Goudsche Courant, donderdag 10 maart 1892

dat ook in Qouda velen voor 1e goede uak iouden gewoniea wSrden BehaWe het gen eeusohappel jk gezang dal soms tOBsohen twee coupletten in afgebroken werd door een of ander betoog vau den kapitein die onso a een gedeelte van een hoofdstuk uit deu Bybel voorlas eu dit verklaarde werd er ook door soldaten aftonderlyk gciongen solo duo enz Uaar vroeger in enkele plaatsen van ons land ongeregeldheden hadden plaats gegrepen bij dergelijke bq üenkomsten van het Leger des Heilt bestond ook hier ter stede b j sommigen vrees dat die hier eveneens zouden plaats vinden Er bleek geen reden voor die vrees ie zyn Zoowel ofSciereu als soldaten hebbeu iets beleefds en nets over zich dat volstrek niet tot oppositie uitlokte De discipline in het Leger wordt sireng gehandhaafd maar op humane wijze Te midden van een ernstig betoug over het geloof aan God waagde gisteren iemand uit het publiek een meisje even te lachen en terstond werd haar beleefd maar mrt nadruk onder het oog gebracht dat het bier een ernstige zaak gold waarover te lachen ongepast was De bgoenkomst duurde van 8 tot ruim 10 uur De datum der volgeode zal in de plaatselijke bladen worden bekend gemaakt den plaataeljjken oommandaut gemiddeld 16 personen zich aaumeldeu voor den kolonialen dienst voor het meerenUuel zijn het jongeliedtui even boven do 18 janr De rechtbank te Middelburg veroordeelde gisteren C A Louwetae 39 jaar oud die 1 October op den Catspolderschendqk onder de gemeente Ter Neuzen P de Kraker heeft vermoord en züne medeplichtige vrouw M A de Ruijter weduwe van V de Kraker beiden tot 20 jaren gevangenisstraf Kapteyn die het plan tot den moord verzwegen had werd tot xes maanden veroordeeld Heden morgen is een schip met steenkolen geladen in den IJsel nabq do iJselhaven Sluis gesonkeo Bq de gisteren gehouden stemming voor eon lid van den Gemeenteraad te Haastrecht werden uitgebracht 152 stemmen Gekozen is de heef D Keneman met 83 stemmen op den heer J C Idenburg waren 83 stemmen uitgebracht In de Maandag avond gehouden vergadering van de afdeeling Dordrecht der Vereeniging tegen de kwakzalverg verscheen een der voormalige patiënten van Sequan Tr v d Graaf om te verklaren dat de genezing door Sequah bezorgd tsa niet zeer ladgen duur is geweest Beeds s nachts na de behandeling kwam de pijn weer terug Eene week later was de pijn zoo hevig geworden dat hy zich onder behandeling had gesteld van dr Cowan tengevolge waarvan dn ontaardings reactie van hAibeen is tot taan gebracht Naar de voorzitter der afdeeling mededeelde doen zich ook onder de verpleegden van het burgerlijk armbestuur dergelijke gevallen voor Het bestuur zal deze onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek publiek maken Belangstelling verdient voorts de meiledeeliog dat b j eeu der patiënten van Sequah de man had een tuberculeus gezwel aan de knie tengevolge van het wrijven sich de tuberculose door het gebeele lichaam verspreid heeft de man is dan ook aan longontsteking overleden De Haagsohe corr van de Zutph Cl meldt uit Den Haag dat de T eede Kamer waarschgnlijk nog veertien dagen zal bgeen blijven Woensdag zal reeds mat het afdeelings ondertoek van de belastingontwerpen oen begin worden gemaakt e maar ile schriftelijke voorbereiding zal wel een geruimeo tyd vorderen zoodat de openbare behandeling zeker niet vóór Juni of Juli kan plaats vinden rËr liep een gerucht dat men ook met het afdeelings onderzoek zou w chten tot de aangekondigde nieuwe bedrgfsbelasting zou zjjn ingediend maar de ccnirule sectie heeft begrepen dat er tusschen do vermogens belasting en de bedrijfsbelasting niet een zoo onafschiideIqk verband bestaat dat de behandeling van het een op het andere moet wachten Kr wordt echter ai hel departement vau financiën met spoed aan de toegezegita ootwerpeo