Goudsche Courant, donderdag 3 maart 1892

goon la t me r In den dienst van Terpsichore P Of is t gehalte van de baU in t Gebouw misschien vergeleken bij die van 14 jaren vroeger zóó gewyzigd dat zelfs de jongelui Och kora zoo erg is de ontaarding toch waarlyk niet Er ff ren nog heel nette mensc len in eenvoudige domino boerenmeisjes on herderinnetjes dametje in fancietoile es ora te stelen En al liepen er nu een paar hébés onder en een danseuse in heel kinderachtig korte rokjes een baigneuse in oen absoluut voor eefi badkoetaje bestemd toilet dal deert immers niemend die er zich niet aan storen wil Daareutflgen waren er elegante dames in overvloed een viei tal in satijnen balkleedon van de nationale en oranjekleuren viel zeer in t oog een page was er die Ik ridder in zgn dienst zou willen uemen een jockypaar in de driekleur dat heel onberispelijk mocht heeten Onder de heeren was weinig bijzonders j een nagemaakten Sequah die byster zwak was in z jn rol een groepje Arlequins en Pierrots die nog al wat spectakel maakten oen kok met een enorm Stuk vleesch en voor t overige loelijke fantaisie pakken van meubelchits half voltooide Mephislos ridders zonder degen Ala dnzo Haagsche jongelui maar wat meer de kunst verstonden van t aardige intrigeeren op oen bal Maar er zit geen losheid in of ze openbaart zich in verkeerde richting Dat is jammer Meermalen leest men in de dagbladen over ongelukken din door petroleumlampeo en toestellen zqn ontstaan en waarvan de oorzaak meestal zoo niet altyd gezocht moot worden in eeno onvoorzichtige of ondoelmalige bewaring en behandeling van die verlichtingaen verwarmingtoestellen of van de petroleum zelve Dikwijls wordt er sjeklaagd dat de lampen sloohl licht gefen rooken en walmen zonder dat de reden daarvan te ontdekken is Het kan derhalve nuttig zqn omtrent deze aangelegenheid het een en ander mer te deelen waardoor onaangename ondervinding of ongelukken voorkomen worden Eerstens moet eene goede kwaliteit gezuiverde petroleum I gebezigd worden al is deze ook iets duurder dajir onzuivere petroleum bij eene lagere temperatuu dan gezuiverde ontbrandt De petroleum dient altyd gebrand te worden in metalen len niet in glazi n reservoirs of houders men ia dan Voor eventueel springen der reservoirs en de daaraan verbonden schade schrik en ongelukken gevrijwaard De brandende pit mag niet te dicht bij het ervoir zijn opdat de temperatuur daarvan en van de zich daarin bevindende petroleum niet hooger wordt dan qnvermijdelijk noodig is Als men de vlam der lamp of van het toestel wil nildoen moet de pit of kous eerst zeer laag worden afgedraaid zoodat slechts een kleine vlam behoeft te worden uitgeblazen De v orraad petroleum voor huiselijk geb uik moet altijd in goed gesloten blikken kannen en op eene koele donkere plaats worden bewaard daar licht lucht eU warmte eeu nadeeligen invloed op de hoedanighe der petroleum uitoefenen zoodat zij in phiats Van dunvloeiend en helder te blijven bruingeel en dikvloeiend wordt waarvan slecht roodachtig licht verkorlen der pil rooken en walmen de gevolge zijn Ook het goed schoonmaken der lampen vooral deze erfenis waarop ik eenige rechten meen te hebbes al waren het alleen die waarvan ik afstand heb gedaan maar geloof mij ik kom hier veel meer als broeder dan ais erfgenaam Het is juist op de rechten waarvan ge daarspreekt dat een van mgn vermoedens berust omtrentde vraag waarom Gaston het testament van mij lenig verlangde Ik verzeker u dat ik gedurendede scheiding dikwgis tegen uw broeder over u geaproken heb In de eerste jaren was dat moeilgk ik heb u getsgd waarom hij was nog ernstig vertoornd en die boosheid weril gevoed door geldgebrek en door de vervaldagen van de renten Maartoen alles betaald was toen de herinnering aan degeldverlegenheid was uitgowischt wekte uw naamniet ni0er dezelfde verbittering ik kon over