Goudsche Courant, donderdag 3 maart 1892

üe uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen Qe prfJB por drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoiiderlyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Maart 1892 De jaarlgkache Algemeene vergaderinii van den NnlerUndschen zwembond zal plaats hebben te Gouda p Maandag l8 April e k Heden morgen kreei M van V op de Markt een lenuwtoeval en is aan bet Bureau van Politie werwaart bg gebracht werd weder bijgebracht Do Majoor J C van Sohermboek belaat met het toelicht op de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel heeft gisteren onze ii meente bezocht en heeft in de kazerne die oefeningen bqgewoond Tot lid der Tweede Kamer in het hoofdltieidiatrict Alkmaar is herkozen de heer mr W van der Kaaj met 1283 van de 1323 geldige stemmen Volgens d vaitgestelde lijst bedraagt het aantal kieeers in de gemeente Beeuwijk 237 waaronder zijn begrepen 4 lodgers Van de Jijst van 1891 werden geschrapt lË kiezers In de op W oensdog jl gehouden Raadsvergodering der gemeeute Reeuwgk is benoemd tot onderwijzer aan school A aldaor de beer P de Vries thans in gelgk betrekking te Oudendijk N H De nieuwe postzegels van drie centr bestemd voor den 1 April in te voeren stadspoatdienst zijn gereed Zg lragen de beeltenis der Koningin eu zijn oranjegeel gekleurd Ter voorkoming vnn vergissingen door het publiek Naar iel FranseA EEB8TE DEEL VIII Jo in uw naam ook heb ik orders gegeven voor den l jkdienst benevens voor oen maaltijd tot de ont iigst van de genoodigden waarbij er zijn die van verre komen namelijk uwe bloedverwanten van Orthez van Mauléon on van Saint Palais die elk oogenblik kunnen aankomen Laat mij u nog eens dank zeggen ge hebtin leze treurige omstandigheden gehandeld alsof goeen familielid waart Eenvoudig als notaris Er zgn zulke notarissen niet meer In de omstreken van Parijs at is mogelijk maar ik verzeker u dat er hier bij ons meer notarissen worden gevonden die raet hunne cliëntenbevriend zijn Nu wij eenmaal op dit punt zijn gekomen zou ik zoo gaarne nog iets anders vragen voegde de notaris er mot eenige verlegenheid bij Paus Leo antwoordde dat hy sinds 14 jaren getracht beeft zijn voorganger te evenaren en dat hg al zgn krachten inspande om de volkomen onafhankelijkheid dor kerk te verkrijgen Volgens den lluiohsanzeiger zgn naar aanleiding van do jongste ongeregeldheden te Brrlijn vele betoogingen uit arbeiderskrii gen tot den keizer gericht waarbij leedwezen werd betuigd over het voorgevallene en trouvve verknochtheid i n onwankelbaar vertrouwen in den keizer werden uitgesproken Vooral naar aanleiding vauzeer s keizers rijtoer op 38 Febr 11 door de wiUlbewogen moiischoninonigte die op hem diepen indruk maakte waren ile meest kenschetsende betuigingen van die gevoelens tot den keizer gericht De nationaal liberale artij heeft in eene feesteIgki bijeenkomst te Berlijn haar 26 jarig bestaan hordacht Er waren ongeveer 150 tegenwoordige en vroegere afgovaardigden bijeen De minister Miquol was door een aanval van influenza waaraan hij sinds eenige dagen lijdende is verhinilerd de samenkomst bij te wonen Nadat de heer von B nda een loost op den Keizer had uitgebracht werd door don heer Benuigseii ceno rede gehouden waarin hij onder audo eii teide Tegenover da onlangs opgeworpen bewering dat de oudu poliiioko partyen hebben afgedaan en thans nof slechts sociaalpolitieke aangelegenheden en econoaiiscbe bolangen den doorslag geven is het bestaan