Goudsche Courant, zaterdag 5 maart 1892

Haandag i maH AS 189d GOUDSCHE COURANT IMeuws en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken De iDzendlng van advertentlön kan geBohieden tot d nor döa namiddags van den dag der uitgave de prijzen opdrgven Het is dus om de markt liiet om de werkp evers Ie dwingen dat de kolenarbeiders het werk staken Daarom wensohen sommigen 5 dagen in de week te werken anderen weer di n aohturigen arbeidsdag in te voeren Het doel der arbeiders is overal hetzelfde nl door verminderde voortbrenging de markt to dwingen tot prgsverhooging zoodat de patroons billyke winsten maken en de oude loonen kuiiuuu blijven uitbetalen Er zijn drie belanghebbende partijen zegt de DailyNews de mgneigenaar de concessionaris on de mijnwerkers Hoe lager de prijzen zijn hoe grooler winst de eigenaar tegenwoordig maakt want boe grooter de omzet is hoe meer hg ontvangt De landeigenaars hebben hun het voorbeeld gegeven minder pacht te ontvangrn als de opbrengsten van het land verminderen en de mgueigenaars hun deel van het verlies zullen dragen als de prgzen lager worden waaronder thans in de eerste plaats de loonen Igden £ r is voel te zeggen voor de raeening van de mijnwerkers meent bet blad al was t alleen maar om de variatie dat t even goed tou zgn als het verlies t eerst aan de andere zijde werd gevoel Het besluit van de vergadering van Manoheiter is nu door alle vereeuigiiigeo die zich bij den Engelschen raijnwerkersbond hebbon aangesloten aangenomen Alleen Staffordshire maakt nog een uitzondering In Schotland zal in bgna alle districten het werk gelijktgdig worijen gestaakt In de Bettisfieldmijtt een der grootste werken in Flintshire hebben de arbeiders te kennen gegeven dat zg gedurende eenigen tgd slechts 5 dagen per week zullen werken Deze werkstaking zal de grootste zgn die totnogtoe in Europa voorkwam Men berekent thas dat er 450 000 man vertegenwoordigende met hun gezinzen een bevolking van 1 350 000 zielen op 12 dezer aan het spelen zooals de uitdrukking luidt zullen gaan Op de vergadering die den 16n Ie Londen zal worden gehouden zal worden voorgesteld de werkstaking voorloopig slechtd een week te laten duren In andere tukken van ngverheid ül het besluit der mijnwerkers st rk gevoeld worden Zoq zijn er verscheidene ijzerwerkers die hun hoogovens niet meer zullen kunnen stoken en bijgevolg reeds nu hun werkvolk hebben aangesigd dat zg zullen moeten warden onalagen indien de werkstaking der mijnwerkers langer ilan een week duurt bovendien is het aanmaken van een hoogoven wanneer die eenmaal uitgedoofd is zeer kostbaar De werklieden van de ijzerfabrieken die in onI middellijk verband met de steeokolenmgneu van lard Durham werken hebben aanzegging ontvangen dat met h4 S P l aanstaande strike de arbeid gestaakt zal wordi n Ook een groot ailotal beambten van den North Eiisternspoorweg krijgt gedaan Te Londen heerscht een ongewone levendigheid in den steenkolenhandel De kolendragers blijven om zoo te zeggen nacht en diig in het touw terwijl de handelaren zieh moeten bepalen tot de orders die onmogehjk uitstel kunnen lijden Wanneer het woder nog eenigen tgd zoo koud blijft als op het oogeublik zullen de miugegoeden door de stijging der pnjzen veel ongemak en de armen veel ellende ouderviaden Wat er in G rlekenland sedert Maandag plaats gehad heeft 18 niets ijiinder dan een staatsgreep waarvan op lit oogunblik nog slechts dit gezegd kan worden dat althans de openbare orde niet gestoord IS Over de beteekenis daarv B £n de gevolgen voor koning George en zijne dynastie valt op het oogeublik niet te oQrdeelen Dwaas voorzeker is de gissing van het Journal deê déèaü dat de Koning tot den staatsgreep zijne toevlucht nam omdat de Kamer geweigerd had den vorigen minister president Trikoupis wegens het door hem gevoerde beheer in slaat van beschuldiging te stellen want in dat geval zou toch zeker koning Gsoige denzelfden Trikoupis niet bij zich ontboden hebben om een nieuw Kabinet te vormen Dat overigera ile treurige financieele toestand het gevolg van het wanbeheer van Trikoupis niet meer echter dan van de meeste zgner voort gangers van invloed zal geweest zgu op het basluides Konings ligt voor de hand In verband daarmede