Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1892

i p s VTr afW s ss f Van af MAAIVDAG GROOTE Woensidajg 9 iHaart 189S NO 4779 GOUDSCHE COURANT fSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VoorJaarS Opruiming S van een partij ongesorteerde Schoenen en Laarzen De Jitverkoop zal slechts enkele dagen duren en zullen ver beneden fabrieksprijzen worden UITVERKOCHT SPOED U B Tan TOITGERLOO Korte Groenendaal KRAEPELIEN HOLM S Sikel Cacao Aan beroira door 0 fl Genees en Skheikuodigen Mr met fioudeo en Zi v reo Hedailies VoedMftm Versterkend en Aangenaam van émaak = Het melk gekookt leer aan te berelen voor dagcUJkich galalttk by kin deren zwakke personen en klierachtife gestellen Met water toebereid is vj als irenee kracliti re drank nitatekeod by diarrbie ook Toor ïuigelingen en kleine kinderen Dr echte Elkel Cacao van Kraepelleii Holm ia alom verkriiKbaar is Tierkante bussen van h Kgr f 1 70 k Kfr k f CflO en k Kgr i f OJSCrooraien rtMAmuk Etiqaet waarop nevenstaaud fabrieksmerk en de handteekeiiinc Tan de fabrikanten p T KKAKI KlJfcN en HOLM te ZEIST Oe inaendlng van adverientlto kan goscluedöii tot eön uur fles namiddags van den dag der uitgave I Hooglieemraadscliap Eijulani DUKGHAAF eii HOOGHEEMRADEN vaw j RUNLAND brengen bg deze ter openbare kennis I 1 dat de Lg n der stemgerechtigde IngeI landen van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1892 zoo ah die door de Vereenigde Ver gadering zgn vastgesteld van Maandag 7 Maart 1892 af voor eén ieder ter lezing zallea liggen als volgt de Lijsten van al de zettten diêtricttn ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren alwaar zg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Lgst verkrggbaar zgn die van het derde distriel aan de Cruquiuh die van het vUrde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leegh water die van elk der overiye districten ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe beboorende onderkiesdistricten 2 dat door of wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 7 Maart 1892 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland VAN DKB BREGGEN ügkgraal Mr EGBERT DB VRIES Secretaris SIGARKWABAH licht kleurig ook donkere SUMATRA puik brandend alsmede goed JAVA OM BLAD en BINNENGOED BRASIEL HAVANA enz j wordt tot billijke prijzen ook bjj kleine hoe veelheden tegen rembours geleverd door BRÜ GEMAN en BALEN Goudsche Vest 35 j terdam Geen monsters loss of beschadigde Tabak Üailelgk zond Barino een telegram aan zijn vrouw en aan jgn dochter om over te komen en toen zij te ayoo afstapten vonden zij hem met de oude calèche aan hel station om haar af te halen Zg waren in zwaren rouw gekleed en voor do i vroeg mevrouw Daltiel moldt uit Brutwl Ondanks da tegonkauting van do Katholiake party on oen deel der lil or len beeft het referendum roote kans in da oentralo sectie der Kamor te worden aan enoman Men kan met zekerheid zeggen dat hat referendum Toor reeds door do Kamer aangenomen wetten binnen door du Grondwut te stallen perken zal worden aangenomen üaardoor zal eena crisis worden voorkomen daar do Koning van hot referendum oen conditio aint qua non voor de grondwetsherziening maakt De koning van Griekonland Torleonda audiëntie aan dan voorzitter der Kamer en aan eone delegatie der parlementsleden Zg gaven den koning do verzekering dat do mourilerlieid der Knmer zijne j ging n tot opheffinz der bastaandu moeilgkheden zal onderseunen Zjj verklaarden het te betreuren dat de meerderheid door Delyannis is overgehaald dozen een votum van vertroaweu ta ge eu De koning antwoordde dat zijne pogingen alleen ten doel hadden de welvaart en den roem des lands to l evor ieren Na oen debat van twee dagen heeft de Noorweegsche Storthing met 64 tegen 48 stemman ile motie aangenu men waarin zij m overeenstemming mot het Noorweog sohe ministerie verklaart