Goudsche Courant, donderdag 3 maart 1892

m Donderdag 3 Maart 1893 CV 4774 GOUDSCHE COURANT iemrs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e inzending van advertentiön kan geaohieden tot efin uur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 3 Maart 1892 Naar wy vernemen zal Woensdag 9 Maart a st in ene openbare vergadering van de Kiesveroeniging Burgerplicht al spreker optreden Mr H In Aibruari werd in de Nulsspaarbauk alhier ingelegd ƒ 7503 78 in 638 lOsten en terugbetaald ƒ 18116 7B in 194 posten In de bolde maanden van dit jaar werd ingelegd 229U5 01 in 1363 posten en terugbetaald ƒ 26813 18 in 437 posten In de zitting dor fiotterdamsclie Arr Rechtbank van gisteren werd veroordeelt l S sjouwer te Gouda wegens vernieling tot 2 maanden gevangenisstraf i Voorts stondeu terecht A j W o oud 20 jaar zonder beroep wonende e Gonderak wegens verzet tegen de politie te Gouda Bekl had het feit in dronkenschap gepleegd Eisch 1 maand gev Mr Nolst Trenité verdediger van bekl verzocht hij eventueele veroordeeling toepassing van een geldboete L A V d V oud 15 jaar zonder beroep te Gouda Bekl reeds garuimen tijd in dienst zijnde van den manufacturior van Dantzig had ten diens nadeel verschillende goederen ontvreemd en beleend Ëisch 1 maand gev Uitspraak Dinsdag e k Naar aanleiding van de overplaatsing van kolonel L e heer Viette Ben Her ondar Toorzitters ran de Kamer was in het Kabinet FIoquet minister van landbouw Zes rninisters van het vorige ministerie overgaande in het nieuwe behoud van gematigde clfmenten dat IS niet naar den zin der radicalen Hunne bladen geven te kennen dat hot een oplappen is van het gevallen Kabinet en zij voorspellen het geen lang leven Voorspellingen kunnen falen dooh die T orzcgging is met gewaagd Eon Franscli ministerie met een lang leven is eigenlijk ouder de derde republiek nog niet voorgekomen Het vorige ha l eeu bestaan van twee jaar en dat heette al heel lang Dat Ooustans met zg sterke vuist buiten de combiuatie is gehouden staal velen niet aan Vooreerst omdat hij de man is die het Boulangisme den kop heeft ingedrukt en ten andere omdat hg zoo gehaat is bij de anarchisten en pevolutionniien die inderdaad bang voor hem zgn Er heersoht natuurlek heel wat oVerdryvmg in de verhalen die de dagbladen leveren van de straatschandalen welke in do laatste dagen te Berlijn voorkwamen Maar het kan niettemin moeilgk worden ontkend dat deze opstootjes door de voortdurende herhaling uiet alleen doch vooral ook om de verontrustende normen die ze bier on daar aannemen ernstig ziju Vooral het stuk slaan van winkelramen eit het leegplunderen van verschillende magazgnen in sigaren koloniale wareu een speelgoed en een bakkerswinkel o a is eeu kwaad teeken In de dagbladen wordt gezegd dat Vrijdag niet minder dan acht winkels a u geplunderd en Zaterdag herhaalde zich dat tooneel Men spTeekt van een aangebrachte schade va i 40 000 Mark binnen 14 dagen moeten de winkeliers aan tien magistraat het beloopen nadeel juist opgeven Zondag bleef het dank zij de genomen voorzorgs mantregelen rustig te Berlijn Ook de hoogleeraren van de hoogeschool te Mar urg heblten zich evenals minne collega s van l alle Berlijn en Góttingen togen het ontwerp schoolwot verklaard en tot den minister graaf Zedlitz eeu ver zoekschrift tegen die wet goriobl Volgens de Fosaacie Ztg worden de kansen dat deze wet tot stand zal komen steeds geringer en wordt het den