is de volgende gissing door do Belgische Réjorme gemaakt niet zoo geheel onwaarschijnlijk In Griekenland zijn gelyk in alle Oostersche landen de parlementaire partijen weinig anders dan coterieën niet door beginselen maar door particuliere belangen bijeengehouden die het bezit der macht hoofdzakelijk slechts als het middel beschouwen om zich en hunne aanhangers te bovoordeelen Toen nu de Kamermeerderheid doof bleek voor hot brengen der financieele jflers ïVedke gebracht zouden moeten worden om in den berooiden toestand der schatkist verbetering to brengen heeft de Koning misschien door eene krachtige daad aan dit kleingeestige kliekgeknoei een en einde illon maken overtuigd de openbare meening aan zyne zijde te zullen hebben indien zij naar waarheid zou zijn ingelicht over de lage egoïstische politiek der machthebbenden Het is duidelgk idat is dit de juiste verklaring van den staatsgreep de Koning gewaagd spel gespeeld heeft waarbij voor hem elven zoo niet zelfs voor zgne dynastie de Koningskroon de inzet is Evenwel hetzij herhaald tot op dit oogenblik kan men slechts gissen naar de oorzaak van den staatsgreep van koning jeorge want ze is tot dusver nog niet bekend PËTROLIlUMiXOTEKRI GIKN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt wat heden flauw I co Tankfust 7 1B Maartlevering f 7 April Mei Juni eu Julilevering 6 a0 Augustus levering 6 95 September temberOctober OctoberNovembor en December levering 7 ADVÏSIITENTIËN ♦ Berallen van een Zoon S A H M BANTZINGER Breuk EL Qouda 3 Maart 1892 Het kind ons op den 7 Dec 1 1 geschonken is ons heden door den dood ontnomen J J WOUDENBERG j A M woudenbergNetten Gouda 4 Maart 1892 Heden overleed te Amtterdam in den onderdom van 43 jaar onze geliefde Echtgenoot Moeder Zoster en üehuwdznster Mevrouw JOHANNA WILHELMINA van MAARSEVEEN geb Bokhoven Uit aller naam P P VAN MAARSEVEEN Amtterdam Parijt Gouda 2 Maart 1892 Nijmegen den Haag ündergeteekende gedurende enkele jaren als hnlp werkzaam geweest bg den vrachtrgder A KOMMER geeft by deze kennis aan het geacht publiek van Schoonhoven Haaetrecht Gouda en ometreken dat hg te beginnen üii 8ÜAG 15 MAART a s driemaal s weeks en wel des DINSDAGS DONDERDAGS en ZATERDAGS van Sclioonlioveii naar Gouda v v at0ijden en beveelt zich beleefd aan tot het doen van alle werkmaamheden welke aan het vrachtrijden verbimden xijn belovende steeds voor eene accurate bedieoing en soliede aflevering zorg te dragen Voorloopig adres ten huize van mgn Vader A VAN DEB PAUW Metselaar In de Nes te Schtmilimen M VAN DER PAUW Mevrouw CREMER Crabethstraat vraagt tegen MEI eene liSSVSHi P G als MEID ALLEEN Loon Qitar bekwaamheid Zeer Hette Gesteendrukte NAAEAAKTJES worden GELEVERD door A BRiNmiAX en Zn AFSLUITING van de Brug by het Kofaehuis deEap Het Gemeentebestuur van Gouda maakt bekend dat de Brug over de Brêevaart bg het Ko£5ehuis de Kap wegens vernieuwing gedurende veerHien dagen ingaande MAANDAG den 7 MAART a s voor Rgtuigen Paarden en Vee mmm zal 2ijn BELAHSHIJEE VEREOOPINa eener aanzienlgke partg Manufacturen De Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda zal op D I N S D A G 8 MAART 1892 en volgenden dag smorgeni 10 uur in zgn Verkooplokaal aan de Peperstraat Wgk K 252 aldaar publiek verkoopea een aanzienlgke party Voorjaars en Zome stoffen bestaande in Zwarte en Qekleurde LA£ENS BÜKSKING SATIN DE LAINE KAMGAREN CHEVIOT Coupons voor Pantalons DEMI SAI80N ST0FFEN eene groote aorteering DAMESSTOFFEN als Zwart THIBET Zwarte ZLIDB MERINOdSEN heele en halve LINNENS ZAKDOEKEN DAMAST BAAU BEVER FLANEL G9RDIJNEN KEPER AMERSFOORT BOEZERÜENGOED ENGELSCHLEDER WOLLEN KATOENEN TOENENen PAARDEDEKEN8 Witte en Gekleurde SPREIJEN Voorts een sorteering DAMES en Wilr DBRMANTELS Te zien daags te voren van 12 tot 4 uur STEENROLEIV Binnenkort wachtende eene lading 3rove Rulir EACHELEOLEN waaruit wg tot 7S Cent per II L contant zonder korting vrg in huis afleveren ECHTE BELGISCflE AUTHEACnNOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vulkachek f f 60 per H L JAIT PEIITCE Co Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 3 Maart 1892 Alom te bekomen BE mmi MM of de beschrgving der beroemde geachilderdt Kerfcglazeii vfin de Groot of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazeu der csrtonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht deir beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wduter Crabetb P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelfersflruk van A Brinkman kZooM De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlgke Nommen VUF CENTEN Éêm BU deze Coarant behoort een BUroejcsel BINNENLAND Maart 1882 2 Maart jl is alhier door GOUDA In den murgen van insluiping ontvreemd 1 bruine demi saison met kraag Vfin dezelfde stof bruin overtrokken knoopen zwart gestreepte voering en kleppen op de buitenvakken in de zakken een zwarte portetnounaie inhoudende ongeveor 60 cents aan klei geld en twee sleuteltjes een BopmsohKatholiek kerkboekje en een paar zwart glaoé handschoenen De oommissaris van politie verzoekt opsporing en bericht Tot Gemeente Veldwaohter en Bode te Nieuwpoorl is roet ingang van 12 Maart benoemd de agent van Politie 2e klasse N Vermaat alhier Benoemd te Haastrecht in den Polder Roze ndaal tot vorrzitter de Heer H A Montya Idem in den Polder Hoog en Laag Btlwijk de Heer H Uittenbogaart Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoonhoven worden pogingen aangewend om bet bestaande brievenvervoer tusachen Schoonhoven en Gouda te behouden Het zou toch voor de gemeente Schoonhoven die toch al zoo misdeeld is uen ware ramp zijh wanneer men het middel van vervoer op Gouda dat tevens dient tot brievenvervoer moest missen Vooral wanneer de wateren gestremd zijn maken de diligencedienaten de eenige gelegenheid uit om ons met de buitenwereld in verbinding te stellen en die FEVILLETOll Naar het Framch EERSTE DEEL XI t Was reeds vrg laat in den namiddag toen de laatste gasten het kasteel verlieten bg het afscheid wisselden de neven met Bat nc stevige handdrukken vergezeld van hun beste wenschfn en betuigingen vai genegenheid Wg zgn geheel op uw hand Reken op ons Nooit kan ik aannemen dat Gaston u eenerfenis zou hebben onthouden die u zoo zondereenigen twgfel toekoint Op het oogenblik yan zijn dood herstelt meude zwakheden in het leven begaan Indien Gaston zooals Rébénac beweert eenmaal een testament beeft gemaakt is dat nu natuurlijk door hem vernietigd Daarom alleen heeft hij het teruggenomen Verleent niet ons te tolegrafeeren nis de zegels worden afgenomen gelegenheden zyn voor h ndl en verkeer onmisbaar Niet ieder is in staat ogl een rgiuig te huren en injonderheid voor ben di irpor zaken zich ver1 plaatsen moeten is bet te hopen dat niet op nieuw grooto moeielijkheden zullen vi rrgr en waardoor het verblijf in die gemeente met bezwaren gepaard gaat Schoonk a De beslissing van Ged Sta n van ZuidHollaudvan 22 Febr jl op reÈlamefcingebracht tegen deloting voor de nationalu miÜMo voor de gemeenteLeidon der lichting 1898 overweegt dat de aanwezigheid van twee nummers StS in de lotingsbus iseene onregelmatigheid welke op den uitslag derloting van invloed heeft knnnen zjjn dat tooh totvoor de eerste maal numoier 865 werd getrokken een dubbele kans gegeven is omdat nummer tetrekken terwijl ook dé saavezigheid in de bus van ééa brieQe meer dau het getal brieQes dat daarinbad behooreu te zijn kan t eég gebracht hebben dat lotelingen andere nummer hebben getrokkeuhebben itidian dat brieQe d daarin niet bad bevonden V Door hot NU v Ned wordt een eenigszins andere leüing gegeven van de excursie van de twee jeugdige Amsterdammers naar Haarlem Zig luidt als volgt Door de gouvernante te negen uur tot dioht b j de school gebracht namen z j den schgn aan alsot zij binnentraden doch verlieten bet gebouw enkels oogenbllkken daarna en begaven zich door de Kerkstraat Marnixstraat en langs den Haarlemmerweg naar Haarlem Geld hadden zij niet bg zich de oudste had een horloge op zak hetwelk aan een horlogemaker te koop werd aangeboden Tden deze weigerde begonnen zij het hachtelijke van hun toestand te begrijpen en besloten zij te vijf uur den terugtocht alweer te toet naar Amsterdam j Breng je dochter dan mee Wg zullen banr hier een man bezorgen I Eindelijk vond h gelegenheid zich met de zijnen bezig te houden en aan zijne vrouw een brief te schrijven ter aanvulling van hel telegram van dien ochtend waarin bg alleen had kunnen mededeelen dat hij door