gewerkt n het ontwerpbedrijfsbelasting zal rucdi s bielijk bij den Raad van State worden ingediend Ben ik goed ingolichi dan al iia de inkomsten uit arbeid een kleiner percentage worden geheven dan van de inkomsten uit vermogen maar zullen zooveel mogulgk allen die inkomsten uit arbeid genieten in die belasting moeten bijdragen Verder wordt er nog aan het departement gewerkt aan de herziening van het personeel en vso de groudlielaating De wet op de zoutbelasting die ruim 150 artikels zal bevatten ii bqua geraed Door de herziening der personeele belasting zal de middeoklasae worden ontlast maar zal voor hen die groote verteringen maken eene progressieve belasting worden geheven De minister beeft verklaard iii de progressie in de personeele belasting de pnAressia in de vermogensbelasting eenigszins moet tanvullen maar op welke wijze dit kan geschieden is nog niet duiilelijk Dat zy die het meest bezitten ook bet meest verteren is slechts betrekkelijk waar Aan de wqze van leven kan men in den regel nitt bemerken of iemand éénmaal tweemaal of dri i iial millionsir is ofschoon toch de draagkracht zeer verschilleed is Naar de Tyd verneemt heeft een ingezetene van Amsterdam na een aanval van influenza 26 dagen gealaprn en ia loen overleden Slechts eene enkele maal werd de lijder dommelig wakker van welke tusschenpoozen men gebruik maakte om hem eenig voedsel toe te dienen Opmerkelijk is dat de plannen vai den minister in de pers by voortduring gunstig warden besproken behalve in de eer conservatieve en zeer radicale bladen De conservatiereu veroordeelen het beginsel waarvan de minister uitgaat de radicAlen betoogen dat het stukwerk is en dal de mioiator voor de consequente toepassing van een goed beginsel terugdeinst Ongetwijfeld zijn er ook in dit werk leemten en fouten maar bet sou toch zeer te betreuren zqn indien men wrder den ouden weg opging en het goekle ging verwerpen omdat het betere niet te verkrijgen is Üngetwgfeld bewegen zich de plannen der rogeoring in goede richting en waar de onderdeden te weuschen overlaten kan men door gemeen overleg lot verbetering geraken Als een bewijs van de groote werklooaheid te Amsterdam gelde dat dagelijks aan het bureau van Igk om do natuur weer Ie geven alléóo door de ingeving vaa het genie Corot is stellig nooit hier geweest en toch heeft hg dit tafreel honderd maa geaehilderd Bevalt het u Zeg liever dat ik een en al bewondering ben alles ligt er in ile grgsacbtige tinten van het verreverschiet bij een heldere atmospheer de fijne schakeering van het geheel de luchtige schoonhedendie onzen geest vervoeren alles Het is wel zeervermetel van mij maar morgen reeds begin ik ereen schets van te maken Dus ge denkt de schilderkunst niet op tegeven Nu minder dan ooit In Parijs in mgn ureuvan moedeloosheid kon wel eens het denkbeeld bij mij opkomen om het prr seel er bij neer te leggen wanneer ik mij af rjagde of ik ooit talent zou verkrijgen of ten minste ie die mate dat ik dezen of genen kon behagen mgn meesters de kriliek mijn vrienden mijn vgnndeii het publiek maar uu watgaat hot mij aan of men al dan niet behagen scheptin mijn werk als ik er zelve over tevreden ben Als men voor het pul liek werkl bekommert menzich over de mid Jelmatigheid van het talent voorzich zelf hetft men toch nooit genoeg dus is hetook niet uoodig er zich inooilgk over te maken Men sireeft voorwaarts men werkt voor zichzelf en dat is misschien de eenige manier om oorspronkelgk 1 eU lelfsUndig te worden Wat kan heb ons uu en daalden in de weilanden af Om ze te beschut ten tegen de overstroomingen der Gave wier loop bg elke overstrooming verandert kapt men nooit de boomen langs haar oeverkant en al de waterplanten rietgras biezen riet de waterlelien met haar pijllormig bl l de breede grassoorten de dooruboschjes de leeneu enz vereenigun zich