Goudsche Courant, maandag 7 maart 1892

Maandag 7 ffaarM892 Shhaenen en Laar en Maga ipi DE ROODE LAARS zal nog tot en met Donderdag voortgaan met de Gpoote Voorjaars Ëitverkoop waarin alle voorhanden SCHOEINEIN en LAARZEN velbeneden Fabrieksprijzen worden UITVERKOCHT Prijsnoteering gedurende den Vitterkoop Mans Hooge Tiaarzen van af ƒ 3 80 ld handwerk Koordiool vai af ƒ 0 7B ld met Laken ingel van af 2 80 Idem Kalfaleder 4 30 Dameslaarzen Chevreau leder met Dames Glacé Pantoffels ff 2 26 Heereu Bottines ar 2 80 Elastiek 2 80 ld Vilt met Hakken 1 26 Idom prixa handwerk 8 60 Idem prima handwerk 2 80 ld Gezoudh Panloffels 0 40 Heeren Molières n 2 70 Dameslaarzen Kamg met Elast rond Dienstboden Pantoffels Jongens Molières II 2 20 Kalf of Vachetledfr S 80 Leder met Hakken 1 70 Heeren Rijg Molière ff 2 40 Idem prima handw 3 60 Idem Nieuwete model ff 1 90 ld prima Kalfsleder n 2 7B Dames Knooplaarzea 3 90 Idem tonder Hakken 116 ld met lalcFn ingelegd H 3 40 Meisjes Knooplaanen met Kamgaren 2 8U Vilten Pluche en Stoffen Heeren Pantoffels ff 1 60 Dames Chevreaulederen Knoop Pantoffels met Hukken ff 1 40 ld prima handwerk K l SO laarzen 3 60 Idem conder Hakken II 1 10 Werkpantoffels n 3 70 Meisjes Idem 2 60 Oesondb Hnispantoffels ff 0 40 Heeren Gesondheidspantoffels ff 0 50 Dames Bijgschuenen 2 40 Idem Meisjes en Kinder 0 30 en ff 0 20 ftf Gaat sien de Etalage Spotprijzen jH Schoope gelegenheid voor Winkeliers ot Wederverkoopei s de prijzen zijn ver beneden febiiekspiijzen genoteerd Aangezien de Uitverkoop nog 4 dagen zal duren ontvangft een ieder dié voor 10 Gulden koopt een paar mooie KINDERLAARZEN of PANTOFFELS CADEAU j P HESSELS Aanbeveléia Gi oo e VoorjaarS Opruiming Firma J WELTER Hoogstraat UITZETTEN voorde VAN AF BELAN EUZE VEEEOOPma eener aanzienl ke partg manufacturen De Notaris G C FOKTUIJN DROOGLËEV£R te Gouda zal op O I N 8 D A G S MAAET 1892 en volgenden dag s morgens 10 uur in zjjn Verkooploksal san d Peperstraat Wgk K 252 aldaar publiek verkoopen een aanzienlijke partg Voorjaars en Zomer stoffen bestaande in Zwarte en 3 eiir4e LAKENS BÜKSKLNG 8ATIN DB LAINE KAMGA EEN CHEVIOT Coupons voor Pantalons DEMISAISON SÏOFFEN eene groote sör feering DAMESSTOFFEN als Zwart THIBET Zwarte ZI TDE MERINOÖSEN heeïeen halve LINNENS ZAKDOEKEN DAmIsT BAAIJ BEVER FLANEL GORDIJNEN KEPER AMERSFOORT BOEZEROENGOED ENGEL8CHLEDER WOLLEN KATOENEN TOENENen PAARDEDEKENS Witte enGekleurde SPREIJEN Voorts een sorteering DAMES en KINvDEBMANTELS Te zien daags te voren ven 12 tot 4 nuï MAANDAG MAART en de overige dageen der weelt mum BAZAR MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in lleereA Motte en Sport Artilielen Groote keuze in Engelsche en Schotsche Siofien AbönnemetU fl 05 per Jaar i Het eerste jaar een COaTUUM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜOM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstnkken en betsalt per kwartaal vooruit Wenscht men hel eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en hét tweede jaar 90 öulden Stelen worden san huis bezorgd NatuurwpUen Ondergoedéren Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Qouda Gebt dë RAAOT Hupsen afslag Tl WADD XVEEN ur Gouda Snelpendruk van A Brinkman Zoon op WOENSDAG 9 MAART 1892 ten 11 uur s morgens bg di RUITER a d brug 