuur maakle Gaston was trotsoh ophem bad zijn naam voortdurond op de lippnu eneiken verioftgd bracht da jonge man op het kasteeldoor Toch bekwam ik juist in dien tijd de zekerheid dal Gaston hem nooit ou erkennen ziehier hoe die overtuiging bij mij werd gevestigd Gevindt wasrschijnigk dat mijn beweringen op zeerlosse grondslagen berusten Ik nd dal ge een helder inzicht hebt Dan ga ik voort Op zekeren dag belastteGaston mij met het plan voor een testament Wordt vermlgd j § l 4e benoemd wordt tot commandant van bet 8e K Arnhem üe bedoeling waarmede de minister Soyfiardt de benoeming van kolonel Kool tot chef van ren infan erieregiment heeft doorgezet is naar wij ver Hnien deze dat een hoofdofficier die voor bevordering tot generaal in aanmerking komt vooraf verschillende korpsen zoowel voetvolk als artillerie mOet hebben gecommandeerd Hieruit ziet men dat t niet maar een stijfhoofdigheid i aB om zijn zin te krqgen die den minister deed volharden bg 2gn verlangen omtrent het regimenlscommando maar dat de lieer SeyfTardt een teer golede roden had voor zijn voordracht HmgKke Ct Omtrent de nieuwe uniformen voor hot leger wordt gemeld dat de cavalerie eeu lichtblauwe attila met donkerblauwe pantalon en rglaarzen voor allo onderofficieren en minderen krygt en de kolbak behouden wordt De drie regimenten krijgen alle dezelfde uniform doch een der regimenten met een lichtere uitraonsteriug op den kraag Voor de infanterie zgn zeer verschillende uniformen onlworpin o a een van aal grgs laken waarbij in groot tenue de borst vorsierd zou worden met eene blauwe wrong zooals bg de rijksvoldwacbters in gebruik en een schako met twee kleppen gekroond door een groot regimentscgfer 1 Bij een ander ontwerp dat veel netter is is du snit der korte jas eeuigszins gewijzigd doch de uitmonsteringoogoveer gelijk gemaakt aan die der schutterij De inspecteurs der wupenuii houden zich druk met de uniformverandering bezig Aan de Jmh Ct schrijft men omtrent Londonsche bedelaars het volgende Oude afgeleefde bedelaars die een kapitaaltje overgelegd hebben doch die zich gedurende hun gansoh jiimmeriijk bestaan alle noodzakelgke levensbehoeften ontzegd hebben zgn volstrekt geone zeldzaamheiil Ken nieuwe soort bedelaarster daarentegen vond de Londeosche politie onlangs in eene jeugdige dame van 26 jaren die gemiddeld 10 a 15 sh per dag opUaable zich de luxe vnn eene dienstbode tegen een wekelijksch saUris van 4 sh veroorloofde en s avonds na volbrachten arbeid per cal huiswaarts keerde Eens duidelgke illustratie weder van het hier overbekende feit dat er bij ons corps tamelgk goed afgerichte bedelaars veel van St Anna onder loopt en dat men in de meeste gevallen het verstandigst doet met zich niet om die lieden te bekommeren Maar toch laten vele mensohen zich nog door een troep nietsdoeners die te lui zgn om te werken om den tuin leiden en voor een hongerige maag is het zeer gemakkelijk om in Londen voedsel te krijgen s Ochtends en s namiddags na lunch zijn de achterdeuren van restaurants en boardinghouses als het ware belegerd door bedelaars dio daar hunne provisie voor den dag koraen opdoen Werk is er genoeg te vinden want er zijn bier verscheidene vereenigingen die hen welke werken willeu gaarne aan eene bezigheid hiulpen Indien er toevallig voor den sollicitant geeno belrekking open is dan toch wordt er voor hem voor eene slaapstede en voedsel gezorgd totdat er wat voor hera gevonden is waartoe do leerstellingen van Generaal Booth zeker niet weinig hebben bggedragon Tuk op geestrgke vochten vinden velen het gemakkelgker t bedelen en ook soms worden velen er door het toeval toe gebracht Nog niet lang geleden werd er een geval vermeld van een man die wegons bedelen gearresteerd was terwijl niet illeen hg maar ook zijne verwanten in zeer goede omstandigheden verkeerden Eeo zekeren ochtend op weg zijnde na ir City bemerkte hij in do nabgheid zijnde van het Underground station dat hij vergeten had om geld voor zgn spoorwegkaar je bij zich te steken Het was reeds te laat om naar huis terug te keoren en er bleef hem niets anders over dan een voorbijganger zijn toestand bloo t te leggen waarop deje hem een half shillingsluk gaf om een retourkaartje te koopen Hij kreeg het geld zo gemakkelijk bij deze gelusjenlieid dat hij het nog eens probeerde met hetzelfdo gunstige gevolg hij legde zijn oud vak neder en begon te bedelen waarmede hg versohei lene shillings daags ophaalde Hg erd dour de justitie op vrije voeten gesteld omdat zijne verwanten als veronisohuldiging aai ivoerden dat s mans finnen een weinig in do war waren In het algemeen kan een bedelaar die een fatsoenlijk uiterlijk heeft helder geschoren is en er lamelijk knap gekleed