Goudsche Courant, maandag 7 maart 1892

f gf f mi 4 Wffw t Qroote omzet kleine winst bij puike waar zieilaar ons systeem vandaar dan ook onze lag e prijzen Goede COGNAC ƒ 1 40 COGNAC VIEUX 1 65 FINE 1 90 2 20 2 50 3 fï lh 1 35 1 60 1 80 2 10 2 50 1 b 1 15 1 40 0 65 0 70 fa O I S CHAMPAGNE GRANDE EXTRA FINE Goede RUM 150 Jamaica Rl M Goede JENEVER 0 80 BRANDEWIJN O 85 3 O a Q Specialiteit in direct Geïmporteerde SPAANSCHE COGNAC in Origineele Verpakking Van Frankentiuiscn Co Crabcthstraai Gouda Openbare Verkooping 1 eene zitting Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA Jetenf Vier Öaan er school Ja twee I Wat hebt ge verdiend dit jaar 860 golden dooh ik moest bq eindrekeuing laten taan voor natte turf 30 gulden en ik heb Inten verdienen 40 gulden Wat eet gy s Morgens brood s middags aardappelen s avor ds brood Met vet of olie P Neen nu uiet meer droog Waar slaapt gijP Hior in deze kamer slapen de vier kinders in deze wij I Mag ik zien f Ja 1 Ik zag er el eenige oude laklven en iets dat eens een deken was geweest Be kieren in ile houten wanden waren met vodden gestapt t was er vreeselijk koud Deze woning bestond uit één kamer gelijk de meeste woningen in deze streek die tot slaapplaats en eetkamer tot alles diende Zoo zou ik ze ééu voor één kunnen beschreven doch ze waren vrg gelijk Waar veel kinderen waren sliepen er vier op tén bed terwijl vader en mooder er ook één of twee bij zich hadden Soms stond het middageten op t vuur dan lichtte ik bet deksel meeit kleine slechte aardappeltjes of boontjes en paardeboonen die werden droog genuttigd en dan was de portie zeer gering vele honden zouden niet willen eten wut men hier lekker verorberde Bgna overal was het vrij zindelijk en durfde ik plaats nemen Men brak bijna de beenen over aan cspoelde turf eu vergraven wegen want men had de wegen aan weerskanten opgegraven om dijken te maken lot keoring van t water Knkele buisjes badden zich ingedijkt waarvan de bewoners gonijodzaakt waren het lekwater telkens uit te scheppen da en nacht Ik bezocht nog een huisje waar ik niet recht onder den zdider kon staan t was breed 3 meter en lang 3 meter werd bewoond door twee jongelieden oud 31 en 32 jaar en 2 kinderen daar was niets meer geen aardappels geen geld geen turf men sliep allen op één bed oude één geleende deken en één wat een dekentje was geweest was eigendom dit huisje besteed uit één woonplaats of kamer Nog vond ik Ben waar men op oe oud bok vaartuig eene wpning had getimmerd as breed geen 3 M en ongeveer t M lang mrd bewoond door onders met 7 kinderen daac sliepen ook 4 kinderen op één bed onder lompep Ër kwamen drie uit school welke zouden eten eenige gebraden paardeboonen gebakken in stinkend potvet want ze riekten kwalgk De man had anders niet voor kleeding dan zijn werkpak en de vionw één rok Hier was alles ook op en toch was de man niet neerslachtig Niemand maakte misbruik van sterken drank ik vond et slechts één dien dag welke met den zomerdag in beschonkeD toestand thuis kwam Enkelen schaamden zich voor de waarheid uit te komen en hunne armoede te bekennen doch deden t langzaam aan Het grootste kapitaal wat ik vond was 4 galden meest was er niets of een kleinis heid Ëen vrouw welke getrouwd nas en één zoon bad stortte den inhoud over de tafel er kwamen uit 13 centen Deze lieden oud 60 en 6 1 ja r hadden met hun zoon grloefH van een liefdegift vaiu4 gulden welke hun nas gegeven tien dagen geleden Het was er zeer zindelijk en netjes Zoo lijdt men daar de bitterste armotade terwijl men zich in alles moet behelpen en zwijgt als het graf Men dankte ons vriendelijk en m enkele verzekerde ons dal hij liever had willen sterven dan gelijk velen zich tot srmbeilureu te wenden en den volgenden ochtend by het opgaan van de son bevond hy zich in de weilanden die hij reeds ts de zyne beschouwde Men hoeft