Goudsche Courant, zaterdag 5 maart 1892

1W WWP5P l W ff B l5lïS 1 Bij dit terhoor ton de werkster hebben opgegeTen dst zij een natuurlijke dochter van den overleden man van eene der vermoorden was welke omstandigheid die nimmer merkbaar was gefeest aanleiding had gegeven dat zij b de weéüme zoo vele jaren had gewerkt en ook in bet testament stond op elkander dat men dadelijk zou uitroepen t Is zijn zoon maar aan den anderen kant was hel verschil in uiterlijk niet groot genoeg dat men kon zeggen er kan geenerlei bloedvarwantschsp tusscben heif bestaan De een was in zijn jeugd een elegant jongmens geweest de snditr was aen knip officier de een behoorde bepaald t de donkere type da andere vermengde in zgn pirsoun het bruin en het blond ziehier het eenige bei luit waartoe de nadere beschouwing leidde en da irop kon men zioh toch met recht niet gronden on het vadersenap aan le nemen of te verwerpen Sedert het voorval van don handdruk hield één vraag Barinc bezig moest hij den kaptein uitnoodigen om aan het dejeuner deel te nemen ja of neen Al vond hij zelf reedenen om deze uituoodigiug te recbtvaiirdigen aan den anderen kant maakte de afkeuring ler neven het ook weer moeiljk Gelukkig kwam Eébénsc hem op het kerkhof op het Aógenblik namelgk dat er een besluit moest worden Anomen te hulp M Ds tegenwoordigheid van den kapitein aan tafer zal misschien voor u zoowel als voor hem onaangenaam zijn wilt ge dal ik hem met mg mede naar huis neem Dat zal u uit de verlogeuheid helpen Dat zal ons uit de verlegenheid helpen had d e notaris eigentijk moeten zeggen want zgn houding tusscben die twee ugelgke erfgenamen was ook lastig Een neeuwstorm van gewold een zoogenaamde blizzard woei verleden Zaterdag over Newfoundland JËen aantal visohschuiten die in de nabqheid der kust waren werden zeewaarts gedreven terwql ijsschotsen zich tegen de kust ophoopten en deze versperden De arme visschers kampten laugrti tyd vruchteloos met weer en wiud Het was verschrikkelijk koud En toeu de storm eindelijk bedaarde en een gedeelte de kust wist te bereiken bleek het dat 13 mannen doodgevroren waren alle anderen meer of i in bevroren ledematen haddon en van de Ï20 die op zee waren waarschijnlijk 160 waren omgekomen Ook na den storm stond de zee hol en de thermometer beneden nul zich hij den Ëngelsohen mynwerkersbnnd aangesloten hebben aangenomen Alleen Staffordshirn maakt nog een uitzondering In Schotland zal in bgna alle districten het werk gelijktijdig worden gestaakt Na den 12n Maart zullen alleen in Northumberlaiul en Wales nog werklieden aan den arbeid blyven In de Bettisfieldroiju een der grootste perken in Flintshire hebben de arbeiders te kennen gegeven dst zy gedurende eeoigen tijd slechts 5 dagen van de week zullen werken In eene bestuursvergailering van de Midlandmijn werkersvereeniging werd er nadrukkelijk op gewezen dat het doel der werkstaking niet was eene loonsverhooging te verkrijg rn maar de oude loonen te behouden die door de patroons waren verlaagd Voorts zou op de vergadering die den 15n te Londen zal worden gehouden wordrn voorgesteld de werkstaking voorloopig slechts éóu week te lateu duren Voor het Hof van het Fransche departement Cóte d Or hei ft dezer dagen een zonderling tooneel plaats gehad Iemand die wegens moord terechtstond ontroerde bij zijn verhoor zoozeer dat hij een toeval kreeg Toeu men hem eiudelyk met groote moeite had bijgebracht kwam de eerste getuige voor het duurde weinige oogenblikken en ook deze viel op den grondi uan eene hevige crisis ter prooi Hij werd weggebracht en raeo hervatte hot getuigenverhoor maar zie een der recbter plaatsvervaugers gevoelde zich zoo kwalijk dat de zitting op zijn verzoek verdaagd