Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1892

T f f 1803 i Donderdag Maart i 4780 GÜIUDSCHE COURANT IMeuwS en Mdi ertèntiehl d vbor Gouda en Omatreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgeiiomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versehgnt Dé inzettdliife vaa advt teïitlön kau güsqtüoden tot een uur des namiddags van den dag ofer uitgave De uitgave dezeir Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagem trouwelyke belastiuj pUchtigen stemden mae vr wat afbreuk te hebben f edaan Er ijjn weder eeu paar nummers ran Uuitaohe bladen wej ens mi eateitsbeleodij iug in beslag genomen De Germnnia trouweis betoogde dezer dageu dat processen wegens mi esteitschennis iioodig waren Altijd is dit 200 eweest beweerde het blad Te gelgkertyd versohaft de Timeê opnieuw gelegenheid voor verdere vervolgingen door in eec artikel dat ook in Duitschland wel bekend zal worden gemaakt den toestand in het Duitsoha rijk te beoordeelen Het blad merkt o a op dat de keizer en de kanselier Von Caprivi niet de beteekenis overwogen hebben van den atrtjd dien zy hebben uitgelokt £ ec nederlaag in deu Pruisischen I anddag zou de regeering in groote verlegenheid brengen Desch n T n een geschil kan niet anders dan nadeel doen aan deze groote monarchie en twijfel doen ontstaan over de hechtheid en de toekomst van het Drievoudig Verbond Meer en meer wordt in Duitschland de houding van het ministerie tegenover deu keizer besproken De rijkskanselier en de andere ipinisters zyn geen raadslieden meer maar dienaren die zonder tegenspraak al wat de keizer doet goedkeuren De FreisuiKige Zlg dringt er nogmaaU op aan dat het ministerie den keizer openhartig den toestand die door zyu jongste rede in t leven geroepen is zal blootleggen en dat voortaau zal worden voorkomen dat van den troon woorden gesproken worden die in binnen en buitenland ongerustheid wekken Gelukt dit het ministerie niet zegt de heer Bichter met begrijpelijke heftigheid dan behoort het af te treden De belangrijkste gebeurtenis dor laatste ilagen in SI Peiertburg ia de benoeming van den heer Witte tot minister van spoorwegen en openbare werken of verkeerswegen gelgk de officieele titel luidt Deze benoeming wekt om twee redenen groote helangstelling in verschilleude kringen der samenleving Is het op zichzelf reeds eene zeldzaamheid dat een man van vier en veertig jari7en lee tgd hier te lande minister wordt hel is een eenig feit iu de geschiedenis dat deze hooge waardigheid verleend wordt aan iemand die eerst se lert drie jaar deel uitmaakt van de hoogeie rangen vau de ambteuaarswereld Men kan de benoeming vau den heer Witte beschouwen als eene bevestiging van de jongste spoorwexpolitiek der regeering bestaande in het aai leggen van nieuwe lijnen Waarvan in de eeiste jaren geene groote opbrengsten verwacht kunnen warden door oude welvarende spoorwegmaatschappijen aan wie de aanleg der nieuwe lijnen wordt opgedragen terwijl de rente der voor den bouw uit te geven obligaties door de regeering gegarandeerd wordt Zoo worilt het spoorwegnet uitgebreid zouder nieuwe lasten of groote risico s voor de schatkist terwijl tevens de versnippering van het bestuur in de handen van een groot aantal maatschappijen vermeden wordt INGEZONDEN Het Bestuur der Metselaars Vereeniging Onitrling Hulpbetoon brengtjbij deze zijn