Goudsche Courant, woensdag 9 maart 1892

tIW i c y fi v i f3 f f Gelukkig maakt mq en in élk opzicht bemoedigend stamt mq da zekerheid dat de madewerking mgnen vader sieeda op zoo heusche wqze verleend ook het deel zal zijn van den zoon die gernepen is dious ambtelqke nalatenschap o er to nemen die tot u komt met een verleden waarvan geene bladzüde 4i onbekend ia met een toekomst aarmede die van de gemeente zoo nauw is verbonden M H I Ik vertrouw op uwe welwillendheid ikdurf rekenrn op uwen steun en hoop aldus onderden onmisbaren zegen des Allerhoogsten werkzaamte zgc in het waarachtig gelang van gemrente en ingezetenen Ik verklaar het presidium van den Raad dozer gemeente te aanvaarden Het ernstig woord van den jongen burgemeester Tol uitdrukking gt sproken werd onder de diepste Stilte aangehoord en maakte blijkbaar een gr9oten indruk op het talrgk gehoor Na het sluiten der vergadering begaf de Raad zich naar de woning des burgemeesters waar eonige tjjd in gezellig samenzijn werd doorgebracht Wegens familie rouw konden geen feestelijkbeden plaats hebben Aan het verslag van den toestand van het Lager Onderwijs alhier gedurende 1891 door der Commissie van Xoericht op het Lager Onderwijs opgemaakt ontleenen wij nog het volgende Als bewgs dat de studielnst bij verschillende onderwijzers en onderwijzeressen niet ontbreekt dient dat mej Sytsma de Hoofdacto verwierf dat de heer J Slop met gunstigen uitslag examen aflegde voor de acte Engelscb Lager Onderwijs en dat de heer 3 G de Vries de acte Middelbaar onderwijs in de Aardrijkskunde verwierf terwijl de heerea E A Zvaaneveld en G H Kruisheer met gunstigen uitslag examen aflegden in de vrije en orde oefeningen der Gymnastiek De heer H J W Huber Hoofd van de Iste Burgerschool voor Jongens hanlachi den lOden April den dag waarop hij vóór 25 jaren aan bet boofd dezer wjhool werd gesteld Door de welwillendheid van den Gemeenteraad die de verdiensten van dezen bekwamen onderwijzer openlijk wrnschte te erkennen werd hem op verzoek van den Raad door den voorzitter der Commissie van Toezicht die met alle leden in het fraai versierde schoollokaal versebenen was namens den Gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders en zijne medeleden in zeer waardeerende bewoordingen geluk gewenscht met het voorrecht dat den jubilaris op dien dag ten deel viel De spreker herdacht de verdiensten van den beer Huber als hoofd der school die onder zijne leiding tot bloei gekomen was en bood hem uit naam van den Gemeenteraad een geschenk aaii bestaande dit eene fraaie pendule met coupes r Dat de Jubilaris zich in de sympathiVzijner oudlaerlingcn mocht verheageo eeld Bn bet feit dat namens hen eene Commissie op het feest tegenwoordig was om hem hartelijk geluk te wenscben met het sehooue feest door hem gevier l en hem namens z§ne ondleerllngoc een geschenk aan te bieden bestaande in een schrijfbureau Eindelgk was bet de beurt van de thans nog sehoolgaande leertingen om bunnen geachten en be ntinden onderwijzer een Wijk te geven hoezeer zij zijne degelgke leiding en stipte rechtvaardigheid srdeerden Bg monde van den oudsten leerling niet vinden i Ik anlwoorn u hierop hetzelfde als papa Woaron niet Ik zou het liefst zien dat g u numei near over mg bekommerde Zon je la Orteau willen Wrnen f Zeker Je lijkt wel gek Wmnew men gedioemd is geweest in de rue l AbteiivAir te wonen neemt meu alles aan watgeea Hontmartre i zooveel te liever dus wanneerdit alles bestaat in een kasteel gelegen in een mooie Je kent de streek niet Ik ben er in Okar de doekier haar vader was te hulp gekomen wilde bij haar nu rok niet in den steek lat B Wat ik voor o s verlang is niet het eentonige bMtaan van eea landeigenaar die gean andere afleidintc