werd Bij de hervatting bleek echter een der rechters door het gebeurde zóó aangegrepen dat hij flauw viel Wel werd hij bggebracht maar hij was zoo ongesteld dat de behandeling der zaak geen voortgang kon hebben De kolenmarkt heeft de prijzen onmiddellijk met ƒ 1 50 en later met 60 els verhoogd De Londensche kolenhandelaars besloten den prijs voor verbruikers in Londen met 1 20 per ton te vermeerderen Er is weinig voorraad en de kleinhandelaars bestormen de magazijnen voor den verkoop in t klein ia de prgs met ƒ 1 per ton gestegen Een Beutertelegram meldt dat gister de pry ƒ 2 40 per ton gerezen was op de beurs In andere lakken van nijverheid zal het besluit der nijnwerkers slerk gevoeld worden Zoo zyn er versoheideiie ijzerwerkers die hun hoogo ens niet meer zullen kunnen stoken en bijge olg reeds nu hun werkvolk hebben aangezegd dat zij zullen moeten worden ontslagen indien de werkstaking der mijnwerkers langer dan een week duurt Bovendien is het aanmaken van een hoogoven wanneer die eenmaal uitgpdoofd is zeer kostliaar Yolgens de Parijsche Figaro heeft lord Saluiunf Zaterdagavond in het Grooty l ostkautoor te Londen zitten luisteren naar hetgeen in de Opéra Comique te Fargs werd ten beste gegeven Zooals men weet werden verleden jaar Londen en Parijs door de telephoon verbonden en thans doet daarbij de theatrophoon dienst om hatgeeiv in schouwburg of concertzaal ten gel oore wordt gebracht uit de eene stad in de andere weer te geven De heeren G Smnady en Mnrinoeitch ziju volgens de Figaro de uitvinders van de tbeatrophoon die reeds in de voorname Parijsche restaurants ea cafe s voorhanden is Te Nagpoer in Indië werd dezer dagen een moordenaar voor den Kngelschen districts magistraat gebracht De bijl waarmede de misdaad gepleegd was werd op de tafel gelegd waarachter de magistraat zat Plotseling sprong ie moordenaar op greep de bijl en brachl den rechter eene gevaarlijke hoofdwonde toe Ficn tweeöe slag werd door den toegesprongen adjunct magistraat afgeweerd en de moordenaar na een korte worsteling geboeid Aan een particuliere corresppudentie van t HU ontleenen wij het volgende liet besluit van de vergadering van kolenwerkera te Manchester is nu door alle vereenigingen die De aanstaande groole werkstaking is verschillend van de meesie andere De werklieden staken het werk niet omdat zij zich verongelijkt achten door de patroons maar hebben zich juist bij onze werkgevers legen een anderen vijand aangesloten Er is een economische bedoeling iu het spel De patroons zeggen dat zij niet langer dezelfde loonen kunnen blijven uitbetalen omdat de steenkoolprijzen zoo sterk gedaald zjjn De werklieden begrijpen zeer goed dat ile patroons het niet tegen lage pryzen kunnen uithouden maar daarom juist willen zij nu de prijzen opdrijven Het is dus om de markt niet om Je werkgevers te dwingen dat de kolenarI beidera he werk staken Hnnne redeneering is I dat aangezien overvMed lage prysen geefi en gebrek hooge prgzen er een soort van koolhongersnood kunstmatig moet worden aangekweekt zoodat de pryzen vanzelf verhoogd orden door de verminderde voortbrenging Uit dit oogpunt is het ook zeer verklaarbaar waarom sommigen vijf dagen iu de week willen werken zooals boven vermeld werd en anderen den aciiturigeu arbeidsdag wenschen in te voeren Het doel der arbeiders is overal hetzelfde nl door verminderdcvoortbrenging de markt te dwingen tot prijsverhooging zoojdat de patroons billijke winsten kunnen maken en de oude looaeo ku nnen blijven uitbetalen Volgens do laatste bericht m doet ook iu Sheffield de crisis zich slerk gevoelen j de prjjzon stegen daar reeds met ƒ 1 80 per ton erder hebben de werklieden van de gierfabrieken die in