Goudsche Courant, dinsdag 8 maart 1892

vmsif wwwfff f4 iwpvfï fvi t jf B F s sF t h weigert dit en stelt zijn portefemlle ter beschikking Naar onze meening is de beer Tindal die dezer dagen in een open brief weder op deze zaak is teraggekomen ten onrechte van meening dat de gevolgde handelwgze iii strgd is met onze staatsregeling Hij zegt o a Hoeveel deugden de koningin regentes ook moge hebben ik meen niet dat ik hieraan iets te kort doe als ik zeg dat het niet is aan te nemen dat zjj zich voldoende heeft ingewerkt in militaire zaken om te kunnen beoordeelen of het al of niet m het belang is van het leger dat een kolonel van den generalen staf het commando krggt van een iufanterio regiment Haar verantwoordelgke rnadsman was van het nut van dien maatregel overtuigd en drong er met groote vasthoudendheid op aan Hadden nu bij de koningin regentes geen andere invloeden gewerkt dan had zij natuurlijk even goed kolonel A van deu generalen staf als kolonel B van de infanterie benoem4 Dat het denkbeeld bjj de regentes is opgekomen om hare handteekening te weigerep onder ecne militaire benoeming die zjj persoonlgk toch allerminst kon beoordeelen bewast dat hier van andere invloeden sprake moet zgn Nu vraag ik iedereen die zjjn gezond verstand durft te gebiuik D hoe kan de regentes in deze de voorkeur geven aan den een boven den ander tenzij er andeie invloeden dan die Tsn de verantwoordelijke raadslieden werkzaam zgn Zg toch kent noch den een noch den ander Thans na maanden lang volhouden heeft het ministerie toegegeven Dit is van veel gewicht en ik zie hierin een groot gevaar voor onze con titntioneele vrgfaeden BIgkbaar mist dit ministerie even als het voorgaande den moed om krachtig op te treden tegen hofinTloeden Naar onze meeaing houdt die redeneering geen steek zg is eene constitntioneele ketterg De koningin moet en mag onder een staat tuk of benoeming haar handteekening niet zetten tenzg zij volkomen het er mee eens is Aangezien na de meeste zaken et personen baar onbekend zijn behoort zij zich in getbI van twgfel op de hoogte te laten brengen zich te laten voorlichten en indien haar bezwaren ter oore komen omtrent voordrachten handelt zg zeker wgs indien zij deskundigen raadpleegt buiten den minister die de voordracht doet In r asu stellen wg ons Toor dat militaire hofbeambten H M hebben gewezen op fa t ongewone van den Toorgegtelden maatregel en is zij na onderzoek tot de overtuiging gekomen dat inderdaad landsbelangen waren over het hoofd gezien Want eerbied voor verkregen rechten en aanspraken blik niet dringend noodzakelijk ia er kennis van to Deinen laat ons dus verder gaan Het pakket dat nu volgde bevatte brieven van den koptein volgens den datum gerangachikt eerst Bet een kinderhand geschreven die met den tijd steeds vaster en mannelyker werd Ook die brieven kunnen van gewicht zqn sprak de notaris maar evenals die van de moederkannen tij tot later worden uitgeateld De andere pakkettan fevatten rekeningen kwitanties en brieven die bewezen dat Gotton jarenlang op de schooi ts Pau te Saintc Barbe en te SaintCyr en later bij het regiment alle onkosten voor do opvoeding vao Laotine s toon geheel had op zich geaomen maar nergens wss oenig spoor van een testament noch zelfs van een plan voor een testament De taak schijnt nitgomaakt sprak da notaris Er is geen testament geweest en er zal ergeen zqn sprak de grifSer die niet bang was iets telligs te verklaren Als wq eens gingen dejeuneeren stelde dekantonrechler voor bq wien de aandoeningen geen