dikwijls de mogelijkheid betwist dat geesten kon len worden opgeroepen ongetwijfeld is r niets dat zoo sterk de verbeelding opwekt dan de hoop op een erfenis Hoewel Barinc niet ep winst uit was ontsnapte hg toch niet aan die koorts en gedurende de drie dagen vóór het opheffen der zegels zag men hem van den ochtend tot des avond de wegen en voet paden bewandelen die het landgoed doorki de beploegbare gronden zou hij met cbemii fen laten bemesten de doode of zieke wgnsftkken zou hy laten uithalen eu er weiland van maken door de bespaarde weilanden zou bij slooten laten graven waarvan hij de plannen reeds opstelde de veranderingen zouden wetenschappelyk geleid worden en in weinig tgds moeiten dan de inkomsten Terdubbelen en verdriebubbelen het is vooral op een ebied waar men niei thuis is dat de geest ran uitvinding zich zoo onuitputtelijk en geniaal betoont In de dubbele rol die nolaris Bébénac had op zich genomen stelde hg zich beschikbaar voor Barinc om de inventaris op te maken np den dag door dezen zelf aan te wijzen maar zondra dieiiag bepaald wat haastte hij zich aan kapitein Sixte te sahryven om hem te waarschuwen op het kasteel te komen indien hij meende er belang bij te hebben Staten Generaal Twekue Kjluer Zitting van Vrijdag 4 Maart 1892 Voor niemand was de zitting yan gisteren ikoer een blijder verrassing dan voor den luftl kolonel der grenadiers en jagers Lebron de Vexela die als n 1 kwam te staan op de voordracht voor de alitemeene rekenkamer Geen der sollicitanten was klaariilgkelgk de aangewezen persoon zoodat het resultaat afhing van het toeval en de wisselende liiira dor kamerleden Misschien is de keus gelukkig maar dan is dit meer geluk dan wijsheid daar allerlei zondeilinge overweginücii den doorslag schijnen gegevm te hebbm Elf leden de 91 bleken den heer Lebron de Veiela te kenneti want in den beginne kreeg hg zooveel steramen 38 andereu kozen hem ten slotte ook omdat hij is 1 katholiek 2 officier en S wellicht omdat hg een dubbelen naam voert alles precies als zgn Voorganger De Roy van Zuidewijn No 2 is de heer De Bloeme referendaris by Waterstaat en oudambtonaar aan de Rekenkamer zeker op het oog beter lid maai bij toeval niet katholiek en geen officier No 3 is de heer Van Os te Zalt Bomrael Waarom De gehe le geschiedenis is een goed onderwerp voor een bigspel Een nominatie dttr Tweede Kamer of hoe een ttuwerije rollen kan De stemmingen voor de nominatie vot r den Hoogen Baad bielden ook lang np maur hadden het in de laatste jaren weinig vertoonde resultaat ikt de aanbevelingslijst van deu Hoogen Kaad geheel gevolgd is De heer Guljé staat dus no I de heer Laman Tnp no 2 en de heer Asser no S Het was o a het oudKamerlid Zylker die niet op de aanbevelingslijst voorkwam dio t den beiden laatsten moeilijk maakte Men hoeft bg de keuze van den eersten candidaat de tradities gevolgd door den Katholieken Noordbrabander Van den Acker een opvolger toe te deuken dio èn katholiek èu Noordbrabander is Het debat over de wik en weegloonen in de Noordholinndsche steden liep niet af Men il onderzoek doch reeds is gebleken dat dit geen heil kan brengen daar een Kon besluit vooreerst de toestand heeft bestendigd Dinsdag voortzetting en Borneotractaat De Staahctmrant van 3 Maart bevat een JConinkIgk besluit tao 11 Febr 1892 tot uitvoering vanonderscheideo bepalin gen dar postwet Daaruitblijkt o m J Met gedrukte stukken worden gelijkgestglil geautographeerde stukjcen alsmede die met en relief ingedrukte punten t u gebruike der blinden voorts alle op eeoiï Ko ere wgze dan door boek plaat stsen of lichtdruk Werktuigelgk vermenigvuldigde stukken die doof de schrgfmachine verkregen uitgezonderd mits Zy bij ten minste 20 volkomen gelgkkidende mete ander overeenstemmende exemplaren gelijktgdig ter post bezorgd worden Een brief mag het gewiobt van 2 kilogram niet