onmiddellijk verband met de steenkolenmijnen van lord Durham nemen vroegen de nieuwsgierigen zich af Indien zijn groot lenne een recht moest aandniden dan kon de plaais die hij innam ook een beteekenis hebben Terwijl de familie vooraan ging mengde de kapitein tich onder de menigte Bn het was ook onder die menigte dat hij plaats nam iij iet kerkgebouw zonder dat iets in zijn houding er op wees dat hij aan de eene rij meer gewicht hechtte dan aan de andere De bloedverwanten zaten in het met rouwfloors behangen koor dat edert jaren aan de Saint Cristeaus behoorde de kapitein bleef met de anderen in hot ruim Maar daar hg vlak tegenover de farailiehanken stond n zijn uniform sterk afstak tegen de zwarte kieedt D der anderen moest hg Barinc telkens in heli ooz vallen bü kon niet nalaten hem dan een oogenbliic gade te slaan en le denken Aan du woorden y a zijn neef igeenerlei gelgkenis ie uge De kaptein was minder lang dan Qaston maal evenals deze was hg kloek gebouwd rank imi gevormd en lenig en evenals bij waren zijn gelaantrelfken regelmatig en fijn zgn neus recht en firaai evenals hg ook eindelijk had hij donker haar maar terwijl de baard van Gaston zwart was en zijn gelaatskleur donker was de snor van den kapitein blond en zgn gelaatskleur blank dit vobral vormde het grootste verschil tusscben hen dit verschil was niet zoo sterk om de bewering te staven dat er geeuerlei gelijkenis bestond Zij geleken niet zóó werken aanzegging ontvangen dat met het oog op de aanstaande strike de arbeid gestaakt zal worden Ook een groot nantnl beambten van den North Easternspoorweg krygen gedaan De mijnwerkers in Cumberland hebben zich bij de algemeene beweging aangesloten zoodat op den 12n Maart nog 5000 hunner den arbeid lateu rusten Te Ijonden hrersoht een ongewone levendigheid in den steenkolenhandel De kolendragers blijven om zoo te zeggen uacht eu dag in het getouw terwyl de handelaren zioh moeten bepalen tot de orders die onmogelijk uitstel kunnen lijden Wanneer bet weder nog eonigen tijd z o koud blijft als op het oogenblik zullen de mingegoedun door de stijging der prijzen veel ongemak ondervinden De veroordeeling van Iu eu 2e den 12 Dec IDmonet en de wed Chaillon veroordeeld wegens moord op hun oom en tante te Le Mans 3e Cournou den 22 Dec veroordeeld te Aii wegei s moord op een jonge dienstmaagd wier levetf hy had doen verzekeren 4e David veroordeeld den 24 Dec te Nantes wegens moord op twee oude vrouwen 5o Marchadoii den 23 Jan veroordeeld wegens moord op een grijsaard 6e Dagmntclioff deken der souteneurs den 3n Februari te Parijs veroordeeld wegens moord op de vrouw met welke hij den kost verdiende j 7e Eelut den 6n Februari te Melun veroordeeld wegens moord op zijn vrou v die hem bedreigde een door hem gepleegde misdaad bekend te maken 8e Juïllard te Reims veroordeeld wegens moord op een oude herbergierster 9b Claude Charton den 25n Februari te Dyon gevonnist wegens moord diefsial en brandstichting lOe Anastav In De Kampioen komt een geestig artikel voor waarin de vraag gesteld wordt hoe Hildebraud die in Varen en Bgden de middelen an vervoer van zijn lijd bespreekt wel denken mocht over het wielryden De schrijver Sigma wyst erop hoc bet rijwiel geen var die gebreken aankleeft waarover Beets zich beklaagde Onhoorbaar zegt hij glijden wg langs de stralen en zelfs het weiuigje stoeten dat onze machines doen zien wij te verhelpen door al breeder en dikker wordende gutta percha banden Ons wiel zou Hildebrand dus niet vergelijken met een scbokkeu te nauwe dreunende vuile tochtige harde tuitelige rammelende builkar En zoo vol is het nog niet op do wegen dat wg gek worden van het gesnor aan onze ooren en t gedonder aan onze voeten