u enuwe dochter spreken en terloops aanmerken zonderer evenwel al te veel op in te gaan natuurlijk hoejammer het was dat zg waarschijnlijk niet zou trouwen al een omdat zij geen bruidschat had Ge hebt gehandeld als vriend en ik ben er uhartelijk dankbaar voor Ik handelde als eerlijk man zooals het eennotaris Jiast die zijn cliënten moet voorlichten zelfsal vraten zg er niet om en hen moet leiden op hetgoede pad naar het ware h t rechtvaardige Vol gens m j eischte de bilhjkheid at ge niet geheelwordt beroofd van een erfenis waarop gij onbetwistbaar eenige rechten hadt Was het ten c inde hettestament in dien zin te veranderen dat Gaston het van de pit of kous en van de openingen die tot den aanvoer vnn de lucht voor de verbranding dienen is een eerste vereiachte om goed helder liohi te verkregen en hot rooken of walmen te voorkomen Meestal worden do lampen doa morgens gereinigd en gevuld en daarna op of bq de plaats in het des winters verwarmd vertrek waar zij des avonds gebruikt worden gestrld dit is niet doelmatig daar dan gedurende den geheelen dag de hierbovengonoemde nadeeüge invloed van warmte lipht als het eeu glazen reservoir is en gedoeltulgk van lucht zich doet gevoelen on ongunstig op het helder branden der lamp wifrkt Men zal dus goed doen om met petroleum gevulde lampen over dag op eene koele en bg een glazen reservoir ook op een donkere plaats te zetten De kousen der lampen en toestellen moeten van losse niet te dichte tof zgn en mot mooielgk op en nedor bewogen kunnen worden zoo dat ds petroleum gemakkelgk opgezogen wordt Als men het bovenstaande in acht neemt steeds metalen reservoirs gebruikt en nimmer haastig oeuo nog brandende petroleumlamp bijvult maar deze eerst uit doet en een weinig laat afkoelen dan zullen vele zoo niet dl meeste ongelukken enz met petroleumlampeo of toeslellen vermeden worden Staten Generaal Tweedï Kambb Zitting van Dinsdag 1 Maart 1892 In deze bijeenkomst der Tweede Karaert die goed bezocht was en ook weder door don horstelden heer Oppedgk werd bijgewoond is besloten deze week verschillende kleinere ontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken in de volgende eek de belastingontwerpen de goedkeuring der akte van Bern betreffende het goederenvervoer op de spoorwegen en de wetsontwerpen op t Nederlanderschap en de olographische lestamenten Voorts om Donderdag en Vrg3agmiddag oponhare vergaderingen Ie houden waarin aan de orde zullen zijn behalve de nominaties voor Hoogen Raad en Rekeukamer deze op Vrijdag de outeigeningsontwerpen voor rioleeriog van Klarendal te Arnhem en voor bouw van het postkantoor te Amsterdam verschillende conclusieo km de motie der heeren Rutgers en Zijp De motie vai den heer Schepel tot instelling van een departement jran landbouw die de Voorzitter aan de orde had willen stellen is op verzoek des voorstellers nog wat bewaard terwijl de heer Bahlmau zijn broodbelastiog heeft ter aarae beleid DINSDAG 1 MAART Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendooro Tegenwoordig 15 leden Afwezig zijn de hk Straver en Oudijk de laatste mat kennisgeving wegenf ongesteldhtid CDe iy den Baad ingekimm ituUen zijn reed in een vortff nr dezer courant medegedeeld Aan de orde De morslellen betr de 2 BurgerKhool voor meiijei De heer IJssel de Schepper opent de disouisie en vangt aan met in herinnering te brengen dat in do laaiate jaren herhaaMelijk uit tal van officieele en andere stukken is gebleken dat de e Burgerschool voor meisjes verbetering behoeft Het doel van de beide thans aanhangige voorstellen zoowel van dat mij terugvroeg tï mogelijk Klaarblijkelijk Zeker en ik houd vooral gaarne aan dezeveronderstelling vast omdat zij troostvol is eu omdatzg de nagedachtenis uws broeders eer zou aandoen terwijl bet voor u voordeelig zou zijn Maar wijdienen er tevens bij in het oog te houden dat betniet de eenige