Goudsche Courant, zaterdag 5 maart 1892

1893 Zaterdag 5 Maart 4776 GOUDSCHE COURANT JSieuwB en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlfin kan geschieden tot 66n aar des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 4 Maart 1892 Naar ny uit goede bron vernemeu bestaat hnt vooruomeu om de Spoorwegbrug over de Gouwe tgdens de vernieuwing des nachts gedurende vgf uren voor du scheapvaart open te stellen en die zoo moxelijk ook des daags eenmaal Ie openen tot het doorlaten in do eerste plaats van pas ngiersbooten De vernieuwing heeft plaats zooals wij reeds vroeger mededeelden tusscben 1 Jani eu 16 Julia at Dinsdag 8 Haart zal in eene openbare Vergadering van het Departement Gouda der Maatsohsppg tot Nut van t algemeen optreden de Heer van Loeoen Mariiuet van Zantvoort IJlt 3 Let XjeTT exi Naar het Framci EEB8TE DEEL X 21 Na een vluchtigen blik door het salon te hebben geworpen trad de jonge man op den schoorsteen toe hij was in groot tenue mot de chaoot in den linkerarm liep hij de kamer door schgnbaar zonder acht te geven op do blikken die op hem gericht waren Ge iet wel dat er geenerlei golgkenis bestaat sprak de neef die hem had anngekomligd op fluisterenden toon Maar dat gemis aan gelijkenis schee Barino lang niet zoo treffend als de neof had beweerd bovendien had hij weinig gelegenheid hem goed ép te nemen De kaptein boog en meende voorb j te gaan zonder dat een van do neven anders dan met een lichteu hoofdknik zijn groet beantwoord had toen Barinc hem in een onwillekeurige opwelling als protesteerde hg tegen die stijflieid de hand reikte de iapitein stak hem nu ook de zgne toe en zg wis im VersekeringS Bank aKOSlfiOS üevestig d te Zeist Prov Utrecht Goedgekeurd bij Koninklijke Betluiten d d 23 Februari en 11 Juli 1862 DIRECTIE Jhr F H van de POLL en J hr F van REB NBN Verzekeriixg van Kapitalen bij overlijden en bij leven Gemengde en öit f zet verzekeringen Lijfrenten en Pensioenen De Tarieven goedgekeurd bjj Koninklgke Besluiten dd 14 December 1887 en 19 Maart 1888 zfln volgens de nieuwste gegevens berekend By het aangaan van verzekeringen van minstens ƒ 1800 verzekerd Kapitaal hg overladen deelt men in de winst Prospectussen Formulieren enz kosteloos verkrggbaar bg den Agent voor Gouda en omstreken E KOK Azn Kleiweg Gonda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon V dito ƒ 7 80 a ƒ 8 2B Afwijkende f i ni f 6 Polder ƒ 7 2B a ƒ 7 75 Roode f 1 a f 7 40 Angel ƒ 8 a ƒ 8 BO Rogge Zeenwsche ƒ 7 2B a ƒ 8 Polder ƒ 6 B0 è ƒ 7 Gerst Winter ƒ 4 50 a 4 90 Zomer ƒ 4 80 a 4 80 Chevalier ƒ 5 26 a ƒ 6 Haver per heet ƒ 3 ƒ 4 25 per 100 kilo ƒ 7 a 7 75 Hennepzaad Inlandsch 9 25 a ƒ 9 50 Buitenlandach ƒ 8 a ƒ 8 25 Kanariezaad ƒ 7 ƒ 7 76 Boonen Bruine bonnen ƒ 10 a 12 60 Duivenboouen ƒ 7 a ƒ 7 60 Paardenboonen ƒ 6 26 è ƒ 6 50 Erwten Kookarwten f 11 a ƒ 12 60 Buiienlandsche voererwten per 80 K ƒ 7 a 7 25 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansohe 6 a ƒ 6 25 Cinquantine ƒ 7 80a 8 26 Melkvee red aanvoerjiandel en pryzon vlug Vette varkens weinig aanvoer handel ving 23 a 26 et per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 19 a 21 ot por half K G Magere Biggen weinig aanv r handel redel f 0 46 a f 0 90 per week Vette schapen weinig aanvoer handel zeer klein soort 10 Nuchtere kalveren goede aanvjer handel vlug ƒ 5 a f 9 Fokkalveren ƒ 10 a 16 Aangevoerd 5 partijen kaas handel vlug Iste qual ƒ 24 a ƒ 27 Noordhollandaohe ƒ 25 a ƒ 26 Boter goede nanvoer handel redelijk Goeboter f M i f 1 60 per kilo Weiboter 1 30 a 1 40 per kilo KEi lLl9ISGEVll G HerUk van Maten en Gewichten BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland van 15 December 1891 no i Prov Blad no 71 brengen ter kennis dor Ingezetenen dezer Gemeente dat de HEKIJK der Maten en Gewichten dit jaar zn plaats hebben van 14 M4ART tot 12 APRIL op alle werkdagen