onder de schaduw der b nte wilgen populieren en treurwilgen tot eene ineengroeiende massa te midden van welke de sterkste de zwakkere verdringt in den strijd om lucht eu loaaescbijn In weerwil van hunne krachtige wortels worden velen van die hooge boomen door den lerkeii vloed losgerukt buigeu naar de een of an dere zgde over en vormen alzoo een groene brug die da eilandjes verbindt waartussohen de kleine zijarmen der rivier heen loopen j slechts op een zekeren afstand van die wilde streek begint het bebouwde land en ook daar beeft men nergens boomen gekapt uit vrees voor den watervloed die immer dreigt Met eene ontzaglgko kraehuontwikkeling teelen zij voort in dieii uaiten en drassigen grond onregelmatig al naarmate er een zaadje is gevallen of eeu uitwa is opgekomen zonder orde of bedoeling zonder geleid of gesnoeid te zijnygetakt vau onder tot boven aan de kruin en d ronkeleude loop der Gave volgende vormen zij aldus een soort von ma idelijk bosch met breede op n vakken an dik gras Wfik een ch ooe Corot riep Anie uit boe risch groen en poëtisch I I hel werkelijk moge Men schrijft omtrent de zomerdionstregeliug d spoorwegen aan de N R Ct het volgende Het bericht in uw ouurant van Zondag 6 dezerbevat niets wat onjuist is maar toch eene uitdrukking die een vluchtigeu lezer misschien in de warzou kunnen brengen Zoodat zoo leest men duar de treinen alle twintig minuten vroeger zullen loopen dan thans Inderdaad zal een trein die tot dusver te 12 uur vertrok in het spoorwegboekje als te 11 40 vertrekkende zgn opgegeven Toch gaat hij op precies ilenzelfden tgd als thans en wel omdat de apoorwegklok in den nacht tusschen 30 April en 1 Mei gedurende 20 minuten zal worden stil eiet Het spreekt toch van zelf dat wie heden zgn horloge 20 minuten heeft laten stilstaan en toch op precies hetzelfde uur sis gisteren bijv zes uur wil eten aan tafel zal moeten gaan als zgn horloge 5 40 aanwgst Wucbtbg totdat dit op 6 uur staat zoo eet hg feilelgk 20 minuten later dan gisteren Daar nu de spoorweg besturen ten einde niet den uoohtdieilsl te verlengen en het verband tusscheu de treinen ook in het buitenland te verbreken op denzelfden tijd als tot dusver moeten aankomen eu vertrekken hebben z j hunne lijdaonwgziug 20 minuten noeten vervroegeo De reèole spoorwegtgd is dus dszelfde als vroeger Alleen nominaal is hij veranderd Dit alle is duidelgk eu eeuvoudi maar heeft toch een belangrgk gevolg dat nl de uieuwe tijd ook in de samenleving zal moeten wordeu ingevoerd Geschiedde dit niet zoo zou men bg het gebruik maken dor treinen alle in de dienstregeling vermelde tijdstippen met 20 minuten moeien vermeerderen on bijv 20 minuten loter dan noar de dienstregeling is aangegeven aan het station moeten zijn wil men iemand afhalen of roet een treiu vertrekken Dit verschil tusschen spoorweg en andere klokken zou zeer lastig zgn Het is ter vermijding van moeielgkheden wensohelgk alle klokken iu den nacht van 30 April on 1 Mei 20 minuten te doea stilstaan Geschiedt dit zoo zullen tij gelgk zgn mal de apoorwegklok maar daar do ipoorwegbesturen hunne treinen nominaal vervroegd hebben zoo zullen uok tU samenkomsten die zioh naar den trein regelen nominaal 20 minutrn moeten vervroegd worden Leerlingen eenor school die op hel verzette horloge van den onderwijze te 4 uur eindigt zullen niet meer duu trein kunoeu halen die thans te 4 15 vertrekt want deze trein zal op 3 65 gesteld zijn Die school zal dus moeten sljjiten 8 40 of daar in de samenleving berekening bg minuten ongebruikelgk is te 3 30 zegge half vier l e aanvang van scholen kantoren bureaux markten cal op half negen te stellen zijn Het middaguur zal niet meer te U uur maar te half twaalf beginuen zoodat de leefwgze tien minuten zal vervroegd worden daar de vervroeging met de overige twintig minuten alleen nominaal is Da