toring brachten in de werking van zijn maag Hoewel men licb aan tafel niet al te veel wilde blootgeven met hei oog op de dienatboden werden ar toch eenige woorden gewisseld die duidelqk genoeg warrn om in de keukeu te doen begrqpen dat er geen testament was gevonden un woldra ging bat nieuwje onder het geheele dienatpersoneel rond Tot nog toe hadden de bedienden in de overtui ia ook plicht en behood van een goeden geest in de hoogere rangen des legers ook hoog noodig Ten slotte is de minister voor de koningin gezwicht hetgeen bewgst dat de minister e n voordracht had gedaan die niet in alle opzichten te verdedigen wns en die bij te lang en met to groote haUtarrigheid tot schade voor zijn eigen prestige heeft volgehouden Anders had hg zgn ontslag genomen en niemand zou zgn tank hebben durven overnemen want de guheele Nederlandsche natie zou ten slotte partg gekozen hebben voor een man van karakter die het belang des lands moedig had verdedigd tegen onverstand en betweterjj Het schgnt echter dat de ambtgenooten van den heer Seyifardt niet bereid waren hem te steunen omdat ook zg de bezwaren der koningin niet konden ontzenuwen Bjj ons is de indruk deze de minister heeft iich in den vinger gesneden doordien hg in een zaak van te weinig gewicht onverzettelgk wilde zgn Gaarne geven wg ten slotte toe dat botsing tuischeu de Kroon en haar verantwoordelijke ministers tot de zeldzaamheden moeten behooren In alle gevallen moet men ze niet aao de groote klok hangen Ue meeste ministers hebben dan ook overwicht of tact genoeg om zich niet aan dergelgk gevaar bloot te stellen Doch wanneer zich dit ongewenscht verschgnsel een enkel maal vertoont dan heeft men niet het recht a priori te rordercn dat de koning wgke Voor den minister Geijjk steeds is hij de constitntioneele practgk behoort de beslissing te volgen na een nouwgezet overwegen der omstandigheden en staatkundige gevolgen Het echec van den heer S indien alles waar is wat verteld wordt is louter een gevolg van zijn gemis aau staatsmansbeleid BINNENLAND GOUDA 7 Blaart im Volgens het eer to ontwerp van de zomer dienst regeling van de Keaetladdaehe Staatsspoorwegen asavnngende I Mei st loopcn van Amsterdam naar Gouda 10 tremen die hier aankomen 7 12 8 59 10 44 li l6 i2 5S 8 29 5 U 5 63 9 46 10 47 Tan Rotterdam komen te Gouda aan 24 treinen nl 6 05 8 30 7 66 8 18 8 27 9 58 lO U 10 52 12 03 12 24 12 40 2 16 2 43 3 O 4 08 4 33 4 46 5 10 5 55 7 87 8 30 9 35 10 08 10 40 Tan Gouda naar Rotterdam vertrekken 25 treinen nl 6 30 7 17 8 35 9 01 9 23 9 35 10 46 10 55 12 08 12 18 12 58 1 23 3 81 3 46 4 47 6 16 5 24 5 56 7 10 8 11 9 22 9 48 10 15 10 40 en 10 49 De uren zijn aangegeven in Weat Gnrapeeiehen tijd die 20 min ten achteren is bq Amsterdamsoheo tijd 11 nur 40 West Ëuropeesche tqd 12 nur Amsterdamschen tqd ging dat niemand andera dan de kaptein erfgenaam zou zqn Barinc vrijwel behandeld als een indringer Wat deed die arme broeder op het kasteel Wal verwachtte hq Het welk reeht deelde hg de bevelen uit Wat reroorloafde hem als heer en meester over het landgoed te loopen Wat een pret als zij hem zouden zien afdruipen Zoodra meu vernam dat er geen testament wat veranderde de toestand en er kwam een plotselinge keer iu die dadelqk nil alles bleek terwql de koffie werd ingeschonken bracht de oude kamerdienaar die twintig jaar lang de vertrouwde van Gaaton was geweest een fietcb op tafel geheel met een eerbiedwaardig stof bedekt waarvoor hij een hooge vereeriog scheen te hebban Dit is Armagnac van 1820 sprak hq ikdacht dat