haeft dan die welke men vindt in de slaperigheid vao een gemakksigk leven zuader zorgen en itir gedachten Toen ik daar straks tegen u aiile dal de inkomsten van dit laadgoe l zouden kaïoBea stggen tot tien of twaalf percent minsteiu trend ik niet dat dit zon gebeuren indien men ant de armen over elkander zat af tr wachten wat da oogst zou opbreniiren Om een betere uitkomst te vonracbten moet mei er zijn zorgen zijn wal anMha i zqn tijd aan besteden Door allerlei oorzaken aaa Gaston er toe gekomen de zaken te laten gaan locals het toeval verkoos zijn druivenstokken waren werd hg namens alle leerlingen in eenige welgemeende I en hartelgko woorden geluk gewenscht en werd hem evenzeer een fniai geschenk aangeboden Ook de onderwijzers an igno school verbonden en zijne collega s bleven niet achter om den heer Hiibcr blijken te geven van hunne hoogachting en waardeering Den vorigen dag herdacht de hoer B Leopold hoofd der 2de B v Dr jongens den dag waarop hg voor 25 jaren als onderwyzer werd aangestelil De Coraraiseio van Toezicht hoewel niet oflioiSel met dit foit bekend meende toch dit niet onopgemerkt to mogen voorbggaan en zond den heer Leopold een brief van golukwenscliing Aan do K 0 School van liofdadigheid werd mej C van der Voort vervangen door mei G J L Peers en mej J M v a den Bonden Aan de school voor Christelijk Nal Onderwgs werd de heer J Gravesteyn met 1 Februari vervangen door den heer K van den Berg Do R C Jongensschool verloor door het overlijden van den heer j Korten hoef een zeer verdlen telgk onderwgzer en veelbelovend jongmenseh üijne plaats werd ingenomen door den heer P van den Breomer Van de Schoolbibliotheken die verbonden zgn aan de beide kostclooze scholen en aan de Tusscbenschai l werd voortdurend gretig gebruik gemaakt De boeken bevinden zich in goeden staat mnt uitzondering van enkele exemplaren die zeer in den smaak schijnen te vallen en welke vernieuwing behoeven waartoe de hoefden der scholen in staat gestald worden door een toelage van ƒ 80 ajaars die de Gemeente aan elk dezer bibliotheken verleent Het aantal boekwerken is vermeerderd en bedraagt ihans respectievelgk 410 314 en 316 boekdeeton Do in het vorig jaar in gebruik genomen nieuwe lokalen aan de tweede Koatelooze School voldoen bg voortduring uitstekend Het gemis van een gymnastieklokaal doet zich vooral bij slecht weder erg gevoelen Eene regeling voor het dagelgksch reinigen en Bcfaoouhoudea der verschillende lokalen alsmede het aanmaken van kachels het vullen der kolenbakkeu kwam in 1890 tot stand Deze regclng schijnt doet te treffen want gedurende het jaar 1891 kwam ons geen enkele klacht dienaangaande ter ooren Het schoolvertuim was op de Ie Kostclooze School een weinig erger tengevolge van de influenza en andere ziekten Het was 4 39 pCt tegeu 2 85 pCt ia het vorig jaar Op dé andere opeubare soholeQ was het gering alleen heeft de Ie B voor M in da drie eerste maanden vele kinderen moeten missen ten gevolge va ziel Op de S C Joi nsaohool was het schoolverzuim voor de betalende leerlingen 3 pCt voor de niet beUlenden 11 pCl Op de school voor Chr Nat Ooderwgs was het gemiddeld 8 a 9 pOt doch in de twee laatste maanden van bet jaar tengevolge van de influenza nog grooter Op de Vrije School op gereformeerden grondslag bedroeg bet 10 pCt Het waardeering maken wg wederom melding vau de door het Burgerlgk Armb tuur verstrekte adviezen betreffende het onvermogen van die ouders of voogden welke kostalooze toelating voor hunne kinderen hadden aa igevraagd Door de hier gevestigde afdeeling der Maatscbappg tot Nut van t Algemeen werd eene school voor volwassenen geopend welke gedurende de winter ziek en hg deed er niets aan zoodat eea gedeelte van zgn goederen na geen