minister Von Zedlitz steeds moeilijker de partijen die gunstig voor de wet gezind zijn bijeen te houden De besluiten der commissie zgn zonder eonig karakter sommige bepalingen worden verscherpt andere verzacht waardoor het ontwerp voor de behandeling in het Huis van Afgevaardigden gefteld dat het niet reeds door de commissie verworpen wordt al zeer ongeschikt dreigt te worden Ook de ijver der voorstanders verslapt De oleficale Koln Follaztg waarschuwt reeds de aanbangors van het centrum tegeb betoogingen ten gunste nn het ontwerp omdat er toch geen sprake van is dat aan alle wenschen der katholieke kerk zal worden ïoldaou Voor de Polen heeft de wet volgens de Poolsche Oraidowiuk volstrekt geen waarde en de Hatm Kaurier zelfs meldt dat de couservatieve groep Voa Heldorff Mantenifel ijverig tracht in den moeilijken toestand een uitweg te vinden al iO i het mislukken der schoolwet daarvoor de prijs moeten zijn Ook de KrmiizeUung schijnt niet meer volkomen zeker van haar zaak anders zou het clericaie antisemietischo blad niet zoo hevig tegen het vaanhitsen en dom dol woeden tegen de schoolwet uitvaren De liberale pers heeft volgens de Kreuzzeitmg Kerk en Christendom met smaad overladen en het blad stelt hpt ongeloovige professoren en kapitaallibcralismcir verantwoordelijk voor het jongste straatrumoer dat het een bestorming van het Kruis van Qolgotha noemt Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederea VEILING 2 FEBRUARI Winkelhuis en Erf Kleiweg E No 46 ƒ 2960 k D J van Vreumingon Huis en Erf Kattensingel Q No 188 1755 k J de Jong 4 Huizen Schuur en Erven Wintordijk Q No 128 129 130 en 131 ƒ 3130 k J T Jaspers Huis en Erf Boelekade R No 133 1210 k ï P Bos Huizen en Erven Heeronkade P 361 en 367 ƒ 1320 k 11 L van Dorst F J Sparnaaijen H Smit Huizen en Erven Heerenkade P 362 363 en 384 ƒ 1965 k J Breebaart Lz Huis en Erf Hoerenkado P 365 ƒ 630 k A Blanken Idem aldaar P 366 645 k D van der Kist 2 Idem aldaar P 368 on 369 ƒ 1380 k J van Heek 2 Idem aldaar P 370 en 371 ƒ 1350 k J de Mol 2 Huizen Sohuur Erren en Tuin Korte Akkeren P 423 426 ƒ 1900 k J Varburg Huis en Erf Nieuwe Haren N No 82 1075 k A H Kulik Huis en Erf Spieringstraat F No 24 ISOO k 8 Boot En Twee perceelen Tubiland 4e Kade omstreeks 14 ren ƒ 660 k N J Both Burgerl ke Stand GEBOREN 26 Febr Marie HunriGustaafJohan ouders M J J A de Graaf en G A M Stubbé 27 Johanna Maria ouders J van Tok en E Koppens Klazina Johanna ouders A D vander Pool en G van Wingerden Evert oudersH J van Balen en N van der Starre Hendrikus Cornells Maria ondcra A Dekker en A Wóssels Maria ouders C lan der Klein en C Compter 28 Johannes Petrus ouders A van Wyk en M van der Manden Coruulis Pitrus ouders P J Rabouw en G Soffiree Homlrik ouders A doMooij en A de Ruijier 29 Geertje ouders G van Leeuwen en B Pruyt Maria Christina ouders A de Jong eii M Botterop Pietertje ouders P Abliema en K den Toom OVERLEDEN 27 Febr A A Vingerling 16 d P J Meijer 36 j 10 m 28 A J den Edel 5 ra M C Bonneur 26 j C van Vuren wed van 1 A van der Valk 80 j A van Loon 3 m P van Duuren 7 w E van Dieveren 84 j 10 m 29 J S de Reus 10 j F Vredenburg wed P Swsnenburg 57 j 10 m A van Eyk 2 j 10 m J van Vliet 3 m Zevönbuizen GEBOREN Arie ouders A Stofborg en J Korsman Gerardus Willem ouders H Paul en D W Rupke OVERLEDEN A van der Wiel 68 j ONDERTROUWD J Verweij en S van Borgen Bravenboer A Zonneveld en C Roos PETROLKUM OTKKH i GE van de