der nati iuaalliberale party eeiio uoodzakelijkheid In Dnitschlaud wordt altoos nog zeker idealisme hoog in eere g houdon Daarvoor spreekt ook duidelijk de agitatie der jongste dagen wegens een ideaal jTQorwerp van strijd de schoolwot Deze beweging der gemoederen is krachtiger en scherper dan men veelal mogelijk zou hebben geacht zij is met meer innerlijke kracht uitgebroken dan nog ooit in een vraagstuk van staatkundigen of stolfelijkon aard het geval is geweesti Bij alle onrust en ontevredenheid echter heerscht er onder de nationital liberalen een blij gevoel wanneer zij de hedendaagsolie toestanden vergelijken mot die van vóór 25 jaren bij de oprichting hunner partij Op de e rede volgde eene toespraak van dr Bottcher die namens de partij hulde bracht aan den heer Bennigsen wegens al hetgeen zij hem heeft te danken waarna hem door dr Marquardsou namens de uationaal liberaluii in den Kijksdag en in het Pruisische Huis van afgovaardigden een prachtig bewerkt gedenkblad werd overhandigd Voorts werd er een feestdronk aan p ins Bismarck gewijd en volgden er verdere toosten ook in poéziè Zeer ernstig on dreigend is de toestand in Engeland Ruim 400 001 mijnwerkers in Engeland Schotland en Wales dreigen wegens de verlaging van bun loon waartoe de werkgevers gedwongen schenen omstreeks de helft dezer maand den arbeid te staken Ue duur van die werkstaking al door den mijnwerkersbond die op 16 Maart bijeenkomt worden bepaald maar waarschijnlijk zullen krachtiger invloeden dien willokeurigen termijn wel wijiigon Volgens de l yers is do beweging noch tegen het publiek noch te en de mijuoigonaars gericht Zij trachten zich te verzotten tegen den machtigen invloed dien spoorweg gas en andere maatschappijen op den prijs der steenkool oefenon maatschappijen die hooge dividenden aan hare aandeelhouders betalen terwijl het den raijnbezittera en hunnen arbeiders van jaar tot jaar slechter gaat Vele raijnen betalen in t geheel geen dividend meer en het staat te vreezen dat evenals vroeger de kleine mijnen in de handen der spoorwegmaatschappijen vielen de grootere langzamerhand hetzelfde lot zullen ondergaan Zaterdag slemden de leden van den nationalen bond van mijnwerkers van Durham en North Cumberland do belangrijkste mijudistricten over het voorstel der mijnbezilters om wegens de sterke vermindering van den prijs der steenkool het loon iO pCt te verlagen Dit werd rondweg geweigerd Toon stelden de werkgevers voor dal het loon aanvankelijk mot 5 pCt en later m Mei raet een zelfde bodiag zou verminderd worden of met een dadelijke verlaging van T s P t de zaak als afgedaan zou worden beschouwd De uitkomst der geheelo stemming is nog niet bekend doch wel weet men dat de mijnwerkers van Durham raet geen dezer voorstellen genoogeu hebben genomen en evenals hunne makkers in verscheidene andere districten besloten hebben op 12 Maart het houweel neer te leggen üoze puaestie is afgescheiden van de vraag of men door opzettelijke vorraindenug van de opbrengst lier mijnen den kolenprijs zal trachten op te drijven Dit wordt overwogen door de Miners Federatim de werklieilenvereeiiigmg die hare vertakkingen heeft over Yorkshire de Midlandgraafschappen WestEn geland en Noord Wales on bijn i 300 000 loden telt Tot deze mijnwerkers is nog geen voorstel tot verlajing van hot loon gericht maar toch hangt het hun voortdurend boven het hoofd en om het te vermijden en overbodig te maken hebben zij besloten op 12 Maart voor 2 weken het werk te staken