hartelijken dank aan den milden gever tot ondersteuning van het bovengenoemd fonds die de somma van 25 gulden heeft geschonken Mogen wij ons nog vleien dat de goede ingezetenen ats Donateurs of aU milde gevers het bestuur in staat wilden stellen om den werkman bij ziekte te kunnen bly en ondersteunen zou ons aangenaam zijn U dankzeggende M de B voor le verleende plaatsruimte het bestuur A H KULIK Pres J C BKANDT Secr H J KABOUW Penningm PETROLEUM OTEEKIt GFA van de Makelaars CantzUar Scliaikwijk te KoUerd ni De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 15 Maartlevering ƒ 7 April Mei Juni en Julilevering ƒ 6 90 Auitustus lovering ƒ 6 95 September temberOctober OctoberNovember en December levering ƒ 7 KËi l ilSGËVII G ZEËMILITIE i BUaGEMEESTEReu WETH0UDEB8 van Gouda Gelet op art 150 der Wol op de Nationale Militie van den 19e Augustus 1861 StaaUblad No 72 Noodigen de Lotelingen uit die verlangen bij do Zeemilitio te dienen om voor den Isten April aan staande daarvan ter plaatselijk Secretarie aangifte te doen Voorts wordt belanghebbenden ni r aanleiding eoner deswege ontvangen aanschryving medegedeeld dal het overbodig is aan don Heer Minister van Marine verzoeken te richten om inlyviug bij de Zeemilitie vermilB op die verzoeken geen aeht kan Worden geslagen daar de keuze van de mannh ppen geheel wordt overgelaien aan de Offioiereii ilan de Marine die met overneming van de Zeemilicie s worden belast GOD DA 7 Maart 1892 Burgemeester en Wethoudin voornoemd VAN BEKGKN IJkInDOORN De Secretaris RÜUWEJi Siii A Lrs H Cpi a rie audi r l J Maria ouil rs Jofaanha fo tanlGaai l D Brink en I oMd rsjM rianU9 4ichiel Burgerlijke S GBBOREN 6 Maarte Erert omraal en T voor de Wind 6 Verkaaik en A do Paie JohauiU J van den Bpa en J Gibbon sephina ouders C Hee kens e C Christina Anna Antonial oudeisC W Schepers ruelis fBastlOroenendaal en tl Vermeulen A L ouders A M Wassing In J MikkonJ 7 AdriauusAtitonius ouders C de Jong en Aif de Bruijn ariinub Albertus T iiiinas ondersJ A Verkleyen G Verheul Jt n a Barbara omet T J Arts en M Stolk i ffll 1 15 UVKBLEDEN mW tV G Rollomali 5 jlT P E Sibbes huisvrl vf i i van der Bunjh 6 l l6 G M Vermaal m 7 O de Huiler ITji ADVEKTENTIS Qeregtelijfie Aankondiging Bg beschikking Tan den Ht ogen Raad aer Nederlanden dd 12 Februari 1892 goedji keard bg KoniBklgk beslait dd 25 Februari 11 No Z i naaaADRIANA8PRÜlJT gedomicilieerd l Keeumjk dochter van wglen COENELIS JOHANNES SPRUIJT en van wglen 6ËKABDA 4CHTËROF verleend brieven van tneerderjartgverklfiring of venia aetatis welke baar geven al de rechten bg de wet aas meerderjarigen toegekend behondens de bepaling van Art 478 van bet Bnrgerlgk Wetboek M P J SNEL Advocant en Procarear bg den Hoogen Raad s Graven iage 8 Maart 1892 STENOGRAPHIE Den 21 MAART zal te Gouda een Carsus in 12 lessen door den schrgver v b Leerboek d Ned Stanogr naar STOLZË zoowel voor üames als Heeren geopend worden Prgs ƒ 12 Onderwgs per correspondentie ƒ 5 Inlicht enz verstr J L WÉRY t Hage De SPAAN8CHB COGNAC van de firma vaN HOLK en teb EUILË te Delft OTertr ft alle fijne Cognac Te Gouda alleen te verkrggen bg J va OFJE per flesch 1 85 500 GuMen betalen wij aan liem die bij gebiuik van Goldmanu s Kelser Tand water ooit weder Tandpijn krijgt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbiiar bjj den l rog J C ZELDENRIJK