En ook in de stoomboot klaagt ildebrand dat de verveling in volle kracht komt en men zich ziek drinkt aan chocolade en bouillon eu billerljes en likeurtje allemaal nadeolen die wij op ons rijwiel niet kennen En Hildebrand eindigt met een lofzang op de spoorwegen Maar als bet rijwiel toen bestaan had zou het dan niet geweest zijn Kijwielen I heerlijke rgwielen op u zal niet ge rookt worden want daar is geen adem Indien de vriendschap benevens een gevoel van rechtvaardigheid hem deden wenschen dat de erfenis van Gaston aan zijn ouden vriend zou vervallen zoo was het toch meer in het belang van zgn zaak dat de kaptein erfde Erfde Barinc van zijn broeder dan zou hij onge twgfeld het kasteel eu de landerijen behondeo om die later als familiegoed op zgn dochter over t drage De kaptein daarentegen zou geen redenen van dien aard hebben om bel kasteel te behouden integendeel het w s aarsehijnlijker dat hg bet zou verkoopen en dit zou een reeks winstgevende aoten na zich sl wn die op het oogenblik dal de notaris zich uil de zaken wilde tarugirekkou ter gelegener ure de inkomsten lutn zijn notariaat verbonden ion vergroeien Ckider deze omstandigheden was het du zaak op even goeden voet te blijven met den erfgenaam al met hem die zooveel kans had om logalnir te zgn Vandaar Z jn voorstel om den kapitein aan zijn tafel te uoodigen hij bewees Barinc een dienst in een moeilijke omstandigheid en tegelijk gaf hij een bewgs van beleefdheid en voorkomendheid jegens den kapitein die ongetwijfeld gekwetst nfoest zijn Joor de wijze waarop hij door de familie werd ontvangen twee Tuegen dus in één klap Tordt vervolgd Op u zul niet gesUpen worden want daar is geen I rust I Op u zal niet worden gebabbeld waut daar is geen tgd I Op u geen bedorven lucht geen moeders met lastige kinderen geen rookers geen dronkaards of veelvraten want daar is geen plaats voor I Vernietigers vau groote afstanden iu den zomer zijl gij hut die ons door do stad on land over grens en naar den vreemde voert I Eu Hildebrand zou de dicbtadur in zich hebben voelen vloeien eu zou een lofgedicht hebbon aangeheven op ons on onze rijwielen Staten Generaal Tweede Kameb Ziiting vi ii Doiidui dhg 3 Maart 1892 De Kuinef behandelde ontoigonmgsweiten voor Klanidal bg Ariibum en voor hot postkantoor en andere werken te Amsterdam Het tweede lokte eenig debat nil tusscben den minister eu de heeren Hartogli eu Lovy over de onteigening parione welke onze wet tha is niet kent Do Haagsche afgevaardigde de hoer Guyot behaalde gestound iloor deu heor Eöell een overwinning op een eeustenimige commissie van vijf leden die bijjoiider welwillend gusterad waa voor de aanvraag van eltelijkij gepensiouoerdo werklieden van s Rijks werf die van oordeel waren dat de jaren door hen voor een aannemer op de werf gewerkt ten overechto niet in berekeeing waren gekomeü voor bun ponsioHU Huu halfslachtige positie in dio vroeger bestaande eigenaardige verhouding kon zeker tot uiteouioopende opvattingen aanleiding geven i maar de boer Guyot had geen ongelijk dat hij de Kamer geen bepaalde uitspraak ivilde laten doen omdat in elk geval het ruoht der adressanten zeer twgfeluchtig was En volmaakt afdoende was de opmerking vau den heor Róell dat daar de wet bg geschillen over haar tocpasiing procedure voor den Baad van Stale voonohrijft een uitspraak der Regeeriug voorgelicht door dat lichaam behoort ie worden afgewacht alvorens de Kamer zich in de zaak mengt In deze silting ijn de geloofsbrieven van den beer Van der Kaay reeds ingekomen en onderzocht en bleek dat niet de heer Borgesius de Regeering zal interpelleeren over den toestand der krankzinnigüugeslichlen De A Jpelioormche Ct deelt omtrent don loeatnnd