eerste Mei valt op ren Zondag en de eerste openbaring der nieuwe tijdrekening isl wederom van de kerk kunnen uitgaan tenz g hel rde minmit non curat ecetena toegepast worde en de predikant of pastoor er niet tegen opziet den dienst feitelgk 20 minuten later la boginnon Ststen Oeneraal Twsun Kamik Ziiting van Dinsdag 8 Maart 1892 In deze zitting is len heer Tijdena verlof imi leend deu miniati r van oorlog te iuterpellaam scholen of de onmetelijke wandm van het kasteel met p gn broddelwerk zgn behangen I Dat is heel wat anders dan wanneer mgn stukjes zioh ophooptea in mijn atelier te Montmartre en maar geen koopers konden vinden Zij legde haar arm in die haars vaders en vleid zich vertrouwelijk tegen hem aan Dat is juiat als met het vinden van een ma niet waar at komt er dat nu op aan F Ge be grijpt wel dat ik uu over trouwen heel anders denkdan op dien avond toen het u zoo hinderde dat ikbesloten was iedereen aan te nemen die mij maarhebben wilde Herrinnert ge u dat ik zeide op twintifijarigen leeftijd is eeu meisje zonder bruidschat een oude jongejutfrouw maar eeu meisje met geld isop baar vier of vijfentwintigste jaar nog joug Alsbij tooverslag ben ik nu verjougid en veel ook ikheb mij dus niet te haasten Een maand geledenhechtte ik alleen aan het huwelijk nu let ik alleenop de hoedanigheden van den echtgenoot op hetgeen hg werkelijk is on of hij rag bevalt met andere woorden of ik in hem iets terugvind van de tooverprins mijner droomen on dan vraag ik uw toestemming wie hg ook is Ik zal die toestemming gevcp in stellig vertrouwen op je goede keuzr Die zaak is dui afgehandeld en geeft u vanmgn kant alle vrijheid tot handelen ITordt vervolgd over de benoeming van den commandant van het repiment grenadiers on jagers en den minister van binnenlandsche zaken over de armoede te Beets Do heer llubor heeft verlof gekregen don minister van buitunlandsche zaken te interpelleeren over het verbod tot invoer van levend vee in Engeland De motie des heeren Kutgers en Zgp over de wik en wuegloonen is aangenomen met 39 tegen 28 stemmen Het Boraeo tractnst is door de Kamer eenparig aangenomen Tegen Dinsdag a s is de wijziging der militiewet aan de orde gesteld Ongeveer drie jaren geleden werd er door de gezondheidscommissie te Arnhem op gewezen dat eene oplossing van kwik nitraat fis zoogeuaarad Amerikuaiisch poetsmidilel voor zilveren voorwerpen aan de buizen rondgevent werd Onlangs werd dezelfde vloeistof weder op de markt aangeprezen maar thans als onfeilbaar rai ldrl togen kiteroogen 1 De genoemde gezondheidsco ramiasie acht zich verplicht tegen deze gevaarlgke toepassing van de vergiftige en bijtende vloeistof ernstig te waarschuwen C Mrn schrijft ons uit Rotterdam aan het Utr DagU Eer paar jaar geleden reeds besloot de gemeenterand eene inrichting te maken voor het voortbrengen van electritch licht Het heette toen lUttde gemeente dit licht goedkoopcr zou kunnen leveren dan particulieren omdat zg in het bezit eener gasfabriek met minder kosten de kracht kon verkrggen wanrover men voor do voortbrenging van dit licht moet kunnen beschikken En ook zou wanneer de gemeente zelve het electrisoh licht leverde niet door particulieren concurreuiie vorden aangedaan aan de gemeentelgke gasfabriek Aan het besluit is echter al dien tijd nog geen uitvoering gegeven De installatie van olectrlsch licht bigft achterwege en in den gemeenteraad schijnt niemand er aan te deuken aan het dagelijksch bestuur opheldering te vragen Inmiddels heeft eene particuliere maatschappij die zioh gevormd had om aan du ingezetenen electrisoh Kcht te leveren maar op grond dat de gemeente zelve zich daarmede wilde belastan geen concessie kon krijgen zich ontbonden Er is bg dezen loop van zaken eenige reden om te vermoeden dat hot B en W toen zg het bovengenoemde voorstel deden alleen te doen