STEENKOLEN Voortdurend in losüing de lf ding Srove Rulir HACHELKOLEN waaruit wg tot 7ö C4l per I L oont atf zonder korting afleveren vrg in htii bezmj d mits bg of meer H L gelgk genoipetlji Steeds in voorraad de Echte Belgische AlTTHEACIT NOOtJES de miolt aanalaantie bra d tOf voor vitlkaehelsi tot ilibó p hIl K£S JAIT pe SMËË MAdHINË Kanttjjor TUIIFM ARKT POI 6ou fa 9 Maai b 189BJ I DË ïflETOi liOlftüN de b te ivan ali lMs aa de AARKLlillRMIDDELIëN is er g nBicelgk in t i K wordt verkocht dn flwonr van S èiMfSQcents en is te iouddl veftrggba r allm ï k CAgTÉ Be Trekking b gint MaaHdag 14 Maart a It LOTEN en Gedeelten van LOTEN zgn te bekomen bg de Collectrice Med A C COSIJI Gouwe C 59 bg de Vischmarkt FEAUSCHE STOOMVEEVERD Cheuiischt en Zwiteersche WasscherU G breveteerd door Z M den Koning der Belgen U Oppenbeimer liutterdaoi Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met n eawe patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Eeltknobbels Hoorn vlies Suideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd I geheel verwgderd zouder de minste pgn te verooraaken ook zelis niet op de gevoeligste I huid PrijM per flacon met jtentieel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vrn A v TÜIJLL ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlanfltiche C ou ranten worden dadelgk opgezonden door het I Advertentie Bureau van A BRINKMAN en I ZOON te Gotida I Gonda Snclporsdruk van A Brinkhan h Zook De prgs per drie maanden is il 1 25 franco per pos i lji70 Alzaiiderlgïte Nommera V1 J K t E N T E N BmNBlTLAND pOUDA 9iflaart iHeili liil hot tnid dag appel j Word aun iloii fouriér Kodenbnrgl van hut lie ltali 4e Ueg Infanteriealhier de bronèti niedaille voor 1 j jarigen trojuwendienst uftgerakl i 1 In d4 zittiug der Bott r iimwhe Arr Rechtbankvan gistren werden veroordeeld F QUj oud 50 jaar koopman to 8cl ionhoven wegens Mishandeling tot 1 maand gov J W IS oad 20 jaur zondor beroep te Goudorak wegens odorspanniglieid tot 1 maand gov L A lv V otid 15 jaar zonder beroep te GJouda l wegens a efs i l tot 1 maand gov Gisterenavond had alhier do eerste bgeenkomst plaats van het Leger des Heil en wel in de zaal van den heer Maaskant op do Turfmarkt De zail as goed bezet doch niet bijzondir vol de galerij was geheel leeg waartoe do oiitreeprijs van ƒ O ZB zeker bijdroeg Hot voorueraen Ijestaat hier wekelijks zulke byeenkomsten te houden doch den toegangsprijs to verlaïon Kap van Tongeren leidde de bijeenkomst deelde mede dat hot roorneraen bestnni in ioudu een buitenpost to vestigen van de Afd llottordam stelde ons voor luit Weijraur en ceuige mannelijke en vrouwelijke hoilsoldaten en zotte hol doel uiteen van het Leger des lieils Do bijeenkomst had iets oigenaardigs on gemoodelijks Er werdfn veniclioidene tuospri ken gehouden enkele heilsoldaten doelden le geschiedenis hunner bekeering mede velo liederen werden aangeheven uit het Liederen boek van het IiOgor en natuurlijk word er ook gebeden en gedankt FEViLLETOIÏ TJit la et ILeTrezi Naar het Franach EERSTE DEEL xn 25 Scholl men oorst riep Anio uit Zekor dat was zoo hot gebruik bij mijn vader en bij Gaston er is niets aan veranderd Het was eveneens aobruik dat Manuel laan dit gesohel beantwoordde door op de stoop to iorschijnen om zijn heer te ontvangen on toen d calèche stilhiüld naderde hij eerbiedig om het