rente geven Wit je dia zieke wgnstokken genezen Ik wil die wgnstokken uitroeien en van dengrond weiland maken Dank zg het vochtige enkoude klimaat dank ook de gesteldheid van dengrond zijn wij hier in het land van gras even goed aU in de vrochtbaarsta streken van N rmaDdié Daar heeft men slechts partij van te trekken de weilanden uit te breiden Ixiter te laten maken die nataurlgkvan de beste kwaliteit kan zijn en met den afgeroomde melk de varkens vet te mesten ik heb mguplannen reeds opgemaakt Wg zijn verloren riep mevrouw Barinc uit Waarom verloren Omdat ge u gaat begeven in nieuwe plannen dia de erfenis van je broeder wel weer zullen verslinden Ik zal geen verwijten maken maar ikweet bij ondervinding hoe een fortuin hoe grootook versmelt indien het moet dienen voor een uitvinding Er if hier geen sprake vaii uitvindingen Ik weet best boe dat gaat men betcint met een uitgave van tieo gulden en men eindigt met honderdduizend Hier werd het twistgesprek afgebroken doordien zg den top van den heuvel hadden bereikt Zonder zgn vronw te antwoorden beval Barinc den koetsier bet rijtuig dwars op den weg te plaatsen vervolgens str kte hij met een fiere beweging maanden aan volwassenen van alle gezindten kosteloos onderwijs verstrekt Het aantal leerlingen bijdroeg bg de opening in October 67 op 31 Deoeraberl891 62 die door 2 onderwgzers w den onderwezen Het is ons eene aangename taak dit te kunnen mededeelen daar deze school indien zg bestendigd blijft waaraan wij reden bobben niet te mogen twijfelen in eene werkelijke behoefte voorziet De oprichting dezer soliool kan aai de Herhalingssohool slechts ten gnede komon daar op die school nu werkelgk niet anders dan Herhiiliugsonderwijs zal gegiiven wordim Over de inricht ingen tot opleiding van onderwijzers zegt de Commissie het volgende I De cursus 1891 1892 liogou den Ie April 1891 met 69 leerlinireii 29 M en 30 Vr vandeze leerlingen waren er 49 woonachtig in Goudaen 10 in de naburige gemoentoii Gedurende den cursus werd do inrichting verlaten door 12 leerlingen 7 M en 6 V hiervan verkregen 7 4 M en 3 Vr de acte van onderwijzer of onderwijzeres 2 verlieten de Gemeente 1 werd aan eeR kweekschool geplaatst en 2 ontbrak het aan de noodige geschiktlieid Het tnderwgzend personeel dat geene verandering ondergiitg beslaat uit 10 onderwgzeft en 1 onderwijzeres Hunne namen en de vakken waarin zij les geven zijn de volgende H J W Huber J ionaa S Posthumus P C Sihriek R Leopold B P vi n Cittert Mej M Geschiedenis en Paedagogiek Rekenen Ken lis der Natuur en Wiskunde Aardrg kskunde Lezea Schrijven en Ned Taal Friinsche Taal P VVgnrox Fransche Taal eo Nutt Handw C de Rpoy Teekenen H J Steenbergen Gymnastiek P H v n Roon Zingen De 10 eersten wonen in Gouda do laatste iawoouaohtig te Rotterdam Ue lessen worden dagelgks gegeven in de lokalen der fersto Openbare Burgerschool voor Jougens II De Inricoting tot opleiding van Bewaarschoolhoaderossen Directeur de heer J Gonila begonhare lessen op def len October 1890 met 7 leerlingen en deu len l89l met 6 leerlingen waaronder eene voor enkele lessen Hun ouderdom wasreapectievelijk 2 voor enkele lessen 19 17 16 i6 en 14 jaren Twee leerlingen mej Joh B van Es en mej Job F de Jong verwierven den t2en April 1891 de acte van Bewoarschoolbouderes De eerstgsnoeroda heeft daarop terstond ile lessen verlaten Twee andere leerlingen verlieten nog de inrichting eene wegens verandering van roenplaats de tweede om andere redenen Toegelaten werden op l December 1890 twe leerlingen De lessen werden geregeld gegeven volgens het programma 5 uren per week waarvan 2 door mej E P Visser Schotel en 8 door den Directeur Verzuimen kwamen zeer weinig voor en dan bijna uitsluitend wegeus ongesteldheid Het