mogelijkheid is Uw broeder heefthet testament dat aar ik roes eerst niet in uwvoordeel was opgesteld misaehien willen veranderenen er bepalingen in willen zetten waarbg aan u en j aan uw dochter werd geschonken hetgeen u toe komt maar hg kan het ook in tegenovergestelden zin hebben veranderd of o k het eenvoudig hebben vernietigd I Was er in zgn houding tot den kaptein iets wat u aan die vernietiging vau het testament doet gelooven Niets en ik moet zelfs erkennen dat zgnomgang nog hartelgker is geworden toen Sixte natot kapitein te zijn bevorderd benoemd werd totordonnansofficier bij generaal Harraca die te Bayonne bevel voert waardoor Sixte in de gelegenheid was meer dan anders te Ourteau te komen I Deze benoeming had de kapitein trouwens ook te danken aan Gaston die een vriend van den generaal was 7 Het is dus niet zeer waarachgnigk dat het testament zou zijn vernietigd P Neon maar daarom moet die veronderstelling van B en W als van het voorstel van spr is ia die behoefte aan verbetoring te voorzien Spr wil allereerst kortelijk de gebreken oantoonen dio volgens veler gevoelen die school aankleven Zij gelden i lo de lokalen die niet aan billgke eischen voldoen 2o zeker gebrek aan aansluiting lusschen het onderwijs aan di Ie en 2e Burgerschool en 3o dat voor het onderwijs aan kinderen van 9 17 jaar niot voldoende leerkrachten aanwezig zijn Een school toch met 8 klassen zou ook 8 onderwijzeressen moeten hebben terwijl hier slechts behalve het Hoofd i onderwgzoresseu zgn terwijl na Dec 90 tijdölgk een 6e onderwijzeres is aangesteld als een gevolg van het feit dat de toevloed van leerlingen met het begin van den cursus 1890 91 lóó groot was dat verwarring dreigde te ontstaan Beide voorstelleir hebben nu tot doel verbetoring te brengen in den gebrekkigen toestand B en W willen het gebouw der school uitbreiden door bijbouw mot 4 lokalen en vermeerdering aan het aantal onderwijzeroasen Spr meent de voorkeur to moeten geven aan opheffing der S laagste klassen toelating op 12jarigen leeftijd verbetering der bestaande lokalen en het hoofd der scl ooi te doen bijstaan door 4 onderwijzeressen Spr betoogt vervolgens dat de toelating op 12 jarigen leeftijd alle aanbeveling vcrdiout do kinderen kunnen dan tot dien leeftijd ongestoord de gewone lagere school mot een voortreffelijk leerplan aHoopeii terwijl daardoor voorkomen wordt dat zooala thans va k geschiedt kinderen van 9 10 of 11 jaar nn ongelijke ontwikkeling op do 2e Burgerschool komen waardoor de toepassing van het daar geldende leerplan uit den aard der zaak schade lijdt Spr had zich gevleid toen hg in de raadsvergadering van 6 Juni 91 ko rtelijk zgn voorstel ontwikkelde dat dit ook w gl daarmede geen verhooging van uitgaven gepaard ging in goede aarde zou vallen bg Burgemeester en WethMders maar tot spr s leedwezen zag hg zich in 0 ieitvtdiC il u bedrogen toen in Octobef het rappyt van B en W bij den Raad inkwam B en W schreven daarin spr blijkbaar een geheel andere bedoeling toe dan hij met zgn voorstel had waarschijnlijk als een gevolg van do omstandigheid dat spr vru ger een poging gesteund had om hier een Hoogere Burgerschool voor meisjes óp te richten B en W zochten blijkbaar achter spr s voorstel iet dat daarin volstrekt niet was te vinden nl den wtnich naar een inrichting van onderwijs voor m u l o in middelbaren geeat die door de Commissie van toezicht op het Lager Ond rwijt wensofaeiqk w geacht doch waaromtrent uit spr s voorstel niet het minste bleek 8pr wilde met een enkel woord hier het volgende in herinnering brengen a verwerping van het voorstel tot oprichting van een Middelbare School voor meisjes in 1887 welke verwerping alleen gebaseerd was op fiiiautieele bezwaren gaf bedoelde Commissie den moed volstrekt niei op maar diende plannen in tot oprichting van een school die als t ware een overgang zou vormen