Goudsche Courant, vrijdag 4 maart 1892

In eene rede door den beer Goeman Borgcaius oor een paar dagen te Utrecht gehouden in den Protestantenbond beeprak hij het sociale viMgstuk en somde op ia welke optichten hjj Staatabemoeiing noodig achtte Hij zeide Wij lijn den tijd ontgroeid waarin die Staatsbemoeiing beschouwd werd te z uit den booze Maar al ia het lauaei faire loit s patser ia beginsel prijs gegeven in le prac jk merkt men nog te weinig lao de nieuwe richting Hoe geriag in getal z n in ons land nog de wetten tot bescherming van de zwakken Spr gaf een lange opsomming vnu t geen ons nog in die richting ontbreekt hij rekende daaronder o a een goede regeling van het arbeidscontract bindende voorschriften in hel belang Tan de eiligheid en de gezondheid der werklieden lorg ten behoeve van hen die ten gevolge van hun arbeid invaiiede zijn geworden zorg van overheidswege tot tegemoet koming in den grooten woningsnood voldoende rechtszekerheid voor de onvermogenden eene volkomen reehtvaardige verdeeling van lasten leerplicht en in verband daarmede regeling van het vak onderwys het tegengaan van zwendelargen en van bedrog in de levensn iddelen arbeidsraden tot voorkoming eta beslechting van geschillen en tol bevordering van de verzoening van kapitaal en arbeid verlekerinK aan allen van een behoorlgken rustdag betere regeling van de armenzorg toekenning van een rechtmatig aandeel aan de niet bezittooden in het bestuur van 9 lands zaken en stelde daartegenover het weinige wat bij ons tot stand gekomen is de wet van 1874 op initiatief van den heer v Houten vastgesteld onze eerste stap op het gebied der fabriekswetgeving en de wet van den Minister Rttijs waardoor de bescherming die de wet van Houten aan jeugdige kinderen verleende tot jongens en meisjes yan 14 16 jaar en ook tot gehulde vrouwen werd uitgebreid De zegen dien deze wetten reeds hebben versprei4 en die ook in de toekomst niet zal nitblqven vooral wanneer du meergegoeden meer tot het besef komen welk een grodt arbeidsveld hier voor hen open ligt is een bewijs dat in onzen maatsphappelijken toestand ia hulp van de wet op dit gebied niet kan worden gemist Zoolang er nog zoovelen lijn die vrgwUlig niets willen doen indien de wet t niet gebiedt zoolang kunnen wij tot verbetering TBD maatschappelijke kwalen den sterken arm der vet niet missen Bij Véfour te Parijs is een maaltijd gehouden waarop men paardenvleesch als sanc s als pot au feu gebraden in de boter gerookt met pikante saus als fitst als paté te eten kreeg Bg het dessert werd en toes aak gehouden om te wgzen op het klimmend verbruik van paardenvleesch te Parijs 2646 kilo in 1886 21 517 kilo in 1891 dat de helft minder kost dan ossenvleeseh In 1891 bad het slachten van paarden S i millioen frs opgebracht Een paard dat bij den vilder 16 frs opbracht b reggt hg den slachter 75 a 350 frs op In verscheidene restauraties te Bérign zgn speelholen ingericht electrische schellen zijn aangebracht om de spelers t waarschuwen voor ongewcnschie bezoeken Voor een spel kaarten moet 150 H worden betaald Sen jongmenscb wiens vader in een paar avond n 300 000 M beeft verspeeld moet de laak in handen van de justitie hebben gesteld hidden allen zich toorgenomen op bun hoede te ign tg waren neven dal is zoo maar deze bloed verwantschap was goddank ver genoeg om geen verplichtingen op te les e en net verwekte een zekere verrassing toen men hem het salon zag binnen treden niet met klompen aan de voeten maar met laarzen zooals iedereen t Ir wiar de luikeq lieten slechts een flauw licht door maar de stralen die door de reten vielen waren toch voldoende cjp aan te toonen dat zijn zwarte pak er niet kwaul uitzag en dat hjj tamel k netto himdschoenen droeg Nu ontstond er oogenblikkelijk een