te boven gaan Behalve het gowpne port is voor aangeteekende brieven met aangegeven geldswsarde hoogstens ƒ 6000 een opklimmend recht verschuldigd van 2 s cent voor elke f 100 aangegeven waarde met een minimum van 12 i t nt O eiken brief Deze brieven moeten verzegeld zijn Ten aaneen van gewone aaugcteekenda brieven ia de verzegeling niet verplicht Het bij vooruitbetaling verschuldigde recht der I Op deze mededeeling hid de kapitein geantwoord dat een dergelyke uitnoodiging hem zeer verbaasd had in welke hoedauigheid zou hg bij het opmaken I van da inventaris tegenwoordig zijnP met wolk doel dat begreep hy niet I Zooiira de notaria dezen brief had ontvangen bracht hy hem aau zijn vriend ter lezing I Ziehier het middel dat ik h b aangewend I om den kapitein t polsen of hy een testament in zyn bezit had zonder er hem ronduit naar te vrazyn aetwoord bewgsi dat hg er geen heeft iet komt my voor dat hg ook niet weet of er Staat dat is reeds iets iker maar de schryftafol en de secretaire j van Gaston hebben intusschen hun geheim nog niet I geopenbaard I Dtit zuilen zy morgen doen I Den volgenden ochtemi tegen negen uur egaven de kantonrechter en zgn griffier lieh ie gezelschap van Rébénac naar het kasteel ten einde tegenwoerdig j te zijn bg het verbreken van de zegels en het op maken van de inventaria en hoewel alle drie door I het langdurig uitoefenen van hun beroep gehard moesten zijn tegen aandoeningen van dien aard hadden zg allen e ieni e1 haast om te zien wat de schrijftafel en de k iteii in de studeerkamer van mijnheer de Saint Cristeau bun zou n te aanschouwen geven luden zg een testament bevatten ten gunste van kapteiii Sixie of niet postbewgzen bedraagt 2Vj cent dat der postwisse voor een bedrng tot en met ƒ 6 2 cent bove 6 tot en met 12 60 6 cent boven 12 6 tot en met 26 10 cent boven f 26 tot en mei 37 60 16 cent boveu ƒ 87 60 tot en met 50 20 cent boven ƒ 60 tot en met 75 25 cent en voorts 5 cent voor elke som van ƒ 25 of gedeelte van 25 boven ƒ 75 tot en met 600 Boven dit bedrag is voor elke 100 of gedeelte van ƒ 100 een recht van 10 cent te heffen Het bedrag dat op quitantien wisselbrieven assignatién en ander handelspapier wordt ingevorderd mag voor ieder stuk afzonderlijk de som van 600 niet te boven gaan Het is geoorloofd briefkaartformulieron te bezigen die niet an Rijkswege zgn uitgegeven mits zg metdeze overeenstemraeri wat betreft de gedrukte opschriften de afmetingen eu de stevigheid van hetpapier De fronkeeriiig von nieuwsbladen bij abonnement kan niet nndem geschieden dnn over een gtheel abonnementskwartaal Loopt het abonnement lan een nieuwsblad over oen geheel jaar dan geschiedt de heffing der frankeergelden toch per kwartaal te rekenen van het tijdstip van ingang van het sbonnemont De rekening van bywijze van abonnement te hefi en port der nieuwsbladen zal geschied n naar het aantal exemplaren door den uitzender der abonnementen verzonden vervolgens d n by hem berustende legger waarvan desverkiezende inzage moet worden verleend nan den daarvoor oangewezon postambtenaar By den aanvang van elk kwartaal wordt het verschuldigde ovor dat kwartaal bij benadering vastgesteld Uet geraamde bedrag moet uiterlgk vjjf dagen daarna betaald worden Na afloop van het kwartaal vindt er eene naden verrekening plaats van het verschil tusschen let vooruitbetaalde bedrag en hetgeen vgtlgens het aantal i brzondeu exemplaren werkelyk verschuldigd is Het eventueel bij te betalen bedrag moet uiterlijk op den vyfdeu dag der eerste maand van bet nieuwe kwartaal voldaan zijn Nieuwsbladen waarvan het port bij abonnementmoflt worden betaald behooren voor elk katoorvan bestemming afzonderlgk bijeengebonden tcrpostte frorden bezorgd bovendien moeten de exerapUrei elk van zgn eigen adres rooraen zgn tenzij doorden mrergenoemden minister is toegestaan dat isplaats daarvan