was om die maatschappg van do baan te krggen en dat nu dit doel biereikt is het besluit van den gemeenteraad eenvoudig vergeten wordt omdat men de inkuraster uit de gemeentelgke gasfabriek niet in gevaar wil brengen Do gevolgen voor he publiek zgn dat men in hooge gusprijzen eene vermomde belasting blijft betalen waarin zg die geen gaslicht gebruiken niet deelen en dat men verstaken blijft van electrisoh licht hetwelk in zoovele opzichten de voorkeur verdient boven gaslicht Het verwouderlgkste in deze geschiedenis Is wel dal de gemeenteraad er stilzwijgend in berust dat een door hum genomen gewichtig besluit onuitgevoerd bIgft zonder dat daarvoor redenen worden opgegeven In een der zijstraten van het noordelijk gedeelte van Londen aldus leest men in eenLondensch blad woont een man die een zeer eigenaardigen handel drgf Zijn winkel is een kamer en tegen het vensterglas is eeu stuk papier geplakt waarop gedrukt staat Hier worden knoopen verkocht Iu de kamer liggen duizenden soorten knoopen iu kleine hoopen men vindt er die van glas steen git koper nikkel kortom van alle grondstoffen vervaardigd zgn elke soort is vertegenwoordigd U weet zeide de man tot mij toen ik een praatje met hem aanknoopte u weet dat de dames niet meer knoopen voor haar japonnen koopen dan zg noodig Ihebbon en dat zg als er een verloren raakt soms groote moeite hebben om er een van dezelfde soort bij te krggen De dames welke met mijn zaak bekend ign komen dan ook dadelijk bij m j zoodra zg hot verloren schaap in dan winkel waar de knoopen gekocht zgn niet bekomen kunnen Ik heb mgn vaste klaoteu De meeste winkeliers zenden de dames die zij niet helpen kunnen dadeIgk naar mg en dezen verlaten zelden mgii collectie zonder gevonden te hebben wat zij zochten Waar ik al die knoopen van daan haal wilt u mij vraaen niet waar Och dikwgls uit de uitdragerswinkels want de daar verkochte oude kleeren en vodden zijn gewoonlijk zoo niet van alle dan toch nog van eenige knoopen voors en soms van u exemplaar en dat helpt ook al ffik gu ook bij dn ztmiieden een kijkje nemen of ze iets van mijn gading uit verre landen medebrachten en betaal hun een vasten prgs por ge wicht Insgelijks doe ik huiszoeking bij de modemaaksters die gewoonigk een paar knoopen overhouden en deze kan ik al zeer goedkoop van haar koopen Ofschoon ik gewoonigk niet meer dan 10 cent per stuk vraag heb it klanten die mij soms wel twaalf stuivers per stuk betalen t Is nog niet geleden dat hier een aardig voorval plants had Op zekeren avond houdt een equipage voor raiju nederiue woning stil eu een schoone vrouw iu een witfluweelen gewaad met bloemen versierd treedt binnen gevolgd door twee lakeien Ik vraag de dame waarmede ik haar van dienst kan zijn en ik verneem dat op weg naar een feest rijdende plotseling twee knoopen van hoar japon sprongen Het kleed was ik Parijs gemaak dus al had zij tijd dan zou het nog een toeval zyu dat zij dezelfde knoopen nog voud en bovendien was de weg om terug te keeren te lang Een barer bedienden had haar aangeraden zioh tot mij I te wenden en zij hoopte dat zij slagen zou lic bekeek de knoopen nauwkeurig Za waren zeer vreemd maor plotseling herinnerde ik mij dat ik een drietal volkomen dezelfde onlougs van eenj matroos gekocht had Ik haalde ze te voorschijn en was schiir even big als de dame zelve toen ik I zag hoe verheugd zij was dat ik haar helpen kon j mgn dochter naaide ze vlug op de aanwezige plaats I en ontving een banknoot van vijf pond voor haar moeite terwijl de schoone vrouw ons met herhaalde dankbetuigingen verliet De oude man maakte mij verder opmerkzaam op een joug meisje zijn dochter die zich dag uit dag in bezighield met de knoopeu af te tornen schoon te maken en te sorleeren in groote steden bevatten veel eigenaardigheden welke men dikwijls door een toeval te weten komt en