tusschen hot ra u 1 onderwijs en het middelbaar onderwijs en steeds hield de Commissie met taaie roltiarding aan dat denkbeeld vast in de hoop dat later of door een rijks subsidie öf ten gevolge van verbeterde finantieelo omstandigheden or meer kans zou komen op een Middelbare school toch niet geheel worden verworpen Ik heb verteld dat Gaston altgd bleef twijfelen aan zijn vaderschap en dit was de reden dat zijn betrekking tot het kind van Leotine Dufour dikwijls afwissel le tusschen liefde en afkeer Wie weet of hij op den dag toen hij mij het testament terug Maar zijn omgang met den kapitein s hgDtdie veronderstelling toch niet te rechtvaardigen Sedert den dag waarop Gaston mij het testament terng vroeg is de kapitein niet meer op hetkasteel geweest En gedurende de enkele oogenblikken die uw broeder dien dag in deze kamerheeft doorgebracht kwam hij mg zeer ontroerd vooien scheen hij verlangend zoo spoedig mogelijk weerheen te gaan ge ziet dus dat wij ook dezu kans hoe onwaarschijnlgk ook moeten aannemen alle is mogelgk ook dat de kapitein zelf met een teaiameut zal aankomen Dat is best mogelgk In elk geval zullen wij spoedig zekerheid hebben Ik heb intusschen in nw nasM alles latanverzegelen binnen drie dagen zullen wg die kannenwegnemen en een testament vinden indien er eenbestaat Intusschen zijt gg in uw hoedanigheid vannaasten erfgenaam beer en meeater op het kasteel Wordt vervolgd Uit hul rapport van B en W van Nov 91 blijkt gu ten duideigkste meent spr dat zij zich nog niet los hebben kunnen maken vun de vreea voor eene middelnare school Spr verklaart zich beslist tegen een school voor m u I o in middelbaren geest van een school met dergelijk tweeslachtig karakter is hij geenszins een voorstander en nimmer was het ook de bedoelii g van de Commissie zoo n school als permnnenti inrichting van underwga te hebben raoar alleen als oei e van voorloopi j en met van blgvenden aard Spr verklaart uitdrukkelijk lat de door hem bedoelde scliool is eeno onversneden inrichting voor m u 1 o zonder het minste sohgntje vnn middelbaren geest I Vervolgens buhandelt spr do ndviezun der veracliilloiide Schooluuloritoiten In geen dier missiven wordt het voorstel vun B eu W aanbevolen De distncts sohoolopzioner de heer de Cock houdt consequent vol dut een school met eea cursus van 6 16 jarigen leeftijd het meest onnbeveling verdient doch de 9 jarige leeftijd tloor B en W voorgestaan vindt lu bom geen verdediger Een school als de beer ile Cock bedoelt acht ook spr het beste maar spr oordeelt tevens dut deze boven de finaocteele krachten onzer gemuento zou gaan Genoemde autoriteit gei ft ook in overweging verhooging van schoolgelden Het bleek spr niet dut B en W daarmede instcnidon Volkomen tereeht meent spr want eene verhooging van schoolgelden ra i den bloei der school benuduelen De heer de Cock meende verder dat een school ala spr bedoelt niet zou beantwoorden aan het karakter eener lagere school maar spr betreurde dat dezo bewering niet nader was aangetoond De Commissi van toezicht op het L O kon niet meegaan met spr s voorstel omdat lo doarin to weinig bepaalde eischen gesteld werden aan het leerplan 2o du ivensch naar vakonderwijs daarin niet volstrekt wordt uitgi drukl 3o daarin niet de eisch wordt gesteld dat bet onderwijs in de kennis der iiutuur aan een Leeraar van bet middelbaar onderwijs werd opgedragen Spr verklaart ion dien opzichte dat hij met opïet geen leerpLin heeft opgenomen in zgn plan wgl hij dit tamelijk onnoodig achtte en meende ilnt dit niet aan den Raad was maar dut dit opgesteld werd door hot Hoofd der school gecontroleerd door do Commissie en goedgekeurd door de Schoolopzieners eu B en W terwgl het onderwijs in de kennis dor natuur door een Letfraar op pructiscbo bezwaren afstuitte dia api dat denkbeeld deden prijs geven Spr wijdt ten slotle een woord nan de