aan de kantoren welke met de bestelling zijn bulast eene Igst worde versterkt diet adressen r Fransoh vernuft en Fransoiie ODgevoeligh id bah ben een nieuw wapen uitgedacht Een officier van het Fraijscho leger Mattel heeft een geweer uitgevonden dat op 70 meter afstands een krachtigei straat vitriool spuit De bedoeling is niet om het werktuig te gebruiken ia de groote oorlogen maai in de gevechten tegen inlanders De uitvinder beweert dat bet een uitstejtend middel tegen de inboorlingen in Afrika zou zijn op wier naakte licha i en het bijtende vocht zeker eene atschuwclijke uitwerking zon hebben Hy wijst er op dat men het wapen met goed gevolg zou kunnen gebruiken ter verspreiding der Éransche besoliaviug l die wanhoopige pogingen doet era hetTohad raeer te bereiken Voor ironie scfagnt die vitrioleur weinig gevoel te hebben Evenwel werd er niet dadelgk tot openen der meubelen overgegaan de vorm eischta dat men zon beginnen met het opmaken der acte maar dit wsi spoedig gereed en da kantonrechter overtuigde zich dat de zegels door hem gelegij ongeschonden waren Toen dit geconstateerd was werd de sleutel gestoken in de lade die het meeste kans had iets belangrijks te bevatten Ik verwacht sprak de notaris dat het testament indien er een bestaat zich moet bevinden isdeze lïde waarin Gaston zijn belangrijkste papierekwegborg Daar had mijn vader die ook altyd in verklaarde Barinc Laat ons o ergaan tot een nauwlettend onderzoek sprak de kantonrechter Maar hoe nauwlettend ook geioobt werd gee testaittent werd gevonden Barinc raakte de papieren niet aan maar achter den rug van den notaria staande en over dienl schouder heengebog n volgde hy bet onderzot met gespannen aandacht n met een beklemd hart Niemand maakte een nuttetboze opmerking alleende notaris noemde van tyd tot tüd den aard renhet stuk dafhg doorliep bestond t uit meerderevellen dan sloeg bij de bladen stelselmatig om ten Eindelgk kwamen nna den bodem van de Inde Wordt vervolgd ADVERTENTIÊN Fro Deo Paillissement Bij Tonnia van de Arrondiasements Rechtbank te Rotltrdam van 2 Maart 1892 ia J B SNEL Broodbakker te iouda verklaard ie ata t van failliaaement ingegaan zyude den 27 Februari 1892 de dag der aanvrage met benoeming van den Edel Achtb Heer Mr A E CROOCKEWIT Hechter in gemelde Rechtbank tot Rechter Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator De Eerste Vergadering tot verificatie der achuldrorderingen tot bijwoning waarvan alle achuldeischers worden opgeroepen zal plaats hebben p DINSDAG 22 MAAKT 1892 des Toormiddags te lO nnr in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De schuldeischers worden vprzocht hunne ▼ orderingen in te zenden ten kantoie van den ondergeteekende te Gouda Westhaven 162 De Curator Mr M M SCHIM van dee LOEFF Advoc en Proo Aanstelling De ondergeteekende Directeur der on4erlinge vereeniging van eigenaren van huizen en woningen tot verwaarborging van gerechtskoaten door ontruiming ontstaande tegen nalatige huurders gepaamd Provincie Zuid Holland opgericht in Makrt 1871 te a Gravendeel thans gevestigd te Oud BeierIand maakt bekend dat tot haren hoofdagent voor Gouda eu Omstreken ii aangesteld de heer B 1 van de Werve Jr Dearwaarde te Gouda by wien alle inlichtingen dienaangaande te bekomen zgu Oud Beierland den 1 Maart 1892 De Directeur J BON Openbare Verkooping in ééae zitting te WADDINXVEEN op WOENSDAG 16 MAART 1892 des nsorgena te elf uren in het koffiehuis van d RUITER aan de Brug ten overstaan van des Notaris G C FORTOIJN DROOÜLEEVER te Gouda Tan No l Ëen goed onderhouden WIWEELHÏÏIS 2 BCBDREN BLEEKVELD en ERVEN waarin sedert 20 jaren met goed gevolg de Kruidenierszaak gedreven werd staande en liggends aan de Gondkade te Waddiiutveeii wjjk D No 273 kadastraal bekend in Sectie F No 1241 groot 1 are 70 centiaren ïeratond te aanvaarden En No 2 Ewiige