uitziet zich in Londen eeu aardig inkomen versohaffen Wanneer hij aan den drank geraakt is dan is het uit iJewonnlijk begint hij üan aan te dringen en dit wokt bij weldoeners niet zulk een medelijdend gevoel op als een wun hoponde zucht en een smookendo blik Ik lieb dikwerf menschen gezien die nadat zij zich van eun bedelaar hadden losgerukt en reeds een eind hun weg vervolgd hadden door hun geweten gedwongen werden om terug te fceeren en don bedelaar een aalmoes toe te reiken Ook vroolijke bedelaars treft men hier aan en deze weten precies waar zij hunne slachtoffers kunnen vinden Niet de haastige voorb jg8uger doob een troepje jongelui op den hoek van de straat of aan den ingang van een gebouw vormt zijn prooi Vrijmoedig vertelt bij hun dat hij dronken geweest is en behoefte aan eene verfrisscbing jevoelt Wanneer het op eene gril der natuur aankomt dan voelen allo mentchen zich gelijk en de bedelaar gaat niet met ledige handen heen Ook bedelaarsters zgn bier in overvloed aanwezig Zij disscheo de meest treurige verhalen op van ziekeechtgenooten Igdende kinderen en har4vocfatige huisjesmelkers He is hare gewoonte om eene voorbijganger in de City te vragen hoe ver het is b v naar Tottonham Wanneer men haar dan medeileelt dat de afstand van 6 tot 6 mijlen is slaakt zg een diepen zucht zegt dat zg geen geld heeft en onmogelijk zoo ver kan loepen Zg vraagt dan den voorbgganger wat zij doen moet en dezo geeft haar natuurlijk eenige pennies Wanneer zij dit praaljo een honderd keer verteld heeft wordt haar beurs goed gevuld eu blijmoedig gestemd en met een opgewekt gevoel keert zjj huiswaarts Ik herinner mij eene vrouw die in mijne buurt op den hoek van eene straat zat en hem die haar I een gunstig oor verleende mededeelde hoe zij eertijds rijk geweest was en hare eigen paarden hield Haar man was op zee omgekomen hare advocaten hadden haar bestolen en zoo was zij allengs tot den bedelstraf gobrnchi Thans is zij verdwonra misschien is zij wel weder tot hare vroegere grootheid teruggekeerd s Avonds krioelt het in West Londen van bedelaars die gelijk de vleormuizen zich overdag verscholen houden doch s nachts op hunne prooiuitgaan Eenige gedachten over armoede en armenzorg Armoede is daar waar niet zgn de middelen om in de noodigste levensbehoeften voeding kleeding woning en zoo te voorzien Ér is veel armoede Maar er kon minder wezen Want veel armoede is eigengemaakt Wfrk De aar wozigheid van armoede eischt armenzorg Armenzorg moet zgn eeu werk van liefde geon werk van liefhebberg Men egt dat armenzorg ma lgk is Dat is alleen waar in groote gemeenten Op kleine plaatsen waar men alles van elkaar kan nagaan is zij niet moei lijk mits or middelen zgn Aalmoezen aan strnatbodelaars uitgereikt behooren niet tot maar zijn eene bestrijding van armenzorg Reobtstreeksohe verzorging moet zich bepalen tot hen die egens leeftijd of liohiimolijke of geestelijke gesteldheid niet vermogen iets voor ziohzelven te doen Overigens moet de armenzorg zoo min mogelijk voor den arme handelen zooveel mogelijk hem in staat stellen om to handelen voor zich Armenzorg die t in den kring van t gezin beter maakt doet wijzer dan die do le len des gezins er uit trekt om hun buiten dien kring wel te d len t Is wijzer te maken dat de arme het beter krijgt in zijn huis dan te makon dat hij zijn huis uit moet om het beter te krijgen Do natnurlijke indeeling der armenzorg is en blijft deze dat iedere gezindte zorgt voor hare eigene armen en de Staat zich hen aantrekt die buiten de termen vallen om van de zgde eener kerkgemeente tu worden geholpen Do zorg van iodora gezindte voor hare eigene armen sluit volstrekt niet uit dat ieder persoonlijk kan en moot blijven de barmhartige Samaritaan die zgn olie en wijn voor ioduren gewonde door hem aangetroffun overheeft zonder naar kerk of naar richting te vragen Ook blijlt het daarbij mogelijk zplfs wenschelijk dat bijzondere instellingen zich do bijzondere behoeften aantrekken vnn bepaalde soorten van noodlijdenden als verwaarloosden gevangenen blinden enz Toch kan niut worden ontkend dnt onze tgd wel wat rijkelijk vruchtbaar is in t stichten van bijzondere inslellingcjn Dat vermeerdert onmatig de kosten van beheer en uilvoering t versnippert de krachten en t bemoeilijkt da controle ovw t geen deze en die arme al of niet geniet Niot onbegrijpelijk dal el eens gevraagd is of er met eeno vereeniging waro op te richten om wat voreenigingon nf te schaffen Genootschappen die zich algemeene armenzorg ten doel siellen buiten alle verband met verschil van gezindte zullen veelal dit bezwaar ondervinden dat or gezindten ijn kunnen die wol armen maar geene bijdragen leveren althans niet naar verhouding l fl