groote omkeer in do gevoelens en alle banden staken zich uit om I de zijne te drukken Hoe maakt ga tP Kn uw vrouw Hebt ge niet een dochterf Zg beet Anie Dus ge zgt getrouw gebleven aan de overlevering in de familie I t Is een herinnering aaii mijn land Andermaal werden er handdrukken gewisseld De omkeer was zoo volkomen dat men nJi zijn leedwezen over de onaang nit iinhedeo tusschm de beide btondersi te hebben uitgi spraken zelfs zgn afkeuring te kennen gif over Gaston die zoo in zijn wrok was blijveo volharden Dat was een van de zwakheden in zijn karak ter zei een der Barincs van Mauléon De bekende oorlegsoorrespondent van de Dailj Nam de heer Archibald Forbes heeft in de Ntneteenth Century een artikel geschreven over den val van Sedan waarin hij verscheidene persoonlgke ervaringen inededeelt In het kasteel Bellevue en zelfs ie het bed waarin de Keizer den nacht voor zijn vertrok naar Wilhelmshöhe sliep heefl de beer Forbes zooals velen reeds weten dan Tslganden aacbt doorgebracht lo dat kasteel hadden don vorigen morgen do Keizer en de Koning hun gedenkwaardige ontmoeting gehad en de heer Forbes schreef bg een groote eikenhouten tafel een van zgn brieven aan de DaUy Next In het plaatsje was geen voedsel meer te krijgen en de heer Forbes zegt Mgn metgezel knabbelde terneergeslagen aan een hambeen het treurige overschot van onzen voorraad Er was slechts weinig aan te kluiven en in oen driftige bui wierp hg het op de tafel In zijn val wierp het mgu iuktpot om en de inkt stroomde over de tïifel Toen ik eenige maanden later weder het kasteel bezocht werd mg ernstig op een grooten inkulek op de tafel gewezen die zooals de gids vertelde ontstaan was door bet omvallen van den inktkoker gebruikt bij de onderteekening der capitulatie van Sedan De Wimpffen zou dien opgewonden door verontwaardiging en schaamte hebben omgeworpen De gids deelde nog mede dat reeds groote sommen waren geboden voor de tafel met don historischen vlek maar de eigenaar wilde haar voor geen geld missen Het N V d D meldt omtrent de beide vermiste jongens te Amsterdam het volgende Had men alles geweten dan zou t difidelijk geweest zgn dat voor het plan t welk in de jonge gemoederen broedde juisi de feestdag van hun onderwgzer hun het geschiktste tgdstip mo t voorkomen om het te kunnen ten uitvoer brengen Zij hadden nl plan du wijoe wereld in te gaan Een betere gelegenheid dan zoo n feestje waarop gelgk zij slim qverlegden minder dan gewoonlgk op het doen en laten van de jóngeren elet zuu worden en dat hun bovendien een uur voorgaf op den tgd waarop het snood bedrijf ontdekt zou worden eén mooiere gelegenheid was wel niet denkbaar Doch van dat alles wiit men op het uur vanhun vermissing nqg niets de knapen waren wegen niemand wist waarheen t Spreekt van tM dat men Heerst oan een onge luk of aan een misdaad dacht Hoewel t vrij onwaarscbgnigk was dat op klaarlichten dag twee kinderen in een drukke omgeving als die va t de genoemde school zouden verdronken zign zonder dat dit was opgemerkt werd toch in de Keizersgracht tusschen de KegulieVsgraoht en de Utreqhtschestraat renige uren gedregd terwijl inmiddels de politie naar alle kanten nasporingen liet doen Bg de stalhouders de rgtuigonderuemingen aan de stations en aan de uitgangen van de stad overal werd geïnformeerd en overal vruchteloos Toen kwam men op het idee dat de knapen misschien in bun unbezoonenkrid ervan door waren gegaan Daar zij familie in Haartem hadden wonen en het duinenUiid op de meeste jongens een groote aantrekking uitoefent werd op raad van de politie eerst in die richting het onderzoek ingesteld en begaven twee der ouderwgzers vat de school vergezeld f Mun moet toegevend zgn onder familialedan Die toageveadheid moet van weerskanten komen sprak de