1 nader J itati verhoogd met 200 1625 2 op 1125 3 88 V 1900 naler TWhoogd met 400 2300 Ingezet perceel 5 op 435 6 1600 7 480 Verhoogingen aangenomen i 10 V ten Kan tore van Notaris MOLENAAR Buitenlandsch Overzicht Bij de Ijelmnileliiij van den post vnn 500 000 M voor jfoheirao uitfjavou verklaarde de Duitsche rijkskanselier Vou Caprivi ir don Hijksdiig dat het Kijk van 1 April n s uf geen penning meer uit liet Weifenfoniis zal trekken Boven het wettelijk aangevraagde half raillioon zal geon geld voor geheime uitgaven worden gebruikt Eon wettelijke regeling der quaestie van hot Welfenfonds is binnenkort te verwachten Na een langdurig debat werd Ie post met groote nieerdorhoid van stemmen goedgekeurd De correspondent der N B Ct zegt van deïitting dor Fransche kamer van Donderdag l Het nienwelroinisterio is voor de Kamers gotro don en tegelijkertijil is do grootste onweerswolk die sommige ongeluksprofeten meenden te zullen zienlosbarsten gebleken eene zeepbel te zijn Te vier uurhad het minislarie de motie van vertrouwen die hetverlangde en ging iedaio n rustig naar huis alsof ergeen crisis en geen mniiaterieele verklaring bestaan hadden f Die verklaring onderscheidt zioh zeer gunstig van de vorige documenten van dien aard door eon Hinken toon en door eeno bepaalde neiging on i de punten op e i s te zetten En om verder alle ondubbelzinuigheid uit den weg te ruimen heeft het ministerie het goede denkbeeld gehad van zitjh te doen intorpelleeren door een vriend den heer Kivef omtrent de verhouding met den Fauselijkon Stoel Ala het vroegere ministerie vóc5r de laatste zitting der Kamer even roml en openhartig zich had verklaard als de heer Ribot heilen hseft gcsdaan is het fermoedelijk dat het ministerie geen votum tegen zich gekregen zou hebben en dat de crisis zou zyn veitneden Men ziet tbana wat er geworden is van ai de onheilvoorspellingen van hen die beweerden dat de wereld vegaan zou als Coustans geen minister bleef Nauwelijks vertoont het nieuwe Kabinet zioh en laat het du tanden zien of l t heeft byna driehonderd vijftig stemmen voor zich Vooral de nieuwe minister president Loubet Heeft heden in du kamer een goeden indruk gemaakt Hg heeft een zuidelijk accent van spreken en laat vooral r rollen w t klank aan zyn woorden geeft en er eene aekere kracht aan bijzijt die geen kwaad doet Ziedaiif ons wedt r voor geruimen tijd bevrijd van eene nieuwe kabinetsforma ie want nu het eerste ijs gebroken is en ilu Kamer getoond heeft dat baar strgdlust nigt groot is bestaat er waarlijk geen reden om te denken dat het ministerie zioh niet staande houeen zal evonals het vorige dat twee jaren leefde Het parlementaire en politieke leven in Engeland is qict zeer opgewekt althans niet by de regeeringspartij Dat het einde van dit parlement nabij is blijkt het best uit het gebrek aau organisatio onder de tones Bijna eiken dag levert de partij daarvan het bewg in bet fegerhuis Toen het ministerie Satisbury mol het togeiiwoordigo parlement den strijd tegen de Home Ruler begon beschikte het over eene meerderheid van ruim huuderd stemmen Langzamerhand Inalde deze lot 76 tot 40 stemmen en is thans reeds tot 23 en 20 geslonken Het kost den whips de grootste moeite om zelfs nog deze kleine meerderheid op het oogenblik eener stemming