mqnheer die misschien wel gaarne aande hoeren zou willen schenken Toen de kamerdienaar de eetiaal had verlaten wisselden de drie mannen van de wet met Barinc een glimlach die zooveel beteekeode als Dat zegt genoeg en het is toch zeker niet omop de gezondheid van den kaptein ta drinken dat Manuel ons de en wqn brengt Bq het hervatten van de inventariseering leverde ook het onderzoek in de andere katlen en in de secretaire zoomin alt op de tafel van Qastou s kamer eeuig Tesullaal op Om vijf unr wat alles doorzocht in de sladeerkoineri loowel alt in de tlaapkamer en in geen tnder Naar men ona berioht door Is den Heer C Mattern alhier die zich elders iu eene Rijkshetrekking gaat vestigen besloten voor zyne rukening een meststoffenfabriek op te riehten in du Pannebakkerq te Woerden De fabriek zelve zal door den eigenaar worden verhuurd Bouwkundige is h Zaal te Zoeterwoude Aan het Verslag van den toestand van het Lager Oiiderwqs alhier ge lurende het jaar 1891 door do Coüimissie van Toezicht op het Lager onderwqs opgemaakt ontleenen wij het volgende Met genoegen kan de Commissie constatecren dat de toestand van het Lager Onderwijs gunstig mag genoemd wiwdeu Belaiixrqko wijzigingen vielen er in het afgelonpeu jaiir niet voor Het is haar aangenaam te kunnen mededeelen dat het aantal leerlifagen op de Avond of lerhalingaschool teer is toegenomen zoodal dit aan heteinde van deu cursus 1890 91 69 bedroeg lerwijlde cursus 1891 92 op 1 Oct 1891 asuviiè met eon gelal van 87 leerlingen Op den 15den April 1891 werd door het tostuurder Verecniging tot oprichting en instand i udingvan vrqei scholen op rotormeerden gronjalag teGnuda eene nieuwe bizondero schqol geapead indeKeiserstrant 120 alhier i De door de Hoofden aïngevraagde leerbrnken en overige leermiddelen werden door de Commissi leeds goedgekeurd Geen der Commisariasen wenscht in een deter punten veranderihg of wqtiiing te brengen zoodat wq mogou aannemen dal de iregeling deser laken bq de Hoofden in guede nanden is Het onderwqs in HBod fer ten bleef Beregel overeenkomstig hét in het vorig jaar vA eateid programma I i Tengevolge van de vermeerdering tfju het aantal soboolloknhn aan de 2do B v M étlt één werd de tqdelijke aanstelling eeneè onderwqztres noodzakelijk Daartoe wenl benoe id mej W J Molijn Aan mej A M L Buyzet werd op haar verzoek eervol ontslag verleend en ni hare plaato benoefnd mej W J Moliju terwql in de plaats dezer laatstgenoemde onderwijzeres tqdelqk werd aangesteld mej A Til van der Woude Het groot aantal leerlingen dat in i en laataton tqd gebruik maakte van de Herbalingssohool vorderde de benoeming van een derden and rwqzer Alt loodanig werd benoemd de Heer K A Zwoaneveld Door zqne benoeming tot onderwqter werd aan den kweekeling der Is e Losleloozo school S H A Esser op zqn verzoek eervol ontslag verleend en in zqne plaats benoemd mej M Kruisheer In de nog bestaande vacature van kweekeling werd voorsien door de benoeming van 3 D Kromhout en als volontair werd aangesteld A H Fournier Do kweekeling volontair der Tnsschenschool C C Kas werd tot ondecwqzeres benoemd en op haar verzoek verkreeg tij eervol ontslag terwijl tlt aspiront kweekeliug werd aangesteld L Oroeneweg eu alt volontair Tb Hollander Aao de kweekelingen der 1ste B v M J F Bnrgersdijk en M N M Brand van Straaten die beiden lot oaderwijzeres werden benoemd werd op haar verzoek eervol ontslag verleebd De kweekeling M Kruisheer werd zooals wq reeds me leeldeD als zoodanig aangesteld aan de 1ste kosteloote school en verder