gedrag en de ijver der leerlingen waren zeer voldoende de vorderingen slooht matig hetgeen niet anders te verwachten is bij de weinige lesuren en het groot aantal vakken dat daarin moet worden onderwezen de band uit keek zgn doohter aan en sprak Daar zijn de Pyreneeën van dien loatsten toplinks af de Ania lot aan die toppen rechts de Rhune en de Trois Couroones dat is Biskay ons land Zij zweeg en staar Ie langen tgd in het nevelachtig verschiet toen wendde zg zich tot haar vader Dat ik nog zoo weinig ken sprak zg beeft één voordeel namelgk dat bel eerste grooUche enschoono wat ik zie ons land is ik verzeke de indruk dien ik er vao zal meedragen diep genoeg is om nooit te worden uitgowischt Is het niet schoon vroeg hij trotsoh op deaandoening zijner dochter Maar mevrouw Barinc maakte dadelijk een einde aan die bewondering Kgk daar heb je ons kasteel zeido zij terwgl zg wees op don witten gevel aan den oever van de Gave t Ziet er waarlgk voornaam uit Uit de verte voegde zg er miaschtend hg El van dichtbg ook ge zult het zien antwoordde Barinc Ik zou het gaarne zoo gauw mogelijk zien sprak zg ik heb honger Men was weldra benedci en na het dorp te zgn doorgereden waar alle menschen jan le ileur kwamen kijken hield de calèche stil voor het wgdgeopende hek van het knsieel en de portier rauldde de aankomst door kraclitig aan de schel te trekken ITordt vmolgd Hierover breeder nit te weiden acht de Cominis sie oniioodi daar zij dan sleclitfi zou moeten hertalen wat zij in hare vroegere verslagen meormalou uitvoei iï hooft uitaennezL t en du toestand in liet afgeli o ien jiiiir niet verbeterd is De Voreoniging van spoorwegpersoneel had 38 exüiiipiarüii vnn het door haar ontworpen adres om lotsverhotering au den direoteur genoraaal der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwogen opgezonden Tttans is van dezen bij haar bericht ontvallenen tut vijf ilor oiidorteeküiiaren iloor hem ten geliouro zullen worden ontvangen om hot adres toe te Hüliton en duL zij voor do leswoi e te maken reis vrij vervoor zulten hebben Aan den goraeentprauit van Eilain is hot volgende adros verzonden Do oiidergetcokenden attuii inguzetcnen van Edam hebben tot hunne groote verbazing vernoraen dat vier ambtenaroii van do Gemoonto door t ün burgomëestor voor eeue week iu hunne betrekking zijn geschorst op don enketun grond dat Zij op Zonda r den 28 Fobr 11 in don namiddag dus in liunutu vrijen tijd eene vergadering beliben bijgewoond wanriii do hoer Domela Nieuwenhuis sprak over MaatschappotijkH Hervorming Zij achten dit een zoo ongehoord willekeurige daad dat zij indien zy hot niet wisten het niet otidon kunnen gelooven Zij nemeu daarom met volle vrijmoedigheid df vrijheid UKd Achtbare hoeren te ver oekon iliu willekeurige daud viin hot hoofd der gemoonto zooveel mogelijk ongodaan te maken en te besluiten uw af keuring daarover uit te spreken on aan do be loelde ambtenaren alsnog het hun ingehouden weekloon te doen uitbetaton Zij twijfelen geen oogenbtik ofUBit Achtb zijn van do noodzakelijkheid hiervan doonlrongon Kr mag vau onüe gemeente niet kunnen xordeu gezegd dat hier Macht gaat bovon recht Volgen 66 handteokeiiingen Onlangs was i en schip gestrand op do kust van Northumberland Het vaartuig lag daar al eoiiigo dagen niet ver van den vasten wat en men verwachtte dat het weldra uiteen zou wordon geslagen Op een kalmen dag roeiden eenige personen naar het schip om te zien of er nog iets merkwaardiies aan boord wa Toen zg het vaartuig haddeu beneikt en sommig n reeds op het dek liepen lioorden zg opeens een vreese gk geschreeuw en gepiep Katten Bij duizenden kwatqeii zg aAnrennon hongerige uitgemorgeMe groote ratten sommigen hadden geen staart meer die woa opgegetoii