lu het noodlijdende dorp Beets bet volgende mode Er i8 waarlijk niet te veel gezegd in de oproeping veeleer te weinig Voor iemand die daar nooit is geweest is hel onmogelijk zich een juist deukbeeld te vormen van de onvergetelgke armoede en ellende Bijna jaartgks verd riuken er door den hoogen waterstand een of meer personen maar honderden Igdeu een levon dit schier geen leven genoemd kan worden In krotten waarbij de heihutten ten uwent paleizen ziju die op een flinke boerderg voor varkenshokken zoudon worden afgekeurd wonen die menichen en daaruit worden ze dan nog verdreven door een onnoodig hoogen waterstand Waarom wordt er niet ingepolderd t geld is er immers zoo vraagt gij Ja t gold is er dat is waar en t wa er t vorige jaar en het vorigejaar ook en toch wordt er niet ingepolderd En vraagt ge in die streken hoe dat komt dan zeggen ze u Omdat de commissaris der Koningin eu baron ronvan Lijnden de hoofdeigenaren der hier gelegen maadlaoden er voordeel bij hebben dat deze mnadlanden zoo lang onder water blijven Komen zo te vroeg boven water dan kau de vorst sohade doen aan de gwswortels on de opbreagst is geringer Bovendien is hel slik zeer vruchtbaar Bg inpolderiiig wans van deze goedkoops bumssliug geen sprake meer en dan komen er polderlasten Of dit nn werkelijk de reden i dat niet ingeDolderd wordt zal een onderzoek dienen uit te maken M i is het noodig dat hierover een belder Koht opga Het geld is er do arbeider snakken naar iveik het werk moet gedaan worden Waarom wordt het dan niet gedaan Naar schgn le oordeelen is zeer gevaarlgk ik zal dm ook geen oordeel uitspreken maar wa in de betrokken streken zooveel over deze zaak gesproken wordt en niemand nuier aan schijn denkt doch als eoo feit voorstelt wat ik hierover neersehreef daar ver ehijnt ile commissaris der Koningrn in een zoo ongitii tig daglicht dat de Beguerin niet mag faaIsteiit zioh d zaak aan le trekken Hoe het zg die arme bewoners van Beets zgn er sitclit aan toe hulp is noodig dringend noodig Aan het DU v Ned wordt nog medegedeeld Op last van auiorileilen is te Beets Fr eenkiot verbrand dat lot woning van oen gezin diende doch feitelijk onbewoonbaar was wegens het ongedierte i De predikant v d Bruggen aldaar zal pogingen 1 aanwenden uit Beets o assende gezinnen naar Ca nada Amerika te doen verl uizon Hij heefl zich in deze gewend tot den heer Insinger te Amsterdam Omtrent de Zeeuwsche meisjes die in haar eigenaardig costuum voor de Enquête Commissie te s Hage verschenen wordt nader uit Yorseko gemeld Zes meisjes on twee manneu één oesterkweeker en één opzichter waren door de Enquête Commissie opgeroepen Een der meisjes Ida Kosten had haar werkpak waarin de meisjes iu zee haar werk verrichten beslaande in tot aan den buik reikende vetlooron zeelaarzen olierok en broek medegenomen te s Hage zich daarin verkleed en zich zoo aan de Commussie voorgesteld Tevens hadden zg bij zich een pan met brood oestors in hun eorsta levensjaar waarvan door Adriana Dijkwel eenige door de Commissie werden afgestoken met het afsteekrnesje dat daartoe medegenomen was een schoonmaakbeite tot hot reinigen van reeds gebruikte pannen model dakpannen on een kngptang waarmede de pan vastgehouden wordt als ze In de 4calk gedompeld wordt na aan alle zijdon niet kalk bedekt er uitgenomen en op stapels op den vasten wal gezet wordt om ze goed te laten drogen opdat zij later ook in stapels op den bodem dor zee gezet wordende de oestorzaadjes zal kunnen opvangen eu langzamerhand doen groeien Een oestorzaadkorrel is niet grooler dan een speldenkop als bet znadjo zioh op do pannen gaat neerzetten Bij een goeden oogst ziiten er wel meer dan honderd op een pau dit jaar helaas niet