oudste van de Fédelbidous Die betrekking moest echter niet alleen op toei evendheid berostw maar k door stoSelgke bewijzen worden gestaafd uit dit principe voerden twee van de neven die door leeftijd en positie een zeker overwicht genoten hem naar den hoek der kr mer Kent ge de betrekking die er bestond tusschennw broeder en een zekeren kaptein bij de dragonders Ik heb Bébëaao gesproken Beide nevrn vatton hem tegelijk bg do hand de een rechts de andere links eo drukten die met kracht Dat men die onechte kinderen vooruit helpt prak de een is zeer billijk ik keur het altijd teni stelligste af als vadecs in onz i omstandigheden hun natuurigke kinderen als bedelaars laten opgroeien maar dat men dit doet ten nadeele van de familie dat kan ik niet gae4 vinden Dat keuren wg a sprak de ander Wros o ortuigd dat wij op uwe band zijn en dat wg u beklagen Ge kunt ook op ons rekentn als het er op aitdkomt divn indringer te toonen boe veracbtelgk wij zgn handelingen vinden Urt binnentreden van andere genoodigden stoorde dit vertrouwelijk gesprek en Barine m est weder voor den schoorsteen gaan staan om hen te ontvangen de hand te drukken en een paar woorden met van een rechercheur zich per rytnig derwaarts Het was inmiddels acht uren geworden Langs den geheeleu weg werd niets bespeurd en ook bg de familie was van de knapen niets bekend Op den terugtocht vernam men aar het tolhek bg Halfweg dat aldaar des middags te ongeveer 4 uren twee jongens waaryan een een schooltasch droeg gezien waren maar alle verdere narioht ontbrak Nog behoedzamer dan op den heenweg werd nu naar alle richtingen nitgekoken maar met geen onder gevolg dan dat het rgtuig des nachts te 3 uren onverrichterzake weder terug kwam Men besloot echter op dezelfde wgzo werkzaam te blijven en zoodra t dan ook dag werd begaven zi jh opnieuw twee reoberoheurs langs de Haarlemmer trekvaart opweg Ën eindelgk daar werden de deugnieten vermoeid en afgemat en verkleumd van koude in de diepte aan de kromming van den dgk bg Halfweg gevonden I De elf jarige had zgn mantel beschermend over het jongere broertje uitgespreid en zoo lagen ze bibberend tegen elkander Ondanks de weinig bengdenswaardige positie waarin het tweetal verkeerde weigerde de oudste de kleine waa schier te versuft om iets te zeggen op hoogen toon met de rechercheurs mede te gaan die niets met zijn zaken te maken hadden beweerde bg Maar niettemin werden ze bg een boer onder dak gebracht en na wat versterkt te zgn door boterhammen en warme melk d $ jongens badden sedert het onibgt uiets genuttigd werden zo zoo gauw mogelijk op een overdekten boerenwagen geladen en ventre a terre naar de doodelgk ongeruste moeder gereden Da Heer S is zee oÉcior en vertoeft op hel oogenblik buitenslands Om tien uKeQ gisterenmorgen waren ze weder in de ouderlijke woning Men kan sich de aandoening van de gemartelde moeder voorscellen toen ze de bengels weer in haar armen had I Ze werden natuurIgk zoo gauw mogelijk in bed gestopt waarna de dokter werd gehaald die gelukkig liun gezondheidstoeataud bevredigend kon noemen hetgeen wel hieruit bleek dat ze weldra sliepen als rozen Zoo goed en zoo kwaad als ini inmiddels gelukt was iets omtrent het ontvluchtingsplan uit hen te krügen was het volgende gebleken De oudste had na de lezing van de beroemde geschiedenis vad Bobinson Crusoe een vier dagen geUden het plan opgevat om ook eens zoo iets te onderv indea cn zgu broertje dadelgk voor het heerlgke cKsnkbecfd gewonnen Het rgtuig hadden ze van uit hun schuilplaats heel goed opgemerkt maar dit stilletjes talen passeeren Zij hadden zich oor zoover zg dit zonder hulp doen konden zich zoo goed mogelgk op een lange reis voorbereid overschoenen aangetrokken enz Want er moest verbazend geloopen worden voor je