portier te openen Wilt go dadelijk dcjeunoeren vroeg Barinc Natuurlijk Ik heb een vorbazouden honger antwoordde mevrouw Toen Anie do groote eetzaal binnentrad met don vloer van roode en witte marmeron ruiten en met de gebeeldhouwde Inrnbriscoring toen zij de lafol gedekt zag met oen prachtig damast tafülkloed waarop le kristallen glazen de zoutvaatjes du olio en azijnsteden en do zilveren sauskommen schitterden kreeg zy voor de eerste maal een indruk der wreldo vnu terd aan de Maatschappij teruü gegeven Het Leger bepaalt zich dus er niet toe do ongelukkigen me woorden op het betere pad te brengen het helpt zo in werkelijkheid 4efere menschon te worden Het Leger wordt vaak veroordeeld om de vreemde vormen waaronder het optreedt het tracht daardoor hon to bereiken op wie de kerk getoond heeft geen vat te hebbun De uniform blauwe jas rood tricot pot met rooden band en op de kraag de letter S Salvation ArimJ is noodig opdat ieder onmiddelijk wete wie men voor heeft tot wien men zich heeft te wenden mz Dikwijls mogen de hoil soldalen bespot worden en uitgelachen het deert hun niet in do overtuiging oen goed verk te doen gaan zg voort rechtaf op het doel Zoowel de kapitein on de luitenant als ook de overige heilsoldaton mankten een gunstigon indruk zij hebben iels trouwhartigs iets geinoedolijks over zich en uit hun gansche persoon spreekt een innige overtuiging in de waarheid hunner zaak Het zingen der liederen geschiedde bij het eerste couplet alleen door de heil soldaton zelf maar op vertrouwelijke wijze werden allo aanwezigen op hel hart gedrukt toch vooral mede te zingen Hot waren opwekkende eenvoudige wijsjes die oqqw moeilijkheden opleverden en eerst aarzelend min of moor verlegen maar later uit volle borst zong het publiek mode Het vertellen der bekoerings gescliieilenissen maakte ook nogal indruk Een moeder vertelde b v hoe zij tot hot Leger was gekomen en thans met liefde ook hare kinderen daaraan afstoud of liever niet aan hot Leger maar aan Jezus Kon der mannelijke sülilateii Z indor uniform ook die ziju er deelde mode hoe hij zich vroegei voor veel te voornaam zou gehouden hebbon om couranten te venten doch thans sjeliee en al oor de zaak gownnueu was en zoo zoide de een na den ander ons hoe hij de wereld afgestorven was torwijl allen do hoop uitspraken Kap van Tongerollbegon mot ons de geschiedenis van het oiitstaai van het Logor in herinnering te brengen Generml Booth de stichter deze zal 24 Maart a st in hft Paleis van Volksvlijt teAm i stordam fuesteiijk worilen oiitumgcn en 27 en 28 Maart in de grooto Uoele zaal to llottordam optreden was eertijds prodikiot doch daa lig weinig vrucht zag van zijne preifiking bedacht hij iets anders Daar de ergsto zojidaron niet in do kerk kwamen ging hij tot hen bezocht de arm ti en ellendigste buurten on wist door persoonlijke overroiling mei igeen tot God te brengen Zijne geestverwanten deden als hy en woldra was er een vaat corps dat weldra i den naam kroeg van Sahalum 4rimj Leger des Hoils l it ia tluvns over du gehrelo wereld verspreid heeft 11000 officieren 60000 soldaten werkt j in 25 talen terwijl wekelijks 600 000 nré van do Oorlogskreet het orgaan van het Leger worden verspreid Het Leger heeft tot toel ieder tot God to brengen hot geloof in Jezus Christus alleen kan den zondaar redden zonder dat geloof if men ongelukkig