dan een dieper blik in wat er omgaat schenken dan al de musea on merkwaardige gebouwen il den Hiiag wordt aan de Ariih Ct geschreven Van den grooten reclamemaker van onzen tijd den agent vau de Sequah company merkan wij hier ter stede weinig De dagbladen hebbeu de wijze partij gekozen van noch bewonderend noch bestrijdend op te treden maar zich te bepalen tot korte berichten von de sóanoes die veel volk trekken doch door het meer of min ontwikkeld gedeelte van het publiek dat ze bezoekt vervelend gevonden worden Wat de dagbladpers nalaat zich namelijk in dienst van de reclame te stellen wordt echter door onze naar niet altoos even begrijpelijke beginselen bestuurde politie wèl gedaan de waardigheidsbekleeders ran dien tak van dienst die vt cl ledigen tijd schgnen te hebben vereereu de stances met hunne tegenwoordigheid olsof er wonderwal gebeurde Dezer da an had er een incident plaats dat een eigenaardig licht op toestauden personen en bedoelingen Vallen deed Da door j deu orthodoxen Dortschen doqlinó tot godsgezant bevorderde Sequah ageut had aailgckondigd dat hij een gepensioneerd kolonel van da marine op een volgende sóanoe bahan lelen zou en voor die gelegenheid was de eptrée op een kwartje iu plaats Van op een dubbeltje gesteld Een talrijk en gedistingueerd publiek waaronder veel voormalige wapenbroeders van den patiënt was ter plaatse aanwezig maar de agent deelde boos en verontwaardigd mede dat hij den vertegenwoordigen het beloofd onthaal het knijpen en wrgven van gevolgd van een dansje door den kolonel niet geven kon omdat de patient waarschgulijk opmerkzaam gemaakt op het min wenscbelijke van zulk ene vertooning alleen ten bate van het dividend der 5ey a compagnie de behandeling in het openbaar had afgeschreven En de teleurgestelde speculant die anders zoo opperbest weet wat hij zeggen of zwijgen doen of laten moet vergat zich in zijne woede en deed den vlegelachtigen uitval dat in Engeland de marineofficieren gentlemen waren die hun eens gegeven woord gestand deden maar dat hot in Holland anders scheen te zijn en althans deze riiumatieke kolonel no genllaman bleek Eu tiuirdige van de zaak welke meteen alweder aantoont welk een wonderlgk corapleit on met zich zelf strijdend begrip de militaire eer on het militair esprits de corps is was dat van al die bekenden en wftpenbroeilers vau den door dazen geormakar beleedigden marine officier er niemand opstoud om den onhebbelijken snoever den mond te snoeren Baltenlandscb Overzicht Het ontwerp der Fransohe Stadtsbegrootir g voor 93 bevnl l eene hervorming van de belasting op Ie dranken 2 de ilfachaffinfï der afzonderlijke bef rootiog van speciale inkomflten en de indeelmg bij he gewone budget van sommige blijvende uiigaven Pü l üdoelde bela tinKhorvoraiing heeft ten doel eene aanzienlijke vormindörintc voor dw liyiriénisdie dranken waar tea enovor staan ene verhooifinij van de rechten op alcohol en du inkomsten welke vo n spruiten uit de regeling van het privilegi der brandewijn stoker Verder Worden maatregelen voorgesteld tot aflossing van 163 millioen aan obtigatién die in 189S vervallen De Parijsche correspondent van de Time sprekende over de vraag die de Figaro gericht heoit aao een aantal Duitschers van naam om hunne ge l chto te hooren over eeu mogelijken wedor afstand van KlzaaLotharingen hetzy tegen ruil van eene Fransohe kolonie of onder welke voorwaarde dan ook merkt op dat het untwoord van den heer von Levetzow voorzitter un den Kijksdag nagenoeg een denk beeld geeft vun al do overige antwoorden Zelfs Bebe geeft te kennen dat het nu te laat is om de banden tusschen de Duitschers on hunne broeders in ElzasLotharmgen los te maken In waarheid laat de correspondent er op volgen er kon niet anders verwacht worden Lang geleden heeft de Duitsche gezant prins Hohenlolie gezegd De Keizer