finantieelo zijde der saak Volgens het voorstel van B en W zullen wg zegt apr een koatbare inrichting van onderwijs in het leveu roepen en spr waagt de voronderalelling dat dit voorstel met het oog op de bekende ideeën van den voorzitter die zoo dikwijls in deze vergadering waarschuwde tegen hut doen van groote uitgaven niet zonder moeite is tot stand gekomen Spr toont aan hoe uit een finantiuel oogpunt zgn voorstel eveneens de voorkeur verdient boren dut van B en W terwgl daardoor ook niets gspraejudicieerd wordt op eventueele latere bouwplannen De heer Koning voert daarop het voord en zegt dat lig steeds de 2e Burgerschool voor meisjes heeft afgekeurd en op verbetering gehoopt In de eerste jsren dat spr Lid van den Raad was had hg zelfs een vooiatel van den heer IJeaol de Schepper orider teund om daariu verbetering te brengen En waar in hel rapport van B eu W gezegd wordt dat ook in hun Collcïie wel eens de vraag gedaan i of het niet wenscbelgk zou zijn de laagste klassen der bedoelde school ta doen vervallen daar doet spr zich thans kennen sis degeon die dat ter sprake bra ht Spr was nl eerst lóói het voorstel van den heer de Schepper Ka onderzoek en velerlei bespreking is apr echter later tot de overtuiging gekomen dat do toelating op 12 jarigen leeftgd geen aanbeveling verdient Het hoofd der 2o Burgerschool voor meisjes heeft apr mondeling en achriftelijk verklaard dst de 9 jarijre leeftijd verre do voorkeur verdient aonder nadeel voor hare ontwikkeling kan dan het Miaje tot een andere school overgaan terwgl als dit later geschiedt de eenmaal aangevangen studie wordt afgebrokon en in geheel anderen geest wordt voortgezet Op deze en andere gronden beveelt spr derhalve het voorstel van B en W ton zeerste aan De heer Jager zegt met belangstelling van beide voorstellen te hebben kennis genomen i Het heeft pr strijd gekost om tot eene overtuiging te komen Zoowel de ie ala de 2e Burgerschool staan gunstig bekend en do boofdquaestie is deze is toelating op de 2e Burgerschool op 9 of op 12 jarigen leeftijd 1 beste P Spr verklaart zich voor efue toelating op 9jaris en leeftijd Waar meti meende dat de leerlingen op 9 jarigen leeftijd nog niet voldoende oniffikiceling haalden voor m u 1 onderwgs daar meent apr er op te moeten wijzen dat ftie celfde leerlingen op do Ie Burgerschool toch ook reeds fransoh keren on dus reeds m u 1 o genieten Spr ziet niet in dut zij du niet even good op do 2e Burgerschool zouden kunnen overgaan De heer von Itorson acbt het onnoodig na de zoo dogehjke verdediging vun den hoer IJssel de Schepper nog iets tot lunboveling vun diens voorstel dat door spr ondcrstuund werd te zeggen Spr ondersteunde dut voorstel omdat het rapport vnn B en W spr teleurstelde Aanvunkelgk doed dat bij een eerste lezing hem aangenaam aan met de woorden daarvan kon spr zich wel vereenigen maar B en W kwnmuii ten slolte tot een lieol andere conclusie als spr had gedacht Spr leest daarop do woorden van het rapport von 13 Ociober van B eu W voor en muukt daaruit de gevolgtrekking dat B en W raeenen dat kinderen van 7Vs jaar veel meer ontwikkeling hebben verkregen dan spr mogelijk acbt Spr meent dat het zoowel in t belang van du 3e als van de lo Burgerschool ia dat het voorstel van den heer IJssel do Scliepper wordt aangenomen De heer van der Garden deelt mode dat hij evenals andere raadsleden een bezoek bad ontvangen van but hoofd der 2e Burgerschool voor meisjes die aan eene regeling overeenkomstig het voorstel van B en W de voorkeur gaf Spr vroeg haar wat er dan zou komen van de ook door haar gewenachte aansluiting met do Ie Burgorechool en zij moest toestemmen dat met aanneming van het voorstel van den hler IJssel do Schepper de aansluiting verreweg beter zou zijn dan tot dusver De heer Noothoven van Goor zegt met belangstelling de rede van den heer IJssel de Schepper te hebben