dat de quaestie over afzonder ilijk Noor eeg8cb iu plaat van veroenigd Zwaodsch Noorweegsche consulaten oa e I uter Noorweegsche izaak ia waaromtrent alleen de Noorweegache staata j raad heeft te beslissen I Veel bokngrijks heeft het ilebat hierover niet op i geleverd De conaorvatievr spr kor Arneberg twijtelde wel eerst of de vrieltTdf mogendheden afzonderlqke Noorweegsche consulaten zouden illen erkennen maar bij nader inzien liet hij dien twijfel nog varen De voorzitter der Storthing de heer S Nielsen verklaarde met het ministene en de meerderheid mede te gaan omdat hij hoopte daardoor bcvonlerlgk ta zijn aan het geluk das volks en de duurzaamheid der unie met Zweden De coLsertatieven en du gematigden meenden echter dat er geen berluit behoefde t worden genomen doordiru hot ministerie met betrokking t t deze motie geen voorstel deed Deze beide partyen gingun in dit opzicht samen Hoe het nu moet gaan kon niemand ceg en De Koning houdt ar zich bij dat de consulaataquestie allereerst in aeii vereenigil Zweed oh Noorweegichen staatsraad moet werden behandeld Op dat punt spreekt hij gelijk zijn Zwaedsoh ministerie hetwelk de meerderheid der Zweedache natie althana van hare vertegenwoordiamg aan zijne zgtle ht aft Voor het geval dat de Kouing enne andera zienswijze mocht willen volgen beeft dat de minister verklaard onmiddellijk te zullen aftre Jen Maar wanneer da koning zich daaraan houdt dan neemt het Noorweegsche miniiiterie ontslag en gelijk men weet wordt dit muiiaterie door ile meerderheid van het Noorweegsciie volk t n inzonderheid van die der vertrgenwoorniging zoo krachtig gesteund dat er niet talt te deuken aah de sainenstelliiig van een ander ministerie Het laat ich zelts aanzien dat wanneer het Noorwoigsche ministerie aftrad de NoorOD hunnen eisch zouden verhoojcn en dus terstond niet enkel eigen cousululeu maar ook eigene diplomatieke gezanten en eeue ei en ininistrr van buitenlandscho zaken zouden tviUeu hebben Dit zou dan toch zeker niet zonder gevaar voor de auio en voor het koningschap over Noorwegen zijn Man kan veilig aannamen dat de Koning gaarne een compromu 70u zien tot stand komen Maar hoe dit te verkrijgen Wanneer dit oninogellijk blijkt te zijn en Noorwegen zegeviert dan zou hij zelcer verlangen dat Noorwegen in den vorm zooveel mocht toegeven als noodig waSNoin voor hem en voor Zwedau aftocht gemakkelijk te maken Maar de Nooren zijn zoo stijf en zoo naijverig natiaiiaal dat het niet gemakkelijk zou vallen hen ta bewegen zelfs maar om dec geringsten stap te doen ADVERTENTIBN Heden overleed na een langdurig lyden onze geliefde Echtgenoote Moeder Behawden Grootmoeder Mejofvronw PETRONELLA ELISABETH SIBBES in den onderdom van rnim 69 jaar J VAN DKB BURG W G VAM GEELEN G A I VAN GEELEN Vebkubk D TAM DER BURG G VAN DKE BURG JoNKHKID en Kleinkinderen Gotida 5 Maart 1892 STEENKOLEN Aangekomen de lading ove Rulir KACHELKOLEN waaruit wg tot 7S Cenl per li L contant zouder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bjj 2 of meer H L gelgk genomen Steeds iu voorraad SMEË eu MACHINEKOLEN en Echte Belgische MTHEACIT NOOTJES de minst aanslaande brandstof voor vulkachels JAIT PEIITCE Co Kantoor TURFMARKT H 101 Oouda 7 Maart lb92 TE HUUR aangeboden een Benedenhuis a ƒ 1 30 per week Adres Burean dezer Courant Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retail s ELFBEWA I G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan dë verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezeu de oprechte leering die het geeft redt jaarHjks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen biJ het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland Goadn Sni lporsilruk vmi A BiiiNKittN StZooK Ou uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Ue prgs per dne maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ilionderlijke