bgeen te trommelïn De tory partij is geheel gedesorganiseerd Onverschilligheid valt bij een groot deel barer leden op te merken Een lorde der coneèrvatiovo parlementsleden wenschen geen herkieziag waarom zij reeds thans zioh van de partgdisi ifiiine ontslagen achten De overigen niet gerust op het punt huonerlierkiezing gev ui er de voorkeur aan teneinde zioh waarborgen to ehoud hunner zetels te verzekeren zich onder hun kiezers op te houden liever dan desteyi der whips te gehoorzamen Er bcerscht onmiskenbare moedeloosheid onder de regeertngspartij welke vooral dateert van den dag waarop Balfour de lersohe Local overnment Bul indiende aar gelang rechts de thermometer derpolitieke geestkracht daalt st gt hij aan de linkerzijde Hier is iflen vol moed en atrgdlust aangewakkerd door het vuur en het vertrouwen van den grijzen leider die als verjongd van zijn reis iu Frankrijk rijkin het parlement is teruggekeerd bl jde toegojtticht door zijn aanhangers j In verban met de troostelooze stemming onder de tories wint dagelijks üe njeening meer veld dat de ontbinding spoedig zal plaats vinden misschien t Og TOOf PuolwB De crisis in Griekenland trekt uog sleeds de aandacht in alle landen van Europa Koning George grondt zijn kroohtig optraden op de bewering dat do ministerpresident Delyannis zijn raad gkrachtige maatregelen tot verbetering von de financie n toesland te nemen in den wiud had geslagen een bewering die no ingrijpende hervormingen welke de minister voorstelde zonderling klinkt I De besluiteloosheid van Delyannis ten opiiolite van hot plan tot instelling van een tabaksnouopolie zou bewezen hebbeu dat do minister den ernst van den toestand niet inzag Het blgkt echter steeds duidelijker nu weder uit de mededeelingen van oen corrtspondsnt van TheStandard dat er geheel andere redenen waren voor den staatsgreep die geheel een gevolg was van oen persoonlek geschil tussohen de koning en zijn eerste rainister Delyannis beperkte door zqn zelfstandig optreden s konings gezag lot het zoor lage minimum dat de Grieksche grondwet daarvoor vaststelt Don koning hindorde dit voortduroniT zoo dat h j eenmaal zelfs iu de hem genegen dagblaijen den minister deed bedreigen met eene gron lwet l erzieuiog ten gunste van het koningschap De crisis kan zeer belangrijke gevolgen hebben Sommigen beweren dat ze door den koning werduitgelokt opdat hij eerder afstand zou kunnen doenvan den troon waaraaq h j reeds lang schijnt te h bben gedacht Bij de eerstvdlgep a algemeene verkiezingen luopt de strijd nu tittsoben den koning enIMIyannis of tussehen hun dl rondwetaherzieningwenschen of nieft Griekonland schijnt stormachtige tijden te genioet te zullen gaan en eriFaren staat iedeu lien nog iets lurer in de toekomst dan alleeq binnenl ndsfjhe conflicten Ernstige gebeurtenissen in Griekenland zgn voor geheel Europa van belang De BUKQEMEESTEE van Gouda brengt deae ter kennis van do belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 2ddn Maart 1892 is executoir verklaard het Kohier van het Paleutrocht No 8 3de k rtaal 1891 92 Dat voormeld Kohier ter iatordering is geslelil in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op A i bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termqn van Drie Maanden binnen welken de re clamea