waar door z j den voorraad steenkool zoodanig hopen te doen verminderen dat zij hun tegenwoordig loon dat 40 pCt hooger is ilaa eenige jaren geleden behouden De werkstaking zal een der grootste zijn van on zen lyd In de Storthing is de Noorweegsche Minister President geïnterpelleerd ovordeoonsulaats quaestie Hg verklaarde dat naar de zienswijze van hot Ministerie Noorwegen ten volle het rüclit heeft om in het buitenland eigen consulaten er op na te houden dut dit punt in den Noorwoegschen en niet gelgk de Koning wil in den vereenigd ZwoedschNoor weegaohen Staatsraad moot worden behandeld en afgedaan maar dat de afwikkeling dor bestaande met Zweden gomeenschnppelijke consulaten oen onderwerp van behaudelitig in een gemeenschappelijken Staatsraad moet zijn Naar aanleiding van dit antwoord heoft de interpellant bij de Storthing een voorstel ingediend om met die verklaring in te stommen INGEZONDBN Maandag avond werd in het Cafe Unie een buitengewone algemeenn vergadering gehouden van de Metselaars Verecuiging OndtrUng Hulpbetoon Aan de leden werd bekend gemaakt de toestand der kas welke wegens de heerachonde influenza zeer achter uitgegaan was De uitgaven waren in do laatste 3 maandec 260 nan ziekegold op een ledental van j 63 Aangezien ivij geen donateur hebben zoo werd 1 verder besloten dit iu de Ooudache Courant te plaatsen mot verzcek aan do gegorde burgers om eéuige bijstand hetzij als donateur of als een kleine bgdrage tot in standhouding der Vereoniging Namens het Brstuur J C BRANDT Seorataris ADVERT£NTI£N Heden overleed Ie Boskoop onze geliefde Moeder Behuwdmoeder Groottnoeder en Behnwdgrootmoeder Mejafvroaw HELENA vaw GROOS weduwe van den Heer P Kostisr in Aea onderdom van raim 88 jaren G C GVeREUNÜEK KoSl KR H OVEttEIJNDER P G OVEBEUNDËR C OVEhEUNDER QlUST H A B QVEREIJNDER A M HERMAN m GROOT OVKHKIJNDBB J F HEKMAN de GROOT Gouda 1 Maast 1892 Sociëteit Ons Genoegen Commisaarissen derBocieteit Oms Genukokn brengen ter kenniane ran HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid vao de 6e Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 3 MAART 1892 de SOCIËTEIT van ies avonda ZES UUK ar al GESLOTEN aijn Namens het Bestuur P HERMAN Fz SecretarU Gouda 2 Maart 1892 STEENEOLEir Voortdarend in LÜSBIiNG eene Lading puike grove Kuhr Kachelkolen gedurende de lossing a 77 Cent per mnd k z k vrg te huis Verder puike HAARD VLAM Macliine en Smeekolen tot concurreer end e prijx n Aanbevelend TURFSINGEL Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhan ti Zoon Ten overstaan van Mr L MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zullen in het openbaar worden verkocht op Maa dag 11 April 1892 ten 11 uur s morgens in het Café Hbt Schaakboed te Gouda WOONHÜIS WIEBL EN W 01MHÜIS en PAKHUIS geleekend C 157 en 158 naast eu aan elkander gesitueerd allergun igt op de HOOGE GOUWE binnen O O TJ ID i te zamen groot 245 centiaren en uitmuntend geschikt voor elke groote veel ruimte en goeden stand behoevende Zaak Te veilen in 3 perceelen Zooals in t breede is omschreven in de billetten aan te bieden iji combinatiën en in massa Aanvaarding en betaling op 1 JUNI 1892 of zooveel vroeger als kan worden geconvenieerd met den Eigenaar den beer F HERMAN Fz die genegen is der kooppenningen gevestigd te laten op bet verkochte onder Ie hypothecair verband tegen 4Vj pCt Tenten en op de gewone oonditiën Bezichtiging op 7 8 9 en 10 April op de gewone uren Nadere informatiën by genoemden Eigenaarte Gouda eo Notaris