en rampzalig Bij toetreding tot het Loger behoeft men geen korkolyke oofsbelijdenis af te logcen en de heil soMaat wil ieder helpen die ongelukkiü en ellemlig is In Araster lam on Rotterdam zijn nu ook als in Engeland huizen voor daldoozen gevestigd die nitneraond wirkon Velen die door wangedrag uit de maatschappij verstooten waren vindon een toevlucht voedsel bedekking warmtu en werk Onder do ongelukkigon die daar opgenomon zijn komen velen voor die eenmaal een nette positie bekleedden lioch door liederlijk gedraii langzamerhand daalden tot de nudorsto laag van de maatschappij Er is b v iemand die vroeger burgoraocster was van een groote gemeente in ons land een ander dio advocaat was een die inspecteur van politie geweest is onz enz Deze allen vinden een welkom toevluchtsoord bij het Leger en worden niet zelden later goheel verbe een leven zonder goldzorgen Zij wendde zich tot haar vader en liuistordo hem de woorden in het oor Rijkdom is toch heerlijk Maar vooral ook was het heerlijk dat men nu rustig kon zitten eten van allerlei lekkernijen zonder elk oopenblik te moeten opstaan zooals in hun huisje te Montmartre om in do keukon oen bord of eon scbaaltjo to gaan halen of de karaf nan do pomp te gaan vullen hier bediende Manuel in zwarten rok zoo stil zoo kalm en op zijn tijd zoo netjes dat er niets op viel af te dinijen Voor do eerste maal nok begreep zij het genoegen dat men kon ondervinden i iet in veel eten loaar in het genieten van een reeks gereoliton waarvan zij geen begrip had Ik wilde u sprak de vader bij dit eerste dejeuner op het kasteel niets anders laten voorzetten dan hetiioen hier op het landgoed zelf wordt geteeld de arlLsjolken komen uit den moestuin de eierenuit het liiioi derpark deze zalro is op ons gebiedKevangen do kip die ons zal worden voorgediimd is hier uitgebroed do boter en do room voor dosaus komen van onze koeien dit brood is gemaaktvan koren dat op onzen grond is verbouwd oponzen raolon gomalen on gebakken in onzen ocon de B wijn is an den oogst die onzo ijnslokkennog opbrachten dezo mooie pas geplukte aardbeienzijn gerijpt in onze sorres Maar dat is het aartsvndetlijk leven viopAnie uit Het eenige ware en gezonde xin Na het ontbijt stolde hij een wandeling in de I tuinen en het park voor maar mevrouw Barinc i verklaarde zich veel to verra ioid door den in den i spoortrein doorgebrachten nacht daarbij zij kende ze die tuinon on de lango wandeliui en die zij er eertijds in deed in gezelschap van haren schoonbroeder toen zij zijn hulp was komen inroepen togen hunne schuldcischers hadden niet anders dan onaangename herinnerinion bij haar achtergelaten Ik ben niet vermoeid zeide Anie Versterk je vador toch niet zoo in zijn dwaasheden en kies zijn partij niet zoo tegen mij Zullen WO met de bij ebouwen beginnen vroeg hij bij het uitgaan We gaan toch alles zien begin dus waar gowilt Zij waren belangrijk groot die bijgebouwen Daar zij y ezet waren op eeu tijd itip toen men nog teen lagen prijs grond kocht had inen alles op ruime schaal injjericht do paarden rijtuiï en veestallen de bonizolders waren ruim genoe wcweost vnor drie of vier bezittiiigeu als Onrteau alles vas h lewel niet in zijn geheel gebruikt tncii in zoer goeden staat en flink onderholulen Toen zij do ruime plaats die de irebonweu omring Ie verlaten hadd Mi donrkrnisti ii zij den tuin