werden als volontair aangesteld L C Arends J Breebaan H G Leopold T W ds vertrek waren meor papieren te vinden Blijkbaar bettaat er geen testament sprak danotarit en reikte tqn vriend daarbq de hand Mqnheer de Saiat Gristeoa ttalde de acktiBrvoor zqn familie te hoog om die uit het oog te verlieten zeide de kantonrechter Wat toch niet belet dat er een tettameat ilgeweest hermam de notaril Kan hij dat niet vamieiigd hebben f Dat moot wel daar wij nieti gevonden hebben Door u het in bewaring gegeven teitamentterug te vragen meende de griffier heeft mqnbeerde SaintCritteau bewezen dat het niet aan zijnebedoelingen beantwoordde Klaarblijkelijk Hij heeft het dut willen vernietigen Of wijzigen Indien hq het heeft willen wqzigen zqe dri veronderttellingen mogelgk of hq had a bel gewijzigde testament toevertrouwd of hq gaf het aan den kapteiu ter bewaring of hij borg het in zijn letsenaar Daar hij het niet oen u gaf en het ook nietaao den kaptein heeft ter hand gesteld en daar wijhet niet hebben gevonden bestaat er geen en ikvoor mij hond het voor uitgemaakt dat hq na heteerste testament te hebben vernietigd geen anderheeft opgesteld Wtrit ttnolfd Kra bk M N Dirkzwager M Vermoei C A ïwrs on G O Schinkel De kwoelins J Botterop van de Sde B jj f s ontving op zijn verzoek eorvol ontslaftot onderwijzer wenl benoenjil Hij wert vangen door don aap kweekeling der 2 le ko llichool L Swanenburg 1 jdien pport Inbare ndorh den iPporl ü zon 1 por Het aantal kweekelingen verminderde met 2 Te Willomsoord heeft zich di zer dagen Isdolborston vnn Hot loven trachten te beropvlj wss lil oeu lernstige s f opuelegd hi tseed naó aaiifruk dat hqi iijni ponjaaril u l dl trok en zioh die hi höl liolmam tak HiF oniKiddelijk doodj doch ivoor zqn leven be Mitia guvnnri j J Mot geitocgt n deelt de Commissie het rocilo van de verschillende hoofdun der oholen over den qver on de toowijdinj dei wijzers en onderwijzeressen die anii hminiverboniluii kijn Zonder uitïonderinji is digunstig en wordt er met waardeerin uver noodzakelijke eii eiischappon in het ondoTwij soneel gesprok n i b il Ij sel vas Ïl zag meu do 1 nieuw bi iaemï eii ilWaning cjie des nUldau J IJe gemo in ees doi Dte C h tl wappereb Hr e te iji an gemeester f flen letter iflrijk I S l eoni te twee Vi f infien o lRaad en in jlegeA roord op plt chtigAHwijza wenl I 9i V P if Ofschoon de r htiir olpioiis ris 4lj Hajir i i jhi mr Lintelo di Getor nauwgezetheid ih ne nal den schuldij e vaii den inuiiird aan d te ontdekkbn sohqnen die lt t hedeii met een gum itigiin uitslag bekrooud te zijn geworden yrijdad zijn weder een aantal personen in verlfoor ireweestj o a een zoon v u de weduwe 8 eu de werkvrouw Ook is des avonds v o even zoven uur tot ongeveer haff negen te haren huize door gemelden rechter een onderzoek ingesteld Dat dit eenig opzieu in de buurt baarde laat zich denken een vijfiig personen stonden in da Lange Raamstraat vddr de poort waarin do woning staat Het onderzoek moet dan ook vooral in derichting geloopen hebben van die werkster vrouwOxseuer die zooals bekend het laatst ten huizo vande verslagenen geweest is on volgens haar zeugen die woning te circa half acht zoude verlaten hebben Zoowel de werkster zelve als baar mnn eu banr 8 volwassen zoous hebben Zate ilag langdurige verh oren nnderiraan die aanlxiding tot bovenvermelde huiszoeking gegeven hebben Zqn wq wel ingelichtdan zqn bq die huiszoeking verschillende voorwerpen in beslag genomen daaronder echter geen kleediugstukken of wapenen of andore op den moord betrekking