MOLENAAR te Waddinxveen I Regenten der beide Gasthnizen te Gouda wenschen zoo spoedig mogelyk te benoemen een ongehuwd inwonend HIIISHKESTEK in bet S Catharina Gasthuis aldaar Vereischt wordt biet beneden den leeftyd van 35 jaar en in bet bezit van eenige administratieve kennis Aan de betrekking is verbonden kost inwoning en gewone verpleging benevens 250 sjaars Belangstellenden kunnen hunne sollicitatien vrachtvrg inzenden met byvoeging van stukken die ter aanbeveling zouden kunnen strekken aan den Heer C C KNAAP te Gouda Regent Secretaru G J PIimCEGouwel76 in Rudgji RIJWIELEN 2e Hands Safeties i n VOORRAAD FEANSCHE STOOMVERVEEU Ghemischb cd Zwitsersche Wa sctieriJ Gebreveteerd door Z M den Eouing der Belgen H Oppenlieimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen üameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trypen met nauwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bljjven en worden onscljadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No T3 1803 1 4775 VrUdag 4 Maart GOUDSCHE COURANT i ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedore regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratïa opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags veihchynt 0e tdzendlng van advertentifln kan geschieden tot edn nur des namiddags van den dag der uitgave bleef volkomen bedaard en merkte na do lezing even laconiek op Maar die persoon ben t niet mgnheer pastoor Neen dat bogrgp ik vriend antwoordde de priester maar Ik meen toch verstandig te doen door in den eersten tijd geen toeziende voogden meer te vertrouwen die geldgebrek hebben De voogd Het hierboven verhaalde etrekke tot hernieuwdewaarschuwing om den vvoogd die na zgn ontvoogding vellicht onder een ander mom zijn bedfijfzal trachtpn voort te zetten bg zijn verschijningonmiddellgk de deur Ie wijzen T d Door 47 kleerbleekers te s Graveland Kortenhoef QU Loos irecht woonachtig is een verzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gericht waarin de tusschenlcomst der volksvertegenwoordigers wordt verzocht om te verkrijgen dat de bleekerijen wordeu vrijgesteld van de viior dat bedrijf zoo belemmerend werkende wet van 5 Mei 1889 houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatlgen arbeid vau jeugdige penenen en vrouwen De 47 bleekors verzoeken gelijkgesteld te worden met landbouwers eo schippers zoodat de wet op hun bedrijf niet worde toegepast daar hun bedrgf evenals de hier genoemde meestal iü de open lucht geschiedt In ene toelichting die het verzoekschrift vergezelt wori t breedvoerig uiteengezet de wijze waarop de wet voor ben zoo belemmerend werkt en hun zoo sjroole geldelgke verliezen toebrengt Daar reeds voor het uiteengaan der Kamer de heer mr B M Bahlniann een dergelgk verzoek aan den minister deed om ontheffing van dezen druk voor scboenmakerijen en bleerkerijen koesteren onderteekenaars de hoop dat ook in dezen de volksvertegenwoordigers hun belangeh bij de regeering zullen bepleitten eu zij uit de voor hen zoo lastige positie zullen worden verlost worden zij eerst in de laatst dagen dezer maand algemeen verkrijgbaar gesteld De zomerdienst op de spoorwegea zal dit jaar I met 1 Mëi in plaats van met Juni als naar ge woonte aanvangen i j Volgens bet Pbarmaceutisch Weekblad zijn te Berlijn wandelstokken uit bamboes te verkrijgen die in het bovenste gedeelte eene kleine zakapotheok bevatten waarin kluefpleister naalden gzerchloride bloedstelpende watten Hoffman s droppels