aan de zee kwam dachten ze De elQarige had geprobeerd voor het vertrek bg een goudsmid zgn horloge te gelde te maken maar d goudsmid had het met hot oog op de jeugd van t ventje niet willen accepteeren Voorts had hg nog de pas vernieuwde snaren van zgn viool meegepakt die zouden ook wel geld opbrengen dacht hij Contanten hadden ze hoegenaamd niet bij zich Door ruim 800 inwoners van Heerenveen e omstreken is aan den directeur van het poitlcantoor aldaar kennis gegeven dat zg voortaan des Zondags geene brieven en couranten wenschen te ontvangen met het doel aan de bestellers meer rust op dien a hen te wisselen Hrt was de derde mtal dat hij op deie zelfd plaats die reeks bloadverwanten vrienden buren en onverschilligen waaruit een deftige begrafenisstoet bestaat aan zich zag voorbijgaan den eersten jteer voor zijn moeder toen hij nog een kind was den tweeden keer voor zgn vader links van zijn brpeder on nu alleen voor den broeder zelf dezelfde duisternis hetzelfde gegons van fluisterende stommen hetzelfde droevige aanzien van alle dingen in het alon waar nog niets veranderd was en waar de oude donkere familieportretten die tegen het verbleekte geschilderde behangsel als donkere vlelcken afstaken hem als allgd onderzoekend schenen aan te staren Onder hen die hefti de hand kwamen drukken waren r sleohts enkelen wier naam hij kende ti waar die gelaaUtrekken wekten meerendeels wel berinneringen bij hem op maar welke dat was hom niet dadelijk helder Hij meende te zien dat er beweging kwa i in de hfor en daar verspreide groepjes en dat alle hoofden zich naar ééa kant koerden Onwillekeurig volgd hij hun blikken X Een officier trad binnen Dat is de kapitein sprak een der nWsn fTerit vervolgd jag te geven Onder deze ingezetenen vindt men vooral loden der volkspartg en anti revolutionairen Uit Botterdam wordt gemeld Do heer Oliphant eeu der hoofdmannen van het Leger des Heils trad Maandag avond hier op in eene vergadering met introductie om het doel van het leger uiteen te zeitun en voornamelgk om steun te zoeken voor het alhier opgerichte tehuis voor dakloozen Deze vergadering werd bijgewoond door vele op het gebied van philanthropie werkzame stadgenooton Het door het leger des heils beoogde dool omschreef de heer Oliphant aldus het lenigen van ellende het bestrijden van dronkenschap en onzedelgkhoid het bevorderen van mensclieuliefde terwijl het toorts practisch werkzaam wil zgn door bet verschatfen vau werk Men moet zeido hij het leger 1 iet booordeelen naar uitwendige vormen maar naar het nut dat het sticht Het leger is opgetreden omdat de kerken weinig doen om do lagere standen zedelijk en stoffelijk op te heffen Hg deed ten slotte een beroep op de liefdadigheid der ingezetenen van Rotterdam ten behoeve der inrichting voor dakloozon Om deze in een beter locaal te vestigen en op dreef te brengen heeft hg eene som van f 8000 noodig Er werden voor dit doel inteekenbiljelten rondgedeeld Mevrouw Oliphant Schooh deelde mede dat er op dit oogenblik in de inrichting 60 mannen 12 vrouwen en 10 kinderen zijn opgenomen die gehuisvest worden en des ochtends en des avonds worden gevoed Door deze dame werd verder uitvoerig het woord gevoerd over de vrouwelgke heilsoldalen en over de bevoegdheid der vrouw om nle predikster op Ie treden Door den hoor Wessoln h werden bijzonderheden medegedeeld over de Amsterdamsche inrichting voor dakloozon waarvan bij besinurdor is Hg deed vooral uitkomen dat de verpleegden volle vrijheid genieten Alloen wordt gewaakt togen misbruik van sterken drank Bg het einde der vergadering werd medogedeeld dat er door de aanwezigen voor een bedrag van 629 25 was ingeschreven Aan den uitgang werd voorts eene collecte gehouden Al wat door den beer en mevr Oliphant en den beer