gehoord I tusschen iets nieuws hoorde spr daaruit niet Het eenige wat ten gunste van diens voorstel is aan to voeren is lat het t goedkoopste vun beide voorstellen is Nog goedkooper zou zijn de heelo jchool op ie heflfen Waarom dat niet voorgesteld Dut zou zeker het meest logische gevolg ziju van het betoog van den heer IJssel de Schepper Dün kreeg men een afgerond geheel wut tbuns met het geval is De hoer de Cock stelde voor oen school voor kinderen van 0 15 jaar Do heer de Schepper zeide terecht dat zulks te kostbaar zou zijn Toen Gedeputeerde Staten indertijd vorderden een gelegenheid open te stellen waar ook on en minvermogenden vreemde talen zouden kunnen learen bebbon wij zegt spr daarvoor geen school opgericht maar bepaald dat minvorinogendoii voor minder schoolgeld en onvermogenden kosteloos dat onderwijs zouden kunnen genieten In Rotterdam is toen echter eeft school ofi giriöht zooals wg hier hebben die daar ook noodig waa wgl sjouwerlieden endergulgkon daar b v eenige kennis van Engelscherg noodig hebben Tot de oprichting daarvan werkt de heer de Cock in Hotterdara mede Spr eindigt zgn betoog met de verklaring dat z i door de aanneming van het voorstel van den boor IJssel do Schepper de 2o Burgerschool voor meisjes voor goed in den grond bedorven zal wprden De Voorziiter wenscht ook een enkel woord in het midcfen te brengen Spr deelt medo dat een uitvoerig onderzoek heeft aangetoond da t nergens de 12 jarige leeftijd voor de toelating op dergelijke scholen is vastgesteld overal is die 6 of 9 jaar Onget vijfttld zou 6 jaar de rod keur verdienen munr eeno dergelijke inrichting zou te kostbaar zgn voor onzo gemeente Spr geeft daarop do gronden j aon woarom hg aan oen toelating op 9 jarigen leeftijd do voorkeur geelt Het bevreemdde spr voorts dat lio heer IJssel de Schepper die tot tweemaal toe advies wenschte te iragen van de scbool autoriteiteii thans die adviezen niet wil volgen Deze adviezen zijn eenstemmig ongunstig ten opzichte van zijn voorstel en het verwondert spr dat de beer IJssel de Schepper toch zijn voorstel handhaaft Het is waar het voorstel van B en W is iets duurder m ar de Raad die st e a toonde prijs te stellen op goed onderwijs zal zich dezo uitgaven wel Willen getroosten Bg aanneming van het voorstel van don heer IJssel de Schepper zal de 2e Burgerschool voor meisjes eeno geheel andere school worden Spr meent dat men zich niot moet wagen aaneeTO proefneming dïe nog nergens in het land genomen is Spr wil de school behouden de oudeschool van julfr Harde raan welke zoo n goedennaam had door heel het land waar uitstekendevrouwen gevormd werden waarvan er vele ook nogin onze siad wonen de school die thans weer opnieuw populair ia geworden zöodat zelfa het aantalleerlingen van 68 tot 85 is goHommeu Spr hoopt lat de Raad niet zal opzien teijon eenige meerdereuitgaven maar alles doen om voor do gemeente tebehoudon wat gebleken is deugdelgk en nuttig te zijn I De heer van Veen zegt evehals ongetwijfeld allo raadsleden deden de sr ohillend 3 l ikken en rapporten te hebben bestui g et onderzocht Het resultaat daarvan was dat pr zio eent Ie moeten verklaren voor een toela4 K op U jarigen leeftgd Spr geuaugt voorts met lof o er de vroegere school van Mej Hardeman waarop ook meisjes ijiiigen uit de middenklasse die eerst de school vau den heer KrumtTs doorloopen hadden Spr meent dat tegenwoordig do ouders van kinderen uit du middenklasse volstrekt niet minder kosten zullen over hebben vüor goed onderwijs als vroeger integendeel eer meer dan minder De heer IJssel de Schepper beantwoordt daarop eenige bedenkingen tegen zgn voorstel gemaakt Waar de heer van Goor ids eenijte deugd van zijn voorstel aangaf dut het goedkoop wus h ilde spr dit niet tegenspreken maar een afgerond geheel werd door zgn voorstel toch ook op die school bereikt De heer van Goor h ul verder