hebbende voorwerpen Arrestaiién hadden ook Biet ploaU J C De Afrika een boot van de Afrik Stoomvaortmaatschappij bad op reis van New York naar Hamburg eenige dageu met een woedenden storm te kampen gehad die de manschappeu nagenoeg had uitgeput toen er op eens brand in het ruim werd ontdekt Bq de lading was veel papier zoodat de geheele bemanning in gevaar verkeerde Kapiteiu Klare en de eerate oflieier Pelrey namen toen een kloek besluit Blusscben was reeds vergeefs gebleken het vuur won meer en meer Zq lieten zich zakken ia het ruim en begonnen een voor een de zakken papier uit te laden die door de matrozen werden opfetrokken en in zee geworpen Zoo werden 86 zaken verwijderd Toen moesten zij zich laten ophijseheu want de rook verstikie hen bijna Met geschroeide handen en gezichten kwamen zij boven en kouden eerst geen woord spreken Haar zij hadden het chip en het laven van alle opvarenden gered daar men den brand nu gemakkelijk meeiter werd Men schrijft uit Utrecht aan de Amtterdatimir Het Staklyk Muiiekcorp onder directie van den heer C Coenen dat des zomers als het Harmoniecorps van de dd sohuttorq dos winters als het 8ym phonieorkest optreedt zal met 1 Hei worden ontbonden I Maandagochtend ontvingen de leden van het corps en schrqven van de Commissie van Beheer waarbq hun wordt medegedeeld dat het niet langer op den kostbaren voet van thans kan worden in stand gehouden en de enga emeuien uitgezonderd de op terTnqn aangegane contracten legen 1 Hei worden op ezegd Mon zal trachten voor Utrecht een goed Muziekcorps te behouden dat zij het ook van minder omvang later in hetere omstandigheden voor uitbreiding vatbaar is De ledon van het nieuw te vormen orkest zullen bij voorkeur worden gezocht ondor die van hotlthaus bestaande viior zoover dezen met een Inget honorarium grnoofinn nomen Voor do orkostledon waaronder nog steeds talenten van den ioerster rang is dit besluit een hardeslag Sommigen zullen als m het aangeboden tracteinont minder aaunemelijkj vooritorat er wel in slagen elllers eon botrekking te kriji en Vele anderen zied zich echter voor hot aanstaande seizoen daartoe den weg afgesneden tengevolf e van den ergerlijk kovton termijn ven opzegging waardoor het hun niet moer mogelijk is een zomtr engagemont te sluiteu 1 j ColUfgium Muau Nuni Cantus in uitMorifcg vSn ei hoogo itiumali vooraiüi Weel dut liqi d 5 toj wordt gevojjtdi Hit 9t ol k veel van i I t6goizoii 4Hik nog beljflirlieti door andere vj Hoe hol aj Strekkende gevolien e ibenJ fhn welke Ut zal afhangen of bet rad X muziekwereld do plaats mag blijven innemen die hei van onds zoo torechtitoekwam verloowin don laatsten tyd 1 1 uitvcPringen ijn thans on Wf er peil dan vroeger maar ijsieinenten wier beait Utrecht lpl atseu wordt benijdt fn tregol i z E voor Utrecht ver De maatregel is niet dan i lang aarzelon genpmpn o a om den muziekalen tpestaud hior ter stede wolke in olk geval dailrondor mpet lijden aldus verklaart do oommissie En ellf die in dien toestand thuis is zegt het volmondig naï Hot orkest is verbonden laan het Pari Mfoli wSar het drie koeren in do wek optreedt en mt mi t muziek van ra nder gebnlto geon genoogen za nemen Het treedt op in hetj Sit entmcoTK t in do Siadsconcerten van het UUrajectiaum in Toonkumt in Tien Séhouwburg kortom er is geen ige boteekeois of de raodewerking hetjisyrnphonieorkest de l8tellingen heen moet welke scHan stellen hot i nog niet te alléa hangt dus af van het beleid igivon het aieu ive inuziikkorps De laatste brievenzakken uit het onlangs