Goudsche Courant, maandag 7 maart 1892

w fw wf V f r i E A TES i r Dinsdag 8 aart Nö éTTS i89S GOUDSCHE COURANT D ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T7 ergrellj3st a e T77 IT 3 E iT Tran o ntmeiital PARIJS yi MliCiGmpafui met die van andere Firma s alvorens Uwe Bestellingen te doen PRIJSCOURANT franco op aanvraag Verkoop b j elke hoeveelheid The Continental Bodega Company Firma T CHEBAS Gouda De iDzeading van advertentiöa kan geschieden tot 6 é uur des namiddags van den dag der uitgave c I Zenden gratis en franco het prachtig geillusireerd lODE ILBUI met hollandschen of fransclien tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen Tan kleederen hoeden enz voor heereii dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan I JULES JALUZOT 6 PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneons franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prezen ter bepalen Dit album bevat tevens de inlielitingen welke voorde goede en prompte uitvoeriiifren der bestellingen benoodigdzijn Besletlmgen vati 25 jrancs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franco orteM en orij oan Inkomende rechten m uile plaatien van Nederland aan huis bezorgd De klanten hebben gecne loruialiipiii ii voor de inklaring of aqdersmts te vervuncn daar ons riexpéditiehais te Hoiendaal mi i Brabant daar n ii I isr i J M 6ËLISSËN Jz Gouda BLOEMIST en HOVENIER biedt aan Stamrozeii t p Boltel in de beste soorten en zware Kroon doorbloeiende STRUIKen MAANDROZEÏi KLIMBOZBN TREURROZEN bloeiende en bontbladige STAM PIRAMIDE en STRÜIKHEE8TBBS I PLANT en POTBLOEMEN TOOT kamer en tuin Graszoden Bloem en Tninaarde Aanleg eo Ooiierhouii vao Tl iNE i in AboDDemeDt IbLOEMTAFELS en VERSIERINGEN en al wat tot het vak behoort Het beste Poetsmiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL Gedeponeerd frtTT Fabneksmcrk omd at daarin VEBEENIGD 18 wat tot nu toe niet was verkregen een onovertrotfen Poetsmiddel yooT Metalen en Glaaw rken tegelijk dat niet vlekct met stuift de voorwerpen met aantast gee n vergift bevat en daarbij vlug en zindelijk werkt Het beste voor teder die te poettten heelt I Alom verkrijgbaar 6 cents per stukje met volledige Hollandsche gebruiksaanwnzing Generaal Agenten vr or Nederland en Koloniën H F nSJPEH ZONEN te ViTormerveer Voor enkele grootere plaatsen worden nog uitsluitende engrOSverkoopers geaochL CondiucD op aanvraag Een gevestigd Sigarenfabriekant zoekt tegen HOOGE PROVISIE een actief mc de C ntellen pekend welke de geheele provincie Zniilholland bereisd Franco brieven onder No 2179 aan het Bureaa van dit blad bet onovenroffen LAGKKBIER en het gunstig bekende SO OTTT van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Qouda VRAAG CHOCOLAAD CROOTËS OpeniDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 22 MAART 1892 svoorm 9 nnr in het verkooploknal in de Nieuwsteeg wyk E No 17 ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Meubilaire en andere Koerende Goederen w o Antiek Noteboomenhouten KABINET KASTEN KLOKKEN TAFELS STOELEN CANAPES SPIEGELS LEDEKANTEN BEDDEN en BEDDBGOËiy eene BKAiNDKAST MANGEL eoz enz Te bezichtigen 1 daags te voren van 9 12 en van 2 4 uur Mevrouw va IJSENDIJK vraagt tegen 1 MEI een flinke Keuken Werkmeid HAVEN B 85 Tegen half MAART wordt een Gewai bö Mej van CITTëRT Plantsoen Men wordt verzocht op t HERK te letten üiT HET Magazijn van M IUVEMSWAAYZOi E OORINGHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevengtaand Merk volgens de Wet gedepo neerd i Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Hnagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkeiyk en voortdurend genezen door bet gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFBIES Prjjs per flacon 35 Cents J Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing by het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 JJaoWem Depóthoiider L A de V LETXEB Mwkt 07 naast het Hotel os ZALM Onovertroffen KWALITEIT Gegfarandejï d zuiver LET OP DEN N A AM PalDriek te Westzaan Opgericht 182ö Van af MAANDAG Groote Voorj aars Opruiming van een party ongesorteerde SCHOENEN EN LAAI12EN De UITVERKOOP zal slechts enkele dagen duren en zallea ver beneden fabrieksprgzen worden Spoed V B van TONGËIILOO Korte Groenendaal ATTENTIE Geen betere Zeep voor hel toilet dan de concurreerende Zeep van de firma JOHAlfy MARIA FARINA te Keulen Voor een gevoelige huid alsmede