i evraagd waarom niet liover de geheele school Bender opgeheven on verbonden met do school van Citiert Spr weet met of de heir van Goor met een dergelgk voorstel wil voorgaan maar zoo ja waarom niet Uit kieschbeiil eu mtt hot oog op het hoofd der 2e Burgursohool en eenige inoiiilijkheden m de uitvoering heelt spr daaraan echter niet Kedacht Dat m Rotterdam oen school was opgericht om sjouwerlieden fransoh duilach en enïelsoh te loeren zooals do heer v Goor liewoori was mogelijk maar in G uda bestoud daaraan geen behoefte Spr onderwierp ten slutto nog de rapporten der beide schoolopzieners aan eene korte beoordeoling De heer van Goor drukt zijn bevreemding er over uit dat de heer van Vo n begonnen was met den lof te zingen van de school van mej Harderaan om ten slotte zich voor een vooretel te ver iilaren dat die school tuu gronilo moest voeren Wat voorts do heer IJssel de Schepper zeide over die school van sjouwerlieden deed spr het volgende zeggen De hoer de Schepper is gewoon zijno rtdevoerinj gen te doorkruien met aien Dit is mijne gewoonte nooit geweest on ik noem dut slechte manieren die geen navolging verdienen De heer do Cook werkte niet mede tot opriohling van een school voor sjouwerlieden maar van een zooals er hier een is eu die hij hier alkeurt Do heer IJssel de Schepper vraagt daarop nog even het woord en zegt Ik wensoh van den heer van Goor geen goede manieren te learen Nadat de heer Koning daarop zijn gevoelen nog nader heeft toegelicht verklaart de heer van Vreumingen aanvankelijk voor eene toelating op 9 jarigen leeftgd geweest te zgn maar spr is van gevoelen veranderd Vroeger in den tijd van Mej Hardeman was liet usance do meisjes op 12 jarigeu leeftijd op die school te doen het is later usance geworden do 9 jarige leeftijd daan oor aan te neraeu Op verschillende gronden geuft spr de voorkeur aan de toelating op 2 jaar Waar enkele sprekers beweerden dat op de school vnn den heer van Cittert allen gingen die niet bedeeld werden daar wijst spr op lo Tusschenschool waar toch ook schoolgeld betaald wordt De heer van der Garden vreest niet voor het bezwaar door enkele spr geopp rd dat enkele klassen van de school van Cittert zullen worden overbevolkt ten gevolge van aanneming vun het voorstel van den heer IJssel de Schepper De heer van Cittert zelf deelde apr mede daarvoor geen vrees te gevoelen Do heer Noothoven van Goor meent dat de heer van Citlert met geheel onpartijdig is in deze Do heer van der Garden maakte dien heer tot rechter in zgn eigen zaak Laat hij t liever vragen aan de hh Huber en Leopold Deze tooh zeiden ja het kan maar gowenscht is het niet Het voorstel van den heer IJssel de Schepper wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 8 togen 7 stemmen Vóór stemden da hh Iteraon van der Garden Lolsy van der Post van Vreumingen Hoogonboom van Veen an IJasel de Schepper Tegen stemden de hh Koning Prince Hoefharoer Fortuijn proogleever Jager Noothoven van Goor en de Voorzitter De overige beduilen door den Baad genomen zijn reedt in een vorig No dezer courant medegeileeld Niels meer aan de orde zijnde wordl daarop devergadering door den Voorzitter gesloten Baltenlandsch Overzicht Gisteren had onder voorzitterschap van Camol een kabinetsraad plaats waarin de door de Franache ministers tegenover da kamers af te leggen verklaring werd besproken De juiste tekst zal eerst morgen worden vastgesteld Gisteren had op het Vaticaan de ontvangst plaats der kardinalen die den paus hunne getukwensohen op den jaardag ujner wgding l wamen aanbieden Een der kardinalen hield eene redevoering waarin hg den arbeid van paus Leo XIII bg dien van zgn voorganj ef Innooeutius III verfjeleek Innnoentius III gaf den stoot tot de kraiatnchten tosten de muzelmannen terwgl Leo XIII zich ihans fcrplicbt zag een neg mieilgker k Hitioeht tegen de ongeFoovigen san Ie voereA