De roeiers wisten niet hoe spoeitig zg weg zouden komen en eenigen moesten in het tuig klimm u vau waar zij met veel moeite weer in de boot kwamen Toen do ratten de boot in t oog kregen lieten zg zich dadelgk langs de touwen noer e wilden in de lioot springen men moest haar in allergl afzettou De dieren schenen een voorgevoel te hebben ran don dreigenden dood want zg hoopten zich alle aan één zijdo van het schip op van waar de boot vertrokken was Hun geschreeuw en gepiep was erbarmelgk Hand De komisohn zgdo van het drama Voor eenige dagen nerd in dra Ïivoti Schouwburg te Arasterdam tor benefice vanden heer Barendso ile Gebochelde opgevoerd In hel taaiste bedrijf behoorde Jonzazue Lageman door een degenstoot van Lagardère Barendse doodetgk gewond neer te zinken Of het tooneel niet liehoorlgk was voorbereid of de acteurs elkaar niet beirrepen GoazKüS vio niet I Een bezoeker beklaagde zich in De Echo over het mishikken van deze scène ou in een aardig ingezondBiI stuk antwoordt de heer Lageman op dien klacht ilk verondentel dat die bezoeker zich teleurgesteld vond achrgft bij in mij geen falsaris te vinden zooals hij ra j dien gaarne wenscht nameiBk mtt a lanwamen stuiptrek rollende ongen en holle grafstem doob dit is niot mijnen schuld doch dl van de direcfie die mij in dM stuk een roUoebedeeli gal eet huitanmqn emptooi rtasr di ik gebonden wtrafit toch verplicht bon te vervullen Wat het beweren betreft als zou ik dien avond don dood gevreesd hebben ik geef dien bezoeker de verzetenng dat noch jaloezie over het sncoes van den avond noch onverscbitlighei t tegenover het publiek noch hèt dotl öm de zaak in miscrediet te brengen mij 0 dat oogonblik aau het leve tjoiHlei leder weet datiitenMnd Wijmoedrger en met meer verlangen den donrl tegomoutgaot als de acteur op het tooneel en voor mijn vriend Barendso zou ik gaarne duizend dooden de tooneetiMatigo d od wol te vurstaan gestorven Zijn Maar die dood dient toch ten minste een schgubaro oorzaak to hebben Hot stuk eischt dat ik up het slot door oeu stoot van Lagardèie s degen in het voorhoofd doodulijk getrofr m onit De liBor Biirendse behoorde mg dus een schgnstoot naar de bedoelde plek toe to brengen Lagardère deod eonigo uitvallen met zijn degen ruim een halven meter boven mijn hoofd on ik vermeende to veot van de fantaisie van het publiek to vergen door lion dit als een stoot in de hersenen te doen slikken Ik wachtte das op oen nieuwen uitval De lieve dood lachte mg roods too maar ik zag nog geen motief mij iu zijn armen te werpen Daar laat Lagardère plotseling don dogon zakkon uitroepende Novèrrr I lO bont gowrrroken I ik stond nog altijd springteveml Hadde ik gmveton dat Lagardère zoo spoedig don moed opgaf dan had ik in dor haast maar eone boroerte voorgewond en was toch gestorven Daar too was evenwel ilo tijdtol ort jiet was uit het scherm viel en Gonzague loefde pog in al zijne booshoid voort doch au wie do schuld Eehe Haiiïsehe dienstbode die het loon dat zij overhield naar de spaarbank van het Nut bracht geraakto buiten betrokking en nam tijiletgk Laar intrek bij de echtelieden H in de Saksen Weiniarloan te s Hage Na eenigoii tijd kroog zij wter oene betrekking als noodhulp dooli liet liaai kolfor voortoupig nog in iet kosthuis Toer zij na eenige dagen iets uit dien koffer wilde baten was baar spaarbankboekje waarop nog 283 stond verdwenen en toen zij aan do spaarbank ging infurinooron bleek bet dat de bespaarde duitjes door een ander w ren afgehaald en daarvoor was gequiteerd mei den naam van de diottstbode Toen ging do justitie aan het onderzoeken en legde lü hand op M G huisvrouw van Pb J H waar do dienslbodo thuis bad gelegen on die vrrdacht werd de valsolio han lleekeninsi op bei