Wesselingh werd medegedeeld gaf do overtuiging dat een tehuis voor dnkloozen werkelgk een groot nut sticht en dat velen diu daar worden opgenomen na verontzedelijkt en vtrdierlijkt te zijn op den goeden weg teruggebracht u voor de maatBchnppg behouden worden Dat ook op de zoogenaamde christelgke soholon het getrouw schoolbezoek en het volledig genieten van het lager ondorwgs veel te wenschen overlaat kan o a blijken uit hetgoen de redactie van een weekblad voor christelijk onderwgs I e vrije echoot opmerkt naar aanleiding van de jongste onderwijastatistiek eo de daarin voorkomende vraag Hoeveel leerlingen der school hebben in 1891 den graad van ontwikkeling bereikt dat zg konden geacht worden hel gewoon lager onderwijs volledig genoten te hebben f De schrgvrr heeft maar hoogst zelden een leerling dien hg naar den volksterm voor nuitireleerd boudt Die in 1891 uit zgoe hoogste klasse gingen deden dit voor de meerderheid omdat ze twaalf jaar waren n voor do minderheid omdat de ouders er bovendien bg dachten dat hunne kinderen lang genoeg geleerd hailden zoodat nakr de stem van den onderwijzer niet gevraagd werd Het gebeurt wel dat de raad om een jongen ofeen meisje nog wat op de school te laten gevolgdwordt maar in de moeste gevallen leiden de oudersdaaruit af dat de leerling of buitengewoon geschiktis of dal er oen voordeeltje voor den onderwijzeraan zit hem te behouden De ouders komen er danwel eens toe om dan onderwözar f ai pteiiier tedoen maar meestal moet hg dat bij gelogehhedennog wel eens hoeren on beleeft hij er ten slotte verdriet van f Tot een officieel ontslag op eenen bepaalden tgd en na een soort examen kun bet in vele gevallen niet komen omdat de leerlingen natuurlijk op allerlei tgden en ook in lagere klassen hun twaalf le jaar bereiken en dit nu eenmaal het tgdstip is waarop de ouders gaan denken dat de kinderen wat moeten gaan rei dienen en elke dag langer op school een geldelijk nadeel vertegenwoordizt Maakte de wet het onmogelijk dat kinderen i au 12 jaar als loop of werkjongens en meisjes aangenomen werden zoo zou er in dezen toestand veel verbetering worden gebracht De christelijke schrijver is zoo vrij geweest op de genoe de tabel aan te merken dat hij antwoorden zou op eene eeniitszins andrie vraag namelijk Hoeveel leerlingen bevatte in 181 1 do hoogste afdeeling der hoogste klas omdut anders m de meeste gevallen bet antwoord geen zoude zijn Vraag B is z i onduidelgk Wat ia volledig gewoon lager onderwgs vraagt hij Op t voetspoor van het Leger des Heils heeft E geland ook zijn Kerkleger gesticht door een Anglicaansch geestelijke die iets dergelijks als Booth wilrle ondernemen voor Ie laagste klassen der maatschappij maar zonder het buitengewone van het Leger des Heils De jonge mannen en vrouwen van bet kerkleger zijn leden van da Kngeiache kerk blijven onder baar toezicht en wgden zich na opleiding aan de ersngelisatio en pbilsntrophie in overeunsteinming met den reestelgke van het kerkspel Behalve de twee opleidingshuizen in Londen heeft het Kerkleger nu al 14 itehuizen toevluchtsoorden OB werkinrichtingen voor hulpbehoevenden zes in Londen de ncht overige in de provinciesteden Het veertiende tehuis is dezer dagen door den hertog en de hertogin van Westminster te Bryanston geopend De hertog zeide dat h ij alles goeds wonschte aan Booth s grootsciie plannen maar niet hield van het voortdurend roeren van de groote trom Daarom steunde hg het kerkleger dat ook onder de diepst gezonken wezens werkte maar zonder opzienwekking of zelfverheffing De leider der zaak ds Carlile deelde nu iets luedo uit de werkzaamheden van het genootschap Hij gaf een besohrgving van den vervuilden toestand waarin sommige menschen waren gevonden waardoor zelfs eun bad met oarbol zeep