bij heteiland Wight gestrande stoomsqhip Sider ïijn door duikers opgehaald en eergisteren nacr Southampton vorzoudeu Men hoopt de Êider die niet geheel onder ator blijkt to zilton weer boven te kunnen brengen f Toen het eergistereunamiddagibij kalm weer laag water was zag m n rondom de Elder op de cnderzeesche rotsen niot minder dah z es in de laatste jaren vergane vaartuigen zitten £ a op den afstand van omttroeks eeua mijl 20 minuten zag men duidelqk de kiel van hot daar indertijd gezonken Duitscho stoomschip Kssen I Voor de inwqding der wereldtentoonstelling te Chicago op 11 12 en 13 Oct zal 7 511 000 besteed warden De commissie voor de regeling stelt zich voor er een zeer indrukwekkende plechtigheid van te maken De president iter republiek zqn kabinet senatoren en leden van het Huis do gouverneur dor staten vertegenwooraigers van vreemde mogendheden en ongeveer 20 000 soldaten zullen er aan deelnemen Onder de numiqers op t programma behooren behalve de openings ope met volle vokale en instrumentale begeleiding eén optocht voorstellende den vooruitgang der eeuwen vuurwerk enz Een Arma te Hunchen Beieren zendt een merkwaardig niikroskoop dat ƒ 22 000 waard is en een vergroot vermogen becit van 11 000 Een Parqsch beeldhouwer zendt het beeld der republiek een vrouwenfiguur van 75 voet hoogte Op den New York Contral spoorweg is eenige dagen geleden tusschon Syracuse en Rochester een spoorwegroof gepleegd Gedurende den rit Werd plotaoling het alarmsignaal gehoord De boofdoonducteur wien de zaak veidacht scheen ging aaar den ozpreswaggon waar hq eén gemaskerd man bezig vond de geldkist te ledigen De beambte was verdWenen Het zijn revolver dwong do dief den conducteur het leuken te geven tot volle snelheid Toen do trein bq het eerste station kwam vond men den hoofdconducteur bloedende uit versoheiden wonden in den waggon liggen De vloer van den waggon was geheel en al met papieren bedekt De roever was echter weg Onder de menigte ontdekten de beambten een man die hun verdacht voorkwam Zij wilden hem grijpen hij sprong echter op een goederentrein over en hield allen met een paar revolvers van zich af De beambten zetten nu den goedercniretu met een locomotief na Toen zij den roover hadden ingehaald vuurde deze op hen Haar eindelijk ziende zich niet meor te kunnen helpen sprong hq van deu trein maakte zich van den eersten den besten wagen meester en vluchtte verder het land in Door den sheriff achtervolgd werd hij ten slotte gegrepen Hij bleek toen oen zekere Olivier Curtes te ziju tegen wien reeds we gens een vroegere dergelijke misdaad een bevel tot inhechtenisneming was uitgevaardigd Te VauBiieray bij Lyon is Maandag zokere Gros bgua lerend begraven Hij was Zaterdag als overleden aangegeven en roods was hot geheele gezelschap b een dat hem grafwaarts zou geleiden toen zijne dochter hem nog eens wilde zien Hot kwam haar voor dat het lichaam nog warm was zij vatte do hand en meende een üauwen druk te voolon gaf een gil men scho t toe en het duurde niet lang of do gewaande ddodo opende de oogeu en sprak eenige woordon Hij verkeert rog in zorgelijken staat maar men hoopt hem nog to behouden Het Nm Winer Tngeblatt sehrqft Onlangs kwam oen stiidoat erg in geldgebrek verkeeronde bij een als eklaclig bekenden finnnoier en bood dezen an togen een honorarium van 6 gld een geheel vrij te exidoitoereu zilvofvoorrand te wqzon Ier waarde van meei dan 1200 billioen gulden zilvor De financier beloofde lacheend de 5 gld indieij de taak op waarheid berustte Ree 100 