van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 uur in het daartoe ingericht lokaal aan den Groeneweg naast de Eerste Opunbar Burgerschool voor JoiigensJ Dat da lelti r C m den gewonen schrijfvorm bestemd IS tot goedkeunngsmerk van Maten en Gewichten zoowel bij den nieuwen IJK als den HERUK dat voor de verdeeling der workeaamheden tot bevordering van den geiegelden gang van den Herijk ninr volgorde der wijken aan de huizen der IJkplichtigea briefjes znllen worden bezorgd houdende opgaaf van den dag en hel uur waarop zij hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk zullen kunnen aanbieden lerwijl zg die onvoorziens zoodanig briefje uiet mochten ontvangen zich tot het bekomen daarvan op de boven aangewezen dagen en uren voor den Herijk in dez Gemeente aan het boveogenoemd IJklokaai kunnen vervoegen Wordende belangh btenden voorts herinnerd aat zij terplicht zijs hunne Maten en GeWichten behoorlijk schoon en volkomen droog tot het ondergaan van den Henjk aan te bieden dat na 1 October a s het gebruiken of voorhanden hebben van Maten en Gewichten niet voorzien van de vereischte stempelmerken verboden en strafbaar is dat zij die van deze gelegenheid voor den Herijk in deze Gemeente geen gebruik gemaakt hebben alsnog tut 1 Octobwr a s hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan vau den Herijk kunnen aanbieden aan bet IJkkantoor te RoUerdam op Dinsdag en Vrijdag van elke week van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uren en des Lamiddags van 1 tot 3 uren lat de onderdeelen van het Gram uitsluitend aan h het IJ4ckantoor te Rotterdam geverifieerd worden Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht aangaan aangemaand zich novenstaande gelegenheid voor den Herijk ten jiiitte te maken ten einde te voorkomen de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor hem zouden ontstaan Gouda 2 Maart 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUM N0TEERIi GËi van de Makelaars C dtzlaar Schalkwijk te Kotterdani De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 15 MaartApril lererin ƒ 7 Mei en iunileve ring ƒ 6 90 Juli lei ring 6 95 Augustus levering ƒ 7 September October Novemberen Deoemberlevering 7 Zeilend ƒ 7 25 Burgerlijke Stand GEBOREy 2 Maart Maria ouders A P den Hertog en J Buitelaar Elizabeth Theodora ouders J Simonis en T J van Bloklaud OVERLEDEN 1 Maart J C Janknegt huisv van C B mn der Ree 33 j C Jansen 69 j 11 m GEHUWD 2 Ma8rt J Verhoek en M van den Berg J Ouderkerk en A A van der Want Beeuwijk GEBOREN Maria Boadew jna ouders A Kruit en J Verbree Erancina ouders J van den Heuvel on A van Spongen Klazina ouders J van der Heijden on J WiUschut OVERLEDEN W Braun 2 m J de Wit 1 j M Vermeulen 64 j Stolwjjk GEBOREN Margaretlia ouder J de Vreugt en J Braanker OVERLEDEN C Z derlaau 73 j ADVERTENTIÊN Het LEGER DES HEILS zal op DIi SDAG 8 MAART een bijeenkomst honden in de Zaal ORANJE n NEDERLAND Turfmarkt Gouda Toegangskaarten Tan at beden Terkrggbaar a 25 C t bijden Heer MAASKANT en s avonds aan bet Lokaal DEUREN OPEN 7 UUR Aanvang 8 unr Kapt VAN TONGEREN STEENROL Binnenkori wachtende ëene li drove Enlir EACHEL waaruit wy tot 73 Cent per tl L contant zonder korting vrg in huis afleveren ECHTE BELGISCHE j ANTHEACIT NOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vnikachels f 1 60 per H L JAIT PEIUCE Co Kantoor TURKMARKT H 101 Gouda 3 Maart 1892 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRlNKMAiN en ZOOW te Gouda Ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaria te Waddinxveen zullen in het openbMr worden verkocht Op Maandag 11 April 1892 ten 11 nnr s morgens in het Café Hbt Schaakbord te Gouda nmmimm en WOONHUIS en PAKHUIS geteekend C 157 en 158 naast eu aan elkander gesitueerd allergnnstigt op de HOOGE GOUWE binnen O O TJ D te zamen groot 245 centiaren en uitmuntend geschikt voor elke groote veel ruimte en goeden stand