voor kinderen zeer aan te bevelen Deze Zeep als ook de echte E d Cologne van J M F is verkrggbaar bg den Heer L A de VLETTER voorheen de firma J C ZBLDENRIJK Co Markt A 97 naast het Hotel coa Zalu te Oouda m STAATSLOTESIJ De Trekking begint Maandag 14 Maart a 8 LOTEN en Gedeelten van LOTEN zyn te bekomen bij de CoUectrice V ed A C C SIJ Gouwe C 59 bvj de Vischmarkt Verrassend succes Door het gebruik van den Bynlandschen DRniTEN B0RSTH0HI6 von W H ZICKENHEIMER te MAINZ benik van eenen kwaadaardigeu hoest hals enbotstziekte op eene verrassende w ze genezenen zie mg daardoor genoodzaakt op dit onschatbaar kostelijk huismiddel door deze opmerkzaam te maken Senitz Kreis Nimjitsch Sileeiën C NIEKSCH grondeigenaar Steeds gegarandeerd echt Te Gouda bjj F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bij F Jonker Idenbnrg Bodegraven bij P Versloot en G Hgnekamp Stolwijk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks Gosda Snelpendruk van A Bbinjuiam kZopK Ou uitgave dezer Conrant geichiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feettdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommen VIJF CBNTKN Eene constitutioneele ketterij De dagbladen meldden dezer da en dat de heer Tydens voornemens is de Regeering in de Tweede Kamer te interpelleereii over de benoeming van een kolonel bg het regiment grenadiers en jagers De aanleiding daartoe zal dan wel zgn de praatjes die allerwegen en ook in de pers geloopeu hebben over verschil van meening tusschen de konuaiuregentes en deu minister van oorlog Wor de reputatie van den vei tegenwoordig der radicale partij in de kamer hopen wjj dat hg geen gevolg zal geren aan dat plan immers het is te voorzien dat hij daarbg slecht van die reii zou komen Wat er ook aan de benoeming muge vooraf zijn gegaan volgens ons staatsrecht heeft de minister door zgn contreseign de verantwoordelijkheid voor de benoeming van den nieQWen commandant aanvaard deze regeeringsdaad is vüor de Kamer alleen een voorwerp van critiek indien het blijkt dat daarbjj eenige wet is geschonden of het landsbelang niet is in het oog gehouden an het zal den minister niet moeilijk vallen aan te tooneu dat de overplaatsing van den kolonel van liet 4e regiment Infanterie uuar de Grenadiers volkomen correct is Op andeie vragen kan of mag hg geen antwoord geven de hiitoire intime dezer beuoeming is geen onderwerp van debat in de Kamer geep minister zal ten onzent zgn constitutioneeleu plicht om door zgiie verantwoordelijkheid de onschendbaarheid der Kroon te dekken zoo FEViLLETOK TJit la et XjOTrezi Naar het Frameh EEE8TK DEEL XI S8 Niets sprak de oolaris Niet hernum de kiintourechter Toen weuddon zij de blikkeu naar Bnrinc zij koken hem aan mot een gliralaoli die tegelijk een aaiimücdiging om te blijven hopen ca eoii vriendsohappelijke g jlukwunach scjitou tZou wc Dat zou heel good kunnen lierhaalde de kantoareebter Ik liogin het te gelooven sprak de griffier die het nog nioc gewaagd had eon meening te uiten Wilt go do andere ladon nakijkon vroeg JBa noc met een stepi bevende vun ontroering Zoker De tweede lade met dezelfde voorzorgen on dezelfde angstige nauwgpzethoid onderzocht bleek slechts onbeteekenondo papipren to bevatten bijeen zeer ut het oog verliezen dat hg zich zal uitlaten over zgne besprekingen en voordrachten aan de Koningin en daarover debat uitlokken Het antwoord is dus te voorden de benoeming is in het belang van het land eii ik aanvaard daarvoor de geheele verantwoordelijkheid Indien de minister niet voornemens ware zoo te handel n dan had hij zijn ontslag genomen en de bewuste rSgeeringsdaad aan een ander overgelaten Hetgeen in de pers is geschreven over deze zaak door sommigen opgeblazen tot een quetiion bruiante onzer politiek geeft ons aanleiding tot de opmerking datde rstdicalen geavanceerden of boe die malcontenten zich heeten mogen met de uit Fraukrgk overgenomen luidruchtigheid en oppervlakkigheid ook medegebracht hebben die zekere voorliefde voor praatjes voor DOttn wel e 4e iutransigejitett en andere uiterste partgen daar te lande onderscheiden De zucht tot babbelen de lust om door onderhandsche raededeelingen zijne welingelichtheid omtrent allerlei staats en hofzaken vooral persoonlijke quaestiën te toonen is er ten uilen tjjde geweest Maar tegenwoordig is een praatje niet zoo dwaas of het vindt zijn weg in de courant Elke richting heelt een of meer spreekbuizen