berooking met zwaveldamp en het uitstoomen van kleederen onmachtig bleken van vuilheid en ongedierte te reinigen Hierbg gingen kreten van afgrijzen onder het deftige publiek op BotteolaDdscli Overzicht Do Fransche minister president Loubet heeft heden aan de heeron Hibot en Bourgeois meilodeelinK gedaan van de verklaring welke morgen in Kamer en Senaat zal worden voorgelezen Naar men verneemt zal do heer Loubet in deze verklaring tot uitgangspunt nemen eene zinsnede uit eene redevoering van president Carnet te Montelimart waarin deze zeide dat men alle vraagstukken welke do gemoederen kunnen verontrusten ter zijde moet stellen Een beroep zal worden gedaan op de eensgezindheid en de aaneensluiting der republikeinen Verder zal worden verklaard dat de Begeering met den vasten wil is bezield om orde en eerbied voor de w t in het land te h h i en Het Kabinet zal zich verklaren voor de handharing vAn bet Concordaat en de toepassing der organieke wetten De handelsverdragen zullen gehandhaafd worden Met de verdere ontwikkeling dor wapening zal worden voortgegaan De diplomatie zal hare werjtzame taak welke zg zoo schitterend vervult voortzetten Daardoor verkreeg Frankrgk bondgenootschappen welke als de beste Wfiarborgen kunnen worden benchouwd voor de handhaving van den vrede welke het tegenwoordig kabinet evenzeer als het vorige zal bevorderen Dezer dagen kwam uit Griekenland een bericht dat de buitenwereld versteld heeft doen staan Zooder eenige voorbereiding heeft plotseling de koning de ministen uilf enoodigd hun ontslag te nemen De meerderheid der Kamer en van bot volk is op de hand van den tegenwoordigen minister president Delyanuis Vandaar dat ieder over dezen staatsgreep ten hoogste verbaasd is De eenige uitlegtiittg is te zoeken in den treurigen toestand dor Grieksohe geldmiddelen Men weet dat onlangs door den minister president belangrijke finanoieele hervormingen die door het roekeloos geldJjeheer der laatste tien jaren noodig waren geworden werden aangekondigd lu de Kamer van Afgevaardigden verklaarde de minister toen dat het örieksnhe volk bereid waa zich de aneienl e opdK ringen die de uitschrgving van nieuwe belastingen medebracht te getroosten Te goHjker tgd gaf echter de minister Doligeorges zulk een rooskleurige uiteenzetting van don geldtoestaud in een voor het bniteoland bestemd rondschrijven dat de onwaarheid er van tastbaar was voor ieder Daarbg kwam de rechtsvervolging togen den vorigen premier Tricoupis die van goldrerduistering werd beschuldigd maar voor wien zijn tegenstander Delyannis in de bi es sprong zoodat van de vervolging werd afgezien Delyannis en Tricoupis schenen tot dusverre de eenige die geschikt waren als eerste minister Steeds wisselden zg elkander af maar geen van beiden dééd iets anders voor de financiën dan ze nog wat meer io de war te sturen dan zijn voorganger Waarschijnlgk heefi de koning aan dien toestand een eind willen maken door aan e6n der leiders Tan de onafhankelijke partg do vorming van het nieuwe kabinet op te dragen Het is eeu staatsgreep dien de koning blijken zijn schrijven aan generaal Mavromitschali met geweld van wapeueu zal bekrachtigen Eene eerste v rgadering heeft er te Parijs plaats gehad tot het beramen v n maatregelen voor het vieren van iet socialistisch feest op den eersten Meidag Een veertig gemachiigden war n bijeengekomen voor het meerendeel behoorendo tot de groep bekend onder den naam van Allemanistische socialisten Beeds onmiddellgk nadat de vergadering geopend was openbaarden zich oneenigheden Een gemachtigde van het centraal revolutionair comité heeft aan de commissie van organiaatie van 1 Mei 1891 hot recht betwist om dit jaar opnieuw als voorbereidende organiscerende commissie op te treden Die taak moet opgedragen