spaarbankboekje to hebbeu geplaatst Deswege stond uu vrouw H voor de Haagschorechtbank tonoht Van bekeunon was geen sprake Wat wist vrouw H van een spaarboekje Het monsch had het ding nooit gezien en de deskundigen de hoeren Ykema en Straub konden vertellen wat zij wilden en prateu over dikke ophalen en dunne noerhaton van overeenkomst lasBcben Pa en Gs zij vrouw H wisi van geen boekje en van i eeu valsche bandtoekeniug eg was zelfs op goen Spaarbank geweest De deskundigen waren evenwel zeer stellig in hunne vorklaringen en de bode van de Spaarbank meende do beklaagde in de instructie bg deu rechtercommis saris te herkennen als de vrouw die het geld had gehaald heden ter terechtzittimr durfde hij echter die verklaring niot bevestigen daar het voorval ongeveer 8 maanden geleden wa Maar er kwamen ntig een aar zeer birtwarende ifetuigen voor de baklaagde en wel iemand die baar op 6 Augustus in het lokaal va do Spaarbank bad ontmoet ja zelfs mot haar had gesproken on haar heden bepaald herkende Kvenzoo een ander persoon die mede op den 6en Augustus geld had ingebracht Vrouw H echter bleef volhouilen van niets te weten Het O M betwgfeldo of die ontkonteois haarzou helpen Do koffer met het spaarboekje waronbij bekl op zolder geweest de deskundigen oordeolen dat de handteekeiiing in het register door bekl WB gezet en twee personen herkennen haar zeerstellig als de vrouw dio mot hen op 6 Augustus inhet gebouw der Spaarbank in het West Einde isgeweest j Ter zake van valscbheid ifi geschrifte vorderde mr Pleijts 9 maanden Uitspraak Maandag a st 00 Petite RepMique te Pargs vertelt hot volgende over den beer Prévot du Haudray te Poissy diu beweert met behulp van phonograaf en microphoon de taal der kippen te hebben geloerd Om den redacteur van hot blad die hen een bezoek bracht to overtuigen nam bg hem mede op een wandeling Bij oen boerderij zagen de beide wandelaars spoedig eeniue kippe onder aanvosriug van eerr haan die juist op dat oogenblit begon te tó alrieD LuiBter eens zeide Prévot de haan zegt uu hot is mooi weer Werkelijk scheoo dan ook de zon Wg zullen nu vervolgde de taaikenner dien schreenwW eens beetnemen eerst in het Franscb en dan in de kippentaal L e heer Prëvot riep toon het regent 1 0 kippen schrikten van hel geroep mae blovon rustig Joer pikkett Nu nam de heer PPé ot een klein instrument uit zgn zak en stak dit in den mond om boter do keoltonec der kippen te kunnen nadoen De redacteur begreep niets van hot gekraai maar do kippen begrepen liet zooveel te boter Zg kt ken bezargd naar boven en schenen te willen vluchten De haan spoedig overtuigd vau de onwaarheid ging den taaikenner met woest gokraai te lijf Prévot week uit en vroeg Zijt gg nu overtuigd P Wg zullen nu echter bet gezolschap geruststellen Ik zal bun in eigen taal vragen Wie wil maïs lekkere mai8 Dadelijk veranderde de houiiing vau haan en kippen eu klokkend omringden zg den bezoeker om de welkome versnapering in ontvangst te nomen Keizer Wilhelm heeft Znordag den huize vanden Nederlandschen gezant te Berlijn jhr Van der Hoeven eeno byzondfcre oiiderschoiding bewezen door een langdurig bezoek lu het béelilhouwers atelier der echtgenoote van den gezant De Keizer bad zich daags te voren door oen telegram van deu hofmaarschalk doen aanmelden Zaterdag namiddag ten 3 ure kwaur Z M iu het atelier waar hij dqpr den heer en mevrouw Van der Hoeven word begroet Na eeno reeks kunstwerken van movr Van der Hoeven mot alle aandacht te hebbei bezichtigd gaf hij den wen ch te kennen door de hand der bekwame beeldhouweres ook zelf in beol 1 te worden gebracht Hiertoe bleef hy terstoud in het atelier en liet haar zyn e beeltenis modelloeren terwijl hg met haar en den gezant allervriendscbappolijkst en