behoevende Zaak Te veilen in 3 perceelen Zooals in t breede is omschreven in de billetten aan te bieden in combinatiën en in massa Aanvaarding en betaling op 1 JUNI 1892 of zooveel vroeger als kan worden geconvenieerd met den Eigenaar den heer F HERMAN Fz die genegen is der kooppenningen gevestigd te laten op het verkochte onder Ie hypothecair verband tegen i pCt renten en op de gewone conditiën Bezichtiging op 7 8 9 en 11 April op de gewone uren Nadere information bjj genoemden Eigenaar te Gouda en Notaris MOLENAAR te Waddinxveen S van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelyk hn voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIE8 Prfls per flacon 35 Cent Likdoorns Eeltbiobbels etc vinden radikale genezing bë het gebmilf van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prfls per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depóthouder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel on ZALM Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAAMS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr a per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilzonderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND contributie te zorgen en dikt Donateurs niet wordenaapgenomen t Woensdagavond omstreeks half acht ontstond er tq Bodegraven een felle brand in eene hofstede gelegen in de Meije en be ooud door S de Bruin Woonhuis en hooiberg beniveils vgf koeien werden eene prooi der vlammen Met levensgevaar werden vrouw eu kinderen gered Het verbrande was verzekerd Naar het Vod verneemt het rapport door de inspecteurs der krankzinnigeBgestiohteu aan burg en weth van s Hage uitgebraoht over den toestand vau het geslicht aldaar niet zeer gunstig Op de vraag van Burg en Weth of i met gerustheid kunnen voortgaan de patiënten daarheen ter verpleging te zenden moeten de inspectettra niet bevredigend hebben geantwoord Hoe rijk ons lan i aia vils blijkt wel uit het feit dat wi met oiize 4 aii lfioeB raktsa IVimiUioen koeien bi zitWn terwgl Engeland er sleehls 4 tnillioen hoeft en naar do verhouding wat zielental aangaat 23 millioen stuks rundvee behoorde te hebbeu En dit te moer daar in Engeland en Nederland de uitgestrektheid van het weiland die vau het bouwland wordt geacht te evenaren In veel ongunstiger verhouding itaan de weilandeu in Doitschland Oostenrijk en Denemarken nl 1 morgen weide tegen 3 s raotgeii bouwland en in Wurtemburg en Beieren van I morgen weide tegen 2 i morgen bouwland terwijl Fraukrgk op 25 500 000 hectaren bouwland slechts 4 198 000 heet weilan l bezit Toch bezit Frankrgk 11 000 000 koeien dus bijna 3 maal meer dnn Engeland waaruit duidolgk blijkt dat Engeland lang niet voldoende profiteert van zijne gunstige positie In Frankrijk inoi teu dozo gunstige Gisteravond werd in het Café Unie eeno vergadering met genoodigdeo gehouden ten doel hebbende de oprichting van een ziekenfonds welke vergadering door oen 30 tal personen werd bqgeweond Nadat de Voorzitter de vergadering had geopend verzocht hq de aanwezigen zich als lid te doen insohr jvoK of zioh te verwijderen want een ander had met hun zaken uiet noodig Daarop verwgderden zich eenige genoodigden zoodat niets dnn leden overbleven De voprnaamste bepalingen werflen alsnu vastgesteld en zijn in hoofdzaak 12 Ct ooiitributie per week en na I jaar lidmaatschap ƒ 6 per week uitkeering en het batig saldo elk jaar deelen De voorwaarrlen zgn ingeval van uitkeering by ziekte leer aannemelyk eu niet zoo scherp afgebakend als b j andere plaatselijke vereenigingen Een edele daad mag het voorts genoemd worden dat een der leden zich j eheel bclangloos gedurende een maand beeft aangeboden om als bode voor de inning der FEVILLETOIM selde een lichten handdruk Hebt ge hem de hand gegeven P zeide een vande Barines toen de kaptein zich verwijderd bad Evenals aan alle genoodigden Hebt ge dan zijn