worden aan bet nationaal secretariaat voor den Arbeid dat in het leven geroepen is om alle socialistische krachten bgeen te brengen Do vergadering heeft zich met dit voorstel niet vereenigd en het mandaat der vorige commissie vernieuwd onder goedkeuring nochtans van de in de volgende week te houden algemeene vergadering van alle werklieden groepen Da correspondent dor Daily New te Barnsley zond aan zijn blad eene beschrijving van de aldaar gehouden bgeenkomit der afgevaardigden van de mgnwerkers in Yorkshire Do heeren deelnemers aan dit l Parlement van Arbeid zegt hij waren verbazend in hunne nopjes want uit de ingekomen berichten bleek dat met alleen Yorkshire maar ook Durham en waarschijnlijk ook Northumberland on Schotland vertegenwoodigd zullen zgn op de conferentie welke op 16 dezer te Londen zal gehouden worden Eeze aansluiting van de v noordelij keu staat gelgk met eene nieuwe schrede tot eene enkele en alomvattende organisatie van de Britsche kolenindustrie Men berekent thans dat er 450 000 man vertegenwoordigende met hunne gezinnon eene bevolking van 1 S50 000 zielen up 12 dezer aan het spelen zullen gaan In Britsch Indie Hongarge Rusland woeden hongersnood en de uit gebrek noodzakelijk voortvloeiende besmettelijke ziekten Er is in Britsch Indie een hongersnood co mité opgericht en de regeering hoeft de opening van volksgaarkeukens bevolen In de bladen wordt bij de regeering op bezuiniging in alle departementen sangedrongen opdat meer gelden kunnen verstrekt worden aan het hongersnood comité terwijl men aandringt op beperking van den graanuitvoer In bet Hongaarsobe district Arva met 20000 inwoners heerscht onder de bevolking niet minder gebrek en ellende dan in de Russische noodlijdende districten Niettemin deelde de overheid nog geen enkele cent ter tegemoetkoming in den nood naar men zegt ontspruit deze misdadige nalatigheid uit nationalen naijver wijl de noodlijdenden bebooren tot het Sla i9cbe niet tot het Magyaarsche ras Een dringend beroep wordt op de Hongaarsobe jrcgeering gedaan om de stervende bevolking te hnip te komen door haar geld te geven en zaaigraan voor de aanbrekonde lente In Rusland blijft do toestand eveneens hartverscheurend Vooral ouder de Germaansche kolonisten as de Wolga ten getale van 300 000 is de ellende onbeschrijfelgk zij leiden nog meer dan de Russische boeren in de andere door hongersnood geteisttrde districten daar de Duitschers in het groote Russische rgkop geen onderstand kunnen rekenen dan op dien van enkele weinige rijke werkgevers De arme kolonisten vreezen dat hun alleen de dood door honger en gebrek staat te wachten Mestplaggen is de eenige brandstof welke den Duitschen kolonist ter verwarming dient en het gebruik daarvan berooft de akkers van de productiekraoht voor het leveren voor nieuwe voedingsmiddelen Alle koloI niston zgn handswerklioden voor het meerendeel I wevers die bg overvloed van werk 3 60 in de maand kunnen verdienen Dit loon wordt niet uitbetaald in geld maar in levensmiddelen Zij staan alle wanhopend diep in de schuld bg hun werkgevers of de aKeateri die hun voordeel doen zoo goed in het hartje van Rusland als in de Lopdensche metropolis met den nood hunner ongelukkige medestervelingen De eenige ontnikkeMe lieden onder de kolonistenzgn de schoolmeesters en de g tstelijkeu die sedert jaren geen salaris ontvingen Treurig verklaart een ooggetuige is het om de kinderen met bleeke gezichten en glinsterende oogen aan het weefgetouwte zien zitten In een hut lag de eigenaar een hianvan 65 jaar in half bewusteloozon toestand te bed Sedert da en had hij geen voedsel genoten en zijnverstand was half verbgstord MARKTBERICHTE M Gouda 3 Maart S i Granen met ruimer aanvoer Stemming Himw Tarwe Zueuwsclie 8 40 a ƒ 9 Mindere