Makelaars Caiiizlaar Sohaiknijk te KoUerdaui De markt was heden flauw I oco Tankfust 7 15 Maartleverin ƒ 7 April Mei en Juaileva ring ƒ 6 90 Ji lsveriug 6 95 Augustus levering 7 September October Novembsren Decemberlevering ƒ 7 05 ƒ 7 Zeilend ƒ 7 25 ADVERTENTi N De aPAASSCHB COONAC van de firma tan HOLK en teb KUILE te Del t Overtreft alle fijne Cognac Te Gouda alleeo te verkrggen by J tas OIJE per flesch 1 85 W r algemeen aU goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAE FASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zeüt Verkrijgbaar bjj Apothekera en Drogisten in □ flescbjea a 20 cent Te Gouda o a bg Je Heer A B TEEPE ToorheenC THIM StoUw ck sciie Borstbonbons gefiibrlceerd na voon chrift van den kon Üniversiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harless Bojin hebben sedert 50 jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening dér ademingsorganen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele palges a 25 cent Alom verkrijgbaar Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 14 MAART 1892 svoorm 11 uur in het Koffiehuis chet Schaakbosd aan den Kleiweg ten overstaan van den Notaris MÜNTIJN aldaar Tan Perc 1 Een meer logeabel WOOlfH VIS bevattende dlrerse Kamers en allerlei gemakken staande aan de Gouwe wgk U Nummer 156 te Gouda kad Sectie D No 1344 groot 79 centiaren Verhuurd aan Mej de Wed DËRSJANT Toor 62 50 per drie maanden Perc 2 Em WOONHUIS en 11BX aan de Korte Akkeren nabg de Wachtelstraat wgk P No 176 kad Sectie E No 766 groot 45 centiaren Verhuurd aan de Wed BLOKLAND voor ƒ 1 per week Perc 3 Ben WOON H ÜIS mei PAAUDMNSTAL Bergplaats hxtr WageuH en JCrf aan de Vest wgk O Nos 617 en 618 kad Sectie D Nos 1590en 1591 te zamen groot 80 centiaren Perc 4 Een WOONHUIS en EBP aan de Kleiwegsteeg wgk N No 328 kad Sectie B No 84 groot 52 centiaren Perc S Een WOON HU 18 met SCH VUB EBF en TUINtnan de Nieuwe Haren wgk N No 214 en 214a kad Sectie B No 1139 groot 2 aren 10 centiaren Verhuurd aan F A LÜBACH voor r 2 60 per week Perc 6 Een WOONHUIS en EBF aan de Nieuwe Haven wgk N No 145 kad Sectie B No 1232 groot l are 40 centiaren Verhuurd aan A SOEÏ voor 1 60 per week Perc 7 Een WOONHVIHenEBP aan de Lange Dwarsstraat wgk H No 131 kad Sectie B No 365 groot 44 centiaren Verhuurd aan A PRINS Toor 1 25 per week Perc 8 Een WOONHUIS en EBP aan de Vrouwensteeg wgk B No 190 kad Sectie B No 439 groot 50 centiaren Verhuurd aan de Wed A O 8CHRIEK voot ƒ 1 40 per week Perc 9 Een WOONHUIS en EBP aan de Nieuwe Haven wgk N No 205 kad Sectie B No 134 groot 15 centiaren Verhuurd aan D SNELLEMAN voor 0 80 per week Perc 10 Een WOONHUIS en EBP aan de Nieuwe Haren wgk N No 207 kadaster Sectie B No 132 groot 13 centiaren Aanvaarding en betaling der kooppenningen 7 APRIL 1892 Te bezichtigen gedurende de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag der Terkooping Nadere informatien verstrekt voornoemde Notaris Breeder bg biljetten Sociëteit Ons Genoegen MT Donderdag 3 Maart 1892 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten STADSLDCHT Blijspel in 4 bedrijven Qewone bepalingen en prijzen Aanvang half 8 uur Gouda Snelperadruk van A Brinkman ZooN Dé uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommer VIJF CENTEN B BINNENLAND Vogel uit Leiden nonr sHage ohrijft men aan de Amsterd o a Ueeds onder het vorige niinistorie heeft het in de hoogere rangen van het leger veel ergernis verwekt lat een kaptein