en het zjju meestal de kleinere provinciale bladen of de organen der kleine politieke partijen wier correspondenten zich tot tolk maken van alle min ot meer gegronde geruchten der hoien residentiekringen Uit is de schaduwzijde der vrjje pers daartegenover staan echter gegaard door een man die de manier had alle nantoekeniugen die hij nam te bewaren zelfs al waren zij van het minste belang Met de derde en vierde lade was het ereneens zoo gesteld Niets sprak Kéliénac met een goedkeurondon glimlach Niets herhaalde de rechter lit heb altijd wel gedacht dat er geen testament zon zijn zeido do griffier Indien men had gehoor gegeven aan het zenuwachtig ongeduld van Barinc zou het onderzoek steeds sneller zijn gegaan maar Eéhénac dio nooit haast maakte legde enkel papier uit de handen zonder het eerst doorloopen betast en doorbladerd te hebben Wij zijn bijna aan hot einde zoide hij Intusschen was men aan de laatste lade van de schrijftafel genaderd nauwelijks was de e geopend of de notaris toonde meer haast met do papieren er juit te halen i Indien er een testament is sprak hij dan moeten wij het hier vir den j Deze lade scheen dan ook dingon te bevatten die op den kaptoin betrekking hadden op verscheidene pakjes was mot do hand van Gaston de naam Va I lentin geschroven op een en ander de naam Leontine Ijet opl sprak do notaris jMaar zijn aanbereling was overbodig want aller j oogen waren onafgewend gericht op hi t pakje papie ren dat hij uit Aa lade te voorschijn haalde ADVEETENTIEN worden g laatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE3 worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle AdvertentJBn gratis opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt zooveel zegeningen dat wg verstandig doen met het vele goede dit kleine kwaad in kalme berusting te aanvaarden Wij gaan echter verder en beweren dat al is in hoofdzaak waar wat er omtrent bedoeldfc benoeming is verteld er nog geen reden bestaat om de Regentes hard te vallen of wraak te roepen over hofcliek en camarilla die met onze constitutioneele instellingen omspringen op eene wgze die voor liet vervolg ernstig gevaar kan opleveren Midd Ct De zaak zou dan eenvoudig deze zijn dat het hoofd van den staat bg regeeringsdadeu wel eens raad inwint bij anderen dan bg zijn verantwoordelijke ministers Onzes inziens is de kroon volgens onze grondwet niet alleen daartoe bevoegd maar zelfs verplicht indien er bg haar twijfel ontstaat of alle landsbelangen behporlttk zgn overwogen Haar rol is niet eenvoudig de stukken te teekenen die de ministers hebben klaargemaakt Bestaat er bezwaar tegen eene voordracht dan hokt natuurlijk de regeeringsmachine tijdelijk Er heeft overleg plaats heen en weergeschrijf en ten slotte moet een der partijen toegeven In den regel zal een krachtig en verstandig minister het pleit winnen want hij stelt mets voor dat niet op goede gronden rust en waarvan hij de wenschelijkheid niet daghelder kan maken Met die overleggingen welke dageljjks moeten voorkomen waar een denkend hoofd de kroon draagt lieeit het publibk niet nuodig Het resultaat is dat de minister een besluit conlrasigneert en dus voor zijne rekening neemt of we Altijd stelselmatig bogou de notaris met het pakket waarop de naam Leontine stond t was immers volgens den regel dat it en zoo begon de moeder voor den zoon Do omslag nerd opengescheurd en het eerste wat men te zien kreeg was het verbleekte portret van eon jonge vrouw Ge ziet dat zij er aardig uitzag sprak denotaris terwijl hj Barinc het portret overreikte Haar zoon gelijkt op haar ton minste wat defijnheid an gelaatstrekken betraft Maaf do kantonrechter en da griffier deelden dit oordeel niet Laat ons verder gaan zei de notarisVervolgens vond hij oen groote lek zwart en zijde achtig haar daarna eenige verdroogde bloemen zoo gebroken dat zij moeilijk meer waren tö herkennen eindelijk brieven geschreven op papier n verschillend formaat en gedateerd van Poyreborade van Bordeaux en van Eouaan De notaris opende er een om te gaan lezen maar Barinc hield hem terug Het komt mij voor lat dit nat volstrektnoodzakelijk is sprak hq Bébénac keek hein aan om in zijn oogen te lezeoi wat hem die opmerkin irisaf de eerbiod uor de geheimen zijns broeders of de haast om het zoeken naar een testament oor te zetten Deze brieven kuuutn van groot belang zijn spiiik hij maar ik slem toe dat het voor het oogeu f