meer dau 20 of 26 stuks ja veelal veel minder op sommige pannen zelfs geen enkele De hoer Rochussen de voorzitter der Enquêtecommissie eu do leden hebben de raeiskens allerminzaamst bejegend De jongedochters verwierven aller tevredenheid over hare antwoorden en gedragingen Gisterenmorgen ontvingen allen eene dankbetuiging van den heor Rochussen De luidjes hebben zich zeor vermaakt en zullen hunne reis naar Den Haag op 26 Fe or 1892 hun leven lang met het grootste genoegen herdenken De moonl op wijlen De Kraker molenaar te Zaamslag gepleegd heeft aanleiding geireven tot nog eene andere rechtszaak die Dinsdag ochtend Toor de rechtbank to Middelburg werd behandeld Op het bankje der beklaagden nam thans plaats G K oud 17 jaar molenaarsknecht thans te Vorden ter zake dat hij deatgda molenaarsknecht bij Cornolis Anthonie Louwerse te Zaamslag keunis dragende van hel vooroemen lot het vermoorden van Pieter de Kraker welke moord in den avond van 1 October 1891 omstreeks 8 ure door vermelden Louwerse in vereeniging met Maria do Ruij ter vrouw van De Kraker is gepleegd opzotielgk heeft nago laten van dat vooruemeii tot moord tgdig voldoende kennis te geven betzij aan de ambtenaren der justitie of politie helzg aan genoemden P de Kraker De beklaagde erkende het voornemen van Louwergo geweten te hebben doch verklaarde daarvan geen inededeeling gedaan te hebben omdat Louwerse hem op verschillende manieren beangstigd had on gedreigd Uit de verklaringen van den rechter mr S Gratama die de in lructio in zake den moord van de Kraker heeft geleid Heek dat deze bekl als getuige gehoord was zonder dat hij iets van hetgeen hem bekend was wilde loslaten Eerst toen Louwerse bekend had is ook getuige door de mand gevallen Hg heeft toen eene volledige bekentenis afgelegd en gezegd en gazwegen te hebben omdat hem een plaatsvervanger voor de militie en later de molen was i ebofd Van bedreigingen beeft hij toen volstrekt niet gorept Bekl hield vof door Louwerse op verfohillende manieren angstig gemaakt en met een l evolver bedreigd te zijn wat intusschen door Louwerso die mede al getuige gehoord werd even als de wed de Ktaker werd ontkend De officier van justitje die t gelukkig achtte dat het feit waarvoor deze boklaagdd terecht stond i het nieuwe strafwetboek straf baar is gesteld maar de straf die er tegen is bedreigd veel le gering aohtte eischte tegen den bekl 6 maanden gevangeniwtraf Uitspraak over acht dagen T O O 3Sr lEI E L Gisterenavond had de laatste abonncmentsvoor stetliiig plaats in de Sociëteit Ons Genoegen Met Kolterdamsche gezelschap onder directie der bh Le Gras Haspel voerde op het bljjspel Stadslucht van Blumenthal en Kadelburg dat gelijk elders ook hiur veel succes had Bij het programma dat voor de voorstelling word verspreid was een uitvoerige critiofc gevoegd met een vrg gedetailleerde beschrgving van den inhoud Daardoor wist het heele publiek al voordat het scherm I opging wal er zou komec en iggrd het verrassende van vele aardige tooneelljes ons ontnomen doch daar slaat tegenover dat men nu alle aandacht kon I wijdon aan do prachtige staaltjes van tooneel speel kunst die ons te genieten werden gegeven Niet alleen echter het spel ook het stuk voldeed uitstekend Met leven in oen kleine stad is daarin aardiz getoekend eu op humoristische wijze worden enkele eigenaardigheden gehekeld die de b wouer I van dergelijke pUalsjes ontsieren Dat de levens lustige ingeuiour gewoon aan het leven in Berlijn moeiolijk aardon kon in een zoo saaie omgeving als I dio waarin zijn scboonpapa ich be oog laat zich I denken eu do botsingen die tusscben die personen I mvermijdelijk waren gaven aanleiding tot lal van amusante tooneelljes