pnitieijlier secretaris van de Regentes in age heeft in oonduitelijsten van hoofdofficiereu on generaals f Thans hoort men minder er over spreken eu biiigt ieder hoewel dikwijls zacht morrend voor deu grooten invloed van dien secretaris die door deze laatste benoerainn zoo schitterend wordt bevestigd Algemeen wordt verzekerd dat de minister Seyffardt heeft willen volhouden doch dat zijne collega s bevreesd voor een iiiterpellatia als de Kamer bijeenkwam zooveel invloed op hem hebben uitgeoefend dat hy heeft toegegeven Het is jammer dat hij niet de voorkeur er aan gegeven hoeft om af te treden te meer ilaar zgn prestigp in hel leger zeer gedaald is nu blijkt dat hij tegen den invloed van kaptein De Ranitz niet is opgewassen Diegenen die hun opinie durven uitspreken betreuren zeer het voorgel allene en ziun daarin devoorbode van moeilijke tijden die wij te gomoet gaan Het zal zaak zijn dat Z j iHe topiterven pal blgvenstaan want bij zooveol haltheid en lauwheid bij deKegeering zou het mot onze vrijheden spoedig gedaanzijn Ben ganschon dag werd gisteren in tegenwoordigheid van een groot aaWal nieuwsgierigen gedregd 111 do Keizergraoht bij de Utruchschestraat te Amsterdam Twoo knapen van 6 en 11 jaar die gisteren ochtend te half negen van de ouderlijke woning in do bocht der Hcereugracht naar do bijzondere school op de Keizersgracht bij de Utrechtschestraat wareh gebracht zijn na schooltijd niet thuis gekomen en orden nug steeds vermist Eene belangrijke som voor eenig uaricht is uitgeloofd Bij navraag bleek dat zij de school mot hadden bezocht waar juist FEVILLETOÏM eenigo wettige erfgenaam van uw broeder zijt hetgeen dat begrijpt tce hoop ik met wil zeggen dat gf do erfenis zult krijgen Naar het Framch EERSTE DEEL VIII 19 Hoe voorzichtig ik ook moest wezen met zulk een wantrouwigen cliënt die altijd bang was er toe gebracht te worden iets te zoggen dat hij wilde geheim houden was ik toch genoodzaakt hem een paar vragen te doen Hij antwoordde mij ontwijkend en bepaalde zich tot algemeenheden oodat ik hem vier of i iit plannen voorlegde ioplaals van a voor de verschillende gevallen die zich naar het mij voorkwam hier kouden voordoen Vier dagen daarna bracht hij mij zijn testament in een verzegelde enveloppe en verzocht mij dit te bewaren Hij hoeft dus een testament gemaakt Hij heeft fx toen een gemaakt maar een maandgeleden heeft hij het van mij teruggevraagd om erösnige wijzigingen in to brengen misschien wel omMt te vernietigen en tis mij onbekend of er eenander bestaat Zeker is het dat ik er geen onder lijn herustiug heb zoodnt gij op dit oogenblik de Ik bugrijp u or kan zich ondor de papierenvan Gaston een testament bevinden Juist Nu kom ik terug op de pvertuiging die ik heb gekregen op deu dag dat Gnstou mij omeen plan van het tostamenl vroog dat h j Viilentinmet zou echten En die overtuiging is dunkt mij gogrond op de logi Ge weet nietwaar dat hetnatuurlijke kind indien het orkoiid is niet dezelfderechten heeft op het vaderlgk erfdeo als do wettigekinderen dus de wettige zoon van Gaston erft hotgobeole fortuin dos Vaders terwijl de natuurlijkezoon slechts de helft krijgt mdat de vader nog eenbroeder nalaat Om het geheele fortuin te erven moet hem dit bij testament zgn vermaakt en ditlüstament ton zijnen voordeele is slechts mogelijk als bij in gernorlei familiebetrekking tot den erflaterstaat Dat wist ik in het geheel niet Laat u dat niet verwonderen