valeriaantinctuur ammoniak en vaseline Op last van de procureur generaal heeft de sub stituutofficier van justitie mr Lulois appèl aangeteekend tegen hot vonnis vaa de rechtbank te Amsterdam waarbg mr W O Schimmel is vrijgesprokenvan de hem in de dagvaarding te laste gelegdebeschuldiging van vervaUching van geschrifte euverduistering van gelden als directour eener naamlooze vennQotBQhan Kaar men verneemt zal mr Ciit zelf in hooger beroep zijn requisitoir voordragen De zoogenaamde toezieade voogd voor wiens oplichtBïspraktijken de eerw geestelijkheid in de bladen werd gewaarschuwd heeft dezer dagen eene ontmoeting gehad die een debutant oplichter van zijn tuk zou hebben gebracht maar den geroutineerden schurk geun oogenblik uit zijn rol deed vallen Toen hg zich aanmeldde aan de pastorie van een onzer Zuidhollandsche gemeenten bad de pastoor juist de waarschuwing in quaestie gelezen Hg liet echter den man binnenkomen hoorde zijn verhaaltje aan en zei vervolgens laconiek wik zal je eens iets voorlezen beste vriend niet twijfelende of zijn toehoorder zou daarop beschaamd zijn biezen pakken Maar die berekening faalde de toeziende voogd FEUILLETOIM Spreek Nu dan sprak de notaris terwgl hij een derladen viyi zijn lessenaar opondo indien x eneiude uw stand op te houden mfsschien eenig geldnoodig hebt hebt gij het slechts te zeggen Ik dank u Doe het gerust het kan gemakkelijk verrekendworden met de 8ucce sie Uw aanbod treft mij diep mijn waarde Re be nac maar ik hoop er geen gebruik van behoeven te maken In elk geval zult ge toch wel een kop kottiowillen gebruiken Na een nacht in een spoorwaggonte hebben doorgebracht komt gij te voet vao Payoo denk er aan dat le plechtigheid lang kan duren Dit aanbod werd aaarne aangenomen De notaris liet zijn klerkje het valies naar het kasteel brengen Ik ga niet raet u mede sprak hg omdat ikgeloof dat ik maar overbodig zou zijn de ondervinding heeft mij ongelukkig geleerd dat het leedmeestal toeneemt indien men er afleiding aan wilbezorgen Tof ziens en toen hij in het groote salon binnentrad was het niet meer de teekenaar van het wereldbureau gebukt en vernederd door twintig jaren van hard Herken zijn gestalte was hoog opgeheven en door de eenigszius neerhangende wenkbrauwen eh mondhoeken vertoonde zijn gelaat de sporen van oprechte droefheid eu juist die droefheid had hem veredeld geeu onmiddellijke zorgen meer geen hinderlijke onrust maar liooger edeler gewaarwordingen Zij die beneden op hom wachtten waren allen bloedverwifiiten neven uit Biskaye of Béarn enkelen I van Mauléon en Saint Palais die eveneens den naam Barinc droegen anderen de Pédolbidons die van Orthez kwamen Die vrienden zijner jfugd haddon Barinc in geen vijf en twiirtig of dertig jaM gezien maar rij kenden do geschiedenis van zijn ven vol zorgen en strijd Toen zij dan ook van de bedienden vernamen dat hij op het kasteel aanwezig was gevoelden zg oen zekere onrust zoowel net het oog op hun hoogere maatschappelijke positie als in Jiun kwaliteit van belanghebbenilen Zou hg wel schoenen aan zgn voeten hebben da stakk t X En ook aan hoeveel verzoeken om geld te leen zouden zij lijn blootgestehP Even na tien uur kwam men Barino waarschuwen dat de gasten kwamth on hij jjing dus naar beneden Hij had tijd sjenoeg gehad ora zich te vprkleeilen De klachten dow Gaston in do laatste twintig jaar zoo dikwijls hWhaalil waren niet vergeten en bij de hennnoring hoe menigmaal de overledene voor zijn bpoeilor in de bres had moetsan spriageo