zilveren pattei en zijn nestelsniet gezien Welke patte Op zijn dolman zijn epauletten als ge hetliever zoo wilt noemen Welnu wat beteekenen die pattes I De neef die bij zijn huwelgk uit den dienst wasgegaan en op de hoogte bleek vau do militaire gebruiken haalde de schouders op Men komt niet in groot uniform bg de begrafenis van een vriend sprak hij Hg is aldusgekleed gekomen om zgn rechten te doen gelden envan Ie daken te verkondigen dat hij aanneemt eenzoon van Gaston to zgn Hoewel deze opmerkingen fluisterend werden geuit konden zg niet onopgemerkt voorbijgaan en terwijl sommigen zich afvroegen watzg koniien te bcteekenen hebben sloegen andereu den kaptein nieuwsgierig gado men had gezien hoe koel de neven hrm ontvingen dat de broeder hem dehaud had toegestoken en nu wisi men niet meer waaraan zich te houden Het binnentreden van den notaris Kébénac gaf eenige afleiding Daarop volgden noï weder verscheidene andere genoodigden en weldra was hot salon overiol zij ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt resullaten jgn vorkregen na 1860 toon onze kanalisatie en die in België speciaal ter bewatering en verbetering van weidelanden aldaar eene erustige zaak an onderzoek is geweest Naar de MiddeU Ct verneemt zou er gegrond uitzicht bestaan dat binnen eenige maanden de voorwaarden waaronder intercommunaal telephoon verkeer kan worden toegestaan voor alle exploitanten van telephoonnetten dezelfde zullen zijn Men zoekt nog altijd te vergeefs naar den Haarlemsohen moordenaar De naaste buur van de vermoorde vrmwen schgot een zeer gewichtige getuige te zijn Hg vertelde dat Ug ten kwart over acht uur door aanaohellende voorbijgangers werd eewaarschuwd wegens den vreeselij ken rook die door de reeten van de vensters in het huisje naar buiten drong Naar buiten snellende vood hij de woning gesloten en kou kg daar onmogelijk binnon komen Eene achterdeur uitkomende op een plaatsje was met den ketting gesloten zoodat het hnis huga dien w niet kon vnw laten zijn Aan een drietal personen gelukte het de scharnierep van de deur los te wriugen en zoo toegang tot de woning te krggen waar men het bekende schouwspel aantrof De voordeur was met een gewoon diohtvallend slot gealoloii zoodat de moordenaar door deze do woning moei verlaten hebben en de deur achter zich dicht getrokken Nog denzelfdeu avond verzekert de buurman werd in zijne w ning de werkster der vermoorden door de politie in verhoor genomen en zou daarbij hebben verklaard om half 8 de woning te hebben verlaten zoodat dan de moord de vernieling van bedden stoelen en kasten en het zoeken naar waarden waarvoor men meende dat de misdadiger zioh zooveel tijil gegund had in een half uur zou moeten geschied zgn die het eerst waren gekomen maakten plaats voor da lateren en men verspreidde zich in den toia waar men bovendien wat meer vrgheid van spreken had Hebt ge opgelet dat Barinc kaptein Sixte deband reikte Kon hg het nalaten Wel dat hangt maar af van het standpunt vanwaar men de zaak beschouwt Juist Indien de kaptein een zoon is van Ds SaintOristeau dan is hg in elk geval een neef vanBarinc en dan is het toch wel hot mins wat den doen kan als hij den 20on van zijn broeder de hand geeft indien hij geen zoon is eu op da begrafeniskomt om de laatste eer te bewijzen aan iemand die hem zooveel goed beeft gedaan dan Igkl het mgnog moeilijker voor de familie om hem die dezehulde komt bewgzen de hand te onthouden Zelfs indien hg zioh een fortuin laat vermaken waarvan hij de familie berooft Dan vind ik lat Barinc meer dan flink heeft gehandeld Zg u neven keurdeflibet af Om zgn groot tenue Zij die op de hoogte waren van de gebruiken bg de militairen schepten er altgd behagen in de bepalingen uit te leggen aan hen die er uieta van af wisten dit vormde een i nderwerp van gesprek totdat de Igkbezorgers kwamen Welke plaats zou de kapitein bg den stoet in