juren geledon ontdekte de scheikundige Pr st zilver in hot zeewater Malagati en andoren bïpaaldèn het zilvergehalte en vonden dat 1 k bicjke imetor 10 milligram dus 100 000 M 1 l l G feilver bovntjon jEen kubieke kilometer bevat d s ipoOO K 4 ziWer waaruit 900 000 Oostenrijjkschoit guldens in zijrer kunnen i orden geslagen De zeijop beslaan op aarde 374 millioeo K M en zijn gèjjiiddeld 4 K M diep Zij hebben dus oen inhoud l ivan ougeveer 1564 milliipen K M waarin voor eeii waardlé van 1350 bilUoeh guldeö zilver is b vat iHier zijn uwe vijf gulden en bovendien beloof ik 11 de helft van de nettowinst Volgrtns een Amerikaansch blad kan men voortaan ivoor van melk maken De melk moet eerst stremmen zooals bij het kaasmaken Dan wordt de wei er nfgogoten Tien ponil van de geronnen melk wordt met eene oplossing van drie pond borax in drie liter water vermengd Dit mengsel wordt nu in een pot boven oen langzaam brandend vuur gezet en daarop gelaten totdat het zich iu twee gedeelten afscheidt hot eene zoo dun als waier het andere iets dikker eenigszins overeenkomende met gelatine Hot waterige gedeelte wordt or afgenomen en bij het overige wortlt eeno oplossing van een pond mineraalzout op drie pint water godaan Bqna elk mineraalzout kan er voor gebruikt worden bij voorbeeld loodzout koperrood blauw of wit vitriool Dit geeft ook weer scheiding van de massa in een vochtig gedeelte en een soort van deeg Het vocht moet er weer afgogoten worden of heter nog is filtrooren Nu kan mon er eene kleurstof bij doen zoo niet dan is het laatste product wit De vaste massa wordt nu zwaar geperst in vormen overeenkomstig met de voorworpen die men er van maken wil en daarna in eene zeer groote hitte gedroogd Het eindresultaat dat lactitis genoemd wordt is zeer hard e i stork Hot is voor do vervaardiging van velerlei arlikolon te gebruiken als kammen hijjartballen raessenheohten penhouders kortom voor alles waarvoor tot dusverre ivoor of been gebruikt is BaitenlaDdsch Overzicht De meerderheid door de nieuwe Fransche regeering bij de afkondiging van haar progra fi verkregen is medegevallen De ministerioele verklaring ia niet warm maar toch op eenige ontevredon betougingeii aac de uiterste linkerzijde en bij de rechterpartij na gunstig ontvangen Ue minderheid die tegen de motie van vertrouwen stemde bestond uit 23 radicalen 4 socialisten 48 monarchisten terwijl 144 afgevaardigden zich onthielden Bij dozen bevonden zich omstreeks 30 vrienden van Constans De bonthoid der meerderheid moge het ministerie weinig waarborg geven voor een langdurig bestaan de oprechtheid van Loubet s verklaring hoeft toch een goeden indruk gemaakt De lUpublique Franqaiie verklaart dat de republikeinen alleen vertrouwen stellen in eene regeering die stelselmatig weigert de Boulangisten iets te doen hebben De Sücle merkt op dat de minister Lonbet en zijne ambtgenooten geen duidelqker bewjjs van vertrouwen kunnen wenschan dan hetwelk hun thans gegeven is Wq vermelden reeds hot oordeel van het Journal de DtbaU dat de uitkomst gelukkiger acht voor het kabinet dan men in t algemeen verwacht had DuCHUtegon zijn de moua chale bladen overtuigd dat het Kabinet spoedig vervangen zal worden omdat de raoerderheid die het verkreeg al te mooi was Zij schijnen bet eens te zqn met do radicale bladen dal de Kamer zichzelve verloochen heeft Zq heeft zegt de Justux verklaard dat ze niet wist wat te deed tooa zo het vorig miuisterie omverwierp en de Rappel merkt op dat de Kamer goedgekeurd heeft at ze de vorige week afkeurde