hoogst opgeruimd zat to prateU Het poseoren duurde anderhalf uur Daarna nam de Keizer op bijzonder aangename wijze afscheid van het echtpaar met de bolofto van spoedig weder eens iu het atelier te zutton komon en dan wel vergezeld van H M de Keizerin Dit keizerlijk bezoek is eene zeer buitengewoue attentie die niet alleeu de daarmede vereerde personen betreft maar ook het laud hetwelk do gezant vertegenwoordigt Eone nieuwe godsdienstige sekte die vau du Myinf Roll het ïlucht archief is te Detroit Michigan geTormd Do aanhangers dier sekte goioovou dat eerlang de wereld oen groote ramp staat te wachten waarvoor slecbts éon redmiddel is bot verblijf te Detroit do hoiligo stad Zij gelooven aan een soort van zielsverhuizing leven in gemeenschap vau goederen de rijken staan gaarne hun overvloed af voor de minderbedoolden zijn voorstanders der vrije liefde gaan zeer eenvoudig gekleed oa dragen lang baar dat nooit geknipt mag worden De naam der sekte is ontleend aan een boek The Flying Roll van James Iczreol die gewoonlijk de hoiliite man wordt genoemd Do leider is H S Mills die zich Vorst Michael laat noemen Hij woont to Detroit in den Tempel dor gemeente mtt voracbeideoe vrouwen die Homolscho Engelen heeten Op het oogonblik 19 Vorst Michael in Engeland om te werken voor do sekte en een der Engelen Movr Bell bestuurt zoolang do zaken der gemeente De sokto heeft in den laatston tijd veel aanhangers gewonnen Een aantal gezinden uit andere steden zijn naar Detroit de heiligu stad verhuisd Baitenlandsch Overzlcbt Te Newcastle is men moor en meer geneigd te gelooven dat de mijnwerkers van Durban deo arbeid niet zullen staken De mijnoigenaren bielden heden een vergadering om over den toestand te beraadslagen Men bericht dat de mijnwerkers met een loonsverlaïing van 6 pCt genoegen zullen nemen Wel 18 door de arbeiders mot 40 000 op de 56 000 stommen tot de werkstaking besloten maar daar dit cijfer geen van bet aantal leden vertegenwoordigt moet een tweede stemming plaats hebben Volgens berichten uit Glasgow zal iu Schotland geen werkstaking plaats hebben De helft der mijnwerkers werkt 6 dagen per week on de spoorwegen hebbeu brandstof in overvloed De Fransche Kamer van Afgevaardigden heeft den heer Burdeau met 176 van 319 stemmen tot ondervoorzitter gekozen D Tna werd hot ontwerp betreffende de iostelling van conseil de prud hommoa dringend verklaard en na debat aangenomen mot 347 togen 174 stemmen Het Engelsohe Lagerhuis behandelde Vrijdag oen voorstel der reseering strekkende om £ 20 000 beschikbaar to stellen tor bekostiging der voorloopige opmetingen voor eenen spoorweg van Mombasa naar hel Victoria meer Et werd bijzondere nadruk op gelegd dat een spoorweg die van zelf de noodzakelijkheid van lastdragers aan kant zou doen veel meer dan alle mogelijke repressieve maatregelen ZjU bgdragen tot het in onbruik doen geraken van slarenjachten in die streken Het voorstel werd door Labouchere Harcourt en andere leden der oppositie bestreden doch ton slotte met eene flinke meerderheid 211 tegen 113 stemmen aangenomen Bg de verkiezing in South Derbyshire werd de Gladstoniaansebe caudidaat de heer Broad met eene meerderheid van 1250 stemmen verkozen Daarentegen zegevierde te Chertsey de unionistische caudidaat Harvey Combo met eone meerderheid van 1838 stemmen over dec Gladstoniaan Baker Zaterdag was te Londen de verkiezingsdag voor den nieuwen Graafschapsraad Deze verkiezing is voclbetoekenfud omdat van don uitslag er van alhankelyk is of de arootsto stad der wereld al dan met eindelgk eons oen belioorlyk ingericht en aan bare behoeften beantwoordend stedelijk bestuur erlangen zal Het barre weder schijnt intussohen aan dB opkomst der kiezers en kiezeresseu want ook L