perceeltje LAND en WATER in het Weegje te Waddinxveen kadastraal bekend in Sectie P No 499 500 1214 1215 en 1219 te samen groot 3 hectaren 60 aren 30 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den vèrkoopdag te bezichtingen Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van voornoemden Notaria FüRTÜIJN DROüGLEEVER te Gouda mWmWm een BR00DBAKKE£1 met Bovenwoning waaraan een grooüï Marktdagnering Terbonden is n roor el nitbreittïng vatbaar Te bevragen bfl den eigenaaf D J V VREUMINGËN Korte Tiendeweg D No 6 Gouda op 11 MAANDAG 14 MAART 1892 a voorm uur in het Kofflehuia het Schaakbord aan den Kleiweg ten overataan van den Notaria MONTIJN aldaar van Perc 1 Ken eer logeabel WOON HV IS bevattende diverse Kamers en allerlei gemakken staande aan de Gouwe wjjk C Nummer 156 te routZa kad Sectie D No 1344 groot 79 centiaren Verhuurd aan Mej de Wed DEBSJANT voor 62 50 per drie maanden Perc 2 Een WOONHUIS en ERF aan de Korte Akkeren naby de Wachtelatraat wijk P No 176 kad Sectie E No 766 groot 45 centiaren Verhuurd aan de Wed BLOKLAND voor ƒ 1 per week Perc 3 Een WOONHUIS met PAARDENSTAL Bergplaats voor Wagens en Erf aan de Vest wijk O Nos 617 en 618 kad Sectie D Noa 1590 en 1591 te zamen groot 80 centiaren Perc 4 Een JP 0fNHUI8 en ERF aan de Kleiwegsteeg wgk N No 328 kad Sectie B No 34 groot 52 centiaren Perc 5 Een WOONHUIS viet SCH UUR ERF en TUIN aan de Nieuwe Haven wyk N No 214 en 2I4a kad Sectie B No 1139 groot 2 aren 10 centiaren Verhuurd aan F A LOBACH voor 2 60 per week Perc 6 Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe HaTen wgk N No 145 kad Sectie B No 1232 groot 1 are 40 centiaren Verhuurd aan A SOET voor 1 60 per week Perc 7 n WOONHUIS en ERF aan de Lange llwarsstraat wgk H No 131 kad Sectie B No 865 groot 44 centiaren Verhuurd aan A PRINS Toor ƒ 1 25 per week Perc 8 ea WOONHUIS en EBF aan de Vrdnwensteeg wgk H No 190 bad Sectie B No 439 groot 50 centiaren Verhuurd aan de Wed A C SCHRIEK Voor ƒ 1 40 per week Perc 9 Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe Hayen wgk N No 205 kad Seciie B No 134 groot if centiaren Verhunrd aan D SNBLLEMAN voor 0 80 per week Perc 10 Een WOONHUISen BRF aan de Nieuwe Haven wgk N No 207 kadaster Sectie B No 132 groot 13 centiaren Verhuurd aan de Wed J SJOUK voor ƒ 0 80 per week Aanvaanling en betaling der kooppenningen 7 APRIL life Te bezichtigen gedurende de drïe laatste werkdagen TÓór den verkoop van 9 12 eu van a 4 nnr en op den dag der verkooping Nadere informatien verstrekt voornoemde Notaria Breeder bg biljetten ter U U A op DONDERDAG 24 MAART 1892 des namiddags ten een uur in het Koffiehuis HabMONiisi aan de Markt ten overstaan van den I Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 tot 8 Eene Bouwmanswoning SCHÜDR HOOIBERG en ERVEN aan het Jaagpad te Gouda Wgk Q No 2 en zeven perceelen Wei en Hooiland liggende aan den Winterdgk te Gouda m Waddinxveen te samen groot 9 hectaren 27 aren 36 centiareUj Te aanvaarden 1 MEI 1892 En No 9 tot 11 Eene BOÜWMANSWONINÖ SCHUUR HOOIBERG TOIN en ERVEN in de Voorwillens te Gouda wgk S No 23 en twee perceelen Hooi en Bouwland in de Middenwillens aldaar te samen groot l hectare 54 aren 41 centiaren Verhuurd aan N OUDIJK tot 1 Mei 1893 voor 350 per jaar De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Na lere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOG LEEVER voorgenoemd WEIBARIVERI00PIN6 op Woensdag 9 Maart 1892 des v m 9 uur aan het Buurtje bg de Tnrfsingel te Gouda van een aanzienlgke partg Houtwaren Balken Ribben Planken enz Voorts Randkarren Boormachine Booren Bgtels Gootateeuen Dakvensters enz ten overstaan van de denrwaardera B H van dkk WEKVE te Gouda F I MWimL irts a Oravenhage Nooid Einde 189 Speciaal Arts voor Haag Leveren llarmlijders Consultatie dagelgk 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 nnr é fVM i h