Nommeri VIJP CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Maart 1892 Bij kon besluit ia benoemd tot kolonel commandant van hol 4o ref infanterie de luitenant kolonel Bloem van bet corps Gisterenavond had in het Café het Schaakbord bg den hoor Uam oene vergaderinj plaats van da Leden dor Holl Maalsohappij van Landbouw afdeelinK Oouda en Omstreken Onder da ingekomen stukken was een programma voor eene in dit jaar te houden Paaschmarkt enz te Alkmaar en voor eene Bundermarkt eni te Schiedam die voor kennisgeving zgn aan enomen Verder eene missive van J van dor Qraaf eu 93 andere hennepteelders te Lekkerkerk verzoekende adhaesie te vorleenan om een adres te richten aan Z ëx de minister van marine om bg aanbestedingen van touwwerk in de bestekkan op te neman dat minstens een v fde van Hollaiidaoh product daarvoor gebruikt moet worden Na uitgebreide discussie is besloten dat adres te steunen Het hoofdbestuur vraagt oene subsidie uit te loven voor proefvelden doch het bestuur van deze Afdeeling merkt op dat er geene Landbouwers in deze omstreken zullen zgn die daarvoor landeu zullen afzonderen en het daarom ontraadt dien overeenkomstig wordt besloten Het rapport van da hh Begeer en Kerkhof belast mat de rekonin over 1891 luidt gunstig zg stellen voor die onder dankzegging aan den Penningmeester goed te keuren aldus wordt besloteu het saldo in kas is 120 98 Het bestuur stelt voor om bg de aanstaande vrije Pasrdenmarkt weder euno verloting te houden en de Koninklijke goedkeuring te verzoeken voor 8000 loten dienovereenkomstig wordt besloten FEUILLETON Naar het Frarnck EEB8TK DEEL XII 24 eerste maal droeg Anie een kleedje dat haar goed stond zooder dat zg de verveling had gehad na ellenlange bes irekingen met haar moeder hot toiletje zelve te moeten knippen en naaien Barinc deed haar in het rijtuig plaats nemen en ging zelf tegenover haar zitten Nu zult ge de Pyreneeën zien zeide hij togenAnie Van Dax af heb ik zo reeds in het verschietgezien Maar nu zult go ze eerst echt zien sprak hijmet zekeren eerbied Ziet hij daar mot weer iets bijzonders in Alsnu komt in behamleling het door don heer M Vermaat Jr in de vorige vergadering gedaan voorstel om adhaesie ta schenken aan het vroeger ingediende adres van den hoer Kerkhof en anderen om de kaasmarkt weder om 6 ure te doen aanvangen Na uitvoerige diseuMie word daartoe besloten i Boor 4eu heer de Jeu wordt daarop in bedenking gegeven aan hot bestuur om do paarden van de verloting voor de vrije Paardenraarkt in verschillende stallen te plaatsen Eindelijk wordt door den hoer van den Sand n voorgesteld om aan den Eaad het verzoek te doen een keurmeester te benoemen voor da boter die tevens onbezoldigd Eijkaveldwachter moet zgn daar de natuur en margnriBeboter beiden in het boterhuis worden verkocht Uit wordt algemeen goedgekeurd Niets meer aan de orde zijcde wordt tot de gewone verloting overgegaan en de vergadering gesloten T Benoemd tot onderwgzor Ie Sohellinkhout da heer J Bteggenier onderwgsar imvhée Openbare Schoal No 1 te Z venhuizen Door dm Hoogen Kjad word gisteren verworpen het cassatieberoep van A J V machinist te Nieuwerkerk aan don IJsol togen zgne veroordeeling door de rechtbank ta Rotterdam en het geraohtshof te s Gravenhage tot 1 maand gevangenisstraf wegens wederspanuigheid gepleegd te Gouda toen de politie was opgotrwlan ter zake van het maken van rumoer waardo ir Ie nachtrust kon worden verst nrd jit Ouderkerk a d IJsel scbrgft men dd 4 Maart Eeeds vroeg in don ochtend had onze gemeente heden een vroolijk aaniien Van openbare en particuliere gebouwen wapperde de driekleur ter eere van den nieuw benoemden burgemeester den hoor viel mevrouw Barino in Zeker mama dat is ook iets hijzonders voor mg De vader dankte haar met een blijden glimlach waaruit zgn voldoening bleek dat zij elkander zoo goed verstonden