lühooren te worden ingediend Gouda 4 Maart 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING Milicien Verlofgpaiigfers Atliaieii der Zükboekjes De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brenat ter kennis van de MILICIEN VEBLOFGANGEES dat hunne Zakboekjes vau de Corpsen zyn terug ontvangen en dat zij die vó 5r den loden Maart aanstaande ter Secretorie moetep afhalen Zij worden ten sterkste aangemaand dien termijn nut te overschreden ten einde onaangenaamheden t voorkpmen Gouda den 6n Maart 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN t KENNISGEVING Nationale Militie EERSTE ZITTING VAN DEN MILIETIERAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Jouda brengen ter kennis van betanghebbenden dat de EERSTE ZITTING van den MUvITIEBAAD bedoeld bij art 86 der wet van den 19den Augustus 1861 Staattblad no 72 zal plaats hebben op het Raadhuis DINSDAG den 22n MAART 1892 des namiddag IV4 ure voor hen die b de loting getrokken hebben No 1 tot en met 90 en op WOENSDAG den 23o MAART daaraanvolgende des namiddags ten 1 ure In 4ez zitting moeten vertohijneu de Vrijwilligers voor do Militie en de Loteliiigen die vrystelliag vsrlMigfa v g W iielcaljj cwtaldhaid f v ken of gemis van de gevorderde lengto terwijl daarin tevens uitspraak worilt gedaan omtrent hen die redenen van vrijsielling hebben ingediend en omtrent alls andere hutelliigen Vooris wordt den Loteling DIE ZIJN BEWIJZEN TOT VRIJSTELLING NOG NIET HEEFT INGELEVERD herinnerd dat om vrijatelling te erlangen wegens BR0EDERDIEN8T de volgens art 21 van het Koninklyk besluit van den 8n Hei Slaatablad no 46 vereischte bewgsstukken uiterl i tien dagen vó Sr don dag waarop de Suste Zitting van den Militieroad wordt geopend bq dai 3i 9e meester moeten worden ingeleverd en dat hij die voor bovengenoemden Militieraad niet is verschonen gehouden wordt gsene redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst wordt aangewezen terwijl het niet ontvangen van eene bijxondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verplichting tot het venchijnea voor den Militieraad of tot het indienen van de tot ataving der redenen van vrijstelling gevordaide b üistukken GOUDA 4 Maart 18 2 Burgemeester en Wethouden voanraenid VAN BERGEN IJZENDOOEIT De Seeretarit BROUWEK Burgeriyko Stand GEBOREN i l Maart Rijk audm a Ziffiijen M H de Rpo 3 lyeon Levie aadeM i Cats en B Cata 3 Stephauus Josephus Hendrik kus oudefs C A B Bantzinger en S A H Bimkel 4 Johanna Petronella ouden J P Snal eaJ Venburg 4 Johanne Gomelis osderarC J vaij Ham en W M Lamera 4 Aihiana WilheUmina Marie ouden U v a ai Ban ai M A Nieuwenhuijzen VERLEDEN 3 Maart K i van d Pe d 5 d A J ï 3enb g 11 m JC M Sprayt wed F Zugdveld 72 j J vn der Helm wed H W Koopman 86 j 1 ONDERTROUWD 4 Maart B eUiakelJM eu F Melkert 19 j AdvertentiëDL Sinaas Appel LIMONADE Citroen Frambozen GHOEITTEF in bussen beaten eu goedkoopst in t gebruik Aanbevelend J BREEBAART Lz Uaikt Gouda Wettig gedeponeerd OU DIE iïOEST gebrnik DROPuUde Handelsmerk MUL van KATER Co GroftIngeRï Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijg baar PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merttt NIGHTOAf Veik i ba r bü PfiËTERS Xs AU bewijs van echtheid il cachet en kurk steeds voof nea vaa d n naam der FinB