Verscheidene komisch getee kende figuren komen daarin voor waartoe wij wijzen op Dokter Crusius den oud student die plotseling door do kennismaking met Frit Fleraming weer zijn oude levenslust voelt ontwaken op de twee typischj figuren lan Mevr Arusledt en Crusius en voorts op Bernard Gempe die steeds i i alles vijf minuten te laat kwam Het spel van alle artisten Uie daarin optradou was goed In het bijzonder vermelden wg D Haspels dio itr Crusius uitstekend weergaf van Ker fkhovan die do rol van den fabrikant Schrotrr van Rosier Faasseii had overguuomen en Tarlaud iifi als Frits Flemming goed op zijn plaats was Van de dames muntte uit Marie van Eijsden Vink Deze laatste vourstelüng mag dus iu allo opzichten goed geslaagd hoeten Bulteolandscb Overzicht De ministerieele verklaring waarmede het nieuwe Fransche kabinet zijne intrede gedaan heeft in dekamer bevnl met veel meer dan reeds aangekondigd was Deze verklaring werd door de Kamer welke in zeer opgewekte stemming verkeerde in verschillenden zin opgevat VSu eden der uiterste rechterzijde en der linkerzijde vielen di heer üoubet bij de voorlezing herhaaldelijk in de rede het slot der verklaringlokte eenige toejuiching utt doch van de uiterste rechterzijde en Ie linkerzijde ging gemor op L e afgevaardigde Rivet hield daarna een interpellatie en vroeg nadere verklaringen opdat allo achterdocht verdwijue Inzonderheid stelde hij de Vraag wsl de plannen der regeeriuir zijn betreffende de toenadering tusscben Kerk en Staat De minister Bibot anWoordde dat er geen verstandhouding met Rome beslaat betreffende de encycliek Tusschen Kerk en Staat kau slecht een concordaat bestaan Wg hebben vervolgde de minister de gedragslijn onzer voorgangers gevolgd Wij hebben de aandacht van don Heiligen Stoel gevestigd op versobillende gevaarlijke maatregelon voornamelijk wal den verkiezingscatechisinus bjtroft De minister las daarna de stukken voor waarin door het overige kabinet aan den Heiligen Stoel worden ontvouwd de moeilgkheden om het concordaat te doen eerbiedigen indien de bisschoppen voortgingen met zulke algemedne veroordeelde stappen De Pau beloofde daarop een einde te maken aan de betoogingen der bisschoppen en den verkiezingscatechismus te schorsen De teer Bivel steldo de volgende motie met welker eerste gedeelte de regeeriug zich had vereenigd De Kamer de verklaring der regeering goedkeurende en ovortuigil dal zg niet zal toelaten dat eenige vreemde macht in de inwendige aangelegenheden des lands ingrgpt gaat over lot de orde van don dag Dtze motie werd mot 448 tegen 91 stefadlÈn aangenomen De vrijmoedigheid waarmede vele Duitsohe bladen de jongste rede van den keizer besproken hebben zal hun wellicht duur te slaan komen Een vervolging wegens majesteitsschenuis is inge steld tegen de Költtische Zeitung en tegen de nati onaalliberale Nttteste Naciriciten te Berlijn legen het laatstgeiioemdo blad wegens het overnemen van eeü ariikel uil de Times Het nieuws uit Engeland blgft weinig bemoedigend De eigenaars van kolclimgnen in Yorkshire hielden te Leeds een vergadering waarin afgevaardigden viln den MijnwerlgH bond werden ontvangen maar tot een vergelijk kwam men niet De aanstaande groote werkstaking i verschilled van de meeste andere Da werklieden stakerf J werk niet omdat zg zich verongelijkt achten i de patroons maar hebben icb juist bg hun werkgevers legen een anderen vga nd aangeiloten Er i een oeconomiscbe bedoeling in het spel Ue patroons zeggen dat zij niet langer dezelfde loonen kunnent blijven uitbaialen omdat de steenkoolprijzen loo sterk geflaald zgn De werklieden begrgpen zeer goed dal de patroons het niet tegen lage prgzen kuuneu uithouden mtar duron juist willen xg nu