belangrijke zaken op het kasteel werd opgehouden In zijn brief verklaarde hg wat die belangrijke zaak was en zonder de verwacjitiugen van zgn neven te herhalen vertelde hg wat B béiac omtrent de erfenis dacht Eën feit was zeker op het oogenblik was er geen tostameni Zou er bg de papieren een worden gevonden Niemand kon daaromtrent met eenigen emstigeu grond iets verzekeren of voorzeggen hij zelf vormde er zich geen opinie over hij wachtte het af t was nog slechts ilrio dagen Toen hét lunge epistel gereed was daalde de avond reeds een van die zoele heldere avonden aan dit and zoo eigen wanneer de notiiur sohgnt in te sluimeren in een knlmen poëtischen slaap en daar hij Wets meer bad te verrichten begaf hij zich naar buiten Hg bleet in den tuin grenzende aan het kasteel en vond een weemoedig genoegen in het opzoeken van de planten die zijn vrienden waren in de jaren zijner jeugd en die hij terugvond op dezelfde plaats van voor vijftig jaar zonder dat er door nieuwmodische tuinlféden iets in den groei of in de keuze was veranderd In de in meetkunstige figuren aan ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTE BS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gcatii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ii te aanvaarden De wandeling viel echter niet oaa Het was erg koud geworden een gure wind wo i en de kleinste een knaapje v n zeven jaren bad Jiet weldra erg te pakken langzasra sukkelden zü vooit maar vorderden weinig dicht bg Haarlemmerliede gekomen kondon zij niet verder on zetten zich pp het gras nodor een vreeaelgke nacht werd doer ben doorgebracht Eerst te vgf uren werden zij door ren b er opgemerkt die ben daar tg balf doode vaa koude waren iaar ijn woning medenam De bovtin maakte dadelijk wanne thee en bracht hen to bed TaihiJf negen uur werd de wofen ingespannen de kiodeno goed ingepakt en vooruit ging het naar Amstenbw Niet ver van do grens dier gemeente gekomen kwamen zg twee rechercheurs tegen en wekir was bq de bijna wanhopige moeder ile vader ia buitwsUods de heugelijke tgdiug dat de kinderen gevonden waren Het hongerlgdende Beets De heer H i Boawer die Woensdag da eerate Maeliii m 4e noodlüdenden in het lampzalige rmitlioonarndorp 1 bijwoonde waarvoor gister door oommiasie en Amiterdammer samen ƒ 842 aan giften was verantwoord beschrijft in geaoemd blad zg ue bevindingen als volgl Bgna was de armoede overal even groot ik wil een paar voorbeelden beschreven Ik trad binnen daar ik haastig moest zijn otn zooveel mogelgk te helpen ving ik dadelgk aan wHoe oud zijt gjj 35 joarl Uwe vrouw 33 jaar I Hebt gg aardappelen Ta een weinig doch slecht I Hebt gij geld Neen niets Hoeveel kin 1 Het jmillionnairsdorp heette Beetsterzwaag iüdertijd toen er de Van Lgndens Harinxnas Lijcklnmas en andere schatrijken woonden die sedert naar elders rokken f nattm r gelegde bloembedden omgeven door randen van geschoren palm stonden de bloemen nog in dezelfde volgorde primulaveris gele en witte klokjes violieren muurbloemen anjelieren hyacinthen anemonen renonkels en tulpen En terwgl hij ze beschouwde en de heerlijke lentes euren inademde in dezen soeleo avondstond w 13 bet hem alsof het leven dat over hem heen was gegaan met al zgn strijd on moeilgkbeden in deze stille woning wan blgven stilstaan Waaroin was hjj niet onder haar schadu w gebleven in vriundschap met zijn broeder zooals deze het hem had voorgesteld O indien hij zijn levep nog eens taa beginuen ij zou dezelfde dw oshodea niet weder begaan en de droombeelden niet meer nigagou die hem nu haddon meegesleept Toen hij jong was had hij zonder apgt dit huis kuim n verlaten omdat hg zich tot een roemvoUe loopbaan geroepen achtte Zou hjj nu de plaats iiiKler dit dak kurnen hernemen en er blijven to zijn dood Welk een verlichting welk e n rust Tot laat in den avond zette hij deze droomerjjea voort met meer stoutmoedigheid nu hij zjjn gedachten den vrijen loop liet dan toen hij aan zijn vrouw schreef Steeds Ji rhaaldc hij voor zich de laatste woorder van zijn neven en dan vroeg hji ziohzelven af of het toch niet mogelijk was dat Gaston op het oogenblik van zgn dood werkelijk zou hebben hersteld wat hg als een dwaling er kende Den geheelen nacht bleef hem deze gedacht b