Daar is de Gave van Pau sprak bij toen dooalèohe over dp brug reed O hoe liefl riep Anio uit terwgl zg nieuwsgierig keek naar het klotsende water dat msschende steile oevers voortstroomde t Is een ritior zooals elke andere zeide mevrouw Barinc alloen de namen zijn verschillend Maar juist do naam geeft aan wat het vooreen rivier is antwoordde Barinc gme komt van cavua en boteekend diep En wat is dat landgoed tegenwoordig waard Dat weet ik niet Wat brengt het op Ongeveer 20 Ü00 gulden Zou men een kooper kunnen vindon voor eenmillioen Dat woel ik niet Heb je daar nog niet over nagedacht Wel noen waarom Wat wanrom Wm zoekt nu eeu koopor als hg niet vanplan is om te verkoopon Wil je het dan houden Je zoudt het loch niet willen verkoopon ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Jac van Waning die heden middag te 2 uren in eene openbare raadsvergadering geïnstalleerd zou worden Op het bepaalde uur opende de oudste wathouder de heer J Boogaerdt de vergadering met do voorlezing van een koninklijk hesluit lot benoeming en hot proces verbaal der eedsaflegging Eene commissie van drie leden werd afgevaardigd om den burgemeester de raadszaal binnon te leiden Daar aangekomen werd hij hartolgk toegesproken door den heer Boogaerdt die hem welkom heette en de beste wonschen uitsprak voor zgn bestuur Met da volle instemming dor geheole gemeente tot het ambt benoemd twijfelde spreker er niet aan of dat bastuur zou beantwoorden aan de verwachtingen en Ouderkerk tot zegen zijn Na don burgemeester den ambt ketting te hebben omgehangen gaf do heer B de voorzitterplaats on den hamer aan dozen over meteen toepasselgk woord De burgemeester sprak hierop de volgende rede uit M H 1 Gij hebt mij welkom geheeteu in deze plechtige vergadering ik bied u en den heer Boogaerdt in hot bijzonder daarvoor mijn innigen dank WederLeerig kom ik toV u met een hsilgroet op ds lippoo 09 met eene bode voor het welzijn van gemeente eu ingezetenen in het hart Door het vertrouwou der hoogo rogoering benoemd tot het ambt door mgnen geeerdon vader zoo vele jaren in uw midden bekleed heb ik dit aanvaard in het besef der grooto verantwoordelgkheid daaraan verbonden Gewichtig is do taak die op mijne schouders rust en uitgestrekt is het arbeidsveld dat aan mgn bestuur is toevertrouwd Het zal mijn ernstig streven ziju mijne plichten te vervullen met nauwgezetheid en onpartijdigheid Don geest van orde waarvan bestuur en administratie doortrokken waarvan bestuurderon en ingezetenen van Ouderkerk doordrongen zijn zal ik dienen mat mgno beste krachten En mijne rechten al ik weten te liandbavon I Aan toewijding mgne hceron zal bet mg niet ontbroken denk ik Maar Alles dwingt ons om het te behouden en hetnaar ons beslo welen te exploiteeren Nu brengthet misschien niet veel meer dan 2 percent op maar dat kan 10 of 12 worden Zij keok liem vol verbazing aan Ik zal je geen verwijt maken van mgn leven in de laatste twintig jaar lieve man maar het komt mij voor dat ik nu wel recht heb op eenige verandering Lijkt het dan geen sprookje over te stappenvan onze kluis te Montmar re in het kasteel vanOurteau Zult ge in Ourteau een man voor Anie vinden Waarom niet Tot nog toe had Anie geen woord mi egesproken maar zooals gewoonlgk wanneer er een verschil van meening ontstond tusschen haar vader en haar moeder trachtte zij lusschenbeiile te komen Ik verzoek vriendelijk dat er nu geen sprake meer zij van mijn hu velgk sprak zg en dat ik buiten kwestie bigf Het goede dat deze onverwachteerfenis voor mij heeft is juist dat ik er mgn vrijheid door terugkrijg Nu kan ik trouwen wanneerik wil met wien ik wil en zelfs ongetrouwd blgven indien ilt geen echtgenoot mocht vinden die beantwoordt aan zekere voorstellingen geheel verschillend van die welke ik mg een maand geleden maakte In ht afgdesen land nill gg dli n cohlgenim m M