Wilbelm I Bismarck en v Moltke hebben het Duitsche keizerrijk gemankt Niet één deze drie zou het wagen eenige verandering te brengen in de betrek kingen van hot rijk mei EIzas Lotharingen En dit gevoel is met den tijd niet sterker geworden want het had reeds van het eerste oogenblik het toppunt van intensiteit bereikt Indien wysgeeren of pbilanthropen ter verzekering van den vrede in Europa al mochten gedroomd hebben van eene minnelijke schikking staatslieden hebben denrelyk herseuschimmig plan ree ls Voorlang vaarwel gezegd Inderdaad eene schikking op welke voorwaarde ook en hoe eerlijk nagekomen zou den wortel van het kwaad namelijk bet denkbeeld der revanche niet uitroeien Elzas Lotharingen zelf is de revanche niet het is er enkel hot zinnebeeld van Indien het door eenige schikking a Frankrijk terugkwam dan zou het zinnebeoM verdwijnen maar de gedachte aan revanche zou blijven Wat ook gezegd of gedaan mag worden Europa staat nu eenmaai voor dit geval Dnitschland zal geen duimbreed van het veroverde grondgebied afstaan eu Frankrijk zou de gedachte aan revanche niet laten varen zelfs al liet Duitschland zich voor eone schikking vinden Het Frausche chauvinisme is op dit punt logisch want het weet dat het als de revanche komt Elzas Lotharingon op den koop toe zou krijgen Het denkbeeld van eene minnelijke regeling tot weder afstand vaa de beide provinciën is dus bespottelijk on het sticht zelfs kwaad want belol onnadenkende irensohen vertrouwd te raken met de werkelijkheid en laat de idealisten bet nerk der staatslieden bemoeilijken and leaves tateemen at tke mercy of idealiets Gelukkigltjk is er geen dadelijk gevaar Volken en rCjjoerders tenzij zij hunne zinnen verloren bebbeu deinzen terug voer een sprong in het duister De Duitsche Keizer ondanks zijne onstuimige opwel lingen weet zeer goed dat hij bij oorlog niet veel kan winnen daarentegen veel kan verliezen Hij weet dat zijn beide boudgenooten hem niet gehouden zijn bij te staan tenzij hij aangevallen wordt eu hieraan denkt niemand Oostenrijk is gewis tegen elk denkbeeld van oorlog dat onvermijdelijk noodlottig zou zijn voor het land en Italië kan er slecbts door verarmen Een zijner verlichtste ea vaderlandslievendste staatslieden zeide God bewaron ons voor dat Nussus kleed dat Nice heet Wat Frankrijk aangaat het wenscht geen oorlog en de republikeinen hebben er deugdelijke redenen voor Oorlog en oorlog alleen kan d republiek in gevaar brengen Zelfs al ware deop rbevelhebber van het Fransoho leger een CincinnattB zou geen regeeting het wagen een triomfantelijken intocht van haar overwinnend leger te woiïeren en zoodra de opperbevelhebber te Courbevoie zou komen zou hij Keizer Cincinnatus zijn Het gepeupel zon hem hetzij hij wilde of niet naar bet Elysée dragen eu de Canioi van dien dag zou de achterpoort uitsluipen om den overwinnaar uit den weg te gaan Indien Frankrijk daarentegen overwonnen werd zou het gepeupel de regeering wegvegen en niemand iveot wat er dan uit dien chaos te voorsch u zou komen Frankrijk wil dus geen oorloj en onder al die omstandigheden is elk jaar dat in vrede voorbggaat ovenveel gewonnen voor de zaak der menschheid Tijd is de eenige vredemaker Wat Rusland betrefi de meest verontrustende factor het lean nu geen oorlog maken voordat het dit wel kan zat er veel water door de Newa geloopen hebben even als door de Seine De nieuwe zittinsf der Kamer van Afgevaardigden m Eumenie is ouder gunstige voorteekeoen geopend De re reering heeft iu Kamer en Senaat zulk een aanzienlijke meerderheid verkregen dat waarschgnlgk belangrijke maalresrelen genomen kunnen worden zoolang althans de beide groote ïrnpjien d r re eor nifspanij CKnsHrvntifven wn junimislen eensgezind blgvi n Voor de verdediijin zal t en kr dn t van 25 000 000 francs wordfu gevraa fd waarvan 10 000 000 fr foor t