wanneer do wet zich al bemoeit met natuurlgko kinderen dun zgn daarin toch zoo leel duistere puuteii gapiiigon en uitwegen dat zg wier ambt het is het wetboek uit te leggen dikwgls heel wat moiatc hebbon het uil de war te balen Volgens mijn overtuiging was uw broeder toen hg iju testament opstelde tot het besluit gek meB den kapi Bin met als zgn zoon te erkennen ADVERT ENTlteN worden geplaatst van 1 5 regels 50 l8 jilen iedere regel meer 10 Centen GRpOTE LETTE ES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiön gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het 2ö jarig jubileum van den onderwijzer Boest feestelijk werd herdacht Op hevel van keizer Wilhelm is het menuet zeker de bevalligste van alle dansen weder op de hofbals te Berlijn ingevoerd Dezer dagen verschenen da keizer en z jne gomalia op de dansles die een opzetielyk daarvoor m dienst genomen danseres Marie Kobisch aau prins en prinses Heinrioh en andere prinsen gaf Nadat de Don Juan menuet gedanst was merkte de keizer op dat de oude menuet a la reine nog bevalliger hoewel moeilijker was Marie Kobicah danste ze voor waarop de keizer en de keizerin zelf les namen Beiden maakten zoo goede vorderingen dat bij het tweede hofbal van dit jaar deze menuet roeds gedanst kon worden het Vaderland schrijft het volgentle over het Zaterdag in hot Gebouw voor K en W te s Hage gehouden bal masqué Het was byna middernacht Van 10 uur af had ik nu eens op een der causeuses in de smaakvol veriiehte eB keurig met pie eta i grew e n gaw eelen draparién versierde zaal dan weer op een der gezellige rustbanken dio in t salon op het tooneel met torapelvorraigen voorhof en kwistigen plantentooi waren geplaatst later ook op de galerijen en balkons het komen van de gemaskerden eu de eerste dansen onder de aluj J verdienstelijke leiding van den heer Gaillard bygewoond Maar t scheen niet te willen vlotten Hoe vroolijk de muziek yan den hoer Waasdijk ook speelde do ware animo ontbrak En t was ook leeger dan voorheen Opmerkelijk vond ik het dat de haloons eu gallerij en veel talrijker waren bezet dan vroeger terwijl de zaal zelf niet half zoo gevuld was Waren de danslustigeu verhuisd Heeft het jonge geslacht van onzen tyd En uit uwe redeneeripg moot ik dus opmaken dat het verlangen om den kaptein zijn geheole fortuin na te laten hora heeft geleid Dat zou men er uit moeten opmaken Hebt go oenig vermoeden welke de reden kanzgn geweest dat hij ziju testament terugnam I Er zijn verschillende redenen voor op te geven maar allen berusten op vermooilens Ge hebt die redenen nagoganu hebt ge or iets tegeu mg die mede te doelen Volstrekt met Ge zult moeten toogei en dat zg vnor ons van I groot belang zgn Zeker Sedert lang had ik mg gewend aar het denkbeeld dat Gaston zijn fortuin aau den kapitein zounalaten inaar hetgeen gij mij daar hebt vertelrl bewijst dat de zaken met zoo staan als ik mg verbeeldde waaraan ik niet wist dat eenige twgfelbestond do omstandigheden zijn dus veranderd Go moet niet an iet eene uiterste in hetandere vallen Ik zal niet verder gaan dan gg bedoelt lietleven is to moeilijk voor mij geweest dan dat ikmij te gauw door een ijdele hoop zou laten meeslepen en ik verzeker u in alle oprechtheid dat ikop het oogenblik te diep onder den indruk ben vanhet verdriet over den dood mijns broeders dan dalde gedachte aan de erfenis mg al te zeer zou vori ullon Natuurlgk beu ik i iet onverschillig voor